Základné informácie

Školné a poplatky

Správna rada PEVŠ stanovuje na každý akademický rok výšku školného v závislosti od preukázateľných nákladov na uskutočnenie študijného programu, v prepočte na jedného študenta. Viac o možnostiach štúdia tu.

Školné za prvý akademický rok štúdia pre zahraničných uchádzačov, ktorí sa hlásia mimo krajín EÚ, nie je možné uhrádzať na splátky. Vždy je potrebné zaplatiť celý akademický rok.

Školné a poplatky na fakultách PEVŠ

Prihlášku je možné podať elektronicky v tomto odkaze Online prihláška

Postup podania e-prihlášky nájdete tu.

Viac o možnostiach štúdia tu.

Fakulta práva

Správna rada PEVŠ stanovuje na každý akademický rok výšku školného v závislosti od preukázateľných nákladov na uskutočnenie študijného programu, v prepočte na jedného študenta.

Bakalárske štúdium Právo Denné štúdium Externé štúdium
Rok 2490 € 2490 €
Semester 1326 € 1326 €
Mesiac 282 € 282 €
Bakalárske štúdium Medzinárodné vzťahy a diplomacia

Bilingválny program

Denné štúdium Externé štúdium
Rok 2490 € 2490 €
Semester 1326 € 1326 €
Mesiac 282 € 282 €
Bakalárske štúdium Medzinárodné vzťahy a diplomacia

Anglický program

Denné štúdium Externé štúdium
Rok 4980 €* 4980 €*
Semester 2652 €* 2652 €*
Mesiac 563 €* 563 €*
Magisterské štúdium Právo  Denné štúdium Externé štúdium
Rok 2590 € 2590 €
Semester 1380 €  1380 €
Mesiac 293 € 293 €
Magisterské štúdium Medzinárodné vzťahy a diplomacia

Bilingválny program

Denné štúdium Externé štúdium
Rok 2590 € 2590 €
Semester 1380  € 1380 €
Mesiac 293 € 293 €
Magisterské štúdium Medzinárodné vzťahy a diplomacia

Anglický program

Denné štúdium Externé štúdium
Rok 4980 €* 5180 €*
Semester 2652 €* 2759 €*
Mesiac 563 €* 586 €*

 

Magisterské štúdium pre absolventov bakalárskeho štúdia na PEVŠ
Právo
Denné štúdium Externé štúdium
Rok 2490 € 2490 €
Semester 1326 € 1326 €
Mesiac 282 € 282 €
Magisterské štúdium pre absolventov bakalárskeho štúdia na PEVŠ
Medzinárodné vzťahy a diplomacia Bilingválny program
Denné štúdium Externé štúdium
Rok 2490 € 2490 €
Semester 1326 € 1326 €
Mesiac 282 € 282 €
Magisterské štúdium pre absolventov bakalárskeho štúdia na PEVŠ
Medzinárodné vzťahy a diplomacia Anglický program
Denné štúdium Externé štúdium
Rok  4880 € 5080 €
Semester 2599 € 2706 €
Mesiac 552 € 575 €

 

*  Školné za študijný program pre zahraničných študentov, ktorí sa hlásia mimo krajín EÚ, je 5500 EUR za prvý akademický rok. Školné zahŕňa servisný a administratívny poplatok v súvislosti so žiadosťou o vízum (vystavenie dokladov). Školné nie je možné uhrádzať na splátky. Vždy je potrebné zaplatiť celý akademický rok.

 

Doktorandské štúdium Slovenský jazyk  Denné štúdium Externé štúdium
Rok 2850 €* 2850 €
Semester 1518 €* 1518 €
Mesiac 323 €* 323 €
Doktorandské štúdium Anglický jazyk Denné štúdium Externé štúdium
Rok 4990 €* 4990 €
Semester 2658 €* 2658 €
Mesiac 564 €* 564 €

* K výške školného sa pripočíta aktuálna výška štipendia pre denných doktorandov.

Fakulta psychológie

Bakalárske štúdium  Denné štúdium Externé štúdium
Rok 2690 € 2690 €
Semester 1433 € 1433 €
Mesiac 304 € 304 €

 

Magisterské štúdium  Denné štúdium Externé štúdium
Rok 2790 € 2790 €
Semester 1486 € 1486 €
Mesiac 316 € 316 €
Magisterské štúdium pre absolventov bakalárskeho štúdia na PEVŠ
Denné štúdium Externé štúdium
Rok 2690 € 2690 €
Semester 1433 € 1433 €
Mesiac 304 € 304 €

 

Doktorandské štúdium Slovenský jazyk  Denné štúdium Externé štúdium
Rok 2850 €* 2850 €
Semester 1518 €* 1518 €
Mesiac 323 €* 323 €
Doktorandské štúdium Anglický jazyk Denné štúdium Externé štúdium
Rok 4990 €* 4990 €
Semester 2658 €* 2658 €
Mesiac 564 €* 564 €

 

 * K výške školného sa pripočíta aktuálna výška štipendia pre denných doktorandov.

