Fakulta psychológie

Dekanát

Dekanka

doc. PhDr. Eva Naništová, CSc.
Fakulta psychológie

Miestnosť 1.13
E-mail: eva.nanistova@paneurouni.com

Prodekanka pre pedagogickú činnosť

PhDr. Katarína Hennelová, PhD.
Dekanát

Miestnosť 2.17
Tel: +421 2 4820 8863

E-mail: katarina.hennelova@paneurouni.com

Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť, doktorandské štúdium a zahraničné vzťahy

Dekanát

Miestnosť 2.17
Tel: +421 2 4820 8864

Tajomníčka fakulty, asistentka dekanky

Otília Polakovičová
Dekanát

Miestnosť 1.13
Tel: +421 2 4820 8861

E-mail: otilia.polakovicova@paneurouni.com