Anotácia:

Právna ochrana informácií je problematikou rozsiahlou, rozmanitou a neustále aktuálnou. Ide o problematiku, ktorá podlieha permanentnému vývoju. V dnešnej dobe sú všetky spoločenské procesy závislé od informácií. Ide pritom často o citlivé informácie, ktorým právo priznáva určitú kvalitu ochrany. Osobitné miesto v právnej ochrane informácií zohráva ochrana informácií prostriedkami verejného práva, teda správneho práva, ústavného práva a trestného práva. Reálna situácia v úprave právnej ochrany informácií v uvedených právnych oblastiach nie je z pohľadu efektívnosti, opodstatnenosti, aplikačných problémov, ako aj z hľadiska vyváženosti medzi
právom na informácie a požiadavkami na ich ochranu v ucelenej podobe známa. K tomu pristupuje aj otázka súladu národnej úpravy právnej ochrany informácií v týchto právnych odvetviach z relevantnými medzinárodnoprávnymi úpravami, najmä požiadavkami legislatívy Európskej Únie. Odpovede na takto postavené otázky možno získať predovšetkým na základe aplikovaného vedeckého výskumu.

 

Riešitelia:

doc. JUDr. PhDr. Peter Potasch, PhD, zodpovedný riešiteľ
doc. JUDr. Marcela Tittlová, PhD., riešiteľka
doc. JUDr. Peter Polák, PhD., riešiteľ
doc. JUDr. Ing. Branislav Cepek, PhD., riešiteľ
PeaDr. Zuzana Kurucová, PhD., riešiteľka
JUDr. Andrej Karpát, PhD., riešiteľ
doc. JUDr. Jana Vallová, PhD. riešiteľka
JUDr. Miroslav Brvnišťan, PhD., riešiteľ
JUDr. Jozef Milučký, riešiteľ

 

 

Ústav verejného práva

Fakulta Práva PEVŠ

Tomášikova 20, 821 02 Bratislava

Vás pozýva na vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou

 

 

Informácie a ich ochrana nástrojmi verejného práva, ktorá sa uskutoční 11. októbra 2018 od 9:00 hod.

 

 

            Riešiteľský kolektív projektu APVV 16-0521 Ochrana informácií v osobitných režimoch verejného práva a možnosti jej zefektívnenia usporadúva I. vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou, ktorá si za cieľ kladie vytvorenie diskusnej platformy a prezentáciu vlastných výskumných záverov a námetov de lege ferenda k problematike možností ochrany informácií prostredníctvom rôznych nástrojov verejného práva (a jeho jednotlivých odvetví). V centre pozornosti stoja jednak možnosti ochrany informácií týmito prostriedkami, ale aj teoretické a aplikačné problémy, ktoré v tejto súvislosti vznikajú v užšom či širšom kontexte.

 

Cieľom vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou je poukázať na aktuálnosť a živosť problematiky ochrany informácií v podmienkach modernej, silne a rýchlo sa rozvíjajúcej informačnej a technologickej spoločnosti a na možnosti, ktoré v tejto súvislosti poskytujú normy verejného práva (správneho práva i práva trestného). Okrem prezentácie vlastných vedeckých poznatkov, štúdií a názorov si organizátori kladú za cieľ vytvoriť diskusnú platformu k novým možnostiam ochrany informácií v kontexte ochrany fungovania a stability štátu.

 

Výstupom z konferencie bude recenzovaný zborník príspevkov vydaný v zahraničnom vydavateľstve s prideleným ISBN kódom, ktorý bude poštou distribuovaný účastníkom konferencie.

Záštitu nad priebehom vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou prevzal prof. JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc.

 

 Tešíme sa na Vašu účasť

 

 

doc. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD.

                                                                                                  Dekan FP PEVŠ

                           Zodpovedný riešiteľ projektu

 

 

Vedecký a programový výbor konferencie:

Doc. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD.

Doc. JUDr. Peter Polák, PhD.

Doc. JUDr. Marcela Tittlová, PhD.

Doc. JUDr. Ing. Branislav Cepek, PhD.

Peadr. Zuzana Kurucová, PhD.

JUDr. Andrej Karpát, PhD.

 

 

Rokovacie jazyky: slovenský, český, anglický – bez  zabezpečenia tlmočenia.

 

 

Organizačné pokyny

 

Miesto konania konferencie:                         Fakulta práva PEVŠ, Tomášikova 20, 821 02

Bratislava

 

Dátum a čas konferencie:                             11. októbra 2018, v čase od 9:00 hod.

 

Záverečný termín na prihlásenie:                 e-mailom na adrese apvv16fp@gmail.com

najneskôr do 30.08.2018 (meno, priezvisko,

pôsobisko, názov príspevku); termín pre zaslanie príspevku: najneskôr do 30.09.2018 na rovnakú mailovú adresu

 

Pokyny pre spracovanie príspevku:               v úvode príspevku uveďte meno, priezvisko

a tituly autora, adresu pracoviska; názov

príspevku, abstrakt a kľúčové slová sa uvádzajú

v slovenskom alebo v českom jazyku

a v anglickom jazyku; nasleduje text príspevku

štandardne členený na úvod, jadro a záver,

zoznam použitej literatúry; poznámky pod

čiarou sa uvádzajú priebežne na každej strane.

 

Konferenčný poplatok sa nevyberá. Cestovné a ubytovacie náklady si hracia účastníci konferencie, náklady na občerstvenie a vydanie zborníka hradí organizátor.

 

VÝŇATOK Z VYKONÁVACÍCH ZÁSAD K PRIJÍMACIEMU KONANIU NA FAKULTU PRÁVA PEVŠ
(ďalej aj ako „vykonávacie zásady“)

 

schválené Akademickým senátom Fakulty práva PEVŠ v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v účinnom znení) a vnútornými predpismi Fakulty práva PEVŠ a PEVŠ

V súlade s týmito vykonávacími zásadami:

A) Dekan Fakulty práva PEVŠ je oprávnený v priebehu akademického roka rozhodnúť, že postup prijímania uchádzačov na štúdium na Fakultu práva PEVŠ v časti overovania ďalších podmienok prijímania na štúdium sa pozastavuje, a to na časový úsek, ktorý určí dekan. Dekan môže kedykoľvek rozhodnúť, že pozastavenie podľa predchádzajúcej vety sa ukončuje. V prípade postupu podľa tohto ustanovenia vykonávacích zásad sa v rámci prijímacieho konania overuje splnenie základných podmienok prijatia na štúdium tak, ako tieto vyplývajú z § 56 ZoVŠ a z vnútorných predpisov PEVŠ/FP PEVŠ.