Fakulta ekonómie a podnikania

Bakalárske štúdium  Denné štúdium Externé štúdium
Rok 2190 € 2190 €
Semester 1167 € 1167 €
Mesiac 248 € 248 €

 

Inžinierske štúdium  Denné štúdium Externé štúdium
Rok 2290 € 2290 €
Semester 1220 € 1220 €
Mesiac 259 € 259 €
Inžinierske štúdium pre absolventov bakalárskeho štúdia na PEVŠ
Denné štúdium Externé štúdium
Rok 2190 € 2190 €
Semester 1167 € 1167 €
Mesiac 248 € 248 €

 

Doktorandské štúdium Slovenský jazyk  Denné štúdium Externé štúdium
Rok 2850 €* 2850 €
Semester 1518 €* 1518 €
Mesiac 323 €* 323 €
Doktorandské štúdium Anglický jazyk Denné štúdium Externé štúdium
Rok 4990 €* 4990 €
Semester 2658 €* 2658 €
Mesiac 564 €* 564 €

* K výške školného sa pripočíta aktuálna výška štipendia pre denných doktorandov.

Fakulta masmédií

Bakalárske štúdium Denné štúdium (Mediálna komunikácia) Externé štúdium (Mediálna komunikácia) Denné štúdium (Dizajn médií)
Rok 2490 € 2490 € 2740 €
Semester 1326 € 1326 € 1460 €
Mesiac 282 € 282 € 310 €
Magisterské štúdium Denné štúdium (Masmediálna a marketingová komunikácia) Externé štúdium (Masmediálna a marketingová komunikácia)
Rok 2590 € 2590 €
Semester 1380 € 1380 €
Mesiac 293 € 293 €
Magisterské štúdium pre absolventov bakalárskeho štúdia na PEVŠ
Denné štúdium (Masmediálna a marketingová komunikácia) Externé štúdium (Masmediálna a marketingová komunikácia)
Rok 2490 € 2490 €
Semester 1326 € 1326 €
Mesiac 282 € 282 €

 

Doktorandské štúdium Slovenský jazyk  Denné štúdium Externé štúdium
Rok 2850 €* 2850 €
Semester 1518 €* 1518 €
Mesiac 323 €* 323 €
Doktorandské štúdium Anglický jazyk Denné štúdium Externé štúdium
Rok 4990 €* 4990 €
Semester 2658 €* 2658 €
Mesiac 564 €* 564 €

 * K výške školného sa pripočíta aktuálna výška štipendia pre denných doktorandov.

Fakulta informatiky

Bakalárske štúdium  Denné štúdium Externé štúdium
Rok 2340 € 2340 €
Semester 1247 € 1247 €
Mesiac 265 € 265 €
Magisterské štúdium  Denné štúdium Externé štúdium
Rok 2440 € 2440 €
Semester 1300 € 1300 €
Mesiac 276 € 276 €

 

Magisterské štúdium pre absolventov bakalárskeho štúdia na PEVŠ
Denné štúdium Externé štúdium
Rok 2340 € 2340 €
Semester 1247 € 1247 €
Mesiac 265 € 265 €

 

Poplatky za rigorózne, habilitačné a inauguračné konanie

Poplatok EUR
Poplatky za rigorózne konanie pre študentov zo Slovenskej a Českej republiky 850
Poplatky za rigorózne konanie pre študentov zo zahraničia 1700
Poplatok za habilitačné konanie 8000
Poplatok za inauguračné konanie 16000
Poplatok za obhajobu doktorskej dizertačnej práce (DrSc.) 8000

Ďalšie poplatky

Poplatok EUR
Poplatok za prijímacie konanie elektronicky aj poštou (Bc., Mgr., Ing., PhD.) 20
Vystavenie nového preukazu – ISIC 35
Vystavenie nového preukazu – Preukaz PEVŠ 24
Predĺženie (prolongácia) preukazu ISIC 33
Predĺženie (prolongácia) preukazu PEVŠ bezplatne
Poplatok za duplikát preukazu ISIC 45
Poplatok za duplikát preukazu PEVŠ 35
Poplatok za vystavenie diplomu bezplatne
Poplatok za vystavenie vysvedčenia bezplatne
Poplatok za vystavenie dodatku k diplomu bezplatne
Poplatok za vystavenie odpisu z diplomu 190
Poplatok za vystavenie odpisu z vysvedčenia 190
Poplatok za vystavenie odpisu z dodatku k diplomu 190
Poplatok za platený opravný termín postupovej skúšky 70
Poplatok za vystavenie výpisu výsledkov štúdia potvrdeného študijným oddelením 27
Poplatok za potvrdenie informačného listu predmetu študijným oddelením 27
Potvrdenie o štúdiu a potvrdenie o absolvovaní štúdia z archívnych dokumentov 250
Spracovanie kópií z archívnych dokumentov (1 kópia) 27
Poplatok za podanie žiadosti o uznanie rovnocennosti dokladov o vzdelaní (Uchádzačom o štúdium na PEVŠ, ktorí sa zapíšu na štúdium, alebo rigorózne konanie, bude následne priznaná zľava na školnom 250 €) 350
Poplatok za podanie žiadosti vo veci zníženia alebo odpustenia školného a poplatkov spojených so štúdiom, vrátenia preplatkov školného a poplatkov 80
Poplatok za promočný akt pre študentov PEVŠ 39
Poplatok za prvý riadny zápis na štúdium v akademickom roku bezplatne
Poplatok za zápis na štúdium po prerušení štúdia 125
Poplatok za rozdielovú skúšku v prípade prestupu z inej vysokej školy 210
Poplatok za rozdielovú skúšku v prípade nostrifikácie diplomu 210
Poplatok za opakovanú rigoróznu skúšku 450
Poplatok za každý termín rigoróznej skúšky, ktorý sa koná po jednom roku od odovzdania rigoróznej práce 450
Poplatok za opakovanú rigoróznu skúšku pre študentov o zahraničia 850
Poplatok za každý termín rigoróznej skúšky, ktorý sa koná po jednom roku od odovzdania rigoróznej práce pre študentov o zahraničia 850

Doplňujúce informácie

 • PEVŠ poskytuje možnosť splátkového kalendára na desať mesačných alebo dve semestrálne platby pre študentov bakalárskeho, nadväzujúceho magisterského, inžinierskehodoktorandského študijného programu. Študenti prvého ročníka bakalárskeho štúdia musia uhradiť prvých 5 mesačných splátok pred zápisom na štúdium.
 • Termíny splatnosti:
  – Mesačné platby – vždy k 15. dňu v mesiaci (september až jún).
  – Semestrálne platby – 15. Augusta a 15. Januára
  – Pre študentov prvého ročníka bakalárskeho štúdia – termín splatnosti je stanovený zmluvou o štúdiu
 • Študenti prvého ročníka bakalárskeho štúdia musí uhradiť prvých 5 mesačných splátok pred zápisom na štúdium.
 • V prípade prestupu študent hradí výšku školného v danom stupni štúdia a ročníka, do ktorého sa pri prestupe zapísal.
 • Školné sa platí v určenom termíne bezhotovostným prevodom na účet vysokej školy alebo poštovou poukážkou.
 • Poplatky za prevod znáša príkazca, v opačnom prípade sa strhnutý poplatok berie ako nedoplatok školného.
 • Za zaplatené sa školné považuje dňom jeho pripísania na účet školy.
 • Pokiaľ nie je variabilný symbol (číslo študenta) uvedený správne, platba nie je identifikovateľná a školné sa považuje za neuhradené.
 • Školné je nevratné v prípade, ak študent absolvuje ročník neúspešne.
 • Školné je nevratné aj vtedy, ak je študent vylúčený zo štúdia v súlade s disciplinárnym poriadkom fakulty.
 • Neuhradenie školného v stanovenom termíne je dôvodom pre vylúčenie študenta zo štúdia.
 • U študentov prijatých do 1. ročníka sa neuhradené školné považuje za prejavenie nezáujmu o štúdium a miesto bude uvoľnené študentom z 2. kola prijímacích pohovorov.
 • Poplatky za prevod znáša príkazca, v opačnom prípade sa strhnutý poplatok berie ako nedoplatok školného.

Presné informácie o výške poplatku spojeného so štúdiom:

 • požadovaná výška školného
 • variabilný symbol pre platbu
 • číslo príslušného bankového účtu

nájde:

 • študent – v informačnom systému UIS v záložke ”Financovanie štúdia“ (Cesta: UIS – Osobná administratíva – Portál študenta – Financovanie štúdia),
 • uchádzač – po vstupe do e-prihlášky v sekcii “Zaplatené”.