Dňa 16. júna 2022 sa na Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy (FEP
PEVŠ) konalo za účasti rektora školy, Dr. h. c. prof. Ing. Juraja Sterna, PhD., piate zasadnutie
Rady pre strategické riadenie študijných programov. Rada vznikla v marci 2017 ako spoločný
orgán pre garantovanie kvality a rozvoja bakalárskeho študijného programu „Ekonomika
a manažment podnikania“, inžinierskeho študijného programu „Ekonomika a manažment
medzinárodného podnikania“, doktorandského študijného programu „Ekonomika a manažment
medzinárodného podnikania“ a poradný orgán dekana FEP PEVŠ. Členmi sú interní a externí
odborníci vrátane zástupcov súčasných študentov a absolventov fakulty, vymenovaní dekanom
fakulty.

Toto zasadnutie sa zaoberalo hlavne:

• posúdením obsahového zamerania jednotlivých predmetov skupiny „Marketing“ a ich
medzipredmetových vzťahov,
• procesom odstraňovania nedostatkov z poslednej komplexnej akreditácie doktorandského
štúdia na FEP PEVŠ,
• novým akreditačným systémom SR – vnútornými predpismi zameranými na kvalitu a stav
pripravenosti PEVŠ na akreditáciu,
• hodnotením kvality vysokoškolského vzdelávania na FEP PEVŠ za akademický rok 2020/2021
na základe dotazníkového prieskumu medzi absolventami fakulty a súčasnými študentami
k kvalite výučby,
• anketou študentov k kvalite výučby za AR 2020/2021.

Piate zasadnutie Rady pre strategické riadenie študijných programov viedla jej predsedníčka
a garantka študijných programov FEP PEVŠ, prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.

oznam_vysledok_volieb

Akademický senát Fakulty ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy (ďalej len „FEP PEVŠ“) uznesením k bodu č. 1 rokovania Akademického senátu FEP PEVŠ dňa 9. marca 2022 podľa čl. 6 ods. 6 bod b) Štatútu FEP PEVŠ vyhlásil voľby kandidáta na funkciu dekana FEP PEVŠ.

Zasadnutie Akademického senátu FEP PEVŠ, na ktorom sa bude konať voľba kandidáta na funkciu dekana FEP PEVŠ, sa 02. mája 2022 po predstavení sa kandidátov pred akademickou obcou.

Priebeh volieb kandidáta na funkciu dekana FEP PEVŠ organizuje a riadi Akademický senát FEP PEVŠ.

Akademický senát určil lehotu pre podávanie prihlášok, resp. návrhov na kandidátov na funkciu dekana FEP PEVŠ od 23. marca.2022 (streda) do 29. marca 2022 (utorok)  v čase od 10:00 do 15:00 hod.

Prihlášky, resp. návrhy kandidátov sa adresujú predsedovi akademického senátu prof. RNDr. Beáte Stehlíkovej, CSc..

Prihlášky sa podávajú v obálke na sekretariáte dekanátu FEP PEVŠ, Tematínska 10, Bratislava. Sekretariát dekana FEP PEVŠ potvrdí prijatie obálky odtlačkom prezentačnej pečiatky na obálke a na požiadanie doručiteľa potvrdí prijatie návrhu odtlačkom prezentačnej pečiatky na kópii návrhu. Vzor návrhového lístku je na nástenke FEP PEVŠ a je k dispozícii na sekretariáte dekanátu FEP PEVŠ.

Súčasťou návrhu kandidáta musí byť v čase jeho podania:

 1. a) písomné vyhlásenie kandidáta, že sa uchádza, resp. súhlasí so svojou kandidatúrou;
 2. b) štruktúrovaný životopis kandidáta;
 3. c) tézy programového vyhlásenia kandidáta v rozsahu maximálne dvoch strán;
 4. d) písomný súhlas kandidáta so zverejnením dokumentov uvedených pod písmenami b) a c).

 

Prihláška, resp. návrh kandidáta je podaný, keď je doručený na dekanát FEP PEVŠ v stanovenom termíne a do určenej hodiny. Predseda akademického senátu FEP PEVŠ bezodkladne po uplynutí lehoty na podávanie návrhov kandidátov overí, či podané návrhy spĺňajú predpísané náležitosti.

Predstavovanie kandidátov na voľbu kandidáta na funkciu dekana FEP PEVŠ na zhromaždení členov akademickej obce FEP PEVŠ sa uskutoční dňa 02. mája 2022 (pondelok) o 11:00 hod. vo Veľkej aule na Tematínskej ulici č. 10, Bratislava.