B) Komisia pre prijímacie skúšky (ďalej aj ako „komisia“) zriadená podľa vnútorných predpisov fakulty, môže na základe žiadosti uchádzača alebo z podnetu dekana overiť plnenie tzv. ďalších podmienok prijatia na štúdium (podľa § 57 ZoVŠ) zo strany uchádzača dokumentárnym spôsobom, resp. navrhnúť dekanovi fakulty prijatie uchádzača na štúdium bez absolvovania prijímacej skúšky, ak má komisia za to, že

a) študijné výsledky uchádzača zo strednej školy (tzv. koncoročné vysvedčenia, príp. maturitné vysvedčenie) sú také, že tieto dostatočne preukazujú predpoklady a schopnosti uchádzača študovať v rámci 1. stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom odbore „právo“, pričom súvisiace kritériá (najmä relevantné vysvedčenia, relevantné predmety, resp. relevantný priemer známok) určí dekan fakulty

b) iné okolnosti viažuce sa k osobe uchádzača dostatočne odôvodňujú predpoklad, že tento disponuje aspoň minimálnymi schopnosťami potrebnými pre vysokoškolské štúdium v študijnom odbore „právo“, a to najmä s ohľadom na doterajšie –  preukázané pracovné skúsenosti uchádzača (napr. činnosť v Policajnom zbore, Ozbrojených silách Slovenskej republiky, činnosť správneho orgánu v rámci rozhodovania o právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb a pod.)

c) uchádzač listinnými dôkazmi v priebehu prijímacieho konania riadne preukázal, že má riadne ukončené aspoň vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa

d) z podkladov dodaných uchádzačom v rámci prijímacieho konania je možné ustáliť, že uchádzač spĺňa ďalšie podmienky prijatia na štúdium tak, ako boli tieto určené príslušným orgánom fakulty (napr. absolvovanie podstatnej časti štúdia v študijnom odbore „právo“ na právnickej fakulte, avšak bez získania vysokoškolského vzdelania – napr. zanechanie štúdia a pod.).

Správa k APVV 15-0644, 06.07.2016

Správa k APVV 15-0644, 25.11.2016

Správa k APVV 15-0644, 27.01.2017

Správa k APVV 15-0644, 22.02.2017

Správa k APVV 15-0644, 12.06.2017

Správa k APVV 15-0644, 04.09.2017

Správa k APVV 15-0644, 13.12.2017

 

Pozvánka:

Kriminologické možnosti riešenia domáceho násilia
20. apríla 2017 (štvrtok) o 9:00 hod.

 

Na stiahnutie:

KRIMINOLOGICKÉ MOŽNOSTI RIEŠENIA DOMÁCEHO NÁSILIA Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej dňa 20. apríla 2017 – Obálka

 

Výstupy členov riešiteľského kolektívu:

Medelská, Z.: Domáce násilie páchané v rámci národnostných menšín. Postavenie menšín pred a po vstupe štátu do Európskej únie – zborník z medzinárodnej konferencie, Bratislava, APZ, 27.10.2016., s. 

Medelská, Z.: Vývoj inštitútov ochrany pred domácim násilím s poukázaním vplyvu angloamerickej právnej kultúry. In Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Dny práva 2016, Brno, vydané v roku 2017, s.

Medelská, Z.: Civil remedies on domestic violence in the Slovak republic. Medzinárodná vedecká konferencia Právni rozpravy 2017. s.

Medelská, Z.: Netrestnoprávne inštitúty riešenia domáceho násilia. In: POLÁK, P. et TITTLOVÁ, M. (ed.) Kriminologické možnosti riešenia domáceho násilia : Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej dňa 20. apríla 2017. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017, s. 245-262.

KLIMEK, L.: Vzájomné uznávanie alternatívnych sankcií v Európskej únii. In: STRÉMY, T. (ed.): Restoratívna justícia a systém alternatívnych trestov. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Praha : Leges, 2017, s. 308-319.

KLIMEK, L.: Rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie vo veci C-105/03 – Pupino: postavenie obetí v trestnom konaní – ochrana zraniteľných osôb – výsluch maloletých svedkov. In: POLÁK, P. et TITTLOVÁ, M. (ed.) Kriminologické možnosti riešenia domáceho násilia : Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej dňa 20. apríla 2017. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017, s. 375-387.

M.Tittlová: Pojem a znaky domáceho násilia. In: POLÁK, P. et TITTLOVÁ, M. (ed.) Kriminologické možnosti riešenia domáceho násilia : Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej dňa 20. apríla 2017. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017, s.18-29


Tittlová: The consequences of domestic violence against women I. / Marcela Tittlová.
In: Prykarpatskyj jurydyčnyj visnyk : zbirnyk naukovych prac. – ISSN 2305-0314. – Vypusk 5(14) (2016), s. 119-124.

Tittlová: The consequences of domestic violence against women II. In: Verchovenstvo prava ta pravova deržava : materialy mižnarodnoji naukovo-praktičeskoji konferenciji. – Užgorod : Užgorodskij nacionaľnyj univeristet, 2017. – ISBN 9789669163523 s. 229-235

Tittlová: Domestic Violence against seniors. In: Verchovenstvo prava ta pravova deržava : materialy mižnarodnoji naukovo-praktičeskoji konferenciji. – Užgorod : Užgorodskij nacionaľnyj univeristet, 2017. – ISBN 9789669163523 s. 243-246

M. Tittlová:  Domestic violence from the perspective of European and international documents / Marcela Tittlová. In: Právní rozpravy 2017 [elektronický zdroj] : recenzovaný sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. – Hradec Králové : Magnanimitas, 2017. – ISBN 9788087952184. – S. 71-77 [CD-ROM].

Talapka: Páchatelia domáceho násilia. In POLÁK, P. et TITTLOVÁ, M. (ed.) Kriminologické možnosti riešenia domáceho násilia : Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej dňa 20. apríla 2017. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017, s.453 – 464.

Papáček: Základné formy domáceho násilia. POLÁK, P. et TITTLOVÁ, M. (ed.) Kriminologické možnosti riešenia domáceho násilia : Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej dňa 20. apríla 2017. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017, s.465-476.

Erdöšová: Domáce násilie v štrasburskej reflexii, alebo o zlyhaní nášho systému ochrany obetí. Krátke zamyslenie nad dvomi prípadmi. In POLÁK, P. et TITTLOVÁ, M. (ed.) Kriminologické možnosti riešenia domáceho násilia : Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej dňa 20. apríla 2017. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017, s.153 – 161.

