Odovzdávanie cien súťaže o najlepšiu záverečnú prácu pre absolventov Fakulty ekonómie a podnikania PEVŠ v akademickom roku 2021/22 

  

Odovzdávanie cien generálneho sponzora Benzinol SLOVAKIA s. r. o. v súťaži o najlepšie záverečné práce prebehlo dňa 19.4.2023 na pôde Paneurópskej vysokej školy. Ocenené absolventky a absolvent si s úsmevom prevzali svoje ceny a radovali sa z úspechu ich výtvorov. Konečné poradie bolo nasledovné. 

Tretie miesto si zaslúžila Ing. Nikoleta Kővágóová, MBA. Na druhom mieste sa umiestnil Ing. Erik Ruman  a prvé miesto a zároveň víťazné obsadila absolventka Ing. Linda Machciníková. 

Oceneným srdečne gratulujeme a želáme do budúcna ešte plno podobných úspechov či už v súťažiach alebo v živote. Tešíme sa, že sa našim študentom darí a veríme, že to nebola posledná víťazná správa z prostredia Paneurópskej vysokej školy. 

Na Fakulte ekonómie a podnikania PEVŠ sa v rámci Univerzity tretieho veku uskutočnila prednáška doc. Ing. Tomáša Dudáša, PhD., s názvom “Prečo máme rakúske ceny a slovenské platy”

Dňa 10.11.2022 sa na Fakulte ekonómie a podnikania  PEVŠ v rámci predmetu FINANCIE uskutočnila druhá Hosťovaná prednáška na tému „Investovanie“.

Prednášajúcim hosťom bol Mgr. Jakub Matula z Partners Group SK, ktorý zaujal študentov novými informáciami z oblasti Investovania voľných finančných prostriedkov na kapitálovom trhu, varoval ich pred nástrahami tzv. poradcov a odporučil im vždy sa poradiť v profesionálnych poradenských firmách, ktoré im zaručia návratnosť a zisk z investovaných prostriedkov.

 

Dňa 3.11.2022 sa na Fakulte ekonómie a podnikania  PEVŠ v rámci predmetu FINANCIE uskutočnila Hosťovaná prednáška na tému „Finančná gramotnosť“.

Prednášajúcim hosťom bola Mgr. Milada Ivanková z Partners Group SK, ktorá obohatila vedomosti študentov z pohľadu praxe a orientácie sa vo financiách domácností i firiem.

Nový akademický rok  otvoril dekan fakulty doc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD. slávnostným príhovorom,  Ing. Zoltán Gyurász, člen RSR FEP ako zástupca praxe a tiež Bc. Alexandra Jašurková, podpredsedníčka AS FEP za študentov. Dekan srdečne privítal všetkých hostí a obzvlášť študentov prvých ročníkov. Všetkým zaželal veľa zdravia, síl a entuziazmu do nového akademického roka 2022/23.

Už zajtra 28.9.2022 sa o 10:00 vo Veľkej Aule na Tematínskej ulici uskutoční slávnostné otvorenie akademického roka 2022/2023 na fakulte Ekonómie a podnikania. Všetci ste srdečne vítaní!

So zármutkom a ľútosťou oznamujeme, že v nedeľu 28. augusta 2022 nás navždy opustil náš vážený kolega, priateľ a kamarát prof. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD. Jeho nečakaný odchod nás všetkých zasiahol, keďže sme s ním strávili nespočetné množstvo pracovných aj priateľských momentov. Bol nielen prodekanom pre vedeckú činnosť a zahraničné vzťahy a vedúcim Ústavu manažmentu a marketingu, ale najmä kolegom a priateľom, na ktorého sa dalo vždy spoľahnúť a  s ktorým sa dali  prebrať všetky témy sveta.

So smútkom budeme spomínať   

 Rasťo, budeš nám všetkým veľmi chýbať! 

Dňa 16. júna 2022 sa na Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy (FEP
PEVŠ) konalo za účasti rektora školy, Dr. h. c. prof. Ing. Juraja Sterna, PhD., piate zasadnutie
Rady pre strategické riadenie študijných programov. Rada vznikla v marci 2017 ako spoločný
orgán pre garantovanie kvality a rozvoja bakalárskeho študijného programu „Ekonomika
a manažment podnikania“, inžinierskeho študijného programu „Ekonomika a manažment
medzinárodného podnikania“, doktorandského študijného programu „Ekonomika a manažment
medzinárodného podnikania“ a poradný orgán dekana FEP PEVŠ. Členmi sú interní a externí
odborníci vrátane zástupcov súčasných študentov a absolventov fakulty, vymenovaní dekanom
fakulty.

