Ponuka štúdia

Doktorandské štúdium

Na našich fakultách nájdete širokú ponuku doktorandského štúdia v rôznych atraktívnych študijných programoch. Jediná fakulta, na ktorej v súčasnosti nemáme otvorený žiadny študijný program, po absolvovaní ktorého by ste mohli získať titul PhD., je Fakulta informatiky. Čo všetko by ste mali vedieť o tomto titule, ktorý vám pomôže odlíšiť sa od konkurencie na pracovnom trhu?

Doktorandské štúdium na PEVŠ

Fakulta

Študijný odbor

Študijný program

Jazyk

Forma štúdia

Doba/Titul

Fakulta práva Právo Trestné právo slovenčina denná 3 roky/ PhD.
Fakulta práva Právo Trestné právo slovenčina externá 4 roky/ PhD.
Fakulta práva Právo Medzinárodné právo slovenčina /

angličtina

denná 3 roky/ PhD.
Fakulta práva Právo Medzinárodné právo slovenčina /

angličtina

externá 4 roky/ PhD.
Fakulta práva Právo Občianské právo slovenčina denná 3 roky/ PhD.
Fakulta práva Právo Občianské právo slovenčina externá 4 roky/ PhD.
Fakulta ekonómie a podnikania Ekonómia a manažment Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania slovenčina / angličtina denná 3 roky/ PhD.
Fakulta masmédií Mediálne a komunikačné štúdia Masmediálne štúdiá slovenčina denná 3 roky/ PhD.
Fakulta masmédií Mediálne a komunikačné štúdia Masmediálne štúdiá slovenčina externá 4 roky/ PhD.
Fakulta psychológie Psychológia Školská psychológia slovenský a anglický denná 3 roky/ PhD.
Fakulta psychológie Psychológia Školská psychológia slovenský a anglický externá 4 roky/ PhD.

 

 

Infolinka pre uchádzačov *

(Dostupnosť infolinky v pracovné dni: 9:00-15:00)

Fakulta: Právo, Psychológia
Tel: +421 910 271 246
Fakulta: Ekonómia, Masmédia, Informatika
Tel: ++421 910 271 246
Kontaktný email
info@paneurouni.com
Podanie prihlášky
Online prihláška

* Infolinka je určená výhradne uchádzačom, študenti kontaktujte v prípade potreby študijné oddelenie príslušnej fakulty

 

Doktorandské štúdium a PhD.

Človeka s najvyšším dosiahnutým vzdelaním PhD. oslovujeme ako doktor. PhD. sa píše za menom a ide o tretí stupeň vysokoškolského vzdelania. Za tretí stupeň vzdelania sa najmä v západných krajinách Európy považujú napríklad aj tituly MBA či LL.M., ktoré tiež nájdete v ponuke nášho štúdia. Na doktorandské štúdium sa zo všetkých absolventov prihlási len malé percento študentov – na mnohých školách na Slovensku je vždy obmedzený počet doktorandov, ktorí môžu súčasne nastúpiť na jednej katedre.

Philosophiae doctor

Doktorandské štúdium sa často označuje aj ako postgraduálne. Skratka PhD. je odvodená z latinského názvu philosophiae doctor. V mnohých prípadoch sa už pozícia doktoranda neoznačuje priamo pojmom štúdium. Počas štyroch až piatich rokov (toľko obvykle doktorandské štúdium trvá) je totiž hlavnou náplňou práce doktorandov výskum, publikácia odborných prác, ale aj vyučovanie študentov na bakalárskom a magisterskom stupni.

Zahraničný ekvivalent

Najmä v zahraničí sa môžete stretnúť aj s titulmi za menom, ktoré sú označené ako D.Phil., v niektorých krajinách sa zase používa upravená skratka Ph.D. V podstate ide o tie isté tituly a aj mnoho Slovákov, ktorí študovali v zahraničí, si píšu jeden z týchto titulov. Titul PhD. je na Slovensku základnou podmienkou k akejkoľvek výskumnej činnosti, napríklad vo vedeckých ústavoch.

Zámena titulu PhD. s ďalšími titulmi

Titul PhD. si mnohí študenti zamieňajú najmä s titulom PhDr., čo je však titul, ktorý je výsledkom absolvovaného rigorózneho konania a píše sa pred menom, podobne ako ďalšie tituly – RNDr., PaeDr., JUDr. a podobne. Kým výsledný titul získaný absolvovaním rigorózneho konania sa mení v závislosti od odboru, ktorý študujete, pri doktorandskom štúdiu získate PhD. rovnako na všetkých odboroch.

Prezrite si kompletnú ponuku doktorandského štúdia na všetkých našich fakultách.