Medzinárodné vzťahy

Praktické stáže

Vrátil si sa práve nadšený z Erasmu?

Nestačilo ti a chcel by si pokračovať v dobrodružstve?

Si čerstvý absolvent a  chcel by si zúročiť vedomosti zo školy aj v praxi?

Nemáš žiadne plány na leto a nechce sa ti povaľovať doma?

Ak si odpovedal aspoň na jednu z týchto otázok “áno”, praktické stáže cez program Erasmus sú šité práve pre teba! Praktické stáže sú súčasťou študijných programov na všetkých fakultách PEVŠ za určitú kreditovú dotáciu.

Praktické stáže pod záštitou PEVŠ

Stáže otvárajú študentom dvere k budúcim zamestnávateľom, do medzinárodných organizácii, prípadne ich motivujú k založeniu vlastných podnikov, preto neváhaj a podaj si prihlášku už dnes! V rámci programu Erasmus+ je možné absolvovať aj zahraničnú  praktickú stáž, kde môžeš zúročiť všetky teoretické vedomosti nadobudnuté počas štúdia vo firme, výskumnom ústave či niektorej medzinárodnej organizácii.

Čo je to stáž cez program Erasmus?

  • pôsobíš vo firme/organizácii/ kdekoľvek, kde môžeš pôsobiť ako stážista
  • minimálna dĺžka trvania sú 2 mesiace
  • môžeš ju absolvovať kedykoľvek v priebehu akademického roka (aj počas letných prázdnin)
  • program Erasmus ti poskytne grant (570 -670 eur/mesiac)
  • sociálne znevýhodneným študentom poskytne príplatok 150 eur mesačne (navyše ku grantu)
  • stáž môžeš absolvovať do 1 roka po ukončení štúdia ako absolvent
  • jedinou podmienkou je akceptácia zo strany zahraničnej firmy/organizácie/útvaru s právnou subjektivitou
  • absolvovať ju môžeš kdekoľvek v rámci EÚ  a pridružených krajín (Turecko, Švajčiarsko, Island, Nórsko, Macedónsko)

Čo je potrebné pred zrealizovaním stáže?

– Študent si vhodnú firmu, ktorá ho na stáž akceptuje, vyhľadáva sám. Oddelenie medzinárodných vzťahov priebežne zverejňuje v aktualitách ponuky, s ktorými ich oslovia zahraniční partneri.
– Na vyhľadávanie vhodných ponúk odporúčame portál MY INTERNSHIP  alebo STUDY.EU

– Akceptáciu zo strany prijímajúcej organizácie je potrebné doložiť formou Training Agreement-u (programu stáže), ktorý študent zašle už schválený a podpísaný koordinátorovi emailom (pred zahájením stáže je potrebné doložiť iba časť BEFORE THE MOBILITY)

– Po akceptácii zo strany prijímajúcej organizácie je potrebné prihlásiť sa a  vyplniť prihlášku na stáž, ktorá slúži zároveň aj ako žiadosť o grant

– Po schválení prihlášky je potrebné doručenie podpísanej zmluvy o mobilitnom grante, ktorú študent doručí osobne alebo poštou na Oddelenie medzinárodných vzťahov. Po jej schválení bude študentovi odoslaný pridelený grant na jeho osobný účet.

– Spolu so zmluvou je potrebné doručiť aj kópiu poistnej zmluvy, ktorá zahŕňa minimálne liečebné náklady, úrazové poistenie a poistenie zodpovenosti za škodu, spolu s kópiou Európskeho zdravotného preukazu.

– Každý študent absolvujúci stáž je povinný vykonať online jazykový test Erasmus Online Language Support pred stážou aj po jej ukončení. Výsledok online testu neovpylvní rozhodnutie koordinátora o vyslaní študenta na stáž. Po vykonaní jazykového testu a získaní jeho výsledku bude študentovi pridelená licencia na online jazykový kurz, ktorý je študent povinný absolvovať.

– O predčasnom ukončení alebo návrate zo stáže je študent povinný informovať koordinátora aj s odôvodnením. Koordinátor následne rozhodne o krátení grantu resp. jeho úplnom vrátení.

– V prípade, že študent vykoná praktickú stáž v priebehu akademického roka a nebude sa zúčastňovať riadnej výuky, je potrebné, aby na príslušnej fakulte zažiadal o uvoľnenie z výučby resp. požiadal o individuálny študijný plán. Bez schválenia a súhlasu fakulty nebude možné stáž vykonať v priebehu semestra.

Čo je potrebné po ukončení stáže?

– Bezprostredne po ukončení stáže je potrebné doložiť zvyšné časti Training Agreement-u (časť AFTER THE MOBILITY) resp. potvrdenie o skutočnej dĺžke stáže, ktoré vystaví prijímajúca organizácia spolu so správou (report) nadriadeného/menthora o splnení cieľov stáže

– Študent je po návrate povinný vykonať jazykové testovanie a vyplniť online správu študenta (link a prihlasovacie údaje obdrží emailom z helpdesku Národnej agentúry)

Kontakt

radka.strakova@paneurouni.com