Fakulta ekonómie a podnikania

Fakulta ekonómie a podnikania

Ekonomická univerzita, Fakulta ekonómie a podnikania

Fakulta ekonómie a podnikania od akademického roka 2005/2006 zabezpečuje úplné vysokoškolské vzdelávanie cez akreditované tri stupne štúdia: bakalársky, inžiniersky, doktorandský, ale aj program MBA.

Moderná Fakulta ekonómie a podnikania

Fakulta vychádza z trendov rozvoja ekonomiky v Slovenskej republike a vo svete. Poskytuje kvalitné ekonomické vzdelanie a absolventov pripravuje na pôsobenie predovšetkým v podnikaní, manažmente, obchode a marketingu. Dôležitým aspektom je praktická príprava, ktorá našim absolventom dáva možnosť vyniknúť na pracovnom trhu. Zaručujú ju tiež partnerstvá so spoločnosťami, ktoré zabezpečujú odborné prednášky, či možnosť stáží, ako napríklad IBM,  Slovenské elektrárne, Slovensko-čínska obchodná komora (SCOK), Volkswagen, Slovenská asociácia poisťovní, Zväz malých a stredných podnikateľov a ďalšie.  Fakulta ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy je jedným zo zakladajúcich členov  vedecko-výskumné pracoviska  – Európske centrum pre výskum podnikania  (ECBR). Spolu s ďalšími pridruženými inštitúciami vytvorila jedinečné partnerstvo, ktorého cieľom je podpora výskumu a spolupráce vo všetkých oblastiach podnikateľského výskumu. 

Bližšie informácie nájdete na stránke: European Centre For Business Research – Panevropská univerzita (peuni.cz)

Výučba na Fakulte ekonómie a podnikania

Štúdium na  fakulte významne ovplyvňuje medzinárodná spolupráca so známymi profesormi, docentmi a odborníkmi z hospodárskej praxe zo Slovenska, Českej republiky, Rakúska, Nemecka a Ruskej federácie. Fakulta aktualizovala v roku 2009 študijné programy s cieľom priblížiť obsah a metodiku výučby čo najviac študijným podmienkam na prestížnych vysokých školách ekonomického zamerania vo svete. Zvýšila sa kvalita vzdelávania a atraktivita štúdia aj pre zahraničných študentov. Do výučby pribudli nové ekonomické disciplíny. Zmeny poskytujú príležitosť aj tým študentom, ktorí dávajú prednosť formovaniu manažérskych zručností, zvládnutiu činností spojených s pôsobením podnikateľských subjektov na domácom a medzinárodnom trhu.

V cudzojazyčnom vzdelávaní fakulta ponúka študentom bakalárskeho štúdia samostatný štvorsemestrálny program „ekonomická komunikácia v cudzom jazyku“. Počas inžinierskeho štúdia sa rozširuje výučba o druhý svetový jazyk.

Širokospektrálnosťou ekonomických disciplín, vysoko kvalifikovanými pedagógmi s dlhoročnými skúsenosťami v danom odvetví a kvalitným vzdelaním má fakulta silnú pozíciu medzi vysokými školami s ekonomickým zameraním na Slovensku. Dôkazom je 17% nárast prvákov do akademického roka 2018/2019 v porovnaní v minulým akademickým rokom.

S cieľom pripraviť absolventov na zvládnutie náročných požiadaviek praxe, fakulta umožňuje prepojenie štúdia ekonómie a podnikania so štúdiom práva, psychológie, masmédií a informatiky.

Podanie prihlášky na štúdium ekonómie a podnikania len elektronicky

Na PEVŠ sa prihláška na štúdium podáva výlučne v elektornickej forme prostredníctvom akademického systému UIS. Do e-prihlášky sa nenahrávajú žiadne prílohy a postup je pomerne jednoduchý: uchádzač zadáva jeho osobné údaje, informácie o strednej škole a vyberá si, na ktorú fakultu, formu a stupeň sa prihlasuje. Po zaregistrovaní e-prihlášky sa uchádzačovi vygeneruje číslo účtu a variabilný symbol, ktorý slúži na úhradu poplatku za spracovanie prihlášky vo výške 20,- €. Ak máte problémy s podaním prihlášky, pomôže Vám náš eBook s riešeniami najčastejších problémov. Za kompletnú je považovaná, ak má správne uvedené nasledovné sekcie:

  • Osobné údaje
  • Adresy uchádzača
  • Údaje o prihláške
  • Zaplatený poplatok za príjimacie konanie.

PEVŠ je vysokou školou, ktorá má ako jediná na Slovensku neustály nárast počtu študentov do 1. ročníka štúdia.

Partneri pre vzdelávanie a prax