Uchádzači

Možnosti štúdia

Prioritou PEVŠ je orientácia na prax a moderný spôsob vzdelávania. Poskytuje akreditované trojstupňové vzdelávanie (Bc., Mgr./Ing., PhDr./JUDr./RNDr., PhD.) na piatich fakultách: Fakulta práva, Fakulta ekonómie a podnikania, Fakulta masmédií, Fakulta informatiky a Fakulta psychológie.

Na PEVŠ máme akreditovaných vyše 40 študijných programov s vysoko atraktívnymi zameraniami. Napr. na Fakulte informatiky je to Aplikácie virtuálnej a rozšírenej reality, Priemysel 4.0 a Big Data, Kybernetická bezpečnosť.

Na Fakulte ekonómie a podnikania inovatívny Manažment startupov, Dane, účtovníctvo a finančné poradenstvo alebo ekonomika a manažment podnikania so zameraním na cestovný ruch. V spolupráci s českou Vysokou školou obchodní v Prahe, o.p.s. ponúka záujemcom o štúdium  so zameraním na cestovný ruch unikátnu možnosť získať hneď dva tituly (Bc. a BBA) dvoch vysokých škôl v rámci trojročného (resp. štvorročného – v externej forme) štúdia v Bratislave.  Na fakulte ekonómie a podnikania je možné študovať v externej forme aj s online podporou. Online podpora umožní, aby ste v prípade neúčasti na prednáškach mohli získať všetky potrebné informácie a nevymeškávali. 

Na Fakulte práva Športové právo, Realitné právo, Medicínske právo a Európske právo. Fakulta práva umožňuje rovnako ako fakulta ekonómie a podnikania štúdium s online podporou.

PEVŠ je vysokou školou, ktorá má ako jediná na Slovensku neustály nárast počtu študentov do 1. ročníka štúdia. Študenti si volia štúdium na tejto prestížnej vysokej škole aj vďaka tomu, že školné môžu splácať ročne, semestrálne alebo mesačne, kedy sa jeho výška pohybuje od 197 EUR mesačne.Viac o výške školného a možnosti splátok tu.

Prečo si vybrať PEVŠ?

  • systém výučby orientovaný na to najdôležitejšie – prax
  • takmer 50 partnerstiev s významnými organizáciami a nadnárodnými firmami
  • inovatívne formy vzdelávania sledujúce európske trendy
  • najmodernejšie technické zabezpečenie
  • pedagógovia, ktorí sú najväčšími odborníkmi v oblasti
  • individuálny prístup pedagógov
  • atraktívne študijné programy
  • 96 % zamestnanosť absolventov
  • nadpriemerne vysoké platy absolventov (67, 5 % viac ako 2000 € mesačne)

 

Referencie:

Úspešní absolventi fakulty práva 

Úspešní absolventi fakulty informatiky 

Úspešní absolventi fakulty psychológie

Úspešní absolventi fakulty masmédií

 

Video referencie, informácie a rozhovory:

Navštívte náš YouTube kanál https://www.youtube.com/channel/UCc8tUvmjlxAIYtplmv-G2MQ

 

Výber a možnosti štúdia: 

Zistite všetky možnosti štúdia výberom stupňa štúdia (bakalársky (Bc.), magisterský/inžiniersky (Mgr./Ing.), doktorandský (PhD.)), rigorózneho konania (RNDr./JUDr./ PhDr.) alebo ročné profesné manažérske štúdium (Master of Business Administrattion (MBA) alebo  ročné právnické Master of Laws (LL.M.).

 

Online prihláška

 

Postup podania e-prihlášky nájdete tu.

Dni otvorených dverí 2019/20 nájdete tu.

 

 

Bakalárske štúdium

Magisterské a inžinierske štúdium

 Rigorózne konanie

Doktorandské štúdium 

 

Infolinka pre uchádzačov *

(Dostupnosť infolinky v pracovné dni: 9:00-15:00)

Fakulta: Právo, Psychológia
Tel: +421 910 271 246
Fakulta: Ekonómia, Masmédia, Informatika
Tel: +421 910 271 246
Kontaktný email
info@paneurouni.com
Podanie prihlášky
Online prihláška

* Infolinka je určená výhradne uchádzačom, študenti kontaktujte v prípade potreby študijné oddelenie príslušnej fakulty