Polák, P.: Pomoc obetiam domáceho násilia. In: POLÁK, P. et TITTLOVÁ, M. (ed.) Kriminologické možnosti riešenia domáceho násilia : Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej dňa 20. apríla 2017. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017, s.179-205.

Polák, P., Talapka, M.: Prípustnosť využitia dôkazov získaných použitím informačno – technických prostriedkov pre trestné konanie. In Zborník príspevkov z konferencie ,,Teoretické a praktické problémy využívania ITP v trestnom konaní“, celoštátna konferencia s medzinárodnou účasťou organizovaná 23. marca 2017 Fakultou práva PEVŠ v Bratislave, 23.3.2017

Polák, P.: Nemo tenetur se ipsum accusare” as a legal principle. In Legal princip Criminal Law. Wolters Kluwer: Budapešť, 2017.

Zoznam riešiteľov

prof. JUDr. Jozef Záhora, PhD.
prof. JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc.
JUDr. Marcela Tittlová, PhD.
JUDr. PhDr. Jozef Medelský, PhD.
JUDr. Peter Šamko
JUDr. Barbora Tallová
JUDr. Ing. Henrich Gaulieder

 

Cieľ vedeckovýskumnej úlohy

Navrhnutie uceleného riešenia vo vzťahu k právnej úprave (trestnoprocesnej i mimoprocesnej) ITP a rovnako tak aj vo vzťahu k príslušnej aplikačnej praxi. Riešenie problematických otázok, ktoré v súvislosti s právnou úpravou použitia týchto prostriedkov vznikajú a rovnako tak aj problémov, ktoré sa vynárajú v aplikačnej praxi, si vyžaduje ucelené, systematické a koncepčné riešenie. Tieto problémy nie je možné riešiť cestou sledu čiastkových, často nesystematických, nedôsledných krokov v podobe parciálnych novelizácií. Práve takéto ucelené, systematické a dôsledné riešenie problému odhaľovania a dokazovania trestnej činnosti za pomoci ITP bude výstupom nasledujúceho výskumu.

 

Podujatia

Konferencia: Teoretické a praktické problémy využívania informačno-technických prostriedkov v trestnom konaní

Konferencia: Informačno-technické prostriedky v trestnom konaní – možnosti a perspektívy

Výstupy

 

 1. Tittlová, M. The nature (character) of the information technology in criminal proceedings. In. Recenzovaný sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. MAGNANIMITAS, Hradec Králové, 2016, s. 1528- 153
 2. ZÁHORA, J. Použitie záznamu získaného odpočúvaním ako dôkazu v inej trestnej veci. In. JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo procesní – minulost a budoucnost. Praha: Leges, 2016, s. 162 – 174
 3. IVOR, J. Monitorovanie kamerovým systémom ako dôkazný prostriedok v trestnom konaní. In. ROMŽA, S. Prieniky trestného práva k iným právnym odvetviam a vedným disciplínam. Košice, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 2017, s. 9-20
 4. ZÁHORA, J. Používanie informačno-technických prostriedkov podľa Trestného poriadku vs. zákona o ochrane pred odpočúvaním. In. ROMŽA, S. Prieniky trestného práva k iným právnym odvetviam a vedným disciplínam. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2017, s. 38 – 53
 5. TITTLOVÁ, M. Vybrane aplikačne problémy vyhotovovania obrazových, zvukových a obrazovo-zvukových záznamov v slovenskom trestnom konaní. In. Forenzní vědy, právo, kriminalistika č. 1/2017 s. 62 – 71.
 6. IVOR, J. Monitorovanie obydlia kamerovým systémom a jeho využitie pre účely trestného konania. In. Záhora, J. (ed.): Teoretické a praktické problémy využívania informačno-technických prostriedkov v trestnom konaní. Praha: Leges, 2017, s. 82 – 90
 7. MEDELSKÝ, J. Historický exkurz odpočúvania a záznamu telekomunikačnej prevádzky. In. Záhora, J. (ed.): Teoretické a praktické problémy využívania informačno-technických prostriedkov v trestnom konaní. Praha: Leges, 2017, s. 168 – 181
 8. TITTLOVÁ, M. Teoretické a praktické problémy odpočúvania a záznamu telekomunikačnej prevádzky v trestnom konaní. In. Záhora, J. (ed.): Teoretické a praktické problémy využívania informačno-technických prostriedkov v trestnom konaní. Praha: Leges, 2017, s. 182 – 197
 9. TALLOVÁ, B. Využitie trestno-procesného inštitútu odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky pri dokazovaní trestnej činnosti právnických osôb. In. Záhora, J. (ed.): Teoretické a praktické problémy využívania informačno-technických prostriedkov v trestnom konaní. Praha: Leges, 2017, s. 247 – 260.
 10. ŠIRILOVÁ, M. Aktuálne problémy vyhotovovania obrazových, zvukových alebo obrazovo-zvukových záznamov v trestnom konaní. In. Záhora, J. (ed.): Teoretické a praktické problémy využívania informačno-technických prostriedkov v trestnom konaní. Praha: Leges, 2017, s. 261 – 267.
 11. ZÁHORA, J. Využitie informácií získaných prostredníctvom ITP v „netrestnej veci“. In. Záhora, J. (ed.): Teoretické a praktické problémy využívania informačno-technických prostriedkov v trestnom konaní. Praha: Leges, 2017, s. 276 – 284.
 12. TITTLOVÁ, M. IT Support and Opportunities of Protection of Fundamental Human Rights in Slovak Criminal Proceeding. In. Науковий вісник Ужгородського національного університету, Ужгород 2017, s. 109 – 115
 13. ŠAMKO, P. Aplikačné problémy pri vyhotovovaní obrazových záznamov zo sledovania osôb alebo vecí. In. Zo súdnej praxe 1/2017, s. 10 – 13.
 14. ŠAMKO, P. Zákonnosť a použiteľnosť dôkazov v trestnom konaní získaných utajovanou činnosťou detektívnej služby. In. Zo súdnej praxe 3/2017, s. 105 – 112.
 15. Ivor, P. Polák, J. Záhora: Trestné právo procesné 1. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. – 488 s. [ 31 AH]. ISBN 978-80-8168-593-4.
 16. TITTLOVÁ, M. Zadržanie a otvorenie zásielok v trestnom konaní. In.: Aktuálne otázky správneho a trestného práva, zborník príspevkov z vedeckej konferencie 3. máj 2016, Paneurópska vysoká škola, Bratislava 2016, s. 172 – 177.
 17. IVOR, J. Findings of Fact Without Reasonable Doubt. In. Ivor, J., Jelínek, J. et al. Principles of Modern Criminal Procedure. Budapest : Wolters Kluwer, 2017, s. 9 – 40.

