ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV PANEURÓPSKEJ VYSOKEJ ŠKOLY

GDPR

Dňa 25.5.2018 nadobudlo účinnosť nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, angl. General Data Protection Regulation, ďalej len „GDPR“) a účinnosť nadobudol aj zákon NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

Tieto predpisy zvyšujú úroveň ochrany osobných údajov.

Informácie uvedené v tomto dokumente sú určené všetkým fyzickým osobám, o ktorých spracúvame osobné údaje, vrátane uchádzačov o štúdium, študentov, uchádzačov o zamestnanie, zamestnancov, zmluvných partnerov a fyzických osôb vstupujúcich do našich priestorov.

Ochrana Vašich osobných údajov je pre nás dôležitá, preto by sme Vám týmto radi poskytli podrobné informácie predovšetkým o tom, prečo spracúvame Vaše osobné údaje, aké dôvody na to máme, aké práva máte v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov a ďalšie informácie, ktoré by Vás mohli zaujímať a ktoré sa týkajú spracúvania Vašich osobných údajov.

 1. Kto spracúva Vaše osobné údaje

V prvom rade Vaše osobné údaje spracúva Paneurópska vysoká škola n.o. so sídlom Tomášikova 20, 821 02 Bratislava, IČO: 36 077 429 (ďalej len „PEVŠ“), ako prevádzkovateľ, teda subjekt, ktorý určuje účel a prostriedky spracúvania Vašich osobných údajov.

PEVŠ je nezisková organizácia, oprávnená pôsobiť ako súkromná vysoká škola v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Úlohou PEVŠ je poskytovanie vysokoškolského vzdelávania a tvorivé vedecké bádanie.

Ďalej môžu Vaše osobné údaje spracúvať aj naši sprostredkovatelia, ktorí spracúvajú Vaše osobné údaje v našom mene a podľa našich pokynov, spravidla ide o poskytovateľov technických a IT služieb, spoločnosti poskytujúce pracovnú zdravotnú službu, BOZP a ochranu pred požiarmi, SBS a iné poradenské a konzultačné činnosti. Konkrétne subjekty a činnosti môžu byť predmetom zmien a to podľa našich aktuálnych potrieb.

Vaše osobné údaje poskytujeme aj iným subjektom, ktoré následne spracúvajú Vaše osobné údaje vo svojom mene. Spravidla ide o štátne orgány vykonávajúce pôsobnosť v oblasti školstva, zahraničné vysoké školy poskytujúce programy mobilít našich študentov, medzinárodné siete spolupracujúcich vysokých škôl, ktorých sme členom, audítori, advokáti, exekútori, spoločnosti zabezpečujúce vymáhanie pohľadávok, poštoví doručovatelia.

Príjemcami osobných údajov sú aj naši zamestnanci, akademickí funkcionári, členovia akademických orgánov, doktorandi, členovia správnej rady PEVŠ.

 1. Prečo spracúvame Vaše osobné údaje?

S Vašimi osobnými údajmi prichádzame do styku spravidla tak, že nám tieto poskytujete, či už v súvislosti s vysokoškolským štúdiom, pracovno-právnym vzťahom, obchodným vzťahom alebo iným zmluvným vzťahom.

Vaše osobné údaje spracúvame v rozsahu, v akom je to nevyhnutné, aby sme mohli plniť povinnosti, ktoré nám ako súkromnej vysokej škole vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z oprávnených alebo verejných záujmov, ktoré sledujeme alebo aby sme si mohli splniť svoju zmluvnú povinnosť voči Vám.

 1. Aké osobné údaje spracúvame?

Spracúvame Vaše osobné údaje len v nevyhnutnom rozsahu, a to len v rozsahu nevyhnutnom pre daný účel spracúvania.

 1. Na aké účely spracúvame Vaše osobné údaje a aký je právny základ spracúvania Vašich osobných údajov?

Vaše osobné údaje získavame a spracúvame najmä vtedy, ak ste študentom našej súkromnej vysokej školy, nakoľko Vaše osobné údaje  ste nám povinní poskytnúť zo zákona pre účely Vášho štúdia a plnenie povinností s tým spojených; ak ste uchádzačom o štúdium, spracúvanie Vašich osobných údajov je nevyhnutné pre účely prijímacieho konania a zápisu na štúdium; ak ste žiadateľom o uznanie dokladu o vzdelania vydaného v zahraničí, spracúvanie Vašich osobných údajov je nevyhnutné pre účely vydania rozhodnutia.

