Uchádzači

Možnosti štúdia

Prioritou PEVŠ je orientácia na prax a moderný spôsob vzdelávania. Poskytuje akreditované trojstupňové vzdelávanie (Bc., Mgr./Ing., PhDr./JUDr./RNDr., PhD.) na piatich fakultách: Fakulta práva, Fakulta ekonómie a podnikania, Fakulta masmédií, Fakulta informatiky a Fakulta psychológie.

Na PEVŠ máme akreditovaných vyše 40 študijných programov s vysoko atraktívnymi zameraniami. Napr. na Fakulte informatiky je to Aplikácie virtuálnej a rozšírenej reality, Priemysel 4.0 a Big Data, Kybernetická bezpečnosť. Na Fakulte ekonómie a podnikania inovatívny Manažment startupov, Dane, účtovníctvo a finančné poradenstvo a na Fakulte práva Športové právo, Realitné právo, Medicínske právo a Európske právo.

PEVŠ je vysokou školou, ktorá má ako jediná na Slovensku neustály nárast počtu študentov do 1. ročníka štúdia. Študenti si volia štúdium na tejto prestížnej vysokej škole aj vďaka tomu, že školné môžu splácať ročne, semestrálne alebo mesačne, kedy sa jeho výška pohybuje od 197 EUR mesačne.

Prečo si vybrať PEVŠ?

  • systém výučby orientovaný na to najdôležitejšie – prax
  • takmer 50 partnerstiev s významnými organizáciami a nadnárodnými firmami
  • inovatívne formy vzdelávania sledujúce európske trendy
  • najmodernejšie technické zabezpečenie
  • pedagógovia, ktorí sú najväčšími odborníkmi v oblasti
  • individuálny prístup pedagógov
  • atraktívne študijné programy
  • 96 % zamestnanosť absolventov
  • nadpriemerne vysoké platy absolventov (67, 5 % viac ako 2000 € mesačne)

Zistite všetky možnosti štúdia výberom stupňa štúdia (bakalársky (Bc.), magisterský/inžiniersky (Mgr./Ing.), doktorandský (PhD.)), rigorózneho konania (RNDr./JUDr./ PhDr.) alebo profesné štúdium (Master of Business Administrattion (MBA) alebo Master of Laws (LL.M.).

 

Online prihláška

 

Bakalárske štúdium Magisterské a inžinierske štúdium  Rigorózne konanie Doktorandské štúdium 

 

Infolinka pre uchádzačov *

(Dostupnosť infolinky v pracovné dni: 9:00-15:00)

Fakulta: Právo, Psychológia
Tel: +421 910 271 246
Fakulta: Ekonómia, Masmédia, Informatika
Tel: +421 910 271 246
Kontaktný email
info@paneurouni.com
Podanie prihlášky
Online prihláška

* Infolinka je určená výhradne uchádzačom, študenti kontaktujte v prípade potreby študijné oddelenie príslušnej fakulty