Veda a výskum

Knihy

Kriminalistika

Kriminalistika

Učebnica sa snaží zachytiť súčasný stav kriminalistického poznania, je určená širokému okruhu čitateľov
Enviromentálne právo

Enviromentálne právo

Publikácia si kladie za cieľ zaplniť medzeru v publikovaní odborných názorov a na základe získaných poznatkov kvalifikovaných autorov
 Kompetentný hovorca

Kompetentný hovorca

Publikácia je zameraná na kompetencie hovorcu vo verejnej správe, na rozpracovanosť kompetencií hovorcu v domácej a zahraničnej literatúre …
 Kroky slov

Kroky slov

Zborník s názvom „Kroky slov“ je zborníkom 74 príspevkov z kolokvia o živote a diele prof. PhDr. Andreja Tušera, CSc.
Základy práva

Základy práva

Pri každodennej činnosti sa človek stretá s množstvom právnych problémov. Právo dnes zasahuje skoro do všetkých oblastí nášho života.
Slovník mezinárodních vztahu

Slovník mezinárodních vztahu

Slovník mezinárodních vztahů je výkladovým slovníkem, který si klade za cíl vytvořit základní obsahové a metodické předpoklady pro další zkoumání této složité oblasti společenských vztahů.
 Vybrané správne procesy

Vybrané správne procesy

3. rozšírené a prepracované vydanie s judikatúrou
 Repetitórium kriminológie

Repetitórium kriminológie

Predkladaná učebná pomôcka predstavuje výsledok snáh autorov priblížiť základné poznatky o kriminológii netradičným spôsobom
 Civilné právo procesné, 2. doplnené a zmenené vydanie

Civilné právo procesné, 2. doplnené a zmenené vydanie

Táto učebnica prispieva k širšiemu a hlbšiemu povedomiu o inštitútoch, väzbách a súvislostiach civilného procesu a civilného procesného práva
 Správne právo - osobitná časť, 2. vydanie

Správne právo – osobitná časť, 2. vydanie

Publikácia o osobitnej časti správneho práva obsahuje hmotnoprávnu úpravu problematiky na jednotlivých úsekoch verejnej správy.
Komentár k Ústave Slovenskej republiky

Komentár k Ústave Slovenskej republiky

Nebýva zvykom, aby sa v spoluautorstve na jednej publikácií stretlo 36 top slovenských ústavných právnikov. Vedúcemu autorského kolektívu, prof. Milanovi Čičovi, sa to podarilo.
Konkurzné právo na Slovensku a v Európskej únii

Konkurzné právo na Slovensku a v Európskej únii

Tretie vydanie reaguje predovšetkým na novelizáciu vykonanú zákonom č. 348/2011 Z. z. účinnú od 1. 1. 2012 (niektoré ustanovenia novely sú účinné od 1. 1. 2013), ale aj na aplikačnú prax súdov a snaží sa čitateľom priblížiť
Teorie a praxe kulturních průmyslů

Teorie a praxe kulturních průmyslů

Naše vysokoškolská učebnice zahrnuje řadu relativně samostatných kapitol, které se ale z různých pohledů zabývají jedním tématem z nové oblasti …
Finančné právo na Slovensku a v Európskej únii

Finančné právo na Slovensku a v Európskej únii

Finančné právo na Slovensku a v EÚ ponúka čitateľovi v kompaktnej podobe ťažiskové poznatky týkajúce sa dvoch strán tej istej právnej kategórie, ktorou je finančné právo.
Základy teórie konštitucionalizmu, 2. vydanie

Základy teórie konštitucionalizmu, 2. vydanie

Ústava ako celok predstavuje základný prameň ústavného práva a aj preto možno považovať teóriu konštitucionalizmu…
Od zločinu k trestu

Od zločinu k trestu

Autori pripravili publikáciu, ktorá umožňuje poznať základné procesné práva a povinnosti občana, ktorý sa dostane do rôznych procesných rolí v rámci trestného konania.
O novinárstve

O novinárstve

Publikácia prináša prierez publicistickou, vedecko-publikačnou a názorovou tvorbou autora za produktívne obdobie cca päťdesiat rokov.
Praktická príručka písania pre profesionálov

Praktická príručka písania pre profesionálov

Rozdiel medzi základnou znalosťou písania a ovládaním remesla písania je obrovský…
Športové právo

Športové právo

Zborník z konferencie, konanej 16.11.2011 na UPJŠ v Košiciach.
Teória a prax legislatívy

Teória a prax legislatívy

PEVŠ a vydavateľstvo EUROKÓDEX vám s hrdosťou predstavuje už tretie, rozšírené vydanie úspešnej knihy.
Vplyv WTO na právny systém členských štátov WTO z pohľadu Číny

Vplyv WTO na právny systém členských štátov WTO z pohľadu Číny

Prečítajte si preklad v Európe unikátneho pohľadu na medzinárodný obchod zo strany Číny!
Ochrana ľudských práv

Ochrana ľudských práv

Publikácia aktualizuje dynamicky sa rozvíjajúcu oblasť práva – ľudské práva, nielen z teoretického hľadiska, ale podáva praktický a reálny pohľad.
Problémy spravodajských služieb v otvorenej spoločnosti

Problémy spravodajských služieb v otvorenej spoločnosti

Nielen na Slovensku, ale aj v iných demokratických krajinách pribúdajú požiadavky na väčšiu transparentnosť a otvorenosť pri spravovaní spravodajských služieb.
Aktuálne otázky trestného zákonodarstva

Aktuálne otázky trestného zákonodarstva

Zborník z konferencie usporiadanej na počesť akademikovi EU a SAV, Dr. h. c. prof. JUDr. Milanovi ČIČOVI, DrSc. k 80. narodeninám.
Súdna moc a moc sudcov na Slovensku

Súdna moc a moc sudcov na Slovensku

Máloktorá ľudská činnosť má také mytologizujúce korene ako výkon súdnictva…
Ochrana osobnosti a medicínske právo

Ochrana osobnosti a medicínske právo

Medicína sa o človeka a o jeho zdravie zaujíma niekoľko tisícročí. Úzka prepojenosť tejto vednej disciplíny na ľudskú bytosť sa prejavuje aj tým…
Rekodifikovaný trestný zákon a trestný poriadok - analýza poznatkov z teórie a praxe

Rekodifikovaný trestný zákon a trestný poriadok – analýza poznatkov z teórie a praxe

Zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťou
Základy teórie konštitucionalizmu

Základy teórie konštitucionalizmu

Ústava ako celok predstavuje základný prameň ústavného práva a aj preto možno považovať teóriu konštitucionalizmu, resp. teóriu ústavy za integrálnu …
Základy stavebného práva

Základy stavebného práva

Dostáva sa vám do rúk literárne dielo prvé svojho druhu.