V Bratislave 09.03.2022

prof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc.

predseda Akademického senátu FEP PEVŠ

Dňa 17. septembra 2020 sa na Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy (FEP PEVŠ) konalo za účasti rektora školy, Dr. h. c. prof. Ing. Juraja Šterna, PhD., štvrté zasadnutie Rady pre strategické riadenie študijných programov. Rada vznikla v marci 2017 ako spoločný orgán pre garantovanie kvality a rozvoja bakalárskeho študijného programu „Ekonomika a manažment podnikania“, inžinierskeho študijného programu „Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania“ a doktorandského študijného programu „Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania“ a poradný orgán dekana FEP PEVŠ. Členmi sú interní a externí odborníci vrátane zástupcov súčasných študentov a absolventov fakulty, vymenovaní dekanom fakulty.

Toto zasadnutie sa zaoberalo hlavne:

 • hodnotením kvality vysokoškolského vzdelávania na FEP PEVŠ za akademický rok 2019/2020 na základe dotazníkového prieskumu medzi absolventami fakulty a súčasnými študentami k kvalite výučby,
 • aktuálnym nastavením nových pravidiel Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo a ďalšími aktuálnymi otázkami nového akreditačného systému a jeho implikáciami pre FEP PEVŠ,
 • prezentáciou návrhu skupiny predmetov „Manažment“ pre existujúce úpravy Informačných listov predmetov a pre novú akreditáciu,
 • posúdením obsahového zamerania jednotlivých predmetov skupiny „Podnik“ a ich medzipredmetových vzťahov.

 

Štvrté zasadnutie Rady pre strategické riadenie študijných programov viedla jej predsedníčka a garantka študijných programov FEP PEVŠ, prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.

Na základe rozhodnutia krízového štábu PEVŠ sa prerušenie výučby v prezenčnej forme predlžuje do odvolania.

Časový harmonogram akademického roka 2019/2020 bude upravený.

Počas prerušenia prezenčnej výučby Vám budú podklady k samoštúdiu zaslané cez UIS z fakulty. Tento proces bude koordinovaný dekanátmi fakúlt.

O ďalšom postupe Vás budeme priebežne informovať.

 

Krízový štáb PEVŠ n.o.
Tomášikova 20, 821 02 Bratislava
Slovenská republika

8.4.2020

Obhajoba dizertačnej práce Ing. Anny Kotáskovej, plánovaná na deň 11. 3. 2020 je zrušená z dôvodu opatrení prijatých v súvislosti so šírením koronavírusu.

Ing. Stanislava Veselovská, PhD. v rámci výučby svojich predmetov zorganizovala dňa 19.2.2020 exkurziu na Ministerstvo Vnútra SR, ktorej sa zúčastnili študenti 3. ročníka FEP a 1. ročníka FP – Medzinárodné vzťahy a diplomacia. Študentom sa venoval hovorca ministra vnútra Mgr. Petar Lazarov z Tlačového odboru Kancelárie ministra vnútra SR, ktorý zároveň viedol prednášku spojenú s diskusiou na témy:

– ako komunikovať s médiami,

– náročná, ale zaujímavá práca protokolu,

– migranti na Slovensku,

– pomoc občanom pri ťažkých hromadných nehodách a katastrofách,

– ako predchádzať šíreniu paniky medzi obyvateľmi a iné.

Za študentov do diskusie prispeli hlavne Matúš Uharek, Patrícia Rybárová, Timon Kúšik, Zuzana Kelbelová a Radka Wagingerová.

 

Dňa 19. 11.2019  sa vo Veľkej aule na Tematínskej ul. konala posledná zo série prednášok na tému Finančnej gramotnosti s názvom „Poisťovníctvo a investovanie“. Prednášajúcou bola už tradične Mgr. Milada Ivanková z Partners  Group SK.

Dňa 13.11.2019 sa na pôde Fakulty ekonómie a podnikania PEVŠ v spolupráci s Inštitútom Mateja Bela a Hanns Seidel Stiftung uskutočnilo diskusné podujatie s názvom – China-Questions for the 21st Century. V rámci prvého diskusného panelu podujatia diskutovali pod taktovkou doc. Ing.Tomáša Dudáša,PhD. – dekana FEP – Tamás Matura z maďarskej Corvinus University a Matej Šimalčík z Central European Institute for Asian Studies o stave hospodárskeho rozvoja Číny a o výzvach, ktoré túto krajinu v nasledujúcom období čakajú.

Druhého panelu diskusie sa zúčastnili Pavol Draxler z Binary Institute, Martin Sklenár z Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Michal Thim z Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost ČR, ktorí diskutovali o veľmi aktuálnej téme bezpečnosti nastupujúcich 5G mobilných sietí a o úlohe firmy Huawei v procese budovania týchto sietí.

Dňa 5.11.2019 sa vo Veľkej aule na Tematínskej ul. uskutočnila druhá  z cyklu hosťovaných prednášok na tému „Finančná gramotnosť“  s názvom  „ Finančné služby a bankovníctvo“.

Prednášajúcou bola opäť Mgr. Milada Ivanková z Partners Group SK.

Paneurópska vysoká škola v spolupráci Inštitútom Mateja Bela  a Hanns Seidel Stiftung Vás pozýva na prednášku “CHINA Questions for the 21st century”, ktorá sa uskutoční dňa 13. 11. 2019 vo Veľkej Aule na Tematínskej 10 o 13:30 hod.

Viac nájdete TU

V rámci spolupráce s firmou Partners Group SK sa na pôde Fakulty ekonómie a podnikania PEVŠ uskutoční blok prednášok s rôznymi ekonomickými témami.

Prvá z nich sa konala dňa 22.10.2019 vo Veľkej aule na Tematínskej ulici na tému  „Finančná gramotnosť“.  Pútavú prednášku odprezentovala Mgr. Milada Ivanková, senior consultant Partners Group SK.

Dňa 25.9.2019 sa vo Veľkej aule v budove na Tematínskej ul. konalo slávnostné zahájenie akademického roka 2019/2020 Fakulty ekonómie a podnikania PEVŠ.

Slávnostný akt uvádzal Ing. Ivan Brezina, PhD., predseda Akademického senátu FEP. Po privítaní študentov, pedagógov a hostí mal krátky príhovor dekan fakulty doc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD., hosť z praxe Ing. Zoltán Gyurász zo Slovenskej záručnej a rozvojovej banky a za študentov vystúpila Bc. Simona Magnusová, členka Akademického senátu FEP.

Dňa 17. septembra 2019 sa na Fakulte ekonómie a podnikania (FEP) Paneurópskej vysokej školy konalo tretie zasadnutie Rady pre strategické riadenie študijných programov. Rada vznikla v marci 2017 ako spoločný orgán pre garantovanie kvality a rozvoja bakalárskeho študijného programu „Ekonomika a manažment podnikania“, inžinierskeho študijného programu „Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania“ a doktorandského študijného programu „Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania“ a poradný orgán dekana FEP PEVŠ. Členmi sú interní a externí odborníci vrátane zástupcov súčasných študentov a absolventov fakulty, vymenovaní dekanom fakulty.

Toto zasadnutie sa zaoberalo hlavne:

 • vedeckou a publikačnou činnosťou ako základom zvyšovania kvality výučby na FEP PEVŠ,
 • posúdením obsahového zamerania jednotlivých predmetov skupiny „Všeobecná ekonómia“ a ich medzipredmetových vzťahov,
 • prezentáciou návrhu skupiny predmetov „Manažment“ pre existujúce úpravy Informačných listov predmetov a pre novú akreditáciu,
 • anketou študentov ku kvalite výučby FEP za letný semester 2018/2019.

Tretie zasadnutie Rady pre strategické riadenie študijných programov viedla jej predsedníčka a garantka študijných programov FEP, prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.

Vo štvrtok 20. júna 2019 odcestoval predseda vlády Slovenskej republiky Peter Pellegrini na dvojdňové zasadnutie Európskej rady v Bruseli. Okrem novinárov sa s ním na cestu do Bruselu vydali aj študenti. Jednou z nich sa stala aj študentka Fakulty ekonómie a podnikania PEVŠ Simona Magnusová…

Program „S premiérom na cestách“ možno bezkonkurenčne považovať za prax na tej najvyššej úrovni. Poskytuje študentom obrovskú možnosť cestovať s premiérom na jeho pracovných cestách, a tak sa vzdelávať priamo v teréne. Stretávať sa s najvyššími štátnymi predstaviteľmi a sledovať ich pri práci umožňuje študentom naberať cenné skúsenosti z oblasti vrcholovej politiky.

