Medzinárodné vzťahy

FAQ

Najčastejšie kladené otázky

Čo je pobytový grant a na čo mi slúži?

Pobytový grant je finančná podpora, ktorý by ti mal pomôcť uhradiť časť nákladov (napríklad ubytovanie, cestovanie…) počas študijného pobytu. Cieľom pobytového grantu nie je pokryť všetky výdaje, ale pomôcť vyrovnať rozdiel medzi nákladmi v prijímajúcej a vysielajúcej krajine. Nie si povinný dokladovať cenu ubytovania ani cestovné náklady, či poistenie. Vypláca sa pred nástupom na študijný pobyt po splnení všetkých povinných náležitostí a po podpise Zmluvy o poskytnutí grantu oboma stranami (študentom aj PEVŠ).

Čo musím dosiahnuť na Erasme?

Očakáva sa výborná reprezentácia PEVŠ ako aj študijné výsledky. V prvom rade je nutné splniť všetky podmienky vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí grantu t.j. získať na prijímajúcej univerzite minimálne 20 kreditov.

Musím vrátiť peniaze – pobytový grant, ak nedosiahnem stanovený počet kreditov?

Áno, PEVŠ má voči študentom regresný nárok na vrátenie celého poskytnutého grantu v prípade nesplnenia podmienok zmluvy resp. nenastúpenia na mobilitu/ predčasného návratu.

Kedy môžem ukončiť Erasmus?

Minimálna dĺžka študijného pobytu sú 3 mesiace. Ak chceš svoj Erasmus ukončiť predčasne zo zdravotných alebo osobných dôvodov, informuj o tom svojho koordinátora jednak na domácej, jednak na prijímajúcej inštitúcii (aj s odôvodnením).

Môžem ísť na Erasmus ak som študent záverečného ročníka štúdia ?

Áno, maj však na pamäti, že vhodnejšie je vycestovať v zimnom semestri, pričom neustále pracuješ na svojej záverečnej práci a si v kontakte so svojim školiteľom. V tomto prípade nie je možný prenos predmetov do ďalšieho ročníka, preto musíš mať do termínu štátnych záverečných skúšok splnené všetky predmety vyplývajúce zo študijného programu. V prípade, že sa Erasmus zúčastníš v letnom semestri záverečného ročníka, prípadne si pobyt predlžuješ, na prvý riadny termín záverečnej skúšky sa môžeš prihlásiť až na jeseň.

Kedy by som mal ísť na Erasmus?

Je to individuálne. Niektorí študenti sú vhodní už v druhom ročníku bakalárskeho štúdia. Je potrebné vziať do úvahy svoju jazykovú vybavenosť a tiež osobnostné predpoklady. Nemá zmysel ponáhľať sa a nastúpiť do programu čo najskôr – je dôležité uvedomiť si, že vo vyššom ročníku už poznáš svoju budúcu odbornú profiláciu, podľa ktorej si vyberieš krajinu aj inštitúciu.

Koho mám kontaktovať na svojej fakulte?

Kontaktným bodom je na fakulte fakultný koordinátor a prodekan pre vzdelávanie. S ním vopred konzultuješ svoj študijný plán, ktorý plánuješ zvoliť v zahraničí. Akékoľvek zmeny v študijnom pláne (Learning Agreement) musia byť zaznamenané vo formuláre tzv. „Changes to Learning Agreement“, ktoré podpisuje jednak prodekan resp. fakultný koordinátor, jednak inštitucionálny koordinátor a študent.

Musí mi fakulta uznať všetky predmety, ktoré som študoval v zahraničí?

Je to individuálne. Preto ešte pred svojim odchodom konzultuj svoj študijný plán s prodekanom pre štúdium. Záleží na obsahovej náplni daného predmetu, či ti bude predmet uznaný, alebo ho bude nutné dorábať kvôli obsahovým rozdielom.

Nebol som vybraný na Erasmus. Čo teraz ?

Nevzdávaj to. V prípade, že nie všetci vybraní študenti reálne vycestujú, môže PEVŠ vypísať dodatočné výberové kolo. Je nutné sledovať aktuality fakulty a načas podať prihlášku. Ak sa dodatočné kolo konať nebude, určite sa ti to podarí v budúcom akademickom roku.

Práve som ukončil štúdium a zatiaľ nemám prácu. Môžem sa zúčastniť Erasmu?

Áno, rok od ukončenia štúdia máš status “absolvent” . Môžeš sa zúčastniť stáže v trvaní minimálne 2 mesiace a do jedného roka od poslednej štátnice.

Môžem zažiť Erasmus viackrát?

Áno, nový nástupnícky program Erasmus+ to umožňuje a zároveň ruší pravidlo “raz za život”. Študent môže stráviť až 12 erasmovských mesiacov  na stáži alebo štúdiách (alebo kombinovane) počas jedného stupňa štúdia.