Medzinárodné vzťahy

Erasmus +

Erasmus+ ako nástupca pôvodného programu LLP/Erasmus

Program Erasmus+, ako nástupnícky program úspešného podprogramu Celoživotného vzdelávania, je projektom Európskej únie, ktorý v zúčastnených štátoch podporuje akademickú spoluprácu v podobe študentskej mobility, mobility vysokoškolských učiteľov a administratívnych zamestnancov VŠ, pracovných stáží študentov VŠ, ako aj pri ďalších aktivitách VŠ, súvisiacich s vyššie uvedenými.

PEVŠ  sa veľmi aktívne zúčastňuje programu ERASMUS+ už od akademicého roku 2006/2007, pričom v súvislosti so vznikom Programu celoživotného vzdelávania je nositeľom rozšírenej Európskej univerzitnej charty (EUC č. : 228111-IC-1-2007-1-SK-ERASMUS-EUC-1). Práve EUC umožňuje PEVŠ zúčastňovať sa v akademických programoch EÚ a uzatvárať bilaterálne dohody s ďalšími zúčastnenými vysokoškolskými inštitúciami. V rámci programu ERASMUS+ PEVŠ aktuálne spolupracuje s viac než 60 partnerskými univerzitami vo väčšine krajín Európskej únie, na Islande, vo Švajčiarsku a v Turecku.

V roku 2012 oslávil program Erasmus 25. výročie a do tej doby za ho zúčastnilo viac ako 3 milióny študentov, z toho viac ako 500 študentov PEVŠ.

Čo to znamená v praxi?

Hovorí sa, že Erasmus znamená istý míľnik v štúdiu a živote študenta. Semester či dva strávené v zahraničí otvárajú nové pohľady a vytvárajú nezabudnuteľné priateľstvá a zážitky. Študenti sa po ukončení pobytu vrátia sebavedomejší, rozhľadenejší a za zmienku stoja aj vylepšené jazykové zručnosti.

Ak si študentom druhého a vyššieho ročníka, ovládaš anglický jazyk na dostatočnej úrovni, prípadne hovoríš niektorým ďalším jazykom, máš dostatok odvahy a chuť spoznávať, bádať a prijímať výzvy, program je určený práve pre teba! Štúdium na niektorej z našich partnerských inštitúcii je oslobodené od akýchkoľvek poplatkov (školné,..) a po obdržaní statusu „Erasmus študent“ od vysielajúcej vysokej školy môžeš užívať všetky výhody, ale aj povinnosti spojené s programom. Jedna zo základných povinností je zostaviť si študijný plán na prijímajúcej vysokej škole tak, aby si získal minimálne 20 ECTS.

Grant, ktorý ti bude poskytnutý, je podporný grant. Nemusí pokryť všetky náklady spojené so štúdiom, mal by však slúžiť na vyrovnanie rozdielov životných nákladov medzi prijímajúcou a vysielajúcou krajinou. Výška grantu je určená fixne podľa skupiny krajín, v ktorej sa rozhodneš študovať v rozmedzí od 350-450 eur na mesiac. V prípade, že ti bude priznané sociálne štipednium, výška grantu sa automaticky navyšuje o 100 eur mesačne.

Pred samotným vycestovaním je potrebné absolvovať online testovanie jazyka, v ktorom budeš na prijímajúcej inštitúcii študovať. V prípade, že dosiahneš slabší výsledok, Paneurópska vysoká škola ti pridelí licenciu na online vzdelávací jazykový kurz. Po jeho absolvovaní a ukončení celej mobility sa otestuješ znovu, aby si videl pokrok, ktorý si počas semestra, prípadne dvoch, urobil. Slabší výsledok v online testovaní v žiadnom prípade nesmie slúžiť na to, aby ti bol študijný pobyt zamietnutý, prípadne zmenený na inú krajinu, či univerzitu. Slúži nám výlučne na prehľad zlepšených jazykových schopností našich študentov.

Erasmus+ disponuje oproti pôvodnému programu viacerými zmenani – za najväčšiu a študentmi najpozitívnejšiu zmenu je vnímaná možnosť zúčastniť sa programu viackrát t.j. 12 mesiacov za jeden stupeň štúdia a možnosť absolvovať stáž aj po ukončení celého štúdia t.j. do jedného roka od poslednej štátnice, s tzv. statusom absolvent.

Výberový proces na Erazmus

Máš chuť zažiť niečo nové?

Chceš sa zapojiť do programu?

Spĺňaš nasledovné kritériá?

  • si minimálne v druhom ročníku štúdia
  • ovládaš jazyk cieľovej krajiny resp. angličtinu
  • si dostatočne samostatný a motivovaný
  • už si sa programu zúčastnil v minulosti a rád by si si ho zopakoval

Ak si na všetky otázky odpovedal áno, si skvelým kandidátom na post budúceho Erasmus študenta. Sleduj aktuality svojej fakulty, ktorá o termíne výberového konania včas informuje, neváhaj a prihlás sa! Termín výberových kôl býva spravidla na jar aktuálneho akademického roku.

Nezabudni si naštudovať podmienky programu:

  • Erasmus študentské mobilita sa uskutočňuje na základe bilaterálnej dohody, pričom každá zo zmluvných strán musí byť držiteľom tzv. European University Charter(EUC)“
  • obdobie štúdia v zahraničí je plne uznané domácou vysokoškolskou inštitúciou (PEVŠ)
  • Learning Agreement (študijný plán) musí byť vopred dohodnutý a podpísaný medzi partnerskými inštitúciami, ako aj študentom ešte pred nástupom na mobilitu
  • Learning Agreement je nevyhnutnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí grantu, ktorú podpisuje študent a štatutár PEVŠ
  • po ukončení študijného pobytu v zahraničí musí študent v zmysle podpísanej Zmluvy o poskytnutí grantu v požadovanom termíne doručiť podobe na adresu koordinátora Erasmus na domácej univerzite (PEVŠ) dokumenty o absolvovaní dohodnutého Erasmus štúdia, a to:

– certifikát s vyznačeným termínom pobytu študenta na zahraničnej univerzite
– výpis študijných výsledkov – Transcript of Records
– správu študenta – v elektronickej podobe (prihlasovacie údaje obdrží každý vyslaný študent na svoj email)

Manuál

Ak si sa práve úspešne zúčastnil výberového procesu a  nadobudol status „Erasmus študent“ , preštuduj si manual. V 10 krokoch získaš prehľad o potrebných formulároch, termínoch a jednotlivých procesoch, aby mobilita prebehla úspešne.

Ďalšie informácie o programe nájdete na www.erasmusplus.org

 

Erasmus Policy Statement