Veda

Akademická knižnica

OTVÁRACIE HODINY

Tomášikova a Tematínska

Pondelok: 09:00 – 15:00 hod.
Utorok: po dohovore
Streda: 09:00 – 15:00 hod.
Štvrtok 09:00 – 15:00 hod.
Piatok: po dohovore

 

Počas letných prázdnin od 1.7.2024 do 31.8.2024 bude knižnica otvorená po telefonickom, alebo mailovom dohovore.

 

Email: kniznica@paneurouni.com, Tomášikova –  02/48 20 88 59, Tematínska – 02/68 20 36 02

 

Akademická knižnica PEVŠ

Akademická knižnica Paneurópskej vysokej školy (ďalej AK PEVŠ) vznikla v roku 2004. Je vedecko-informačným, bibliografickým, koordinačným a poradenským pracoviskom Paneurópskej vysokej školy (ďalej len PEVŠ).

Jej poslaním je podporovať výučbu, vedecko-výskumný proces a vytvárať podmienky na  podporu všetkých foriem vzdelávania a štúdia na PEVŠ. AK PEVŠ poskytuje knižnično-informačné služby výlučne pedagogickým, vedeckým a odborným pracovníkom PEVŠ, doktorandom a študentom všetkých foriem štúdia na PEVŠ v rozsahu stanovenom Knižničným a výpožičným poriadkom.

AK PEVŠ buduje špecializovaný fond dokumentov v tlačenej a elektronickej forme v súlade s obsahovou profiláciou študijných vedných odborov ponúkaných na PEVŠ – právo, ekonómia a obchod, informačná veda, masmédiá, psychológia a príbuzné spoločenskovedné odbory. Fond tvorí dnes viac ako 20 000 knižničných jednotiek. Sú prístupné formou voľného výberu, s výnimkou fondu špeciálnych dokumentov a starších, menej využívaných dokumentov, ktoré sú umiestnené v knižničnom sklade a sú dostupné na vyžiadanie. Informácie o dokumentoch a ich umiestnení vo fonde sprístupňuje súborný online katalóg.

Obsahovú a typologickú skladbu knižničného fondu tvorí:

  • odborná knižná literatúra – monografie, učebnice, ročenky, encyklopédie, zborníky, legislatívne dokumenty
  • periodická literatúra – domáce a zahraničné periodiká
  • záverečné a kvalifikačné práce – v tlačenej i digitalizovanej forme
  • špeciálne dokumenty – databáza Evidencie publikačej činnosti vedeckých a pedagogických pracovníkov PEVŠ
  • elektronické informačné zdroje – zoznam zostavovaný AK PEVŠ a licencované elektronické zdroje

 

Kontakty:

Korešpondenčná adresa

Paneurópska vysoká škola

Akademická knižnica

Tomášikova 20

P.O. BOX 12

821 02 Bratislava 2

Knižničné a informačné služby
Tomášikova 20, 821 02 Bratislava

Tel: +421 2 4820 8844

E-mail: kniznica@paneurouni.com

Knižničné a informačné služby
Tematínska 10, 851 05 Bratislava

Tel: +421 2 6820 3634

E-mail: kniznica@paneurouni.com

Vedúca knižnice a evidencia publikačnej činnosti

Bc. Katarína Škorvagová
Knižnica – Ružinov / Petržalka

Tel: +421 2 4820 8810, + 421 2 6820 3602

E-mail: katarina.skorvagova@paneurouni.com

Akvizícia a ohlasy na publikačnú činnosť, KIS

Zuzana Trebuľová

Tel: +421 2 4820 8859

E-mail: zuzana.trebulova@paneurouni.com