O nás

Základné informácie

, Základné informácie

Na Paneurópskej vysokej škole (PEVŠ) poskytujeme kvalitné trojstupňové štúdium na piatich fakultách a to až v štyridsiatich akreditovaných programoch. Od svojho vzniku v roku 2004 naše štúdium absolvovalo vyše 17 000 študentov. Vďaka širokej ponuke predmetov, špičkovému vybaveniu a výberu tých najkvalitnejších pedagógov a odborníkov z praxe, sa nám na PEVŠ darí vychovávať absolventov, ktorí sú prakticky pripravení na vykonávanie svojich budúcich povolaní. Na každej z piatich fakúlt praktizujeme moderný spôsob výučby, ktorý zahŕňa individuálny prístup aj atraktívne špecializácie, či profesionálne stáže. Dôraz kladieme na medzinárodný aspekt vzdelávania. Vďaka týmto prístupom sa nám darí napĺňať náš cieľ – stať sa centrom moderného vzdelávania na Slovensku. Aj vďaka stabilnému zázemiu a aktívnej spolupráci s renomovanými inštitúciami, sme ideálnou voľbou pre váš rozbeh do kariérneho života.

Informácie o Paneurópskej vysokej škole

Na PEVŠ nájdete päť fakúlt, ktoré vznikali postupne ako reakcia na požiadavky trhu vzdelávania. V poradí: Fakulte práva (r. 2004), Fakulta ekonómie a podnikania (r. 2005), Fakulta masmédií (r. 2007), Fakulty informatiky (r. 2009), Fakulta psychológie (r. 2011). V súčasnosti máme na PEVŠ, ako jediná súkromná vysoká škola na Slovensku, priznané práva doktorandského stupňa štúdia (PhD.). Sme oprávnení uskutočňovať rigorózne, habilitačné a vymenúvacie konanie profesorov.

Sme členom koncernu Prosperita holding a.s., vplyvnej českej investičnej skupiny s viac než dvadsaťročnou tradíciou. Vďaka členstvu sme na PEVŠ prepojení s aktivitami dvoch významných českých vysokých škôl – Vysokej školy obchodní v Prahe a Vysokej škole podnikání a práva v Ostrave a Prahe. Toto prepojenie vytvára potenciál pre spoločnú organizáciu štúdia či podujatí.

 

 

Zakladateľ

Paneurópska vysoká škola n. o. bola založená 13.10.2003 pod registračným číslom OVVS-820/109/2003-NO za účelom poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt, v oblasti vzdelávania, výchovy a rozvoja telesnej kultúry a v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informačných služieb spočívajúcom v organizovaní seminárov, prednášok, vydávaní odborných publikácií pre dospelých. Zámerom neziskovej organizácie v oblasti vzdelávania bolo založenie súkromnej vysokej školy podľa zák. č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách.

Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 725/2004 zo 14. júla 2004 získala štátny súhlas na pôsobenie ako Bratislavská vysoká škola práva.

Dňa 29. júna 2010 Správna rada Bratislavskej akademickej spoločnosti n. o. schválila zmenu názvu na Bratislavská akademická spoločnosť – Paneurópska univerzita n. o. a dňa 14. júla 2010 rozhodol Obvodný úrad Bratislava, odbor všeobecnej vnútornej správy o zmene názvu Bratislavskej akademickej spoločnosti n. o. na Bratislavská akademická spoločnosť – Paneurópska univerzita n. o. skrátený názov: BAS – PU n. o.

Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 411/2010 schválila zmenu názvu školy s oprávnením pôsobiť ako Paneurópska vysoká škola skrátený názov: PEVŠ.

V zmysle Zákona č. 113/2002 Z.z. o vysokých školách schválila Správna rada Bratislavskej akademickej spoločnosti – Paneurópska univerzita n.o, zmenu názvu na Paneurópska vysoká škola n.o., skrátený názov PEVŠ n.o. Obvodný úrad Bratislava, odbor všeobecnej vnútornej správy rozhodol a zapísal túto zmenu 10. júla 2012.