Veda a výskum

Vedecká rada PEVŠ

Predseda

 • Dr.h.c. prof. Ing. Juraj Stern, PhD., rektor Paneurópskej vysokej školy

 

Interní členovia Vedeckej rady PEVŠ

 • doc. JUDr. Vlasta Kunová, CSc., Fakulta práva PEVŠ
 • Ing. Zuzana Vincúrová, PhD., Fakulta ekonómie a podnikania PEVŠ
 • doc. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD., Fakulta práva PEVŠ
 • doc. Ing. Antonín Korauš, PhD., LL.M., MBA, Fakulta ekonómie a podnikania PEVŠ
 • prof. PhDr. Jozef Leikert, PhD., Litt.D, Fakulta masmédií PEVŠ,
 • doc. RNDr. Eugen Ružický, CSc., Fakulta informatiky PEVŠ
 • doc. Mgr. Elena Lisá, PhD., Fakulta psychológie PEVŠ
 • prof. JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc., Fakulta práva PEVŠ
 • prof. JUDr. Jozef Záhora, PhD., Fakulta práva PEVŠ
 • prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc., Fakulta práva PEVŠ
 • doc. JUDr. Lucia Žitňanská, PhD., Fakulta práva PEVŠ
 • prof. Ing. Eva Cihelková, PhD., Fakulta ekonómie a podnikania PEVŠ
 • prof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc., Fakulta ekonómie a podnikania PEVŠ
 • doc. Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D., Fakulta ekonómie a podnikania PEVŠ
 • doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD., Fakulta masmédií PEVŠ
 • doc. Mgr. Anton Szomolányi, ArtD., Fakulta masmédií PEVŠ
 • doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.,  Fakulta masmédií PEVŠ
 • prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.,Fakulta psychológie PEVŠ
 • doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD., Fakulta psychológie PEVŠ
 • prof. PhDr. Marina Mikulajová, CSc., Fakulta psychológie PEVŠ
 • doc. PhDr. Vladimír Palko, PhD.,Fakulta Informatiky PEVŠ

 

Externí členovia Vedeckej rady PEVŠ

 • prof. h.c. doc. JUDr. Mária Bujňáková, CSc., Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
 • prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc., Karlova univerzita Praha
 • prof. RNDr. Ľudovít Molnár, DrSc., Slovenská technická univerzita v Bratislave
 • prof. Ing. Peter Plavčan, CSc. MŠVVaŠ SR Bratislava
 • prof. JUDr. Ján Cirák, CSc.,Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
 • prof. Mgr.Art Božidara Turzonovová, PhD., Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • doc. Ing. Iveta Pauhofová, CSc.,  hosťujúca profesorka, Ekonomický ústav SAV, Bratislava
 • prof. Ing. Jaromír Veber, CSc., Vysoká škola podnikání a práva,
 • prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc., Univerzita Komenského v Bratislave
 • Ing. Radan Jünger, Predseda predstavenstva Akademické Aliance a.s.,
 • prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc., Fakulta práva PEVŠ