Medzinárodné vzťahy

Medzinárodné vzťahy

Paneurópska vysoká škola sa od svojho vzniku aktívne angažuje v programoch medzinárodnej akademickej spolupráce, spolupracuje v medzinárodných sieťach a konzorciách a využíva príležitosti bilaterálnych medziuniverzitných partnerstiev. Z tohto hľadiska ponúka svojim študentom široké možnosti študijných pobytov v zahraničí, či účasti na medzinárodných podujatiach, študentských súťažiach a simulovaných súdnych sporoch. PEVŠ aktívne využíva svoje medzinárodné kontakty pre zapojenie významných osobností zo zahraničia do svojich študijných programov a postupne rozširuje možnosti štúdia v týchto programoch aj pre študentov zo zahraničia.

Medzinárodné vzťahy na Paneurópskej vysokej škole

Už od akademického roku 2006/2007 sa PEVŠ aktívne zúčastňuje programu Erasmus, pričom v súvislosti so vznikom Programu celoživotného vzdelávania (Lifelong Learning Programme/LLP) je nositeľom rozšírenej Európskej univerzitnej charty (EUC č.: 228111-IC-1-2007-1-SK-ERASMUS-EUC-1). Práve EUC umožňuje PEVŠ zúčastňovať sa v akademických programoch EÚ a uzatvárať bilaterálne dohody s ďalšími zúčastnenými vysokoškolskými inštitúciami. V rámci programu ERASMUS PEVŠ aktuálne spolupracuje s viac než 60 partnerskými univerzitami vo väčšine krajín Európskej únie, na Islande, vo Švajčiarsku a v Turecku.

Nemenej významnú súčasť medzinárodnej spolupráce, ktorej PEVŠ venuje osobitnú pozornosť, predstavuje akademická spolupráca a rozvíjanie bilaterálnych vzťahov v rámci cieľov susedskej spolupráce EÚ. Aktivity PEVŠ sa v tomto smere zameriavajú na spoluprácu s univerzitami v regióne západného Balkánu a krajín bývalého Sovietskeho zväzu, ako aj na rozvíjanie prvých kontaktov s inštitúciami v oblasti južného a východného Stredomoria. Nové možnosti v tomto smere otvára PEVŠ jej členstvo v združení EMUNI (Euro-Mediterranean University).

Významný rozsah svojich medzinárodných aktivít realizuje PEVŠ v spolupráci s partnerskými univerzitami v stredoeurópskom regióne, ktorými sú predovšetkým Univerzita Karlova v Prahe, Masarykova univerzita v Brne, Univerzita vo Viedni či ELTE v Budapešti. Kontakty s týmito renomovanými vzdelávacími inštitúciami nemajú len povahu vzdelávacích aktivít, ale čoraz viac presahujú do oblasti vedy a výskumu, spoločných výskumných projektov, spoločných študijných projektov, prípravy odborných publikácií v spoločných autorských kolektívoch a tvorby zmiešaných expertných tímov a odborných skupín na výmenu poznatkov a skúseností.

Dôkazom toho, že PEVŠ svoju aktivitu neobmedzuje na európsky kontinent sú kontakty a spoločné aktivity s mimoeurópskymi partnermi. Aj vzhľadom na ukončenie programu ERASMUS v jeho aktuálnej podobe, ktorý však bude nahradený novým programom, kladúc si za cieľ rozšírenie medzinárodnej akademickej spolupráce EÚ o spoluprácu s tretími štátmi, obracia PEVŠ svoju pozornosť okrem tradičných susedských regiónov na krajiny východnej a juhovýchodnej Ázie (najmä Čína, Hong Kong, Macau, Taiwan, Kórea, Japonsko, či Vietnam) a Latinskej Ameriky (osobitne Chile, Argentína, Brazília a Mexiko). Za kľúčovú v tomto smere možno považovať úzku spoluprácu s významnou svetovou univerzitou, prestížnou City University of Hong Kong.

Ako svoj kľúčový cieľ pre rozvíjanie medzinárodných aktivít v najbližšom období vníma PEVŠ vytvorenie možností pre štúdium záujemcov zo zahraničia v cudzojazyčných, predovšetkým v anglickom jazyku vyučovaných študijných programoch. V spolupráci s partnermi v zahraničí by tieto programy mali prerásť hranice vnútroštátneho kontextu a rozšíriť a doplniť ponuku študijných programov PEVŠ o spoločné študijné programy s univerzitami v zahraničí.

Fakulta psychológie Paneurópskej vysokej školy je zapojená do medzinárodného projektu COST IS 1401

Strengthening Europeans’ Capabilities by Establishing the European Literacy Network (ELN) [Rozvíjanie schopností Európanov prostredníctvom vytvorenia Európskej siete gramotnosti (ELN)].

V súčasnosti v projekte spolupracuje 282 odborníkov na rozličné oblasti gramotnosti z 35 európskych a mimoeurópskych pridružených krajín sveta, ktorí sa združujú v troch pracovných skupinách. Pracovné skupiny výskumníkov, ktorí sa zaoberajú čítaním a písaním,  spájajú svoje poznatky a aktivity, aby spoločne:

  1. vytvorili integrovaný a inkluzívny prístup k základnej gramotnosti v celej Európe,
  2. vytvorili všeobecný rámec pre vývin gramotnosti a vzdelávania v digitálnom svete,
  3. zdokonaľovali technológie v oblasti gramotnosti.

Slovensko v projekte zastupujú prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc. a doktorandka fakulty psychológie Mgr. Alexandra Šelingerová z Ústavu klinickej psychológie Fakulty psychológie PEVŠ.

Projekt COST 1401 ELN pripravuje konferenciu First Literacy Summit, ktorá sa bude konať v dňoch 1.-3.11.2018 na pôde University of Porto v Portugalsku. Záujemci o aktívnu účasť na konferencii sa môžu registrovať na stránke konferencie do 19. marca 2018.

Bližšie informácie nájdete na stránke projektu: https://www.is1401eln.eu/en/.

Nižšie uverejňujeme dve najnovšie čísla časopisu (Október 2017 a Január 2018) v slovenskom preklade. Ostatné čísla sú uverejnené v angličtine a niektorých európskych jazykoch na stránke projektu. Prihláste sa na https://www.is1401eln.eu/en/register/ a staňte sa odoberateľmi nášho časopisu!

10 Newsletter Oct´ 2017

11 Newsletter Jan´2018

12 Newsletter Jul´2018