Toto zasadnutie sa zaoberalo hlavne:

• posúdením obsahového zamerania jednotlivých predmetov skupiny „Marketing“ a ich
medzipredmetových vzťahov,
• procesom odstraňovania nedostatkov z poslednej komplexnej akreditácie doktorandského
štúdia na FEP PEVŠ,
• novým akreditačným systémom SR – vnútornými predpismi zameranými na kvalitu a stav
pripravenosti PEVŠ na akreditáciu,
• hodnotením kvality vysokoškolského vzdelávania na FEP PEVŠ za akademický rok 2020/2021
na základe dotazníkového prieskumu medzi absolventami fakulty a súčasnými študentami
k kvalite výučby,
• anketou študentov k kvalite výučby za AR 2020/2021.

Piate zasadnutie Rady pre strategické riadenie študijných programov viedla jej predsedníčka
a garantka študijných programov FEP PEVŠ, prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.

oznam_vysledok_volieb

Akademický senát Fakulty ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy (ďalej len „FEP PEVŠ“) uznesením k bodu č. 1 rokovania Akademického senátu FEP PEVŠ dňa 9. marca 2022 podľa čl. 6 ods. 6 bod b) Štatútu FEP PEVŠ vyhlásil voľby kandidáta na funkciu dekana FEP PEVŠ.

Zasadnutie Akademického senátu FEP PEVŠ, na ktorom sa bude konať voľba kandidáta na funkciu dekana FEP PEVŠ, sa 02. mája 2022 po predstavení sa kandidátov pred akademickou obcou.

Priebeh volieb kandidáta na funkciu dekana FEP PEVŠ organizuje a riadi Akademický senát FEP PEVŠ.

Akademický senát určil lehotu pre podávanie prihlášok, resp. návrhov na kandidátov na funkciu dekana FEP PEVŠ od 23. marca.2022 (streda) do 29. marca 2022 (utorok)  v čase od 10:00 do 15:00 hod.

Prihlášky, resp. návrhy kandidátov sa adresujú predsedovi akademického senátu prof. RNDr. Beáte Stehlíkovej, CSc..

Prihlášky sa podávajú v obálke na sekretariáte dekanátu FEP PEVŠ, Tematínska 10, Bratislava. Sekretariát dekana FEP PEVŠ potvrdí prijatie obálky odtlačkom prezentačnej pečiatky na obálke a na požiadanie doručiteľa potvrdí prijatie návrhu odtlačkom prezentačnej pečiatky na kópii návrhu. Vzor návrhového lístku je na nástenke FEP PEVŠ a je k dispozícii na sekretariáte dekanátu FEP PEVŠ.

Súčasťou návrhu kandidáta musí byť v čase jeho podania:

  1. a) písomné vyhlásenie kandidáta, že sa uchádza, resp. súhlasí so svojou kandidatúrou;
  2. b) štruktúrovaný životopis kandidáta;
  3. c) tézy programového vyhlásenia kandidáta v rozsahu maximálne dvoch strán;
  4. d) písomný súhlas kandidáta so zverejnením dokumentov uvedených pod písmenami b) a c).

 

Prihláška, resp. návrh kandidáta je podaný, keď je doručený na dekanát FEP PEVŠ v stanovenom termíne a do určenej hodiny. Predseda akademického senátu FEP PEVŠ bezodkladne po uplynutí lehoty na podávanie návrhov kandidátov overí, či podané návrhy spĺňajú predpísané náležitosti.

Predstavovanie kandidátov na voľbu kandidáta na funkciu dekana FEP PEVŠ na zhromaždení členov akademickej obce FEP PEVŠ sa uskutoční dňa 02. mája 2022 (pondelok) o 11:00 hod. vo Veľkej aule na Tematínskej ulici č. 10, Bratislava.

V Bratislave 09.03.2022

prof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc.

predseda Akademického senátu FEP PEVŠ

Dňa 17. septembra 2020 sa na Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy (FEP PEVŠ) konalo za účasti rektora školy, Dr. h. c. prof. Ing. Juraja Šterna, PhD., štvrté zasadnutie Rady pre strategické riadenie študijných programov. Rada vznikla v marci 2017 ako spoločný orgán pre garantovanie kvality a rozvoja bakalárskeho študijného programu „Ekonomika a manažment podnikania“, inžinierskeho študijného programu „Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania“ a doktorandského študijného programu „Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania“ a poradný orgán dekana FEP PEVŠ. Členmi sú interní a externí odborníci vrátane zástupcov súčasných študentov a absolventov fakulty, vymenovaní dekanom fakulty.

Toto zasadnutie sa zaoberalo hlavne:

  • hodnotením kvality vysokoškolského vzdelávania na FEP PEVŠ za akademický rok 2019/2020 na základe dotazníkového prieskumu medzi absolventami fakulty a súčasnými študentami k kvalite výučby,
  • aktuálnym nastavením nových pravidiel Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo a ďalšími aktuálnymi otázkami nového akreditačného systému a jeho implikáciami pre FEP PEVŠ,
  • prezentáciou návrhu skupiny predmetov „Manažment“ pre existujúce úpravy Informačných listov predmetov a pre novú akreditáciu,
  • posúdením obsahového zamerania jednotlivých predmetov skupiny „Podnik“ a ich medzipredmetových vzťahov.