Simoninu cestu odštartoval let vládnym špeciálom priamo do Bruselu, kde premiér Peter Pellegrini hneď v úvode absolvoval pracovné stretnutie hláv štátov a predsedov vlád s predsedom Európskeho parlamentu Antoniom Tajanim. Za doprovodu Janky Nagyovej, tlačovej tajomníčky pre Stále zastúpenie SR pri EU v Bruseli mala Simona možnosť naživo zažiť atmosféru summitov a vidieť mnohých svetových lídrov. Veľa času trávila aj s novinármi z jednotlivých médií (RTVS, TV Markíza, TA3, TV JOJ, Pravda) a zúčastňovala sa jednotlivých tlačových brífingov Petra Pellegriniho. Súčasťou pracovnej cesty bola porada Európskej rady, kde lídri rozhodovali o nomináciách na vrcholové pozície v inštitúciách Európskej únie. V tomto období zároveň Slovensko skončilo svoje predsedníctvo Vyšehradskej skupiny a odovzdávalo ho Českej republike.

Pre Simonu bola táto cesta obrovskou motiváciou: „Stať sa na chvíľu súčasťou vysokej politiky a vidieť naživo lídrov a to, ako vystupujú bolo nesmierne motivujúce a inšpirujúce. Počas cesty som sa snažila získavať maximum poznatkov a informácií o práci a o situácii v EÚ. Myslím si, že táto cesta nasmerovala vývoj môjho budúceho profesionálneho smerovania.“ 

 

Od 3. do 6. júla sa v Chorvátsku uskutočnil 4. ročník medzinárodnej konferencie EMFSA  2019 (Economics, Management, Finance and Social Attributes of Economic System), ktorú organizuje Fakulta ekonómie a podnikania PEVŠ v spolupráci s ďalšími vysokými školami a inštitútmi –  Univerzitou v Pule, Vysokou školou podnikania a práva v Prahe, University College of Business v Prahe, Univerzitou Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Vysokou školou finančnou a správnou v Prahe Inštitútom ekonomického výskumu v Torune.

Za účasti zástupcov Paneurópskej vysokej školy, prof. Ing. Rastislava Rajnohy, PhD., prof. Ing. Jaroslava Belása, PhD., Dr. Martina Čepela, PhD., MBA, a  doc. Ing. Aleksandra Ključnikova, Ph.D sa na konferencii preberali témy týkajúce sa ekonomiky, riadenia podniku, obchodnej správy, účtovníctva a auditu, riadenia štátu, financií a bankovníctva a mnohé ďalšie.

Harmonogram zápisov pre 1. ročník bakalárskeho a 1. ročník inžinierskeho stupňa štúdia

Harmonogram zápisov pre vyššie ročníky bakalárskeho a inžinierskeho stupňa štúdia

Študenti  Fakulty ekonómie a podnikania PEVŠ a ďalší záujemcovia mali príležitosť vypočuť si prednášku na aktuálnu tému “Bezpečnosť informačných systémov”, ktorú dňa  31.05.2019 predniesol pplk. RNDr. Kristián Ujváry, vedúci oddelenia šifrovej služby a technických prostriedkov Ministerstva vnútra SR, odbor bezpečnosti, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti. Prednáška sa konala v rámci udržateľnosti projektu “Modernizácia a konsolidácia výskumno-vývojovej základne žiadateľa v oblasti finančných bezpečnostných informačných technológií”.  

Do čoho sa dnes oplatí investovať najviac? Je vhodné investovať do virtuálnej meny- kryptomien? Aké sú najnovšie ekonomické trendy? Odpovede nájdete v rozhovore s dekanom Fakulty ekonómie a podnikania PEVŠ, doc. Ing. Tomášom Dudášom, PhD., expertom na svetové hospodárstvo.

Rozhovor s dekanom uskutočnil študent Fakulty masmédií PEVŠ Patrik Kerhart.

P: Kde sa oplatí investovať?

D: To je jedna z najťažších otázok, ktoré existujú, keďže mnohí experti sa snažia túto otázku vyriešiť a neviem či sa to podarí aj tým najúspešnejším investorom. V posledných rokoch sa oplatilo investovať do akcií. Ak máte dlhodobejší investičný horizont a nechcete peniaze vybrať o týždeň alebo o mesiac, tak sa najviac oplatí investovať do akcií.

P: Čo je to kryptomena? Oplatí sa do nej investovať?

