Veda a výskum

Knihy

 
, Knihy
 

Pravda & lož

„Publikácia ponúka široké spektrum názorom kompetentných autorov na najviac diskutovanú tému v súčasnosti. Zaoberá sa etickými problémami žurnalistickej práce vo všetkých mediálnych odvetviach. Reaguje na najaktuálnejšie udalosti v mediálnom prostredí.“
 

, Knihy

Pravda, lož a sloboda slova

„Dňa 17. novembra 2019 sme si pripomenuli tridsiate výročie Nežnej revolúcie. Pri príležitosti tohto okrúhleho výročia Fakulta masmédií PEVŠ a Ústav štátu a práva SAV usporiadali konferenciu pod názvom Pravda, lož a sloboda slova: 30 rokov po páde totalitu. Konferenciu slávnostne otvorila prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová. Na konferencii aktívne vystúpili novinári, sociológovia a filozofi, ako aj právnici, aby diskutovali o rôznych aspektoch slobody prejavu. Táto kolektívna monografia je interdisciplinárnym príspevkom k danej problematike.“
, Knihy

Kriminalistika

Učebnica sa snaží zachytiť súčasný stav kriminalistického poznania, je určená širokému okruhu čitateľov
, Knihy

Enviromentálne právo

Publikácia si kladie za cieľ zaplniť medzeru v publikovaní odborných názorov a na základe získaných poznatkov kvalifikovaných autorov
 , Knihy

Kompetentný hovorca

Publikácia je zameraná na kompetencie hovorcu vo verejnej správe, na rozpracovanosť kompetencií hovorcu v domácej a zahraničnej literatúre …
 , Knihy

Kroky slov

Zborník s názvom „Kroky slov“ je zborníkom 74 príspevkov z kolokvia o živote a diele prof. PhDr. Andreja Tušera, CSc.
, Knihy

Základy práva

Pri každodennej činnosti sa človek stretá s množstvom právnych problémov. Právo dnes zasahuje skoro do všetkých oblastí nášho života.
, Knihy

Slovník mezinárodních vztahu

Slovník mezinárodních vztahů je výkladovým slovníkem, který si klade za cíl vytvořit základní obsahové a metodické předpoklady pro další zkoumání této složité oblasti společenských vztahů.
 , Knihy

Vybrané správne procesy

3. rozšírené a prepracované vydanie s judikatúrou
 , Knihy

Repetitórium kriminológie

Predkladaná učebná pomôcka predstavuje výsledok snáh autorov priblížiť základné poznatky o kriminológii netradičným spôsobom
 , Knihy

Civilné právo procesné, 2. doplnené a zmenené vydanie

Táto učebnica prispieva k širšiemu a hlbšiemu povedomiu o inštitútoch, väzbách a súvislostiach civilného procesu a civilného procesného práva
 , Knihy

Správne právo – osobitná časť, 2. vydanie

Publikácia o osobitnej časti správneho práva obsahuje hmotnoprávnu úpravu problematiky na jednotlivých úsekoch verejnej správy.
, Knihy

Komentár k Ústave Slovenskej republiky

Nebýva zvykom, aby sa v spoluautorstve na jednej publikácií stretlo 36 top slovenských ústavných právnikov. Vedúcemu autorského kolektívu, prof. Milanovi Čičovi, sa to podarilo.
, Knihy

Konkurzné právo na Slovensku a v Európskej únii

Tretie vydanie reaguje predovšetkým na novelizáciu vykonanú zákonom č. 348/2011 Z. z. účinnú od 1. 1. 2012 (niektoré ustanovenia novely sú účinné od 1. 1. 2013), ale aj na aplikačnú prax súdov a snaží sa čitateľom priblížiť
, Knihy

Teorie a praxe kulturních průmyslů

Naše vysokoškolská učebnice zahrnuje řadu relativně samostatných kapitol, které se ale z různých pohledů zabývají jedním tématem z nové oblasti …
, Knihy

Finančné právo na Slovensku a v Európskej únii

Finančné právo na Slovensku a v EÚ ponúka čitateľovi v kompaktnej podobe ťažiskové poznatky týkajúce sa dvoch strán tej istej právnej kategórie, ktorou je finančné právo.
, Knihy

Základy teórie konštitucionalizmu, 2. vydanie

Ústava ako celok predstavuje základný prameň ústavného práva a aj preto možno považovať teóriu konštitucionalizmu…
, Knihy

Od zločinu k trestu

Autori pripravili publikáciu, ktorá umožňuje poznať základné procesné práva a povinnosti občana, ktorý sa dostane do rôznych procesných rolí v rámci trestného konania.
, Knihy

O novinárstve

Publikácia prináša prierez publicistickou, vedecko-publikačnou a názorovou tvorbou autora za produktívne obdobie cca päťdesiat rokov.
, Knihy

Praktická príručka písania pre profesionálov

Rozdiel medzi základnou znalosťou písania a ovládaním remesla písania je obrovský…
, Knihy

Športové právo

Zborník z konferencie, konanej 16.11.2011 na UPJŠ v Košiciach.
, Knihy

Teória a prax legislatívy

PEVŠ a vydavateľstvo EUROKÓDEX vám s hrdosťou predstavuje už tretie, rozšírené vydanie úspešnej knihy.
, Knihy

Vplyv WTO na právny systém členských štátov WTO z pohľadu Číny

Prečítajte si preklad v Európe unikátneho pohľadu na medzinárodný obchod zo strany Číny!
, Knihy

Ochrana ľudských práv

Publikácia aktualizuje dynamicky sa rozvíjajúcu oblasť práva – ľudské práva, nielen z teoretického hľadiska, ale podáva praktický a reálny pohľad.
, Knihy

Problémy spravodajských služieb v otvorenej spoločnosti

Nielen na Slovensku, ale aj v iných demokratických krajinách pribúdajú požiadavky na väčšiu transparentnosť a otvorenosť pri spravovaní spravodajských služieb.
, Knihy

Aktuálne otázky trestného zákonodarstva

Zborník z konferencie usporiadanej na počesť akademikovi EU a SAV, Dr. h. c. prof. JUDr. Milanovi ČIČOVI, DrSc. k 80. narodeninám.
, Knihy

Súdna moc a moc sudcov na Slovensku

Máloktorá ľudská činnosť má také mytologizujúce korene ako výkon súdnictva…
, Knihy

Ochrana osobnosti a medicínske právo

Medicína sa o človeka a o jeho zdravie zaujíma niekoľko tisícročí. Úzka prepojenosť tejto vednej disciplíny na ľudskú bytosť sa prejavuje aj tým…
, Knihy

Rekodifikovaný trestný zákon a trestný poriadok – analýza poznatkov z teórie a praxe

Zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťou
, Knihy

Základy teórie konštitucionalizmu

Ústava ako celok predstavuje základný prameň ústavného práva a aj preto možno považovať teóriu konštitucionalizmu, resp. teóriu ústavy za integrálnu …
, Knihy

Základy stavebného práva

Dostáva sa vám do rúk literárne dielo prvé svojho druhu.