Veda a výskum

Habilitačné a inauguračné konania

Dlhodobým a strategickým zámerom Paneurópskej vysokej školy je vedecký rast svojich pedagógov aj prostredníctvom habilitačného a vymenúvacieho konania.

Habilitačné a inauguračné konanie

Habilitačné konanie je postup získavania vedecko-pedagogického alebo umelecko-pedagogického titulu docent.

Konanie na vymenovanie profesora  (inauguračné konanie) je postup získavania vedecko-pedagogického alebo umelecko-pedagogického titulu profesor.

Obe konania sú detailne upravené právnymi predpismi Slovenskej republiky a vysokej školy. Právo udeľovať titul docent alebo profesor nemá každá vysoká škola. Priznáva sa na základe akreditácie, osobitne pre každý odbor habilitačného konania a konania na vymenúvanie profesorov, po splnení náročných podmienok, ktoré sú vyjadrením kvality najmä vedeckej a výskumnej práce vysokej školy a jej fakúlt.

V súčasnosti má Paneurópska vysoká škola priznané právo udeľovať titul docent a profesor na dvoch svojich fakultách vo viacerých odboroch habilitačného konania a konania na vymenúvanie profesorov.

Fakulta práva PEVŠ má priznané práva udeľovať titul docent a profesor v nasledovných odboroch habilitačného konania a konania na vymenúvanie profesorov:

Opis / štruktúra informácii o oprávnení uskutočňovať habilitačné a inauguračné konanie

 

Fakulta masmédií PEVŠ má priznané práva udeľovať titul docent a profesor v študijnom odbore:

  • Masmediálne štúdiá

Opis / štruktúra informácii o oprávnení uskutočňovať habilitačné a inauguračné konanie

Habilitačné a inauguračné konanie je na PEVŠ verejné, spojené so splnením náročných pedagogických a vedeckých kritérií. Obhajoby habilitačných prác, vrátane habilitačných a inauguračných prednášok sú verejné, prebiehajú v atmosfére vysokej vedeckej náročnosti. Dátum a miesto konania každej prednášky a obhajoby sú zverejňované priebežne v aktualitách PEVŠ a fakúlt a v dennej tlači. Počas nich môže verejnosť nazerať do spisov a publikačnej činnosti uchádzačov.

Postup a podmienky habilitačného a vymenúvacieho konania upravujú:

1) Právne predpisy SR

  • zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 76)
  • vyhláška č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor (jej súčasťou je aj jednotný vzor profesijného životopisu uchádzača)
  • vyhláška č. 397/2020 Z. z. MŠVVaŠ o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej

2) Predpisy PEVŠ

3) Predpisy Fakulty práva PEVŠ

Podľa § 76 ods. 9 môže podliehať habilitačné a vymenúvacie konanie poplatkom (pozri sadzobník poplatkov PEVŠ), to neplatí pre uchádzača, ktorý je na PEVŠ v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas.

Zoznam konaní

Príbuzné stránky: