Študentské pôžičky

Študentské pôžičky

Financovanie školného

Študenti vysokoškolského štúdia môžu podať žiadosť o študentskú pôžičku.

Rada fondu schválila termín na predkladanie žiadosti o pôžičku. Žiadosti sa podávajú do 28. februára 2023.
Oznam o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre študentov na akademický rok 2022/2023 (ďalej len „Oznam“) stanovuje základný rámec pre pôžičky poskytované podľa § 10 zákona č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o fonde“), t.j. pôžičky poskytované študentom vysokých škôl.

Na získanie pôžičky je nutné aby študent vyplnil tlačivo, ktoré nájde na webovom sídle fondu https://www.fnpv.sk/ziadost-o-studentsku-pozicku a zaslal ho na adresu fondu. Nakoľko sa fondu oproti minulému akademickému roku podarilo navýšiť objem finančných prostriedkov určených na študentské pôžičky na 4 500 000 eur, môžu študenti I.II. stupňa vysokoškolského štúdia získať finančnú výpomoc až do výšky 3 500 eur a študenti III. stupňa vysokoškolského štúdia až do výšky 6 000 eur. Študent pritom môže pôžičku využiť na čokoľvek.

Fond v spolupráci so Študentskou radou vysokých škôl (ďalej len „ŠRVŠ) vytvoril krátky informačný leták o činnosti ŠRVŠ a výhodných študentských pôžičkách, ktorý si Vám dovoľujeme poslať v prílohe. V rámci spolupráce by sme veľmi uvítali, ak by bolo z Vašej strany možné umiestnenie týchto letákov na jednotlivých študijných oddeleniach, prípadne ich distribúcia študentom. V prípade záujmu o letáčiky nás prosím kontaktujte.

___________________________________________________________________________

Základné informácie o fonde

Fond vznikol 1.1.2013 zákonom č. 396/2012 Z.z. o Fonde na podporu vzdelávania ako právny nástupca Študentského pôžičkového fondu a Pôžičkového fondu pre začínajúcich pedagógov.

Hlavnou činnosťou fondu je poskytovanie pôžičiek za zvýhodnených podmienok vybraným cieľovým skupinám – študentom vysokých škôl, pedagogickým zamestnancom škôl, odborným zamestnancom škôl, študentom doktorandského študijného programu, ako aj vysokoškolským pedagógom, výskumným pracovníkom vysokých škôl a umeleckým pracovníkom vysokých škôl do 35 rokov veku.

___________________________________________________________________________

Výhody študentskej pôžičky

–              počas štúdia sa pôžička neúročí, ani nespláca,

–              pôžička je bezúčelová,

–              o študentskú pôžičku je možné požiadať opakovane každý akademický rok počas celej doby štúdia,

–              odpustenie časti pôžičky,

–              nárok na odklad splátok pôžičky,

–              po ukončení štúdia sa pôžička úročí nízkou úrokovou sadzbou, iba 3 % p. a. (ročne),

–              štátom poskytované pôžičky.

Viac informácií sa dozviete na webovom sídle fondu www.fnpv.sk. V prípade akýchkoľvek otázok sme Vám plne k dispozícií.