Kryptomeny sú novým zaujímavým fenoménom vo svete. Sú to kvázi peniaze, ktoré sú mimo kontroly štátov a centrálnych bánk. Sú to prostriedky, ktoré sú vymyslené, niekedy ani nevieme v skutočnosti kým. Napr. pri kryptomene bitcoin dodnes iba hádame, kto je autorom. Výhodou kryptomien je väčšia anonymita, môžete byť mimo kontroly, čo môže znamenať aj nevýhodu v prípade, ak sa mena používa na nelegálne účely. Či sa do nich oplatí investovať? Momentálne, keď sa pozrieme na čísla bol by som opatrný, keďže práve posledný rok skoro neustále padali. Keď sa pozrieme na jeden bitcoin, ktorý pred rokom mal hodnotu skoro 20 000 dolárov, tak dnes je to iba 4 000. Možno, že nie bitcoin, ale nejaká iná mena z kryptomien je mena budúcnosti.

P: Máte obľúbenú ekonomickú alebo politickú celebritu?

D: Čo sa týka ekonómov, tak samozrejme tí najvážnejší ekonómovia súčasnosti ako napr. Paul Krugman z USA, ktorý sa venuje najmä svetovému hospodárstvu a má veľmi zaujímavé analýzy, vidí svet iným spôsobom. Alebo môžem tiež spomenúť ďalšieho amerického ekonóma Nouriela Roubiniho, ktorý sa stal slávny tým, že predpovedal poslednú krízu. Preto sa oplatí sledovať jeho názory, má schopnosť do určitej miery predpovedať budúcnosť.

P: Máte nejaký obľúbený film? Nebude to náhodou ,,Zbaľ prachy a vypadni“ alebo ,,Million Dollar Baby“?

D: To nie, ale priznám sa, mám rád filmy s ekonomickou tematikou. Nie je ich veľa. Patrí do nich napr. film Wall Street, ktorý natočil Oliver Stone v 80. rokoch, vrátane jeho neskoršieho pokračovania, ale zaujal ma aj nový film Vlk z Wall Street, ktorý ukazoval veľmi zaujímavý obraz o Wall Street aj o tom, že niektorí sa nie veľmi poctivo snažili v tom čase zbohatnúť. Zároveň pred niekoľkými rokmi bol veľmi zaujímavý oskarovský film Big Shot, ktorý spracovával poslednú globálnu finančnú krízu a podľa môjho názoru sa autorom podarilo celkom dobre a zrozumiteľne podať, čo sa v USA v tom období udialo.

P: Aký je rozdiel medzi pojmom ekonómia a ekonomika?

D: Je to v konečnom dôsledku pomerne jednoduché. Ekonómia je veda, ktorá sa zaoberá ekonomikou. Takže ekonomika je svet, ktorý žijeme, všetky procesy, ktoré prebiehajú okolo nás. Zapájame sa do ekonomiky každodennými aktivitami, či ideme do práce, do obchodu. A ekonómia je to, čo môžete študovať napr. u nás, na Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy.

P: Prečo by ste uchádzačom odporučili práve štúdium na Fakulte ekonómie a podnikania PEVŠ?

D: Snažíme sa o priateľský prístup k študentom a  uľahčiť im život ako sa len dá. Vychádzame im v ústrety pri tvorbe rozvrhu a pri všetkých iných otázkach. Takže ja ako dekan a predtým ako prodekan pre vzdelávanie som sa vždy snažil riešiť problémy študentov tak, aby boli na našej fakulte spokojní. A zároveň druhý faktor je prepojenie s praxou. Snažíme sa neposkytovať iba teoretické znalosti, ale vedieme študentov aj k praktickým skúsenostiam. Prichádzajú sem manažéri z fungujúcich a existujúcich podnikov, ktorí predávajú svoje znalosti svojim študentom.

P: Aká je vízia Fakulty ekonómie a podnikania PEVŠ do budúcna?

D: Máme v pláne rozšíriť ponuku študijných programov. Momentálne máme na inžinierskom stupni Medzinárodné podnikanie a veľmi intenzívne rozmýšľame o tom, aký nový atraktívny študijný program by sme mohli študentom ponúknuť.  Osobne by som bol veľmi rád, keby sme sa dopracovali k tomu, aby sme mali ucelené programy v anglickom jazyku, keďže tam vidím budúcnosť.

P: Čo Vás na Vašej práci baví?

