podporujeme vzdelávanie na stredných školách

Spolupráca so strednými školami

Náš inovatívny prístup vo vzdelávaní vedie študentov stredných škôl k sebapoznávaniu.

Spolupráca so strednými školami je pre našu vysokú školu dôležitá. Touto spoluprácou vytvárame študentom vhodné prostredie na dovzdelávanie a zároveň aj na sebapoznanie. Študenti majú prakticky neobmedzené možnosti vo výbere vysokej školy a v ich ďalšom smerovaní. Kooperáciou medzi inštitúciami im vieme vytvoriť priaznivé prostredie pre zážitkové vyučovanie a priamo poukázať na dôležitosť prepojenia teoretických vedomostí s praxou. Cieľom je, aby so svojimi spolužiakmi a pedagógmi absolvovali špecializované prednášky s kvalifikovanými pedagógmi- špecialistami v danej oblasti a na vlastnej koži zažili spôsob výučby na vysokej škole. Medzi pravidelné aktivity patria aj Dni otvorených dverí, ktoré stredoškolákom umožnia spoznať študijné odbory, priestory a priamo sa zoznámiť so študentmi fakúlt a pedagógmi.

 Deň otvorených dverí

Počas dňa otvorených dverí sa stredoškoláci môžu zoznámiť s dekanmi, prodekanmi, pedagógmi a študentmi jednotlivých fakúlt Paneurópskej vysokej školy. Všetky prednáškové miestnosti a laboratóriá budú otvorené v rámci moderovanej exkurzie, počas ktorej môžete zistiť, ako sa u nás vyučuje a čo všetko sa v laboratóriách robí. Ak ste nestihli Deň otvorených dverí, naše kontaktné centrum Ti s radosťou dohodne individuálnu exkurziu na fakulte, o ktorú máš záujem.

 

OZNAM

Dôsledkom pretrvávania pandemickej situácie budú niektoré dni otvorených dverí prebiehať ONLINE. Dátumy a časy vám včas zverejníme na stránke školy. Individuálne prehliadky sa budú konať na základe dohody. Tešíme sa na vás !!!

 

Stredná priemyselná škola elektrotechniká Karola Adelara v Mediálnom centre Paneurópskej vysokej školy absolvovala prednášku vedúceho Ústavu dizajn médií Fakulty masmédií PEVŠ doc. Antona Szomolányiho, ArtD. o tom, ako nakrútiť film na mobilný telefón alebo na malú kameru.

Prednášky na Fakulte informatiky PEVŠ sa zúčastnila SPŠE Hálova. Prodekan Fakulty informatiky PEVŠ, Ing. Juraj Štefanovič, PhD. prednášal základy multimédií.

Online prihláška

Postup podania e-prihlášky nájdete tu.

Viac o možnostiach štúdia tu.

Naše partnerské stredné školy:

Súkromná stredná umelecká škola dizajnu Ivanská cesta 4346/21, 821 04 Ružinov
Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií Kadnárova 7, 834 14 Bratislava
Súkromná stredná odborná škola automobilová Duálna akadémia Jána Jonáša 6179/5, 843 06 Devínska Nová Ves
Súkromná hotelová akadémia HaGMa Biskupická 21, 821 06 Bratislava
Súkromná obchodná akadémia, Kremnická 26, BA Kremnická 26, BA
Súkromné gymnázium, Kremnická 26, BA Kremnická 26, BA
Stredná odborná škola polygrafická, Račianska 190, 835 26 Račianska 190, 835 26
Gymnázium A. Einsteina, Einsteinova 35, BA Einsteinova 35, Bratislava
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, BA Hálova 16, Bratislava
Súkromná SOŠ HOST Riazanská 672/75, 831 03 Bratislava
Stredná odborná škola podnikania Strečnianska 20, 851 05 Bratislava
The British International School Bratislava Pekníkova 1954/6, 841 02 Dúbravka
Obchodná akadémia Račianska 107, 831 02 Bratislava
Paneurópska súkromná pedagogická a sociálna akadémia Ružová dolina 623/29, 821 09 Bratislava
Stredná odborná škola- gastronómie a hotelových služieb Farského 1272/9, 851 01 Bratislava
Gymnázium Bílikova 24, 841 01 Bratislava
Súkromná športová stredná odborná škola Marie Curie-Sklodowskej 1, 851 01 Petržalka
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Hrobákova 2467/11, 851 02 Petržalka
Stredna odborná škola chemická Vlčie hrdlo 50, 821 07 Bratislava
Súkromná pedagogická a sociálna akadémia Ružová dolina 29, 821 09 Bratislava
Gymnázium Ul.1. mája Malacky Ul. 1. mája 8, Malacky
Obchodná akadémia Myslenická 1, 902 01 Pezinok
Gymnázium K. Štúra Námestie Slobody 5, 900 01 Modra
Stredná odborná škola Kysucká 1692/14, 903 01 Senec
Stredná priemyselná škola stavebná  Dušana Samuela Jurkoviča Lomonosovova 2798/7, 917 08 Trnava
Stredná odborná škola automobilová Coburgova, 917 02 Trnava
Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským Mostová 53 92507
Obchodná akadémia Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
Obchodná akadémia Tehelná 1039/4, 920 01 Hlohovec
Stredná zdravotnícka škola Športová ulica 349/34, 929 01 Dunajská Streda
Gymnázium M.R. Štefánika, Šamorín Slnečná 1117/2, 931 01 Šamorín
Gymnázium J.B. Magina M. A. Beňovského 358/100, 922 03 Vrbové
Súkromná stredná odborná škola VIA HUMANA Mallého 716/2, 909 01 Skalica
Stredná odborná škola obchodu a služieb Jilemnického 554/24, 911 01 Trenčín
Obchodná akadémia Milana Hodžu Martina Rázusa 1450/1, 911 01 Trenčín
Stredná odborná škola Pod Sokolicami 14 911 01 Trenčín.
Stredná škola Piaristická spojená škola F. Hanáka Prievidza A. Hlinku 44, 971 01 Prievidza
Stredná odborná škola obchodu a služieb  Nábrežie Janka Kalinčiaka 1, 971 01 Prievidza-Priemyselný obvod
Súkromná stredná odborná škola Sama Chalupku 312/12, 971 01 Prievidza
Stredná odborná škola Námestie SNP 5, 958 01 Partizánske
Gymnázium Komenského 2, 958 01 Partizánske
Stredná odborná škola obchodu a služieb Piešťanská 2262/80, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Stredná odborná škola Športová 675, 916 01 Stará Turá
Stredná odborná škola Pruské 294, 018 52 Pruské
Gymnázium Školská 2, 018 41 Dubnica nad Váhom
Stredná priemyselná škola Františka Hečku 25, 934 01 Levice
Stredná odborná škola dopravy a služieb Jesenského 62, 940 02 Nové Zámky
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zdravotnícka 5279/3, 940 02 Nové Zámky
Súkromná spojená škola Szent István 648/36, 943 01 Štúrovo
Gymnázium J. Fándlyho Školská 371/3, 927 01 Šaľa
Základná škola s materskou školou Jozefa Marguša Horná 917/22 927 01 Šaľa
Obchodná akadémia Topoľčany Inovecká 2041/24, 955 01 Topoľčany
Obchodná akadémia Bernolákova 26, 953 20 Zlaté Moravce
Stredná odborná škola obchodu a služieb SNP 5, 953 01 Zlaté Moravce
Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským Obec Dolné Obdokovce 103
Gymnázium J.M. Hurbana 17. novembra 1296/7, 022 01 Čadca
