Slovník pojmov

Slovník pojmov

Každá vysoká škola, fakulta, ale aj katedra má iné požiadavky na povinné a nepovinné časti záverečných prác. V našom zozname by sme vás radi oboznámili so všetkými súčasťami záverečných prác, s ktorými sa môžete stretnúť. Ku každej časti záverečnej práce sme si pre vás okrem výstižného popisu prichystali aj príklad/muster, ako by mala táto konkrétna časť vyzerať v prípade, že by ste sa predsa len trápili s jej vytvorením.

 

Obal záverečnej práce 

Obal záverečnej práce tvoria tvrdé dosky, ktoré vo vrchnej časti obsahujú názov fakulty a vysokej školy, v strednej časti názov a typ záverečnej práce, v spodnej časti dátum a meno autora.

Čítať viac

 

Titulný list záverečnej práce

Titulný list záverečnej práce obsahuje úplne identické údaje, ktoré sú aj na obale. Rôzne zlaté a iné ozdobné písma sa však môžu časom zničiť alebo zošúchať.

Čítať viac

 

Úvodný list záverečnej práce

Úvodný list záverečnej práce opäť obsahuje všetky dôležité informácie, ktoré obsahujú aj predchádzajúce dve časti. 

Čítať viac

 

Zadanie záverečnej práce

Zadanie záverečnej práce je časť, s ktorou máte najmenej práce. Celú ju totiž vypracuje váš školiteľ/vedúci vašej záverečnej práce. 

Čítať viac

 

Poďakovanie záverečnej práce

Z poďakovania v záverečnej práci si študenti často robia posmech. Ukážte svetu, že viete napísať aj decentné poďakovanie. 

Čítať viac

 

Anotácia záverečnej práce

Anotácia a abstrakt bakalárskej práce si študenti často mýlia pre ich podobný názov, ale i pre ich zjavne podobný obsah.

Čítať viac

 

Abstrakt záverečnej práce

Abstrakt záverečnej práce je formálny list s rozsahom nepresahujúcim jednu normostranu. V úvode abstraktu sú dôležité informácie, ako napríklad názov práce, meno školiteľa aj autora, názov školy a podobne. 

Čítať viac

 

Abstract záverečnej práce

Abstract je obsahovo absolútne identický, ako abstrakt. Jeho špecifikom je, že je celý preložený do cudzieho jazyka. V 99 % prípadov sa používa angličtina.

Čítať viac

 

Predhovor záverečnej práce 

Predhovor záverečnej práce na rozdiel od anotácie, abstraktu a úvodu nehovorí priamo obsahu, výsledkoch ani použitých metódach. 

Čítať viac

 

Čestné prehlásenie záverečnej práce 

V čestnom prehlásení záverečnej práce autor uvádza, že celú prácu vypracoval samostatne, že riadne ocitoval všetky zdroje uvedené v zozname literatúry.

Čítať viac

 

Obsah záverečnej práce 

Obsah záverečnej práce je dôležitá technická časť každej jednej vysokoškolskej práce.

Čítať viac

 

Zoznam tabuliek, grafov, máp, plánov, schém a obrázkov

V zozname tabuliek, grafov, máp, plánov schém a obrázkov uvediete presné poradie všetkých vyššie vymenovaných príloh, ktoré sa nachádzajú v hlavnej časti vašej záverečnej práce.

Čítať viac

 

Úvod záverečnej práce 

V úvode záverečnej práce by ste mali potenciálneho čitateľa uviesť už priamo do problematiky, ktorú sa snažíte vo vašej práci skúmať, analyzovať a vyriešiť.

Čítať viac

 

Súčasný stav riešenej problematiky doma a v zahraničí

Na mnohých školách sa odporúča zaradiť ako prvú hlavnú kapitolu po úvode práve súčasný stav riešenej problematiky. 

Čítať viac

 

Metodika práce a metódy skúmania

 V tejto hlavnej časti práce spomeniete všetky metódy skúmania (a samozrejme aj ich autorov).

Čítať viac

 

Základná terminológia

Veľmi jednoduchá, no veľmi dôležitá kapitola. V hlavných kapitolách už nebude miesto na to vysvetľovať nejaké termíny.

Čítať viac

 

Ostatné hlavné kapitoly

V ostatných hlavných kapitolách vašej práce priamo rozoberáte celú problematiku.

Čítať viac

 

Záver záverečnej práce

V závere práce dôkladne interpretujete vaše výsledky z predchádzajúcich kapitol.

Čítať viac

 

Zoznam použitej literatúry

V zozname použitej literatúry uvádzate ABSOLÚTNE VŠETKY podklady a zdroje, ktoré sa vyskytujú vo vašej práci a nie sú vašim autorským dielom.

Čítať viac

 

Prílohy záverečnej práce

V tejto časti vašej záverečnej práce zverejníte prílohy, ktoré sa z dôvodu veľkého rozmeru nezmestia priamo do hlavných kapitol vo vašej práci.

Čítať viac

 

Formátovanie záverečnej práce

Pri formátovaní záverečnej práce vám najviac pomôže muste, ktorý nájdete na stránkach našej školy. Odporúčame písať vašu prácu rovno do neho.