Taktiež spracúvame Vaše osobné údaje, ak ste naším zamestnancom, nakoľko Vaše osobné údaje ste povinní nám poskytnúť zo zákona pre účely Vášho zamestnávania a plnenie povinnosti s tým spojených; ak ste uchádzačom o zamestnanie u nás, spracúvanie Vašich osobných údajov je nevyhnutné pre účely Vášho zaradenia do evidencie uchádzačov a do výberového procesu.

Vaše osobné údaje získavame a spracúvame aj vtedy, ak ste našim obchodným partnerom, resp. vystupujete v mene nášho obchodného partnera ako člen jeho štatutárneho orgánu, jeho zamestnanec a pod., a to pre účely plnenia najmä našich zmluvných povinností voči nášmu obchodnému partnerovi.

Ak vstupujete do našich priestorov, spracúvanie Vašich osobných údajov je nevyhnutné za účelom zabezpečenia ochrany nášho majetku, poriadku a bezpečnosti.

Podrobnejšie sú účely spracúvania osobných údajov spolu s právnym základom spracúvania uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Účel spracúvania osobných údajov Právny základ spracúvania osobných údajov
1. Zabezpečovanie a poskytovanie štúdia Plnenie zákonných povinností
2. Akademická samospráva Plnenie zákonných povinností a úloh vo verejnom záujme
3. Plnenie povinností a úloh súkromnej vysokej školy Plnenie zákonných povinností a úloh vo verejnom záujme
4. Personálne a mzdové účely Plnenie zákonných povinností
5. Kontrolné mechanizmy zamestnávateľa Oprávnený záujem: kontrola dodržiavania disciplíny
6. Uzatváranie a plnenie zmlúv s fyzickými osobami Plnenie zmluvy vrátane predzmluvných vzťahov
7. Plnenie zákonných povinností vrátane
účtovných a daňových, IT bezpečnosť
Plnenie zákonných povinností
8. Preukazovania, uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokov Oprávnený záujem: preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokov
9. Ochrana majetku, poriadku a bezpečnosti Oprávnený záujem: ochrana majetku, poriadku a bezpečnosti
10. Knižnično-informačné účely Plnenie zákonných povinností a úloh vo verejnom záujme
11. Marketingové účely Oprávnený záujem: zvyšovanie povedomia o vysokej škole
12. Vedecký výskum, štatistické účely, archívne účely Čl. 89 GDPR
13. Akademický, umelecký a literárny účel Ust. § 78 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov
14. Alumni účely Oprávnený záujem: udržiavanie kontaktu s absolventmi
15. Dobrovoľné zverejňovanie osobných údajov Súhlas dotknutej osoby
16. Vybavovanie sťažností Splnenie zákonných povinností

 

Súhlas

Ak je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov súhlas so spracúvaním osobných údajov, nie ste nikdy povinní poskytnúť Vaše osobné údaje. Udelený súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Neposkytnutie osobných údajov by nemalo mať žiadne negatívne a podstatné následky na Vašu osobu.

Plnenie zmluvy

Ak je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov uzatvorenie alebo plnenie zmluvného vzťahu, poskytnutie osobných údajov je požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Neposkytnutie osobných údajov môže mať za následok nezavretie zmluvného vzťahu.

Zákonná povinnosť a splnenie úlohy vo verejnom záujme

Ak je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov plnenie našej zákonnej povinnosti alebo splnenie úlohy vo verejnom záujme, poskytnutie Vašich osobných údajov je zákonnou požiadavkou.  Neposkytnutie osobných údajov môže mať za následok, že nebude môcť byť splnená úloha zabezpečovaná v rámci pôsobnosti orgánov akademickej samosprávy alebo nebude môcť byť vydané rozhodnutie, o ktoré nás žiadate, príp. môže byť inak zmarené splnenie dôležitej úlohy, ktorú PEVŠ ako súkromná vysoká škola vykonáva vo verejnom záujme alebo má plniť v rámci svojich zákonných povinností.

Oprávnený záujem

Ak je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov oprávnený záujem, ste povinní toto spracúvanie strpieť, ale máte právo kedykoľvek podať voči nemu námietku.

 1. Dochádza k cezhraničnému prenosu Vašich osobných údajov do tretej krajiny?

Tzv. tretími krajinami sa rozumejú krajiny mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (t.j. mimo členských štátov EÚ, Islandu, Nórska a Lichtenštajnska), ktoré nemusia zabezpečovať primeranú úroveň ochrany osobných údajov.

K prenosu Vašich osobných údajov do tzv. tretej krajiny môže dôjsť v prípade, ak žiadate PEVŠ o cezhraničnú mobilitu v rámci študentských alebo zamestnaneckých mobilít, ktoré umožňujú  študijné alebo pracovné pobyty na zahraničných univerzitách, príp. keď požadujete od PEVŠ vo vzťahu k zahraničnému zamestnávateľovi alebo inštitúcii zaslanie potvrdenia o riadnom absolvovaní štúdia na PEVŠ.