 18. ZÁHORA, J. Covert Investigation. In. Ivor, J., Jelínek, J. et al. Principles of Modern Criminal Procedure. Budapest : Wolters Kluwer, 2017, s. 159 – 175.

 19. TITTLOVÁ, M. Použitie informačno-technických prostriedkov v trestnom konaní a garancie ochrany dotknutých základných ľudských práv. In: Teória a prax vyšetrovania – interdisciplinárne aspekty : zborník vedeckých prác. – Bratislava : Akadémia Policajného zboru, 2017. – ISBN 9788080547097. – S. 305-315.

 20. TITTLOVÁ, M. Možnosti použitia informačno-technických prostriedkov v neprocesnej rovine. In: Aktuálne otázky trestného práva v teórii a praxi : zborník príspevkov z 5. ročníka interdisciplinárnej celoštátnej vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. – Bratislava : Akadémia Policajného zboru, 2017. s. 289-294.

 21. IVOR, J. VAŠKO, A. Антитеррористические меры в уголовном праве Словацкой республики. In. Уголовное право: стратегия развития в XXI веке. Москвa: Московский государственный юридический университет, 2018, s. 5312 – 536.

 22. IVOR, J. Protiteroristický balíček v slovenskom trestnom práve. In. Jelinek, J. a kol.   Terorismus – základní otázky trestního práva a kriminologie. Praha: Leges 2017, s. 66 – 76

 23. ZÁHORA, J. Limity zásahov do práva na súkromie pri odhaľovaní a vyšetrovaní terorizmu. In. Jelinek, J. a kol.   Terorismus – základní otázky trestního práva a kriminologie. Praha: Leges 2017, s. 77 – 89

 24. ZÁHORA, J. Uplatňovanie zásady primeranosti a zdržanlivosti pri využívaní informačno-technických prostriedkov v trestnom konaní v Slovenskej republike. In. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2018, č. 1, s. 29-39. [cit. 2018-04-16]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8930

 25. ZÁHORA, J. Ochrana obetí trestných činov ako súčasť trestnej politiky. In. IVOR, J. (ed.) Kriminológia ako súčasť trestnej politiky. Praha: Leges 2018, s. 295 – 310.

 26. ZÁHORA, J. Odôvodňovanie príkazov na používanie informačno-technických prostriedkov. In. DESET, M. Informácie dôležité pre trestné konanie.  Praha: Leges 2017, s. 11 – 24.

 27. ZÁHORA, J. Minimálne záruky pre tajné sledovanie štátnymi orgánmi. In. Justičná revue č. 3/2018, s. 335 – 349.

 28. MEDELSKÝ, J. Slovenská a česká úprava informačno-technických prostriedkov. In. Paneurópske právnické fórum. Zborník príspevkov v z konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Bratislava: Paneurópska vysoká škola 2017, s. 245 – 261.

 29. MEDELSKÝ, J. External control of the Police force in the Slovak Republic and the Czech Republic. In. Právni rozpravy 2018. Hradec Králové: Magnanimitas, s. 37 – 45.

 30. IVOR, J. Záznam z kamerového systému ako dôkaz v trestnom konaní.   In. Kalvodová, V., Fryšták, M., Provazník, J. (eds.). Trestní právo /stále/ v pohybu: pocta Vladimíru Kratochvílovi. Brno: Masarykova univerzita, 2018.  ISBN 978-80-210-8921-1, s. 165-180.

 31. ZÁHORA, J. Metamorfózy európskeho trestného práva.  In. Kalvodová, V., Fryšták, M., Provazník, J. (eds.). Trestní právo /stále/ v pohybu : pocta Vladimíru Kratochvílovi. Brno: Masarykova univerzita, 2018.   ISBN 978-80-210-8921-1, s. 511-523.

 32. IVOR, J. Európsky vyšetrovací príkaz za účelom odpočúvania a záznamu telekomunikačnej prevádzky.  In. Košické dni trestného práva : Perspektívy vývoja európskeho trestného práva : 1. Košické dni trestného práva. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018. – ISBN 978-80-8152-613-8, s. 9 – 14

 33. ZÁHORA, J. Perspektívy spolupráce medzi členskými štátmi pri zabezpečovaní dôkazov v Európskej únii. In. Košické dni trestného práva : Perspektívy vývoja európskeho trestného práva : 1. Košické dni trestného práva. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018. – ISBN 978-80-8152-613-8, s. 57 – 70.

 34. IVOR, J. Monitorovanie kamerovým systémom ako efektívny dôkazný prostriedok. In. In. JELÍNEK, J. a kol. Dokazování v trestním řízení v kontextu práva na spravedlivý proces. Praha: Nakladatelství Leges, 2018. – ISBN 978-80-7502-287-5, s. 283-299.

 35. ZÁHORA, J. Vzájomná prípustnosť dôkazov získaných odpočúvaním v Európskej únii. In. JELÍNEK, J. a kol. Dokazování v trestním řízení v kontextu práva na spravedlivý proces. Praha: Nakladatelství Leges, 2018. – ISBN 978-80-7502-287-5, s. 300-313.

 36. MEDELSKÝ, J. Prostriedky boja proti vojenským a nevojenským hrozbám. In. Vojenské a nevojenské hrozby súčasnej Európskej únie. Recenzovaný vedecký zborník. Bratislava: Central European Education Institute, 2017, s.  39-61.

 37. Záhora, J. et al. Obrazové a zvukové záznamy v trestnom konaní. Bratislava: Wolters Kluwer 2018

 38. ZÁHORA, J. Zaisťovanie digitálnych dôkazov v cezhraničných situáciách. In. Časopis pro právní vědu a praxi, XXVII, 1/2019: 49–63; https://doi.org/10.5817/CPVP2019-1-3

 39. Záhora, J. Electronic Monitoring of Criminal Sanctions. In. Sanction under Criminal law. Budapest: Wolters Kluver 2019, s. 75 – 97.

 40. ZÁHORA, J. Zásady ukladania trestov právnickým osobám. In. ČENTÉŠ, J., KURILOVSKÁ, L., HANGÁČOVÁ, N. a kol. Sankcie. Bratislava: Wolters Kluver 2017, s. 372 – 386.