 

Štvrté zasadnutie Rady pre strategické riadenie študijných programov viedla jej predsedníčka a garantka študijných programov FEP PEVŠ, prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.

Na základe rozhodnutia krízového štábu PEVŠ sa prerušenie výučby v prezenčnej forme predlžuje do odvolania.

Časový harmonogram akademického roka 2019/2020 bude upravený.

Počas prerušenia prezenčnej výučby Vám budú podklady k samoštúdiu zaslané cez UIS z fakulty. Tento proces bude koordinovaný dekanátmi fakúlt.

O ďalšom postupe Vás budeme priebežne informovať.

 

Krízový štáb PEVŠ n.o.
Tomášikova 20, 821 02 Bratislava
Slovenská republika

8.4.2020

Obhajoba dizertačnej práce Ing. Anny Kotáskovej, plánovaná na deň 11. 3. 2020 je zrušená z dôvodu opatrení prijatých v súvislosti so šírením koronavírusu.

Ing. Stanislava Veselovská, PhD. v rámci výučby svojich predmetov zorganizovala dňa 19.2.2020 exkurziu na Ministerstvo Vnútra SR, ktorej sa zúčastnili študenti 3. ročníka FEP a 1. ročníka FP – Medzinárodné vzťahy a diplomacia. Študentom sa venoval hovorca ministra vnútra Mgr. Petar Lazarov z Tlačového odboru Kancelárie ministra vnútra SR, ktorý zároveň viedol prednášku spojenú s diskusiou na témy:

– ako komunikovať s médiami,

– náročná, ale zaujímavá práca protokolu,

– migranti na Slovensku,

– pomoc občanom pri ťažkých hromadných nehodách a katastrofách,

– ako predchádzať šíreniu paniky medzi obyvateľmi a iné.

Za študentov do diskusie prispeli hlavne Matúš Uharek, Patrícia Rybárová, Timon Kúšik, Zuzana Kelbelová a Radka Wagingerová.

 

Dňa 19. 11.2019  sa vo Veľkej aule na Tematínskej ul. konala posledná zo série prednášok na tému Finančnej gramotnosti s názvom „Poisťovníctvo a investovanie“. Prednášajúcou bola už tradične Mgr. Milada Ivanková z Partners  Group SK.

Dňa 13.11.2019 sa na pôde Fakulty ekonómie a podnikania PEVŠ v spolupráci s Inštitútom Mateja Bela a Hanns Seidel Stiftung uskutočnilo diskusné podujatie s názvom – China-Questions for the 21st Century. V rámci prvého diskusného panelu podujatia diskutovali pod taktovkou doc. Ing.Tomáša Dudáša,PhD. – dekana FEP – Tamás Matura z maďarskej Corvinus University a Matej Šimalčík z Central European Institute for Asian Studies o stave hospodárskeho rozvoja Číny a o výzvach, ktoré túto krajinu v nasledujúcom období čakajú.

Druhého panelu diskusie sa zúčastnili Pavol Draxler z Binary Institute, Martin Sklenár z Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Michal Thim z Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost ČR, ktorí diskutovali o veľmi aktuálnej téme bezpečnosti nastupujúcich 5G mobilných sietí a o úlohe firmy Huawei v procese budovania týchto sietí.

Dňa 5.11.2019 sa vo Veľkej aule na Tematínskej ul. uskutočnila druhá  z cyklu hosťovaných prednášok na tému „Finančná gramotnosť“  s názvom  „ Finančné služby a bankovníctvo“.

Prednášajúcou bola opäť Mgr. Milada Ivanková z Partners Group SK.

Paneurópska vysoká škola v spolupráci Inštitútom Mateja Bela  a Hanns Seidel Stiftung Vás pozýva na prednášku “CHINA Questions for the 21st century”, ktorá sa uskutoční dňa 13. 11. 2019 vo Veľkej Aule na Tematínskej 10 o 13:30 hod.

Viac nájdete TU

V rámci spolupráce s firmou Partners Group SK sa na pôde Fakulty ekonómie a podnikania PEVŠ uskutoční blok prednášok s rôznymi ekonomickými témami.

Prvá z nich sa konala dňa 22.10.2019 vo Veľkej aule na Tematínskej ulici na tému  „Finančná gramotnosť“.  Pútavú prednášku odprezentovala Mgr. Milada Ivanková, senior consultant Partners Group SK.

Dňa 25.9.2019 sa vo Veľkej aule v budove na Tematínskej ul. konalo slávnostné zahájenie akademického roka 2019/2020 Fakulty ekonómie a podnikania PEVŠ.

Slávnostný akt uvádzal Ing. Ivan Brezina, PhD., predseda Akademického senátu FEP. Po privítaní študentov, pedagógov a hostí mal krátky príhovor dekan fakulty doc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD., hosť z praxe Ing. Zoltán Gyurász zo Slovenskej záručnej a rozvojovej banky a za študentov vystúpila Bc. Simona Magnusová, členka Akademického senátu FEP.