Medzinárodné vzťahy

Kreditová mobilita

Úspešný program medzinárodnej akademickej spolupráce ERASMUS+, doteraz výlučne v podobe spolupráce medzi univerzitami v krajinách Európskej únie a ďalších 5 pridružených krajinách – Islande, Nórsku, Lichtenštajnsku, Bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko (FYROM) a Turecku (tzv. „programové krajiny“) sa od akademického roku 2015/2016 rozšíril o ďalších 90 krajín sveta, v ambicióznom programe Európskej únie ERASMUS+ pre mobility jednotlivcov medzi programovými a partnerskými krajinami.

Kreditová mobilita pre Erazmus

V rámci nového programu, ktorý sa spravuje všetkými základnými všeobecnými zásadami programu ERASMUS+ v jeho európskej mobilitnej podobe, majú vysoké školy s priznanou Európskou chartou vysokoškolského vzdelávania (ECHE) v programových krajinách možnosť, uchádzať sa o financovanie projektov so svojími partnerskými inštitúciami z nasledovných regiónov sveta:

• Západný Balkán (nástroj predvstupovej spolupráce)

• Východné partnerstvo (nástroj európskej susedskej politiky)

• Južné Stredomorie (nástroj európskej susedskej politiky)

• Ruská federácia (nástroj európskej susedskej politiky)

• Ázia (nástroj rozvojovej spolupráce)

• Stredná Ázia (nástroj rozvojovej spolupráce)

• Latinská Amerika (nástroj rozvojovej spolupráce)

• Juhoafrická republika (nástroj rozvojovej spolupráce)

• Africké, karibské a tichomorské štáty (Európsky rozvojový fond)

• Industrializované krajiny Ameriky (nástroj partnerskej spolupráce)

• Industrializované krajiny Ázie (nástroj partnerskej spolupráce)

Z hľadiska priorít svojho internacionalizačného smerovania má Paneurópska vysoká škola (PEVŠ) eminentný záujem rozvíjať spoluprácu so svojími partnerskými vysokými školami predovšetkým v oblastiach Západného Balkánu, krajinách bývalého Sovietskeho zväzu, juhovýchodnej a východnej Ázii a regióne Euro-stredomorského partnerstva. Približne od roku 2010 sa PEVŠ stala v týchto regiónoch silným a vysoko rešpektovaným partnerom a bez ohľadu na vznik nového mobilitného programu realizuje medzičasom rôzny rozsah partnerskej spolupráce s približne 30 partnerskými inštitúciami vo viacerých krajinách týchto regiónov. Internacionalizačné priority sú dané a logicky vyjadrené aj štruktúrou bilaterálnych partnerstiev PEVŠ, ako aj prostredníctvom zapojenia sa do multilaterálnych združení a partnerstiev. Z nich možno vyzdvihnúť predovšetkým členstvo v Compostela Group of Universities a v združení Euro-mediteránskeho partnerstva EMUNI.

Ambíciou PEVŠ je doterajšie partnerstvá rozvíjať a ďalej prehlbovať vďaka pravidelným kontaktom, umožneným mobilitným programom spolupráce s partnerskými krajinami. Vďaka finančnej podpore aktivít tak budú vytvorené podmienky pre podporu mobilít študentov, akademických i administratívnych zamestnancov. PEVŠ rovnako vníma a vyzdvihuje základnú filozofiu programu spolupráce s partnerskými krajinami, spočívajúcu vo vytvorení podmienok pre otvorenie európskeho vzdelávacieho priestoru mobilitným účastníkom z krajín mimo EÚ, v rozhodujúcej miere mimoeurópskeho pôvodu.