 41. ZÁHORA, J. Základné zásady ochrany a podpory obetí. In. Poškodený trestným činom a obete trestných činov, možnosti posilňovania ich procesných oprávnení. Košice UPJŠ 2018, s. 44 – 52.

 42. ZÁHORA, J. Historický vývoj tajného sledovania orgánmi verejnej moci na území Slovenskej republiky. In. Vývojové determinanty práva v Slovenskej republike : zborník príspevkov z vedeckej konferencie; Bratislava: Paneurópska vysoká škola, 2018. s. 165-174.

 43. IVOR, J:, KOLLA, E. Záznam z autokamery ako dôkaz v trestnom konaní. In. Informačno-technické prostriedky v trestnom konaní – možnosti a perspektívy: zborník príspevkov z vedeckej konferencie konanej dňa 4. apríla 2019; Praha: Nakladatelství Leges, 2019. s. 92-108.

 44. ŠAMKO, P. Skutočne možno použiť v trestnom konaní nezákonné dôkazy získané súkromnými osobami? In. Informačno-technické prostriedky v trestnom konaní – možnosti a perspektívy: zborník príspevkov z vedeckej konferencie konanej dňa 4. apríla 2019; Praha: Nakladatelství Leges, 2019. s. 115-128.

 45. TITTLOVÁ, M. Povoľovací mechanizmus vo vzťahu k ITP. In. Informačno-technické prostriedky v trestnom konaní – možnosti a perspektívy: zborník príspevkov z vedeckej konferencie konanej dňa 4. apríla 2019; Praha: Nakladatelství Leges, 2019. s. 173-186.

 46. MEDELSKY, J. Trestnoprávne prostriedky boja proti kybernetickým hrozbám. In. Informačno-technické prostriedky v trestnom konaní – možnosti a perspektívy: zborník príspevkov z vedeckej konferencie konanej dňa 4. apríla 2019; Praha: Nakladatelství Leges, 2019. s. 187-195.

 47. ŠEBESTOVÁ-ŠIRILOVÁ, M. Oznámenie o odpočúvaní a zničenie záznamu telekomunikačnej prevádzky. In. Informačno-technické prostriedky v trestnom konaní – možnosti a perspektívy: zborník príspevkov z vedeckej konferencie konanej dňa 4. apríla 2019; Praha: Nakladatelství Leges, 2019. s. 211-224.

 48. TALLOVÁ, B. Preskúmanie zákonnosti vydaného príkazu na odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky. In. Informačno-technické prostriedky v trestnom konaní – možnosti a perspektívy: zborník príspevkov z vedeckej konferencie konanej dňa 4. apríla 2019; Praha: Nakladatelství Leges, 2019. s. 215-238.

 49. ZÁHORA, J. Vyhotovovanie obrazových, zvukových alebo obrazovo-zvukových záznamov – úvahy de lege ferenda. In. Informačno-technické prostriedky v trestnom konaní – možnosti a perspektívy: zborník príspevkov z vedeckej konferencie konanej dňa 4. apríla 2019; Praha: Nakladatelství Leges, 2019. s. 259-267.

 50. IVOR, J. Neoprávnený obrazový a zvukový záznam a jeho trestnoprávne aspekty. In. Jelínek, J. a kol. Deset let od přijetí českého trestního zákoníku Praha: Nakladatelství Leges, 2019, s. 472-479.

 51. ZÁHORA, J. Trestnoprávna ochrana súkromia v českých a slovenských súvislostiach. In. Jelínek, J. a kol. Deset let od přijetí českého trestního zákoníku Praha: Nakladatelství Leges, 2019, s. 480-492

 52. IVOR, J. Záznam z kamerového systému ako efektívny dôkazná prostriedok súčasnosti a budúcnosti. In. In: In omnibus quidem, maxime tamen in iure, aequitas spectanda est: pocta prof. JUDr. Ivanovi Šimovčekovi, CSc. k 65. narodeninám spojená s medzinárodnou vedeckou konferenciou. Krakov (Poľsko) : Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2019. – ISBN 978-83-8111-156-0, s. 109-122.

 53. ZÁHORA, J. Revízia príkazu na použitie informačno-tchnických prostriedkov. Aktuálne otázky trestného práva. In: In omnibus quidem, maxime tamen in iure, aequitas spectanda est: pocta prof. JUDr. Ivanovi Šimovčekovi, CSc. k 65. narodeninám spojená s medzinárodnou vedeckou konferenciou. Krakov (Poľsko) : Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2019. – ISBN 978-83-8111-156-0, s. 123-139.

 54. Jelínek, J., Záhora, J. et al. Sanction under Criminal law. Budapest: Wolters Kluver 2019.

 55. Šamko, P. Získanie prístupu k osobným údajom týkajúcich sa dynamickej IP adresy. In. Právne listy. [online] Prístupné na internete http://www.pravnelisty.sk/rozhodnutia/a733-ziskanie-pristupu-k-osobnym-udajom-tykajucich-sa-dynamickej-ip-adresy

 56. Šamko, P. O policajnej neodbornosti pri vykonávaní procesných úkonov. In. Právne listy. [online] Prístupné na internete http://www.pravnelisty.sk/clanky/a774-o-policajnej-neodbornosti-pri-vykonavani-procesnych-ukonov

 57. Šamko, P. K zákonnosti použitia dôkazov získaných podľa zákona č. 166/2003 Z.z. a Radbruchova formula. In. Právne listy. [online] Prístupné na internete http://www.pravnelisty.sk/rozhodnutia/a771-k-zakonnosti-pouzitia-dokazov-ziskanych-podla-zakona-c-166-2003-z-z-a-radbruchova-formula

 58. Šamko, P. Legalizácia príjmu z trestnej činnosti a uloženie finančných prostriedkov na bankovom účte (aplikačné problémy). In. Právne listy. [online] Prístupné na internete http://www.pravnelisty.sk/clanky/a782-legalizacia-prijmu-z-trestnej-cinnosti-a-ulozenie-financnych-prostriedkov-na-bankovom-ucte-aplikacne-problemy

Môžem využívať študentské zľavy v doprave ak mám viac ako 26 rokov?

