Blog

Čo sú to inovácie a aký majú dopad na trh?

inovacie

Inovácie sú neodmysliteľnou súčasťou napredovania spoločnosti, technológií, alebo akéhokoľvek iného segmentu. Bez inovácií nie je žiadny podnik alebo iný subjekt konkurencieschopný. Ako inovácie vplývajú na trh a jeho vývoj?

Inovácie podľa zákona

Na Slovensku je inovácia definovaná podľa zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja. Presné znenie uvedeného zákona je: „Inováciou sa rozumie nový alebo zdokonalený výrobok, nová alebo zdokonalená služba alebo nový alebo zdokonalený proces, ktoré sú uplatniteľné na trhu a založené na výsledkoch výskumu a vývoja alebo podnikateľskej činnosti“ (1). 

Ničivé inovácie a ich dopad nielen na konkurenciu

Je ale dôležité podotknúť fakt, že inovácie môžu mať pre isté subjekty aj negatívny dopad. Medzi inovácie sa totiž zaraďujú aj takzvané ničivé inovácie (z anglického disruptive innovation), ktoré aj napriek ich samotnému názvu nemajú vo všeobecnosti negatívny dopad. Negatívny vplyv zaznamenajú len konkurenčné subjekty. Pojem ničivé inovácie po prvýkrát uviedol Clayton Christensen v roku 1997 vo svojej práci pod názvom „The Innovator’s Dilemma.“ Ničivé inovácie sú také, ktoré sú zo začiatku znehodnotené, čiže v porovnaní s konkurenčnými produktami nedosahujú dostatočnú výkonnosť v očiach aktuálnych konzumentov (zákazníkov). Takýto produkt však môže konkurovať v inej oblasti, môže byť jednoduchší na používanie alebo za nižšiu cenu čím sa dostane do inej kategórie produktov. Na rozdiel od iných inovácii sa ale po čase ničivá inovácia zlepší v primárnom rozmere natoľko, že osloví aj pôvodných zákazníkov a stane sa tak nečakanou konkurenciou v pôvodnom sektore (2).

Negatívny dopad inovácií

Je to práve táto vlastnosť, ktorá predstavuje negatívny dopad na konkrétne subjekty nakoľko je  pomerne náročné takéto inovácie identifikovať. Pričom sú to práve ničivé inovácie, ktoré majú za následok úpadok etablovaných firiem na trhu, čo má výrazný vplyv na trh ako taký. Je teda kriticky dôležité aby boli manažéri etablovaných podnikov schopný identifikovať takéto ničivé inovácie (2). 

Ničivé inovácie sa delia do troch skupín:

  1. technologické inovácie (IBM počítače),
  2. katalytické inovácie (online kurzy výrazne ovplyvnili štúdium),
  3. inovácia obchodného modelu (Southwest Airlines) (3).

Príklad pre prvý typ, a teda technologické inovácie predstavuje nástup osobných počítačov. V 50. rokoch 20. storočia spoločnosť IBM a iné podobné zaviedli na trh mainframe počítače (v danom čase najpokročilejší počítačový stroj). Takýto produkt bol však pre väčšinu populácie finančne nedostupný, čo spôsobilo vznik firiem ako Digital Equipment Corporation so zameraním na minipočítače, ktoré predstavovali cenovo dostupnejšiu alternatívu. V dnešnej dobe už ale nikto nepozná firmu Digital Equipment Corporation, a to práve kvôli firmám IBM, Apple a Dell, ktoré priniesli na trh cenovo dostupné a užívateľsky prívetivé počítače. Je teda jednoznačne vidieť, že aj keď zo začiatku neboli firmy so zameraním na mainframe počítače schopné konkurencie pre lacné produkty Digital Equipment Corporation po čase preukázali presný opak (3).

