Fakulta práva

Dekanát

Dekanka Fakulty práva PEVŠ

doc. JUDr. Katarína Šmigová, PhD., LL.M.
Dekanát FP PEVŠ

Miestnosť 2.05
Tel: +421 2 4820 8816

E-mail: dekan.fp@paneurouni.com

Prodekanka pre bakalárske štúdium a magisterské štúdium a zahraničné vzťahy

Dekanát FP PEVŠ

Miestnosť 2.09
Tel: +421 2 4820 8817

Prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť, doktorandské štúdium a vnútorný systém kvality

Dekanát FP PEVŠ

Miestnosť 2.10
Tel: +421 2 4820 8855

Asistentka dekanky

Ing. Jana Haldová
Sekretariát dekana

Miestnosť 2.04
Tel: +421 2 4820 8816

E-mail: jana.haldova@paneurouni.com

Tajomníčka fakulty

Ing. Brigita Gieserová
Fakulta práva

Miestnosť 2.03
Tel: +421 2 4820 8830

E-mail: brigita.gieserova@paneurouni.com