Bez obmedzení môže dochádzať k prenosu osobných údajov v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru a nasledovných krajín, ktoré aktuálne poskytujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov podľa rozhodnutí Komisie EÚ: Andorrské kniežatstvo, Argentína, Faerské ostrovy, Guernsey, Izrael, Jersey, Nový Zéland, Kanada (komerčné organizácie), Ostrov Man, Švajčiarsko, Uruguajská východná republika, Spojené štáty americké (spoločnosti certifikované v režime Privacy Shield).

Prenos do akýchkoľvek iných tretích krajín (alebo spoločností, ktoré nespĺňajú osobitné sektorové požiadavky v prípade Kanady a Spojených štátov amerických) predstavuje cezhraničný prenos osobných údajov do tretej krajiny, ktorá nezaručuje primeranú úroveň ochrany. Ak je takýto prenos nevyhnutný, snažíme sa o dosiahnutie primeraných záruk podľa čl. 46 GDPR, vďaka ktorým je príjemca osobných údajov v tretej krajine viazaný ekvivalentným režimom ochrany osobných údajov ako platí v EÚ. Najčastejšie ide o uzavretie tzv. štandardných zmluvných doložiek schválených Komisiou EÚ, ak je to objektívne možné. Ak to možné nie je, musíme postupovať podľa výnimiek pre osobitné situácie podľa čl. 49 GDPR. Najčastejšie ide o Váš súhlas s prenosom alebo plnenie zmluvného vzťahu.

 1. Dochádza k automatizovanému spracúvaniu osobných údajov s právnym účinkom na Vás alebo iným podstatným vplyvom na Vás?

Podľa § 63 ods. 7 zákona o vysokých školách sme povinní overovať mieru originality záverečných prác, pri ktorej môže dochádzať k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.

Použitý postup: Antiplagiátorský systém overuje mieru zhody záverečnej práce s ostatnými záverečnými a kvalifikačnými prácami uloženými v Centrálnom registri záverečných a kvalifikačných prác. Antiplagiátorský systém aj Centrálny register záverečných a kvalifikačných prác prevádzkuje Centrum vedecko-technických informácií SR.

Význam: Správne určenie percenta zhody posudzovanej záverečnej práce s inými záverečnými a kvalifikačnými prácami v rámci plnenia zákonných povinností súkromnej vysokej školy.

Predpokladané dôsledky: Percentuálne rozhodnutie o zhode (pozitívne / negatívne). Negatívne: nepripustenie prác vykazujúcich znaky plagiátorstva na obhajobu.

Nakoľko právny základ takéhoto spracúvania osobných údajov je povolený právnym poriadkom SR (čl. 22 ods. 2 písm.  b) GDPR), v zmysle čl. 22 ods. 3 GDPR nemáte právo na ľudský zásah zo strany prevádzkovateľa, právo vyjadriť svoje stanovisko a právo napadnúť rozhodnutie.

 1. Ak dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje uchovávame len po nevyhnutnú dobu trvania účelu spracúvania, ktorá môže byť rôzna v závislosti od charakteru takéhoto účelu. Dobu uchovávania určujú právne predpisy, príp. ju stanovujeme my v registratúrnom pláne. Ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, Vaše osobné údaje spracúvame na daný účel až do odvolania Vášho súhlasu.

Osobné údaje študentov spracúvame počas trvania štúdia na našej súkromnej vysokej škole a následne 55 rokov od skončenia štúdia.

V prípade zamestnancov osobné údaje spracúvame počas trvania zmluvného vzťahu a následne do uplynutia zákonných lehôt pre uchovávanie dokumentov, spravidla 5 až 10 rokov, v niektorých prípadoch až 80 rokov od narodenia zamestnanca.

Pri obchodných partneroch spracúvame osobné údaje počas trvania zmluvného vzťahu a následne po dobu vyžadovanú osobitnými právnymi predpismi (napr. účtovné účely 10 rokov, daňové účely 10 rokov). Pokiaľ osobitný právny predpis nestanovuje dlhšiu dobu uchovávania, Vaše osobné údaje uchovávame zvyčajne päť rokov po skončení zmluvného vzťahu.

Kamerové záznamy uchovávame po dobu 15 dní.

Ďalšie informácie o dobách, počas ktorých uchovávame osobné údaje pre konkrétne účely, môžete nájsť v našom registratúrnom pláne.

 1. Aké máte práva?

Právo odvolať poskytnutý súhlas

Ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať.

Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

Ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe verejného záujmu alebo oprávneného záujmu, máte právo namietať voči takémuto spracúvaniu. Po uplatnení Vášho práva namietať nesmieme ďalej Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu spracúvať, pokiaľ nepreukážeme nevyhnutné oprávnené dôvody na ich spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami alebo preukážeme, že existujú dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo požadovať prístup k spracúvaným osobným údajom

Ako dotknutá osoba máte právo požadovať od PEVŠ ako prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa (ne)spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom, ktoré sa Vás týkajú, a ktoré spracúvame.

Právo na opravu nesprávnych / neúplných osobných údajov

Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby PEVŠ ako prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil neúplné alebo nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. So zreteľom na účely spracúvania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

Právo na obmedzenie spracúvania

Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby PEVŠ ako prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov: a) dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov; b) spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia; c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; d) dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu na základe oprávneného záujmu PEVŠ ako prevádzkovateľa, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Ak sa spracúvanie obmedzilo, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len s Vašim súhlasom alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.

Dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania, PEVŠ ako prevádzkovateľ informuje pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.

Právo na prenosnosť osobných údajov

Ako dotknutá osoba máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste PEVŠ ako prevádzkovateľovi poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak: a) sa spracúvanie zakladá na zmluve, a b) ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami. Ako dotknutá osoba máte pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné. Toto právo nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

Právo na výmaz

Ako dotknutá osoba máte tiež právo dosiahnuť u PEVŠ ako prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov: a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali; b) dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie; c) dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na základe oprávneného záujmu pre účely priameho marketingu; d) osobné údaje sa spracúvali nezákonne; e) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha.

Právo podať sťažnosť na Úrad

Ak ste z akýchkoľvek dôvodov presvedčení, že došlo k porušeniu Vašich práv v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov, máte právo sa obrátiť so sťažnosťou sami alebo prostredníctvom zástupcu na

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Hraničná 12, SK – 820 07 Bratislava 27

Viac informácií nájdete na webovom sídle Úradu na adrese www.dataprotection.gov.sk/uoou/. Taktiež máte právo sa obrátiť so sťažnosťou aj na úrad určený na ochranu osobných údajov v členskom štáte svojho obvyklého pobytu alebo mieste výkonu Vašej práce (ďalej len „dozorný orgán“).

Dozorný orgán, ktorému sa sťažnosť podala, Vás bude informovať o pokroku a výsledku sťažnosti vrátane možnosti podať súdny prostriedok nápravy.

Ako dotknutá osoba máte v zmysle GDPR právo poveriť neziskový subjekt, organizáciu alebo združenie, ktoré boli riadne zriadené v súlade s právom členského štátu, ktorých ciele podľa stanov sú vo verejnom záujme a ktoré pôsobia v oblasti ochrany práv a slobôd dotknutých osôb, pokiaľ ide o ochranu ich osobných údajov, aby podali sťažnosť na príslušný dozorný orgán vo Vašom mene, aby vo Vašom mene uplatnili vyššie uvedené práva a podali súdny prostriedok nápravy, a taktiež uplatnili vo Vašom mene prípadné právo na náhradu škody v dôsledku porušenia GDPR zo strany PEVŠ alebo niektorým z našich sprostredkovateľov, ak takéto zastúpenie umožňuje právo členského štátu, v ktorom si svoje práva uplatňujete.

 1. Ako si môžete uplatniť Vaše práva podľa GDPR?
 1. zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu GDPR@paneurouni.com
 2. poštou alebo osobne na adrese: Paneurópska vysoká školna n.o., Tomášikova 20, 821 02 Bratislava, Slovenská republika.
 1. Ako odpovieme na Vašu žiadosť?

Na žiadosť o výkon Vašich práv ako dotknutej osoby podľa GDPR odpovie PEVŠ bezplatne. Ak je Vaša žiadosť zjavne neopodstatnené alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa povahu, PEVŠ môže buď:

 1. požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo na oznámenie alebo na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo
 2. odmietnuť konať na základe žiadosti.

Na základe Vašej žiadosti Vám poskytneme informácie o opatreniach, ktoré sme v zmysle Vašej žiadosti prijali, a to  bez zbytočného odkladu, najneskôr však do jedného mesiaca od doručenia Vašej žiadosti. Uvedenú lehotu môžeme v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace, pričom pri jej predĺžení musíme zohľadniť komplexnosť žiadosti a počet žiadostí. O každom takomto predĺžení Vás budeme informovať do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi zmeškania lehoty. Ak podáte žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa Vám podľa možnosti poskytnú elektronickými prostriedkami, pokiaľ ako dotknutá osoba nepožiadate o iný spôsob poskytnutia informácií.