Fakulta psychológie

Fakulta psychológie

Fakulta psychológie Paneurópskej vysokej školy, založená v roku 2011, je jedinou fakultou tohto druhu na Slovensku. Zabezpečuje úplné vysokoškolské vzdelávanie cez akreditované tri stupne štúdia: bakalársky, magisterský, doktorandský, ale tiež i rigorózne konanie (PhDr.)

Naším poslaním na Fakulte psychológie je kvalitná teoretická a praktická príprava študentov na získanie „Európskeho certifikátu z psychológie“ a zápisu do zoznamu europsychológov. To umožní absolventom fakulty pôsobiť v rámci celej Európskej únie.

Kladieme dôraz na výchovu profesionála, ktorý zvláda nadštandardné požiadavky psychologickej praxe.

Na Fakulte psychológie sa zameriavame na interdisciplinárne štúdium postavené na modeli kooperácie vo vzdelávaní a vo výskume. Neustále inovujeme metódy a postupy a trváme na dodržaní potreby realizovať prípravu študentov pre nové európske a svetové prostredie. Naším cieľom je, aby absolventi Fakulty psychológie PEVŠ boli schopní uplatniť sa na trhu práce s podmienkami kompetentnosti, odbornosti a jazykovej prípravy.

Dôležitým aspektom pri výučbe je praktická príprava, ktorá našim absolventom dáva možnosť vyniknúť na pracovnom trhu. Zaručujú ju partnerstvá so spoločnosťami, ktoré zabezpečujú odborné prednášky, či možnosť stáží, ako napríklad Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, Liga pre duševné zdravie, Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska a ďalšie.

Na Fakulte psychológie Paneurópskej vysokej školy v Bratislave pracuje tím odborníkov – psychológov, ktorí poskytujú kvalitné vzdelanie a pripravujú absolventov kompetentne a kvalifikovane vykonávať profesiu psychológa. Súčasťou pedagogického zboru sú aj externí spolupracovníci – kvalifikovaní vedeckí a pedagogickí pracovníci z akademických a vedeckých inštitúcií, ako aj odborníci z praxe. S cieľom pripraviť absolventov na zvládnutie náročných požiadaviek praxe, fakulta umožňuje prepojenie štúdia psychológie so štúdiom práva, ekonómie, masmédií a informatiky.

Motiváciou pre fakultu ďalej rásť je aj prejavená dôvera zo strany uchádzačov o daný odbor. Na pôde fakulty psychológie sme v akademickom roku 2018/2019 privítali o 25% viac prvákov na bakalárskom stupni štúdia v porovnaní s minulým akademickým rokom.

Hľadáte detailné informácie o štúdiu? Nájdete ich v sprievodcovi štúdiom.

 

Online prihláška