Medzinárodné vzťahy

Praktické stáže

Ak si sa práve vrátil nadšený zo študijného pobytu, neváhaj zúročiť všetky nadobunuté vedomosti aj v praxi. Praktické stáže sú súčasťou študijných programov na všetkých fakultách PEVŠ za určitú kreditovú dotáciu.

Praktické stáže pod záštitou PEVŠ

Stáže otvárajú študentom dvere k budúcim zamestnávateľom, do medzinárodných organizácii, prípadne ich motivujú k založeniu vlastných podnikov, preto neváhaj a podaj si prihlášku už dnes!V rámci programu Erasmus+ je možné absolvovať aj zahraničnú  praktickú stáž, kde môžeš zúročiť všetky teoretické vedomosti nadobudnuté počas štúdia vo firme, výskumnom ústave či niektorej medzinárodnej organizácii. Vylúčené sú iba ambasády, konzuláty  a inštitúcie Európskej únie.Podmienkou pre absolvovanie stáže je aktívna znalosť jazyka danej krajiny a akceptácia zo strany zahraničnej organizácie. Minimálna dĺžka trvania sú 2 mesiace, predĺženie je možné po dohode s koordinátorom na domácej univerzite. Výška grantu je podobne ako u študijných pobytov daná fixne podľa skupiny krajín, v ktorej sa stáž absolvuje.Celková dĺžka všetkých Erasmus mobilít (štúdium, stáž, absolventská stáž) nesmie prekročiť 12 mesiacov za jeden stupeň štúdia.

Čo je potrebné pred zrealizovaním stáže?

– Študent si vhodnú firmu, ktorá ho na stáž akceptuje, vyhľadáva sám. Oddelenie medzinárodných vzťahov priebežne zverejňuje v aktualitách ponuky, s ktorými ich oslovia zahraniční partneri.
Okrem týchto ponúk je možné vyhľadávať v online databázach, akou je napríklad aj iniciatíva ESN, alebo na nasledovných odkazoch:
http://www.praxisnetwork.eu/
http://www.eaec.eu.com/index.php?id=32
http://globalplacement.com/
http://eurasmus.com/en/
www.trainingexperience.org

– Akceptáciu zo strany prijímajúcej organizácie je potrebné doložiť formou Training Agreement-u (programu stáže), ktorý študent zašle už schválený a podpísaný koordinátorovi emailom (pred zahájením stáže je potrebné doložiť iba časť BEFORE THE MOBILITY)

– Po akceptácii zo strany prijímajucej organizácie je potrebné prihlásiť sa a  vyplniť prihlášku na stáž, ktorá slúži zároveň aj ako žiadosť o grant.

– Po schválení prihlášky je potrebné doručenie podpísanej zmluvy o mobilitnom grante, ktorú študent doručí osobne alebo poštou na Oddelenie medzinárodných vzťahov. Po jej schválení bude študentovi odoslaný pridelený grant na jeho osobný účet.

– Spolu so zmluvou je potrebné doručiť aj kópiu poistnej zmluvy, ktorá zahŕňa minimálne liečebné náklady, úrazové poistenie a poistenie zodpovenosti za škodu, spolu s kópiou Európskeho zdravotného preukazu.

– Každý študent absolvujúci stáž je povinný vykonať online jazykový test Erasmus Online Language Support pred stážou aj po jej ukončení. Výsledok online testu neovpylvní rozhodnutie koordinátora o vyslaní študenta na stáž. Po vykonaní jazykového testu a získaní jeho výsledku bude študentovi pridelená licencia na online jazykový kurz, ktorý je študent povinný absolvovať.

– O predčasnom ukončení alebo návrate zo stáže je študent povinný informovať koordinátora aj s odôvodnením. Koordinátor následne rozhodne o krátení grantu resp. jeho úplnom vrátení.

– V prípade, že študent vykoná praktickú stáž v priebehu akademického roka a nebude sa zúčastňovať riadnej výuky, je potrebné, aby na príslušnej fakulte zažiadal o uvoľnenie z výučby resp. požiadal o individuálny študijný plán. Bez schválenia a súhlasu fakulty nebude možné stáž vykonať v priebehu semestra.

Čo je potrebné po ukočení stáže?

– Bezprostredne po ukončení stáže je potrebné doložiť zvyšné časti Training Agreement-u (časť AFTER THE MOBILITY) resp. potvrdenie o skutočnej dĺžke stáže, ktoré vystaví prijímjaúca organizácia spolu so správou (report) nadriadeného/menthora o splnení cieľov stáže

– Študent je po návrate povinný vykonať jazykove testovanie a vyplniť online správu študenta (link a prihlasovacie údaje obdrží emailom z helpdesku Národnej agentúry)

Kontakt

radka.strakova@paneurouni.com