Veda

Najvýznamnejšie projekty a granty

Projekt „Zvyšovanie kvality manažmentu Centra transferu poznatkov do praxe“ – hlavným cieľom projektu je prispievať k zlepšovaniu prenosu poznatkov do praxe, a to posilnením kapacity a kvality interného manažmentu Centra transferu poznatkov (CTP).. Hlavná činnosť centra sa sústreďuje na  vytvorenie funkčného systému znalostných databáz. Tento systém je riešený v spolupráci so spoločnosťou INGENIUM Slovakia, s.r.o. v  štyroch moduloch:

  • modul databázy duševného vlastníctva,
  • modul znalostnej databázy vedeckých pracovísk,
  • modul znalostnej databázy klientov,
  • modul znalostnej databázy transferu poznatkov.

Najvýznamnejšie projekty a granty Paneurópskej vysokej školy

Výskumná práca Fakulty práva PEVŠ je vykonávaná v súlade s Dlhodobým zámerom Fakulty práva na roky 2014 – 2019 ktorý konkretizuje  Dlhodobý zámer Paneurópskej vysokej školy na roky 2014-2019. Dlhodobý zámer prihliada aj ku kritériám a obligatórnym a fakultatívnym ukazovateľom vyžadovaným akreditačnou komisiou a nevyhnutne zohľadňuje aj personálny, odborný, kvalifikačný, materiálne technický a iný potenciál fakulty.

Vzhľadom na to, že Agentúra na podporu výskumu a vývoja je v zásade jedinou grantovou agentúrou v oblasti financovania vedy v Slovenskej republiky ktorá podporuje súkromné vysoké školy, žiadosti o granty sú smerované predovšetkým na túto agentúru. Okrem toho Fakulta práva PEVŠ sa uchádza o granty z VEGA (Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) a   Grantovej agentúre Akademické aliance.
V súčasnosti sú na Fakulte práva PEVŠ riešené nasledovné externé výskumné granty:
–        Optimalizácia prípravného konania trestného v podmienkach Slovenskej republiky – (APVV-0356-12), zodpovedný riešiteľ prof. JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc.
–        Monitoring latentnej kriminality a viktimologickej situácie na Slovensku (APVV-0752-12), zodpovedný riešiteľ prof. PhDr. Květoň Holcr, DrSc.
–        Voľný pohyb osôb a uznávanie kvalifikácií v Európskej únii a Slovenskej republike (APVV-14-0893), zodpovedný riešiteľ doc. JUDr. PhDr. Ing. Michael Siman, PhD., D.E.A.
–        Zvyšovanie efektívnosti odhaľovania a dokazovania trestných činov prostredníctvom informačno-technických prostriedkov (APVV-15-0272), zodpovedný riešiteľ prof. JUDr. Jozef Záhora, PhD.
–        Možnosti kriminologického a trestnoprávneho riešenia domáceho násilia (APVV-15-0644), zodpovedný riešiteľ doc. JUDr. Peter Polák, PhD.
–        Analýza nových nástrojov súdnej spolupráce členských štátov EÚ v civilných a obchodných veciach (1/0883/16), VEGA, zodpovedný riešiteľ doc. JUDr. PhDr. Ing. Michael Siman, PhD., D.E.A.

Fakulta ekonómie a podnikania PEVŠ realizovala v roku 2010 internú vedeckú úlohu Teoreticko-metodologické aspekty konštrukcie nových indikátorov hodnotenia finančnej stability a výkonnosti podnikateľských subjektov v nestabilnom trhovom priestore“. Cieľom výskumu je odvodiť sústavu nových indikátorov pre meranie volatility podnikateľských subjektov pôsobiacich v nestabilnom podnikateľskom prostredí. V spolupráci s partnerskými inštitúciami v Írsku, Holandsku, Dánsku a Bulharsku fakulta participuje na riešení projektu realizácie a hodnotenia výsledkov celoživotného vzdelávania vyšších odborných pracovníkov „Continuing Professional Development best-practice framework for EU employers of engineers and technicians“.

Na Fakulte masmédií PEVŠ sa výskum orientuje na médiá a reklamu; ich postavenie, úlohu a význam v kreatívnom priemysle na národnej, regionálnej a globálnej úrovni. . Pedagógovia Ústavu marketingovej komunikácie sa zameriavajú na výskum kreatívnej reklamnej stratégie v oblasti apelov, stratégie reklamného sprostredkovania, formátu a realizácie.

Fakulta masmédií PEVŠ participuje na projektoch: „Profesionálne prezentačné kompetencie ako jedna z podmienok úspechu pri výkone profesie“„Kvalitatívna inovácia edukačných programov akcentujúcich etnopedagogické a netradičné prístupy učenia v multikultúrnom priestore.“ .Fakulta aktívne spolupracuje na medzinárodnom projekte vi riešiteľskej spolupráci s Univerzitou vo Wroclawe : Médiá v kríze a kríza v médiách.

Fakulta psychológie PEVŠ participuje v medzinárodnom projekte International School Psychology Association „Cross Cultural School Climate Study“, ktorý koordinuje University of Connecticut, USA (v 2017, 2018). Cieľom projektu je výskum  duševného zdravia a wellbeing v školách ako dôležitého indikátora kvality školy využitím novej metódy na jeho meranie primárne zameranej na zisťovanie sociálnej klímy v základných a stredných školách z pohľadu pedagogických, odborných a iných zamestnancov školy, žiakov a ich rodičov. Vo výskumnom tíme medzinárodného projektu sú zastúpené krajiny: Belgicko, Grécko, Jamaica, Litva, Lotyšsko, Japonsko, Maďarsko, Malta, Slovensko, Taliansko, USA, Veľká Británia.  Riešiteľský kolektív na Fakulte psychológie PEVŠ v zastúpení profesora, docentov, odborných asistentov garantuje vedeckú úroveň predkladaného projektu. Vzájomná kooperácia a interdisciplinarita (pedagogická, sociálna, poradenská a školská psychológia) predstavujú veľmi solídnu bázu pre naplnenie vedeckého cieľa projektu.

Vedecko-teoretické podujatia (konferencie, semináre, sympóziá, kolokviá a pod.) prezentujú predovšetkým výsledky vlastnej výskumnej práce, iniciujú spracúvanie nových výskumných projektov a poskytujú možnosti prezentovať názory na náročné otázky teórie a praxe. Na podujatiach sa zúčastňujú domáci a zahraniční špičkoví odborníci aj študenti a najhodnotnejšie príspevky sú publikované v  zborníkoch.

 

 

Grantová činnosť

2011 2012 2013 2014