Veda a výskum

Vedecké časopisy

Fakulta práva:

Časopis Paneurópske právnické listy je vedecký časopis, ktorý poskytuje priestor najmä pre publikovanie vedeckých štúdií, popri tom sú však vítané aj odborné články či diskusné stimuly, najmä vo forme podnetov z praxe či odkazov na aktuálne súdne rozhodnutia. Všetky tri skupiny publikačných výstupov (vedecké štúdie – odborné články – diskusné stimuly) sú štrukturálne publikované osobitne, pričom ten-ktorý výstup sa do konkrétnej kategórie zaradí na základe recenzného posúdenia.

Tematické zameranie časopisu tvorí právo/právne vedy a medzinárodné vzťahy. Redakčná rada prijíma príspevky najmä v slovenskom jazyku, českom jazyku a v anglickom jazyku. Administratívne zabezpečuje fungovanie časopisu tajomník redakčnej rady, ktorý zároveň komunikuje s autormi a recenzentmi.

Paneurópske právnické listy

 

Fakulta ekonómie a podnikania:

 

Creative and Knowledge Society

Ekonómia a podnikanie

 

Fakulta masmédií:

 

Global Media Journal

 

Fakulta informatiky:

 

Aplikácie informačných technológií