Veda

Veda a výskum

Prioritou Paneurópskej vysokej školy v oblasti vedy a výskumu je vedecko-výskumná práca, ktorá prináša pôvodné a spoločensky aktuálne poznatky. Tieto plne korešpondujú s akreditovanými študijnými programami školy. Prezentácia výsledkov výskumnej práce má formu vedecko-teoretických podujatí a vedecko-publikačných aktivít.

Veda a výskum na Paneurópskej vysokej škole

Medzi priority vedeckej činnosti patrí aj vedecko-pedagogická práca; priebežne sa aktualizuje obsah výučby, zvyšujú sa požiadavky na vedecké časti individuálnych študijných plánov doktorandov a v neposlednom rade ide aj o  vyhľadávanie talentovaných študentov a ich zapájanie sa do vedeckej práce formou študentskej vedeckej a odbornej činnosti.

V centre pozornosti je aj vedecko-popularizačná, vedecko-organizačná a  vedecko-praktická činnosť, ktorú Paneurópska vysoká škola podporuje cez programom podpory vedy a výskumu. Hlavnou úlohou zostáva posilňovanie integrovania úspešne sa rozvíjajúcich súčastí vedy a taktiež rovnomernejšieho podielu akademických zamestnancov školy na výskumnej a publikačnej práci.