Ponuka štúdia

Rigorózne konanie (JUDr., PhDr., RNDr.)

Rigorózne konanie u nás môžu absolvovať absolventi magisterského štúdia v študijnom odbore 3.1.9. Psychológia, v študijnom odbore 3.4.1 Právo, v študijnom odbore 3.2.3. Masmediálne štúdiá, v študijnom odbore 9.2.9. Aplikovaná informatika, alebo v inom príbuznom študijnom odbore. Pre viac informácii pokračujte kliknutím na odkaz fakulty alebo nás kontaktujte.

Prihlášky na rigorózne konanie sa môžu podávať priebežne počas celého roka. Rigorózne štúdium sa začína ihneď po úspešnom podaní prihlášky a ukončenie je ihneď po úspešnej obhajobe rigoróznej práce, maximálne však do jedného roka. Prihláška sa podáva vždy písomne. Vzor prihlášky nájdete v odkazoch na jednotlivé odbory.

Po obhajobe rigoróznej práce v príslušnom študijnom odbore, získa absolvent titul „doktor filozofie“ (PhDr.), „doktor práv” (JUDr.), alebo „doktor prírodných vied“ (RNDr). Udelený titul závisí na konkrétnej fakulte a ukončení magisterského štúdia v príslušnom odbore štúdia. Príbuzné odbory nájdete nižšie v tabuľke.

Cena za celé rigorózne konanie je len 750 EUR.

 

Fakulta práva Fakulta psychológie Fakulta masmédií Fakulta informatiky
Teória a dejiny štátu a práva Psychológia Masmediálne štúdiá Aplikovaná informatika
Ústavné právo
Správne právo
 Pracovné právo
Trestné právo
 Medzinárodné a európske právo
Obchodné právo
 Občianske právo
Medzinárodné vzťahy


Príbuzné študijné odbory

Fakulta Študijný odbor Príbuzné študijné odbory
FP 3.4.1  Právo 3.1.7  Verejná politika a verejná správa
8.3.1  Ochrana osôb a majetku
3.1.5 Medzinárodné vzťahy 3.3.17 Medzinárodné ekonomické vzťahy
3.1.6  Politológia
3.4.1  Právo
FM 3.2.3 Masmediálne štúdiá 3.2.1  Žurnalistika
3.2.2  Teória a dejiny žurnalistiky
3.2.4  Knižnično-informačné štúdiá
3.1.1  Sociológia
3.1.6  Politológia
2.1.6 Estetika
3.1.2  Kulturológia
3.1.9  Psychológia
2.1.12 Teológia
Dejiny a teória umenia 2.1.17, 2.1.18, 2.1.19, 2.1.20
2.1.27 Slovenský jazyk a literatúra
3.1.7  Verejná politika a verejná správa
3.3.5 Verejná správa a regionálny rozvoj
FI 9.2.9 Aplikovaná informatika 9.2.1  Informatika
9.2.6  Informačné systémy
9.2.5  Softvérové inžinierstvo
9.2.8  Umelá inteligencia
9.2.4  Počítačové inžinierstvo
9.2.7  Kybernetika
9.2.10 Hospodárska informatika
FPs 3.1.9 Psychológia 3.1.10  Všeobecná a experimentálna psychológia
3.1.11  Pedagogická, poradenská a školská psychológia
3.1.12  Klinická psychológia
3.1.13  Sociálna psychológia a psychológia práce

Ak ste nenašli Váš odbor štúdia, prípadne príbuzný odbor štúdia pre absolvovanie rigorózneho konania, na našej škole môžete absolvovať exkluzívne ročné manažérske štúdium MBA alebo ročné právnické štúdium LL.M.

 

Infolinka pre uchádzačov

(Dostupnosť infolinky v pracovné dni: 9:00-15:00)

Fakulta: Právo, Psychológia
Tel: +421 904 459 000
Fakulta: Ekonómia, Masmédia, Informatika
Tel: +421 911 478 998
Kontaktný email
info@paneurouni.com
Podanie prihlášky
Pre podanie prihlášky kontaktujte infolinku