Veda a výskum

Vedecká rada PEVŠ

Interní členovia Vedeckej rady PEVŠ

1.    Dr. h. c. prof. Ing. Juraj Stern, PhD., predseda Vedeckej rady PEVŠ,
2.    doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD., Fakulta masmédií PEVŠ
3.    Ing. Zuzana Vincúrová, PhD., Fakulta ekonómie a podnikania PEVŠ
4.    doc. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD. Fakulta práva PEVŠ
5.    doc. Ing. Anton Korauš, PhD., LL.M., MBA., Fakulta ekonómie a podnikania PEVŠ
6.    prof. PhDr. Iveta Radičová, PhD., Fakulta masmédií PEVŠ
7.    doc. RNDr. Eugen Ružický, CSc., Fakulta informatiky PEVŠ
8.    doc. Mgr. Elena Lisá, PhD., Fakulta psychológie PEVŠ
9.    prof. JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc., Fakulta práva PEVŠ
10.    prof. JUDr. Jozef Záhora, PhD., Fakulta práva PEVŠ
11.    prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc. , Fakulta práva PEVŠ
12.   doc. JUDr. Lucia Žitňanská, PhD., Fakulta práva, PEVŠ
13.    prof. Ing. Eva Cihelková, PhD., Fakulta ekonómie a podnikania, PEVŠ
14.    prof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc., Fakulta ekonómie a podnikania PEVŠ
15.    doc. Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D., Fakulta ekonómie a podnikania PEVŠ
16.    prof. PhDr. Andrej Tušer, CSc., Fakulta masmédií PEVŠ
17.    doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr., Fakulta masmédií PEVŠ
18.    prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD. Fakulta psychológie PEVŠ
19.    prof. PhDr. Eva Szobiová, PhD. Fakulta psychológie PEVŠ
20.    prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc., Fakulta psychológie PEVŠ
21.    doc. PhDr. Vladimír Palko, PhD., Fakulta informatiky PEVŠ
22.    prof. Ing. Štefan Kozák, PhD., Fakulta informatiky PEVŠ


Externí členovia Vedeckej rady PEVŠ

1.    prof. Ing. Peter Plavčan, CSc. MŠVVaŠ SR Bratislava
2.    prof. RNDr. Ľudovít Molnár, DrSc., Slovenská technická univerzita v Bratislave
3.    prof. Ing. Karol Zalai, CSc., Ekonomická univerzita v Bratislave
4.    prof. Mgr. Art. Božidara Turzonovová, PhD., Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave
5.    prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc. Fakulta práva PEVŠ
6.    prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc., dr.h.c. Univerzita Komenského v Bratislave
7.    Mgr. Ľubomír Lintner, novinár
8.    doc. Ing. Iveta Pauhofová, CSc., hosťujúca profesorka, Ekonomický ústav SAV, Bratislava
9.    prof. Ing. Michal Fendek, CSc., Ekonomická univerzita V Bratislave
10.    prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc., Karlova univerzita Praha
11.    prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc. , Slovenská technická univerzita v Bratislave