Čítať viac

 

Citácie v záverečnej práci

Vo vašej záverečnej práci budete uvádzať veľké množstvo rôznych citácií. Radi Vám s tým pomôžeme.

Čítať viac

 

Parafrázy v záverečnej práci

Parafrázy sa v princípe označujú úplne rovnako, ako citácie. Musia byť označené a zaradené v zozname literatúry. 

Čítať viac

 

Obhajoba záverečnej práce

Obhajoba záverečnej práce je vlastne jej prezentácia pred komisiou vyučujúcich, ktorá sa môže konať aj priamo v deň štátnic

Čítať viac

 

Prepracovanie záverečnej práce

Niekedy sa stane, že záverečná práca študentov nespĺňa štandardy kvalitnej vysokoškolskej práce a dostane od školiteľa, od oponenta, alebo aj od oboch hodnotenie Fx a študent nie je pripustený k obhajobe.

Čítať viac

 

Úvod do bakalárskej práce

Jednou z prvých hlavných kapitol vašej bakalárskej práce bude práce úvod. V úvode bakalárskej práce sa venujete priamo problematike vašej témy.

Čítať viac

 

Úvod do diplomovej práce

Úvod do diplomovej práce má potenciálneho čitateľa uviesť do konkrétnej problematiky vašej záverečnej práce.

Čítať viac

 

Abstrakt bakalárskej práce

Abstrakt vašej bakalárskej práce by nemal prekračovať rozsah jednej normostrany. V abstrakte vašej bakalárskej práce sa uvádzajú údaje ako meno autora a školiteľa.

Čítať viac

 

Abstrakt diplomovej práce

Abstrakt diplomovej práce je strana, na ktorú väčšina potenciálnych čitateľov zalistuje hneď na začiatku. Mali by sa preto stručne dozvedieť, o čom je vaša diplomová práca.

Čítať viac

 

Záver bakalárskej práce

Záver vašej bakalárskej práce by nemal byť prvým miestom, kde zverejníte závery vašej práce. Práve naopak. Mal by slúžiť už len ako taký sumár toho, čo sa čitateľ postupne dozvedel v hlavných kapitolách práce.

Čítať viac

 

Záver diplomovej práce

Záver vašej diplomovej práce musí obsahovať jasné a zosumarizované výsledky vašej dvojročnej snahy na diplomovej práci.

Čítať viac

 

Obhajoba bakalárskej práce

Obhajoba bakalárskej práce je proces, kedy výsledky vašej práce doslova obhajujete pred odbornou komisiou. Spravidla trvá okolo 20 minút.

Čítať viac

 

Doktorát

Doktorátom sa označuje vedecký titul, ktorý absolvent dosiahne absolvovaním rigorózneho alebo doktorandského štúdia. Doktorát sa delí na malý a veľký doktorát.

Čítať viac

 

Malý doktorát

Malý doktorát je titul, ktorý absolvent získa absolvovaním rigorózneho konania. Môže ho absolvovať len absolvent magisterského alebo inžinierskeho štúdia.

Čítať viac

 

Veľký doktorát

Veľká doktorát je udelený absolventovi doktorandského štúdia a označuje sa titulom PhD., ktorý sa píše za menom. Doktorandské štúdium spravidla trvá 3-5 rokov.

Čítať viac

 

Atestácia

Na Slovensku poznáme dva druhy atestácie. Atestácia v medicíne je vlastne akési špecializačné štúdium lekárov.

Čítať viac

 

Erazmus

Erazmus je názov pre výmenný pobyt určený pre študentov vysokoškolského Štúdia prvého a druhého stupňa. Študent absolvuje jeden alebo viac semestrov na zahraničnej univerzite.

Čítať viac

 

Kredity

Kredity sú body, ktoré študent získava počas celého vysokoškolského štúdia za absolvovanie predmetov, exkurzií, zápočtov alebo odovzdanie prác na škole.

Čítať viac

 

Habilitácia

Habilitačné konanie je postup, ktorým absolvent získa vedecko-pedagogické, respektíve umelecko-pedagogický titul docent.

Čítať viac

 

Inaugurácia

Inauguračné konanie v našich podmienkach nie je vymenovanie kráľa, ale vysokoškolského profesora. Profesorov vymenúva prezident Slovenskej republiky.

Čítať viac

 

Imatrikulácia

Imatrikulácia je akt prijímania nových členov, prvákov, do radov vysokoškolských študentov. Imatrikulácia má spravidla dve časti.

Čítať viac

 

Prenášanie predmetov

Prenášanie predmetov je veľmi neobľúbená vec, ktorá však študentom môže zachrániť ich pôsobnosť na škole.

Čítať viac

 

Medziročník

Keď si potrebujete preniesť predmet napríklad z tretieho bakalárskeho ročníka, prenesiete si ho práve do medziročníka.

Čítať viac

 

Beánia

Beánia je pravá vysokoškolská žúrka, ktorá sa za posledné desaťročia výrazne zmenila.

