Medzinárodné vzťahy

Medzinárodné vzťahy

Paneurópska vysoká škola sa od svojho vzniku aktívne angažuje v programoch medzinárodnej akademickej spolupráce, spolupracuje v medzinárodných sieťach a konzorciách a využíva príležitosti bilaterálnych medziuniverzitných partnerstiev. Z tohto hľadiska ponúka svojim študentom široké možnosti študijných pobytov v zahraničí, či účasti na medzinárodných podujatiach, študentských súťažiach a simulovaných súdnych sporoch. PEVŠ aktívne využíva svoje medzinárodné kontakty pre zapojenie významných osobností zo zahraničia do svojich študijných programov a postupne rozširuje možnosti štúdia v týchto programoch aj pre študentov zo zahraničia.

Už od akademického roku 2006/2007 sa PEVŠ aktívne zúčastňuje programu Erasmus, pričom v súvislosti so vznikom Programu celoživotného vzdelávania (Lifelong Learning Programme/LLP) je nositeľom rozšírenej Európskej univerzitnej charty (EUC č.: 228111-IC-1-2007-1-SK-ERASMUS-EUC-1). Práve EUC umožňuje PEVŠ zúčastňovať sa v akademických programoch EÚ a uzatvárať bilaterálne dohody s ďalšími zúčastnenými vysokoškolskými inštitúciami. V rámci programu ERASMUS PEVŠ aktuálne spolupracuje s viac než 60 partnerskými univerzitami vo väčšine krajín Európskej únie, na Islande, vo Švajčiarsku a v Turecku.

Nemenej významnú súčasť medzinárodnej spolupráce, ktorej PEVŠ venuje osobitnú pozornosť, predstavuje akademická spolupráca a rozvíjanie bilaterálnych vzťahov v rámci cieľov susedskej spolupráce EÚ. Aktivity PEVŠ sa v tomto smere zameriavajú na spoluprácu s univerzitami v regióne západného Balkánu a krajín bývalého Sovietskeho zväzu, ako aj na rozvíjanie prvých kontaktov s inštitúciami v oblasti južného a východného Stredomoria. Nové možnosti v tomto smere otvára PEVŠ jej členstvo v združení EMUNI (Euro-Mediterranean University).

Vvýznamný rozsah svojich medzinárodných aktivít realizuje PEVŠ v spolupráci s partnerskými univerzitami v stredoeurópskom regióne, ktorými sú predovšetkým Univerzita Karlova v Prahe, Masarykova univerzita v Brne, Univerzita vo Viedni či ELTE v Budapešti. Kontakty s týmito renomovanými vzdelávacími inštitúciami nemajú len povahu vzdelávacích aktivít, ale čoraz viac presahujú do oblasti vedy a výskumu, spoločných výskumných projektov, spoločných študijných projektov, prípravy odborných publikácií v spoločných autorských kolektívoch a tvorby zmiešaných expertných tímov a odborných skupín na výmenu poznatkov a skúseností.

Dôkazom toho, že PEVŠ svoju aktivitu neobmedzuje na európsky kontinent sú kontakty a spoločné aktivity s mimoeurópskymi partnermi. Aj vzhľadom na ukončenie programu ERASMUS v jeho aktuálnej podobe, ktorý však bude nahradený novým programom, kladúc si za cieľ rozšírenie medzinárodnej akademickej spolupráce EÚ o spoluprácu s tretími štátmi, obracia PEVŠ svoju pozornosť okrem tradičných susedských regiónov na krajiny východnej a juhovýchodnej Ázie (najmä Čína, Hong Kong, Macau, Taiwan, Kórea, Japonsko, či Vietnam) a Latinskej Ameriky (osobitne Chile, Argentína, Brazília a Mexiko). Za kľúčovú v tomto smere možno považovať úzku spoluprácu s významnou svetovou univerzitou, prestížnou City University of Hong Kong.

Ako svoj kľúčový cieľ pre rozvíjanie medzinárodných aktivít v najbližšom období vníma PEVŠ vytvorenie možností pre štúdium záujemcov zo zahraničia v cudzojazyčných, predovšetkým v anglickom jazyku vyučovaných študijných programoch. V spolupráci s partnermi v zahraničí by tieto programy mali prerásť hranice vnútroštátneho kontextu a rozšíriť a doplniť ponuku študijných programov PEVŠ o spoločné študijné programy s univerzitami v zahraničí.