Ešte lepší príklad pre ničivé inovácie predstavuje zastupiteľ tretej skupiny ( inovácia obchodného modelu)- Southwest Airlines. V tomto prípade inovácia nepredstavuje nový typ technológie ale nový typ obchodného modelu. V roku 1971 sa všetky letecké spoločnosti snažili konkurovať lepšími službami v obchodnej a prvej triede, novými trasami a odlišnou veľkosťou lietadiel čím sa vytvorila diera na trhu pre cenovo dostupnejšie alternatívy. Spoločnosť Southwest Airlines predstavila nový obchodný model, nízko nákladového dopravcu. Najväčšími zmenami bolo využívanie len jedného modelu lietadla, možnosť len jedného typu triedy (žiadna prvá či business trieda) a žiadna možnosť stravovania. Dnes je Southwest Airlines jednou z najväčších leteckých spoločností v Spojených štátoch a na svete (3).

Je teda jednoznačne vidieť, že niektoré inovácie môžu mať zásadný vplyv na trh, tým že zosadia doterajších gigantov v priemysle. 

Pozitívny vplyv inovácií

Inovácie môžu mať aj pozitívny dopad na trh a tento ich vplyv môžeme opäť rozdeliť do niekoľkých skupín. Tou prvou je zníženie celkových nákladov na produkciu konkrétnych výrobkov alebo poskytovanie nejakej služby vďaka automatizácii, čoho sme boli svedkom nielen v posledných desaťročiach, ale v princípe pri každom jednom technologickom vynáleze od vzniku kolesa cez poľnohospodársku a priemyselnú revolúciu až po informatizáciu či zavedenie umelej inteligencie. Zjednodušenie procesov vo výrobe, operatíve a ďalších odvetviach má tak pozitívny vplyv aj na spotrebiteľa, ktorý sa k tovarom či službám dostane jednoduchšie a za menej peňazí.

Vplyv inovácií na vzdelávanie a zamestnanosť

Inovácie majú vplyv aj na pracovný trh a zvyšovanie odbornosti v súvislosti s lepšou dostupnosťou ku vzdelaniu, napríklad aj prostredníctvom možnosti online vzdelávania. V odbornej diskusii opäť vznikajú aj argumenty, ktoré tvrdia, že napríklad automatizácia a robotizácia postupne znižuje počet ľudí potrebných na pracovnom trhu, no v praxi je však opak pravdou. Na obsluhu moderných zaradení, ich vývoj a opravy sa na trhu otvárajú nové pracovné pozície, pri ktorých je však požiadavkou vyššia odbornosť a vzdelanie.

Zaujímavosťou je, že veľké množstvo rôznych inovácií počas celej histórie vzniklo v prvom rade pre potreby zbrojného priemyslu, a až po nejakom čase sa začali používať pre vedecké, hospodárske, environmentálne či iné účely. 

Naučte sa podnikať či vyvíjať inovácie na PEVŠ

Radi by ste sa o inováciách dozvedeli viac? Alebo túžite po vzdelaní, ktoré vám zabezpečí vyššiu konkurencieschopnosť na pracovnom trhu v neustále sa vyvíjajúcom svete? Prihláste sa na štúdium napríklad na Fakulte ekonómie a podnikania alebo na Fakulte informatiky a staňte sa odborníkom v Aplikovanej informatike napríklad so zameraním na Informačné systémy pre Priemysel 4.0 či Technológie virtuálnej reality. Pošlite si online prihlášku ešte dnes.

Zdroje: 

  1. Zákon č. 172/2005 Z.z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, dostupné online na: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/172/
  2. Glen M. Schmidt; Cheryl T. Druehl (2008). When Is a Disruptive Innovation Disruptive?, strany 347–369, dostupné online na: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1540-5885.2008.00306.x 
  3. Abdulla Alabbasi, Ahmed M. (2020). Reference Module in Neuroscience and Biobehavioral Psychology, Disruptive Innovation and Creativity, strany 350-355 dostupné online na:. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128093245238339
<<< Späť