Medzinárodné vzťahy

Projekty a partnerstvá

Projekty a partnerstvá našej školy

Compostela Group of Universities (CGU)

V roku 2012 sa na základe úspešne zavŕšeného prístupového procesu súhlasným stanoviskom 18. Valného zhromaždenia vo fínskom Oulu Paneurópska vysoká škola stala členom medzinárodného univerzitného združenia Compostela Group of Universities.

CGU je medzinárodným akademickým združením neziskovej povahy, sledujúcim cieľ upevňovania spolupráce a podpory dialógu v jednotlivých oblastiach vysokoškolského vzdelávania. Iniciatíva, pôvodne zahájená Univerzitou v Santiago de Compostela, zahŕňa v súčasnosti viac než 70 členských univerzít z celého sveta. Cieľom týchto univerzít je pri využití foriem medzinárodnej spolupráce, medzikultúrneho dialógu a presadzovania spoločných hodnôt sektoru vysokoškolského vzdelávania prekonávať rozdiely vzdelávacích systémov a kultúr.

CGU nie je len platformou podpory bilaterálnej medziuniverzitnej spolupráce, ale vďaka efektívnej inštitucionalizovanej štruktúre realizuje v prospech svojich členov rad projektových iniciatív. Popri dvoch kľúčových aktivitách, ktorými sú každoročná súťaž Compostela Video ContestProgram STELLA medzinárodnej mobility administratívnych zamestnancov, ktorých sa pravidelne zúčastňuje aj Paneurópska vysoká škola, CGU organizuje celý rad špecializovaných workshopov a seminárov, výsledky ktorých sú prezentované v podobe spoločných publikačných výstupov členov združenia.

Pre ďalšie informácie:

www.gcompostela.org

Euro-stredomorské univerzitné partnerstvo (EMUNI)

Paneurópska vysoká škola je plnoprávnym členom Euro-stredomorského partnerstva, založeného a koordinovaného Univerzitou EMUNI, so sídlom v slovinskom Pirane. EMUNI predstavuje platformu medzinárodnej univerzitnej spolupráce medzi vysokoškolskými inštitúciami v Európe a univerzitami v regióne Južného a Východného Stredomoria. Vo svojej koordinačnej povahe je cieľom EMUNI napĺňať potreby univerzitných partnerstiev v oblasti susedských regiónov EÚ a vytvárať predpoklady pre spoločné uskutočňovanie vzdelávacích, vedeckých a kolegiálnych akademických kooperačných aktivít. Sieť univerzít Euro-stredomorskej spolupráce aktuálne združuje viac než 120 univerzít, zúčastnených v pozícii členov Valného zhromaždenia EMUNI.

Pre ďalšie informácie:

www.emuni.si

Univerzitné združenie ELPIS

Od roku 2007 je Paneurópska vysoká škola členom univerzitného združenia pre spoluprácu v oblasti právnych vied – ELPIS (European Legal Practice of Integrated Studies). V roku 2008 na svojej pôde organizovala celkom 37. pokračovanie pravidelných výročných zasadnutí stretnutia. Cieľom skupiny je úzka koordinácia a podpora kooperačných iniciatív svojich členov, ako platforma pre podporu bilaterálnych vzťahov medzi zúčastnenými univerzitami.

Pre ďalšie informácie:

www.elpisnetwork.eu