Gymnázium pri Cirkevnej spojenej škole Okružná 2062/25,
Stredná odborná škola obchodu a služieb Pelhřimovská 1186/10, 026 01 Dolný Kubín-Veľký Bysterec
Obchodná akadémia ulica Radlinského 1725/55, 026 01 Dolný Kubín
Evanjelická spojená škola Komenského 500/10, 031 01 Liptovský Mikuláš
Súkromná spojená škola s organizačnými zložkami SSUŠ a SHDK Červenej armády 25, 036 01  Martin
Gymnázium pri Evanjelickej spojenej škole M. R. Štefánika 17, 036 01 Martin
Spojená škola – o. y. Gymnázium J.C. Hronského Ulica M. R. Štefánika 1, 038 61 Vrútky
Gymnázium A.Bernoláka Ulica Mieru 307/23, 029 01 Námestovo
Stredná odborná škola Hattalova 968/33, 029 01 Námestovo
Spojená škola Hattalova 471, 027 43 Nižná
Spojená škola Scota Viatora 1485/8, 034 01 Ružomberok
Dopravná akadémia Rosinská cesta, 010 08 Žilina
Obchodná akadémia Veľká okružná 32, 011 57 Žilina
Súkromná stredná škola spoločného stravovania Závodská cesta 2961/12, 010 01 Žilina
Spojená škola Žilina – Bytčica Hlavná 2, Žilina
Súkromná športová stredná odborná škola Saleziánska, 010 01 Žilina
Stredná odborná škola podnikania Sasinkova 419/45, 010 01 Žilina
Súkromná obchodná akadémia 010 01, Jarná 2600/13, 010 01 Žilina
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Predmestská 82, 01001 Žilina
Spojená škola Ul. M. R. Štefánika 1, Vrútky
Stredná odborná škola polytechnická Demänovská cesta 669, 031 01 Liptovský Mikuláš
BB. stredná odborná škola iformačných technologii Tajovského 30, 974 09, Banská Bystrica
Gymnázium Mikuláša Kováča Mládežnícka 3833/38, 974 04 Banská Bystrica
Evanjelické gymnázium Skuteckého 118/5, 974 01 Banská Bystrica
Stredná odborná škola techniky a služieb Laskomerského 1117/3, 977 01 Brezno
Stredná odborná škola Kalinčiakova 1584/8, Fiľakovo
Prvé  slovenské literárne gymnázium Železničná 27, 050 01 Revúca
Stredná odborná škola Jesenského 903, 980 61 Tisovec
Stredná odborná škola Poľná, 990 01 Veľký Kríš
Gymnázium A.H.Škultétyho Školská 21 990 01 Veľký Krtíš
Stredná odborná škola podnikania Námestie Mládeže, 960 01 Zvolen-Tepličky
Hotelová akadémia  Pod Vinbargom 1121/3, 085 01 Bardejov
Hotelová akadémia Štefánikova 2933/28, 066 01 Humenné
Gymnázium Duchnovičova 475/13, 068 01 Medzilaborce
Súkromná stredná odborná škola 29. augusta, 058 01 Poprad
Stredná odborná škola Štefánikova 39, 059 21 Svit
Súkromná obchodná akadémia Petrovianska 7680/34, 080 05 Prešov
Evanjelická spojená škola- Evanjelické kolegiálne gymnázium Ľ. Podjavorinskej 22, 080 05 Prešov
Gymnázium Konštantínova 3306/2, 080 01 Prešov
Gymnázium sv. Moniky Tarasa Ševčenka 3922/1, 080 01 Prešov
Stredná odborná škola Košická 20, 080 01 Prešov
Stredná odborná škola obchodu a služieb Sídlisko duklianskych hrdinov 3, 08134 Prešov
Stredná odborná škola Sládkovičova 2723/120, 069 27 Snina
Gymnázium Študentská 4, 069 01 Snina
Stredná odborná škola Jarmočná 253/108, 064 01 Stará Ľubovňa
Gymnázium Térézie Vansovej Beňovského
Gymnázium duklianskych hrdinov Komenského, 089 01 Svidník
Obchodná akadémia Doktor C. Daxnera 88/3, 093 01 Vranov nad Topľou
Cirkevná spojená škola Školská 650/45, 093 02 Vranov nad Topľou-Školské
Stredná odborná škola Alexandra Dubčeka 2, 093 01 Vranov nad Topľou
Cirkevné gymnázium sv. Františka z Assisi Školská 650, 09302 Vranov nad Topľou
Stredná odborná škola podnikania Masarykova 24, 080 01 Prešov
Gymnázium Komenského 13, 082 71 Lipany
Súkromné gymnázium Katkin Park 198/2, 040 11 Košice
Súkromné športové gymnázium Užhorodská 39, 040 11 Juh
Súkromná spojená škola- Súkromné gymnázium Starozagorská 8, 040 23 Košice
Gymnázium Š.Moysesa Školská 13, 045 17 Košice-okolie
Obchodná akadémia Akademika Hronca 97/8, 048 01 Rožňava
Stredná zdravotnícka škola Námestie 1. mája 115/1, 048 01 Rožňava
gymnázium Kpt. Nálepku 279/6, 073 01 Sobrance
Stredná odborná škola Mierová, 072 22 Strážske
Súkromná stredná odborná škola Hlavná 265, 072 06 Malčice