D: Ako odborník sa zaoberám svetovým hospodárstvom. Baví ma, že svetové hospodárstvo je neustále v pohybe a stále sa mení. Nie som si istý, či by ma bavili oblasti ekonómie statickejšieho charakteru. Veľmi rád sledujem všetky novinky, udalosti, snažím sa ich obsahovo zapracovať do výučby a predávať študentom informácie o tom, čo sa aktuálne deje: napr.  Brexit, kryptomena, Čínska ekonomika. Na práci vysokoškolského pedagóga je výborný kontakt s mladými ľuďmi. Človek aj keď starne je neustále v kontakte s mladými ľuďmi, ktorí ho dobíjajú energiou. Oplatí sa chodiť do práce a človek sa teší na svoju prácu.

P: Čo robíte okrem toho, že prednášate?

D: Väčšinu môjho času zaberá riadenie fakulty a prednášanie. Okrem toho robím sem tam analýzy o stave svetového hospodárstva, taktiež každý týždeň píšem stĺpček do maďarského denníku Új Szó a zároveň ma miestami je vidno aj v médiách, keďže sa väčšinou vyjadrujem k stave svetového hospodárstva.

P: Ako môže súčasná generácia študentov prispieť k zlepšeniu slovenskej ekonomiky?

Primárne tým, že sa budú naozaj venovať svojmu štúdiu a vložia sa do toho na 100 percent a teda skúsia nasať čo najviac znalostí, ktoré sa im snažíme dávať. Zároveň by mali byť otvorení mimo svojho štúdia, napr. mali by sa zaujímať o udalosti, či ekonomické alebo politické, ktoré sa dejú okolo nich a možno sa aj zapojiť a individuálne skúsiť urobiť zo Slovenska lepšie miesto z vlastnej občianskej iniciatívy.

_____

Doc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD. absolvoval svoje vysokoškolské štúdium na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktoré ukončil v roku 1999 s vyznamenaním v študijnom odbore hospodárska diplomacia. V rokoch 1999 – 2001 úspešne absolvoval postgraduálne štúdium v odbore medzinárodné vzťahy a diplomacia na Ústave medzinárodných vzťahov a aproximácie práva Právnickej Fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 2005 na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave úspešne obhájil svoju doktorandskú dizertačnú prácu s názvom Priame zahraničné investície v strednej a východnej Európe. V rokoch 2005 – 2006 absolvoval študijný program Centra pre európsku politiku s názvom Brány Európy otvorené, ktoré bolo zamerané na oblasť Európskej únie a integračných procesov. V roku 1999 nastúpil na Ekonomickú univerzitu v Bratislave ako asistent a dodnes spolupracuje s Fakultou medzinárodných vzťahov tejto univerzity. V rokoch 2000 – 2001 spolupracoval s Úradom vlády SR na expertnej úrovni v oblasti euromeny a výsledkom tejto spolupráce bola publikácia EURO a Slovensko. V rokoch 2002 – 2006 spolupracoval s Univerzitou Corvinus v Budapešti, keď pôsobil ako externý spolupracovník na Podnikovohospodárskej fakulte v Komárne. V rokoch 2005 – 2010 spolupracoval ako externý vyučujúci s Ekonomickou fakultou Univerzity Jánosa Selyeho v Komárne. V roku 2009 nastúpil na Fakultu ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy, kde dodnes pôsobí ako docent a dekan fakulty.

V rokoch 2007 – 2010 spolupracoval s Inštitútom pre ekonomické a hospodárske reformy, keď bol členom expertnej skupiny projektu HESO. V rokoch 2008 – 2011 bol koordinátorom Centra severoamerických štúdií na Ekonomickej univerzite a významne sa podieľal na rozvoji tohto centra. V roku 2015 spolupracoval na príprave prestížnej publikácie Global Competitiveness Report. Počas svojej vedecko-pedagogickej kariéry uskutočňoval aktívnu vedecko-výskumnú a publikačnú činnosť, keď ťažiskom jeho doterajšej vedecko-výskumnej aktivity bolo skúmanie prílevu a vplyvov priamych zahraničných investícií v regióne strednej a východnej Európy. Počas svojej doterajšej vedeckej kariéry publikoval viaceré vedecké monografie a množstvo článkov a štúdií tak v doma ako i v zahraničí. V oblasti vedecko-výskumnej činnosti sa tiež zúčastnil ako riešiteľ na množstve domácich i medzinárodných vedecko-výskumných projektoch. Je členom viacerých vedeckých rád a redaktorských rád vedeckých časopisov. Je jazykovo výborne vybavený, ovláda na vysokej úrovni anglický, nemecký a maďarský jazyk.