Veda

Akademická knižnica

Počas vianočných prázdnin bude v dňoch 20.12.2018 – 6.1.2019  knižnica zatvorená.

Kolektív Akademickej knižnice PEVŠ vám praje veselé Vianoce a šťastný Nový rok 2019!

Akademická knižnica Paneurópskej vysokej školy (ďalej AK PEVŠ) vznikla v roku 2004. Je vedecko-informačným, bibliografickým, koordinačným a poradenským pracoviskom Paneurópskej vysokej školy (ďalej len PEVŠ).

Jej poslaním je podporovať výučbu, vedecko-výskumný proces a vytvárať podmienky na  podporu všetkých foriem vzdelávania a štúdia na PEVŠ. AK PEVŠ poskytuje knižnično-informačné služby registrovaným používateľom, prednostne pedagogickým, vedeckým a odborným pracovníkom PEVŠ, doktorandom a študentom všetkých foriem štúdia na PEVŠ a odbornej verejnosti v rozsahu stanovenom Knižničným a výpožičným poriadkom.

AK PEVŠ buduje špecializovaný fond dokumentov v tlačenej a elektronickej forme v súlade s obsahovou profiláciou študijných vedných odborov ponúkaných na PEVŠ – právo, ekonómia a obchod, informačná veda, masmédiá, psychológia a príbuzné spoločenskovedné odbory. Fond tvorí dnes viac ako 20 000 knižničných jednotiek. Sú prístupné formou voľného výberu, s výnimkou fondu špeciálnych dokumentov a starších, menej využívaných dokumentov, ktoré sú umiestnené v knižničnom sklade a sú dostupné na vyžiadanie. Informácie o dokumentoch a ich umiestnení vo fonde sprístupňuje súborný online katalóg.

 

Obsahovú a typologickú skladbu knižničného fondu tvorí:

  • odborná knižná literatúra – monografie, učebnice, ročenky, encyklopédie, zborníky, legislatívne dokumenty
  • periodická literatúra – domáce a zahraničné periodiká
  • záverečné a kvalifikačné práce – v tlačenej i digitalizovanej forme
  • špeciálne dokumenty – databáza Evidencie publikačej činnosti vedeckých a pedagogických pracovníkov PEVŠ
  • elektronické informačné zdroje – zoznam zostavovaný AK PEVŠ a licencované elektronické zdroje
 

Otváracie hodiny- zimný semester 2018/2019

  Tomášikova 20 Tematínská 10
Pondelok 08:00 – 14:00 09:00 – 15:00
Utorok po dohovore po dohovore
Streda 08:00 – 14:00 09:00 – 15:00
Štvrtok 10:00 – 17:00 10:00 – 17:00
Piatok po dohovore po dohovore

Ružinov

Akademická knižnica
Tomášikova 20, 821 02 Bratislava

Tel: +421 2 4820 8844

E-mail: kniznica@paneurouni.com

Petržalka

Akademická knižnica
Tematínska 10, 851 05 Bratislava

Tel: +421 2 6820 3634

E-mail: kniznica.fep@paneurouni.com

Vedúca knižnice, evidencia publikačnej činnosti

Mgr. Jana Galbavá
Knižnica – Ružinov

Tel: +421 2 4820 8810, + 421 2 6820 3602

E-mail: jana.galbava@paneurouni.com

Akvizícia

Ing. Alica Vašinová
Knižnica – Petržalka

Tel: +421 2 6820 3602

E-mail: alica.vasinova@paneurouni.com

Katalogizácia

Ing. Zuzana Mihalíková
Knižnica – Ružinov

Tel: +421 2 4820 8859

E-mail: zuzana.mihalikova@paneurouni.com