Blog

Vysokoškolské tituly – ktoré môžete získať a kde?

akademické tituly

Titul to nie je len Mgr. či Ing.

Nejakého magistra alebo inžinierku pozná každý. Najmä počas vysokoškolského štúdia sa však môžete stretnúť s desiatkami rôznych skratiek, ktoré sú pred, ale aj za menami vyučujúcich alebo iných zamestnancov školy. Čo konkrétne značky znamenajú, ale aj do akej skupiny titulov spadajú a ako ich dosiahnuť sa dozviete nižšie v prehľadnom zozname vysokoškolských titulov, ktoré je možné získať štúdiom na slovenských vysokých školách. 

Akademické tituly

Akademické tituly sa píšu pred menom. Ich váha, respektíve stupeň sa môže v zahraničí líšiť – závisí to od konkrétnej legislatívy. 

Akademické tituly prvého stupňa:

Akademický titul prvého stupňa je možné získať spravidla trojročným bakalárskym štúdiom.

Bc. – Bakalár

Akademické tituly druhého stupňa:

Akademický titul druhého stupňa je možné získať spravidla dvojročným magisterským a inžinierskym štúdiom. Nahrádzajú titul Bc..

Mgr. – Magister

Ing. – Inžinier

Ing. arch. – Inžinier architekt

Mgr. art. – magister umenia

Mgr. arch. – magister architektúry

Akademické tituly tretieho stupňa:

Postgraduálne, respektíve profesijné  tituly – dĺžka štúdia je individuálna, spravidla okolo jedného roka. V zahraničí (najmä v krajinách západnej Európy) sú tieto tituly rovnako cenené, ako akademické tituly. Každá krajina má iný systém akreditácie študijných programov. 

BBA – Bachelor In Business

MBA – Master of Business Administration

DBA – Doctor of Business Administration

LL.M. – Master of Laws

RSc. – Real estate consultant

ThLic. – Licenciát teológie

Doktorandské tituly – Dĺžka doktorandského štúdia môže trvať aj 5 rokov a zahŕňa aj vedeckú, publikačnú či pedagogickú prácu. Píšu sa za menom.

PhD. – doktor, philosophiae doctor

ArtD. – doktor umenia, artis doctor

Rigorózne akademické tituly:

Podmienkou získania titulu je takzvané rigorózne konanie a obhajoba rigoróznej práce. Nahrádzajú titul Mgr.. Patria však stále medzi druhý stupeň vysokoškolského vzdelanie. 

RNDr. – doktor prírodných vied

PharmDr. – doktor farmácie

PhDr. – doktor filozofie

JUDr. – doktor práv

PaedDr. – doktor pedagogiky

ICDr. – doktor kanonického práva

ThDr. – doktor teológie

Doktorské tituly:

Tituly spravidla získané spojeným bakalárskym a magisterským štúdiom.

MUDr. – doktor všeobecného lekárstva

MDDr. – doktor zubného lekárstva

MVDr. – doktor veterinárneho lekárstva

Vedecké a vedecko-pedagogické hodnosti

DrSc. – doktor vied, doctor scientiarum, hodnosť udeľuje vedecká rada verejnej vysokej školy, píše sa za menom

Doc. – docent, píše sa pred akademickým titulom

Prof. – profesor, píše sa pred akademickým titulom

Zaniknuté tituly, ktoré už nemožno získať

Akademický maliar, akademický sochár, akademický architekt, doktor obchodných vied (RCDr.), kandidát veterinárnej medicíny (MVc.), kandidát všeobecnej medicíny (MUC.), doktor sociálno-politických vied (RSDr.) magister farmácie (PhMr.), magister teológie (ThMgr.)

doktor (Dr), kandidát vied (CSc.) a iné.

Čestné tituly

Dr.h.c. – doctor honoris causa – udeľuje ho vedecká rada verejnej vysokej školy

profesor emeritus (emeritný profesor) – udeľuje sa  za významné prínosy v oblasti vzdelávania profesorovi vo veku nad 65 rokov, ktorý naďalej aktívne pôsobí.

<<< Späť