Kto má nárok na zľavu v doprave na území Slovenskej republiky? Štátom garantované zľavy na MHD, SAD a vlaky si môže uplatniť len študent dennej formy štúdia na škole akreditovanej Ministerstvom školstva Slovenskej republiky, ktorý nedovŕšil vek 26 rokov. Študenti zahraničných univerzít/škôl majú nárok len na komerčné zľavy vyplývajúce z licencie ISIC. Študenti zahraničných univerzít/škôl programu ERAZMUS potrebujú na uplatnenie štátom garantovaných zliav Univerzitný ISIC preukaz slovenskej VŠ, na ktorej študujú. Doktorandi nemajú na štátom garantované zľavy nárok. Všetky ostatné výhody ISIC možu študenti 3. stupňa štúdia využívať.

Je možné aktivovať si študentský preukaz na hociktorom termináli na univerzitách?

Bohužiaľ zatiaľ je možné si preukaz vydaný pre študentov Paneurópskej vysokej školy aktivovať len na termináloch, ktoré sú umiestnené na vrátnici v budove PEVŠ na Tematínskej ulici v Petržalke a v budove PEVŠ na Tomášikovej ulici v Ružinove.

Ako dlho trvá výroba preukazu?

Pokiaľ máte splnené všetky podmienky (zápis do ročníka, vloženú fotografiu, zaplatený príslušný poplatok, potvrdený elektronický súhlas so spracovaním osobných údajov) preukaz bude dodaný na študijné odd. a pripravený na prevzatie zväčša do 10 pracovných dní od splnenia poslednej podmienky.

Môžem prevziať preukaz aj kolegovi?

Áno, pokiaľ máte podpísané splnomocnenie.

Kde môžem použiť Študentský preukaz?

Podľa toho aký typ preukazu máte k dispozícií. Základné možnosti máte popísané v časti Základné info / ISIC alebo Preukaz študenta PEVŠ. Ich použitie sa bude rozširovať ako interne, tak aj externe.

Je možné poškodiť čipovú časť preukazu a ako zistím jeho funkčnosť?

Karta má v sebe zalisovaný elektronický čip s anténou po obvode. Preto cez kartu nerobte otvory, aby ste si ju mohli zavesiť na šnúrku, ani si ju nevkladajte do zadných vreciek nohavíc, či ináč deformovať a prehýbať. Kontrolu funkčnosti čipu môžete urobiť na Univerzitnom termináli, kde sa Vám ukážu Vaše údaje, ktoré máte na povrchu karty (meno, priezvisko, dátum narodenia, platnosť karty).

Ak už mám preukaz ISIC na inej škole, musím si ho kupovať ešte raz?

Bohužial podľa posledných inštrukcií, ktoré máme od CKM SYTS aj z pohľadu Erasmus študentov je potrebné si zabezpečiť prvú kartu aj na jednej aj na druhej škole. Následne potom už stačí prolongovať iba jednu kartu z dvoch. Vtedy po potvrdení od CKM SYTS, že máte platnú licenciu, alebo jej preukázaním na preukaze druhej školy, Vám je vydaná nálepka NO ISIC. Pozor toto neplatí pokiaľ obe školy nie sú na Slovensku.

Minulý týždeň mi bol vydaný preukaz ISIC/Preukaz študenta PEVŠ . Bol aj aktivovaný, ale ked som si chcela použiť tlačiareň v knižnici neustále mi vyhadzovalo – chyba, neznamy uživatel čo mám robiť?

Bol vám vydaný nový preukaz, v knižnici vám ho zavedú do systému. Následne vám začne fungovať.

Ak dosiahnem vek 26 rokov, čo mám robiť? Je môj preukaz ISIC neplatný?

V prípade, že počas štúdia na dennej forme dosiahnete vek 26 rokov, po dni Vašich narodenín je potrebné prísť k univerzitnému terminálu a priložiť kartu. Systém urobí zmenu nastavenia na zľavy v doprave, t.j. budete si musieť kupovať cestovné lístky v plnej hodnote. V prípade, že tak neurobíte, v čipe nahratý Váš dátum narodenia a revízora na prekročenie veku 26 rokov upozorní jeho kontrolné zariadenie. Ostatné platnosti a zľavy preukazu ISIC zostanú naďalej funkčné.

Paneurópska vysoká škola vám ponúka možnosť výberu medzi preukazom ISIC a preukazom študenta PEVŠ (oba preukazy majú nový čip Mifare Desifre). Prosím, vyberte si sami, čo je pre vás najlepšie:

 

Preukaz študenta PEVŠ Preukaz študenta ISIC
   
Identifikačný preukaz s fotkou, menom a názvom školy    
Tlač, kopírovanie, skenovanie v škole    
Knižnica    
Doprava – MHD, SAD a železnice    
Doprava EXTRA – Regiojet, Student Agency, Slovak lines  

bližšie informácie o zľavách nájdete na: www.isic.sk

Celoročné zľavy v obchodoch, reštauráciách, na šport, kultúru, cestovanie, elektroniku atď.  

bližšie informácie o zľavách nájdete na: www.isic.sk

EXTRA zľavové kupóny k začiatku akademického roka  

bližšie informácie o zľavách nájdete na: www.isic.sk

Zľavy v zahraničí    
Cena 15 € 25 €

 

 

Výber konkrétneho preukazu je potrebné nahlásiť na študijnom oddelení vašej fakulty.    

Základné informácie o ISIC preukaze

 

 

 

1. Univerzitný preukaz študenta ISIC je:

 • preukaz študenta – slúži na identifikáciu študenta príslušnej vysokej školy
 • medzinárodný preukaz študenta ISIC – jediný celosvetovo uznávaný preukaz študenta denného štúdia. Umožňuje využívať sieť výhod a študentských zliav doma i v zahraničí. Všetky potrebné informácie získate na www.isic.sk
 • má v sebe bezkontaktný čip – umožňuje využitie na ďalšie funkcie podľa potreby a možností jednotlivej vysokej školy. Najčastejšie využívanými aplikáciami sú napríklad vstup do budovy, do knižníc, aplikácia stravovacích systémov, aplikácia v mestskej hromadnej doprave, tlač a kopírovanie na multifunkčných zariadeniach v škole a pod. Všetky potrebné informácie získate na www.transcard.sk

 

2. Kto má naň nárok:

Preukaz ISIC je možné vystaviť iba študentovi nad 12 rokov, ktorý je v deň podania žiadosti:

 1. študentom denného štúdia na vysokej škole, oficiálne uznávanej Ministerstvom školstva Slovenskej republiky
 2. študentom denného štúdia na strednej alebo vysokej škole v zahraničí

 

3. Platnosť preukazu:

Pre študentov, ktorí svoj Univerzitný preukaz študenta ISIC dostali v minulých akademických rokoch a aj tento rok chcú využívať ISIC výhody a zľavy, je tu možnosť zakúpiť si prolongačnú známku ISIC, ktorá predĺži platnosť univerzitného preukazu a zároveň predĺži členstvo ISIC až do 30.9. nasledujúceho kalendárneho roka. Podmienkou je byť riadne zapísaným denným študentom v aktuálnom akademickom roku.

 

Skontrolujte si platnosť svojho preukazu ISIC:

 

 

 

 

 

Po nalepení známky si nezabudnite aktivovať svoj preukaz na univerzitnom termináli VŠ/UNI.

Zakúpením známky ISIC a aktiváciou preukazu získate:

– licenciu ISIC platnú až do 30.9.

– univerzitné funkcionality (identifikácia študenta, tlač/kopírovanie/skenovanie na školských multifunkčných zariadeniach, preukaz študenta v knižnici)

– externé funkcionality (doprava, ticketportal, faxcopy, knižnice…)

Kto má nárok na zľavu v doprave na území Slovenskej republiky? Štátom garantované zľavy na MHD, SAD a vlaky si môže uplatniť len študent dennej formy štúdia, ktorý nedovŕšil vek 26 rokov. Doktorandi nemajú na štátom garantované zľavy nárok. Všetky ostatné výhody ISIC možu študenti 3. stupňa štúdia využívať.

Viac informácií o funkcionalitách bezkontaktného čipu v preukaze nájdete na www.transcard.sk

POZOR! Prolongácie v akademickom roku 2015/2016 nebudú prebiehať kvôli výmene kariet za nové (s novým čipom). Študent dostane preukaz už s predĺženou platnosťou, na ktorý nie je potrebné lepiť prolongačnú známku.

 

4. Zľavy na ISIC:

Kompletný zoznam zliav máte k dispozícii:

http://www.isic.sk/index.php?option=com_zlavy&Itemid=6

 

5. Všetky informácie o produkte ISIC:

nájdete aj na stránkach www.isic.sk

 

NOVINKY vo svete ISIC zliav

Od septembra 2016 získate k svojej novej licencii ISIC aj kupónovú knižku natrieskanú zľavami. Preto určite sledujte www.isic.sk

 

Základné informácie o Preukaze študenta PEVŠ

 

Preukaz vydáva škola s vlastnou potlačou.

 

 

 

 

 

 

 

 

Využitie:

1. Preukaz študenta – identifikácia študenta

2. Tlač/kopírovanie/skenovanie na školských multifunkčných zariadeniach

3. Preukaz študenta v knižnici

4. Dopravná karta – vďaka čipu umiestneného v preukaze slúži karta aj ako náhrada dopravnej karty SAD, MHD a na železniciach pre denných aj externých študentov. Viac na http://www.transcard.sk/

5. Denní študenti, ktorí majú nárok na zľavy u dopravcov (do dovŕšenia 26 rokov*) majú túto funkcionalitu na novej karte automaticky aktívnu. V ďalších rokoch štúdia majú možnosť prolongovať funkcionalitu dopravných zliav na karte.

* Kto má nárok na zľavu v doprave na území Slovenskej republiky? Štátom garantované zľavy na MHD, SAD a vlaky si môže uplatniť len študent dennej formy štúdia, ktorý nedovŕšil vek 26 rokov. Doktorandi nemajú na štátom garantované zľavy nárok. Všetky ostatné výhody ISIC možu študenti 3. stupňa štúdia využívať.

Číslo účtu a variabilný použite rovnaké, aké používate pri platbe školného. Môžete nájsť v UIS po prihlásení (Portál študenta -> Financovanie štúdia).

 

Vystavenie nového preukazu: EUR
ISIC 25
Preukaz študenta PEVŠ 15

 

Vystavenie duplikátu: EUR
ISIC 30
Preukaz študenta PEVŠ 20

 

Prolongácie: EUR
ISIC 20
Preukaz študenta PEVŠ 0

 

Aktivácia funkcie “dopravná karta” (len pre prolongované preukazy, novo vyrobené preukazy s aktuálnou platnosťou majú poplatok v cene nového preukazu): EUR
ISIC (platiť len v prípade potreby a len prostrednictvom stránky moja.dopravnakarta.sk) 3
Preukaz študenta PEVŠ (platiť len v prípade potreby a len prostrednictvom stránky moja.dopravnakarta.sk) 3

 

Vydanie

 

Držiteľom preukazu študenta sú všetci denní aj externí študenti Paneurópskej vysokej školy aj v prípade, že sú súčasne zamestnanci PEVŠ. Preukaz študenta je povinný doklad ku štúdiu.

Podmienkou vydania čipovej karty – preukazu je:

  • evidencia študenta v UIS (vykonaný zápis do ročníka)
  • digitálna fotografia v UIS (študent si sám vloží/aktualizuje fotografiu v UIS)
  • študent musí potvrdiť v UIS súhlas so spracovaním osobných údajov pre “CKM” a distribútora kariet “TransData”, v prípade Preukazu študenta PEVŠ len súhlas pre “TransData”
  • zaplatenie poplatku za preukaz

Zaplatiť, vložiť/aktualizovať fotografiu a potvrdiť súhlas so spracovaním osobných údajov je nutné do 3 dní od zápisu študenta do štúdia.

 

Postup na objednávku študentského preukazu

Študent:

 1. Je povinný nahlásiť typ preukazu študijnej referentke pri zápise do ročníka. Na výber sú dva typy kariet pre denných študentov: ISIC alebo Preukaz študenta PEVŠ. Externí študenti môžu mať len Preukaz študenta PEVŠ.
 2. Sám vloží/aktualizuje fotografiu (po prihlásení do UIS sekcia “Prispôsobenie informačného systému” – Vloženie fotografie alebo Portál študenta – ikona “Vloženie fotografie”). Študent je zodpovedný za vloženú fotografiu v systéme, ak fotografia nezodpovedá podobe študenta, alebo nie je vhodná na preukaz, študent  musí znova zaplatiť výrobu nového preukazu.
 3. V UIS potvrdí súhlas so spracovaním osobných údajov pre “CKM” a distribútora kariet “TransData”, v prípade Preukazu študenta PEVŠ len súhlas pre “TransData” (po prihlásení do UIS – Portál študenta – ikona “Súhlas so spracovaním údajov”).
 4. V UIS vznikne požiadavka na platbu vo výške ceny vybraného preukazu. Platbu je možné realizovať pomocou poštového poukazu typu U, alebo bezhotovostným prevodom na číslo účtu príslušnej fakulty, na ktorej študent študuje.
  Ako variabilný symbol je potrebné použiť rovnaký v. symbol, ktorý študent použil pri platení školného. Variabilný symbol je možné nájsť aj v UIS po prihlásení (Portál študenta – Financovanie štúdia).
 5. Po vyhotovení preukazu dostane notifikáciu prostredníctvom e-mailu v UIS.
 6. Hotový preukaz si prevezme na študijnom oddelení príslušnej fakulty a priloží k univerzitnému terminálu (skontrolujte si platnosť preukazu, dopravných zliav a v prípade chyb napíšte na preukaz@paneurouni.com).

 

Po prevzatí študentského preukazu je potrebné následne aktivovať preukaz priložením k univerzitnému terminálu, ktorý sa nachádza na vrátnici PEVŠ. 

Aktivovať je potrebné ISIC aj Preukaz študenta (dennej formy) PEVŠ.

 

Na stiahnutie:

Manuál k študentským preukazom

 

Prolongácia

 

Prolongácia karty je možná až po zápise do štúdia.

 

Na stiahnutie:

Manuál – prolongácia

Manuál – prolongácia TransData

 

Strata

 

Každú stratu, krádež alebo iné odcudzenie karty je povinný jej držiteľ bezodkladne oznámiť na preukaz@paneurouni.com, karta bude pre jej prípadné zneužitie okamžite (v rámci pracovného času) zablokovaná.

V prípade straty, krádeže alebo odcudzenia je nutné zaplatit’ poplatok ako za novú kartu.

Po uhradení poplatku (a jeho zobrazení potvrdenia o zaplatení v UIS), je študent povinný napisať na adresu preukaz@paneurouni.com a požiadať o vydanie duplikátu preukazu. Požiadavka na výrobu karty sa odošle do výroby. Po jej doručení na študijné oddelenie bude študent informovaný a požiadaný o jeho prevzatie. Preukaz bude s rovnakou dobou platnosti ako pôvodný a bude ho potrebné aktivovať (len preukaz denného štúdia) na termináli PEVŠ.

 

Poškodenie

 

V prípade nefunkčnosti čipovej karty je potrebné túto kartu osobne doniesť na Študijné oddelenie PEVŠ. Pokiaľ táto karta nebude vykazovať viditeľné mechanické poškodenie, bude reklamovaná u výrobcu kartiet, kde prebehne test čipovej karty. Až po záverečnom vyjadrení z testu bude rozhodnuté o následnom vydaní novej karty. Čipové karty s jej elektronickými funkcionalitami sú odolné voči kopírovaniu, mechanickému poškodeniu a opotrebovaniu podľa platných noriem a predpisov týkajúcich sa predmetnej komodity.

Pozor! Mechanické poškodenie, nebude uznané ako reklamácia.
Kartu si nevkladajte do zadného vrecka nohavíc, kde môže dôjsť k takémuto poškodeniu!!!

Prepojenie štúdia s praxou je pre fakultu práva dominantným cieľom. Vďaka praktickému vzdelávaniu sú študenti a absolventi uplatniteľní v praxi a sme radi, že môžeme byť vlajkovou loďou praktického právnického vzdelávania na Slovensku. Vďaka partnerom vo vzdelávaní sa nám darí prepájať aktuálne otázky s akademickou pôdou a vytvárať živú a aktuálnu sieť odborníkov, akademikov a študentov z oblasti práva.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partnerom fakulty práva je Učená právnická spoločnosť

 

 
Allen and Overy HKV  Slovenská komora patentových zástupcov

Centrum pre monitoring tvorby a aplikácie práva Fakulty práva PEVŠ

 

Centrum pre monitoring tvorby a aplikácie práva (ďalej len „Centrum pre monitoring“) je špecializované vedecko-výskumné a vývojové pracovisko zriadené na základe ustanovenia § 39a Zákona o vysokých školách č. 131/2002 Z. z. v spojení s ustanovením článku 12 Organizačného poriadku – Smernice dekana č. 1/2017.

Centrum pre monitoring zabezpečuje kontinuálne a systematické sledovanie právnej normotvorby a sledovanie aplikácie vybraných právnych predpisov v aplikačnej praxi (najmä súdnej a správnej, t. j. v aplikačnej praxi správnych orgánov). Centrum pre monitoring priebežne zverejňuje výsledky svojej činnosti, a to s cieľom zabezpečenia ich možnej a včasnej implementácie do právnej úpravy alebo aplikácie práva v rozhodovacích procesoch orgánov verejnej moci. Vyplývajúc z povahy jej činnosti, sa Centrum pre monitoring zaoberá aj už ustálenými problémami aplikačnej praxe.

Centrum pre monitoring najmä:

a) systematizuje sledovateľskou činnosťou trendy v právnej normotvorbe, a to najmä v rovine koncepčných návrhov,

b) poukazuje na odklony od právnych noriem rovnakého alebo podobného druhu v komparatívnom režime lokálnej/národnej/medzinárodnej, resp. nadnárodnej právnej úpravy,

c) poukazuje na riziká spojené s navrhovaným znením budúcej právnej normy (najmä dopad na jednotlivca, skupinu osôb, spoločnosť ako celok, verejný záujem a pod.),

d) systematizuje rozhodovaciu činnosť orgánov verenej moci (súdov a správnych orgánov) v rámci aplikácie skúmaných prameňov práva, poukazuje na excesívne odklony, príp. opodstatnenosť odklonu alebo zmenu výkladu v aplikačnej praxi,

e) po uskutočnení detailnej a objektívnej kritickej analýzy návrhu prezentovaného normotvorcom alebo rozhodnutia orgánu/orgánov aplikujúcich právo, poskytuje vlastný návrh riešenia, postupu, interpretácie a pod., a to spolu s podpornou argumentáciou,

f) zabezpečuje komunikáciu fakulty, resp. dekana vo vzťahu k orgánom verejnej moci vo veciach odbornej, vedeckej a organizačnej povahy s cieľom zdokonaľovania právnej úpravy a aplikácie práva v podmienkach Slovenskej republiky,

g) v spolupráci s medzinárodnou odbornou verejnosťou zastrešuje výmenu informácií a projektovú činnosť.

 

Kontakt:

doc. JUDr. Bronislava Pavelková, PhD.

Fakulta práva PEVŠ, Tomášikova 20, 821 02 Bratislava, Slovenská republika

Tel: +421 2 4820 8843, E-mail: bronislava.pavelkova@paneurouni.com

web: www.paneurouni.com