Čítať viac

 

Štipendium

Štipendium ju finančný (v niektorých ojedinelých prípadoch aj nefinančný) príspevok pre študenta na výdavky spojené so štúdiom.

Čítať viac

 

Prospechové štipendium

Prospechové štipendium je finančný príspevok pre tých najlepších študentov, ktorí splnia všetky požiadavky na jeho pridelenie.

Čítať viac

 

Sociálne štipendium

Sociálne štipendium je finančný príspevok pre sociálne slabších študentov zo znevýhodnených podmienok na pokrytie nákladov ubytovania či iných výdavkov.

Čítať viac

 

Štúdium MBA

MBA je zahraničný titul, ktorý sa označuje ako Master of Business Administration. Ide o vysokoškolské štúdium, ktoré sa aj na Slovensku teší čoraz väčšej popularite.

Čítať viac

 

Štúdium LL.M.

LL.M. alebo Master of Laws je vysokoškolské štúdium zamerané na odbor práva. Množstvo absolventov klasického magisterského štúdia práva spolu s rigoróznym konaním absolvujú aj LL.M. štúdium.

Čítať viac

 

Grant

Grant je názov pre finančný príspevok, ktorý môže jednotlivcovi alebo skupine poskytnúť štát, súkromná inštitúcia, ale aj škola.

Čítať viac

 

Stáž

Stáž je najčastejšie odborná neplatená prax v odbore. Najčastejšie chodia na stáž vysokoškolskí študenti – a to napríklad na pôdu partnerských firiem a inštitúcií.

Čítať viac

 

Prax

Prax je podobne ako stáž účasť na pracovnom procese v partnerských inštitúciách a firmách vysokej školy. Rozdiel je v tom, že prax býva v mnohých prípadoch skutočne platená.

Čítať viac

 

Rektor

Rektor je najvyšší akademický hodnostár vysokých škôl. Riadi procesy na vysokej škole alebo univerzite, koná v jej mene a zastupuje ju.

Čítať viac

 

Dekan

Dekan je najvyšším predstaviteľom fakulty vysokej školy. Oslovuje sa ako “Vaša Spectabilita”. Je zodpovedný za vedenie fakulty a zodpovedá sa akademickému senátu.

Čítať viac

 

Absolvent

Absolventom nazývame osobu, ktorá úspešne ukončila nejakú formu štúdiu. Jednou z podmienk pre absolvovanie je dosiahnutie dostatočného počtu kreditov.

Čítať viac

 

Postgraduálne štúdium

Postgraduálne štúdium je konkrétna forma špecializovanej prípravy absolventov bakalárskeho a magisterského štúdia. Je zameraná na získanie nových poznatkov.

Čítať viac

 

Katedra

Katedra je konkrétne špecializované pracovisko na fakulte vysokej školy. Vysoké školy sa spravidla delia na fakulty, ktorých súčasťou sú katedry.

Čítať viac

 

Fakulta

Fakulta je základný organizačný útvar vysokých škôl. Súčasťou fakúlt bývajú menšie pracoviská – katedry. Na čele fakulty stojí dekan.

Čítať viac

 

Odbor

Odbor je vlastne študijný program, ktorý sa otvoril a je možné sa naň prihlásiť pre konkrétny akademický rok na vami vybranej katedre.

Čítať viac

 

Denné štúdium

Denné štúdium je základným spôsobom vysokoškolského štúdia. Zahŕňa prezenčnú výuku, ktorá prebieha len počas pracovných dní.

Čítať viac

 

Externé štúdium

Externé štúdium je určené pre tých, ktorí si z rôznych dôvodov nemôžu časovo dovoliť navštevovať prednášky počas pracovného týždňa.

Čítať viac

 

Online vzdelávanie

Online forma vzdelávania si získala celosvetovú popularitu počas pandémie koronavírusu a prešli na ňu základné, stredné, ale aj vysoké školy.

Čítať viac

 

Alma mater

Alma mater, z latinského prekladu Matka živiteľka, sa dnes používa pre označenie vysokej školy, na ktorej osoba absolvovala svoje štúdium.

Čítať viac

 

Gaudeamus

Gaudeamus igitur je pieseň, ktorá bola označená ako neoficiálna študentská hymna. Spieva sa spoločne pri rôznych akademických slávnostných príležitostiach.

Čítať viac

 

Aula

Aula je vo vysokoškolskej terminológii prednášková sála, v ktorej sa študenti prezenčne učia, absolvujú prednášky, cvičenie a iné formy výuky.

Čítať viac

 

Štátnice

Štátnice sú štátne skúšky, ktoré súvisia s úspešným absolvovaním vysokoškolského štúdia. Štátnice prebiehajú spoločne s obhajobou záverečných prác.

Čítať viac

 

Promócia

Promócia je slávnostná udalosť odovzdávania vysokoškolských diplomov absolventom štúdia. Je to teda oslava (úspešného) ukončenia vysokoškolského štúdia.

Čítať viac

 

Absencia

Slovo, ktoré definuje neprítomnosť, neúčasť. Používa sa najmä vo vysokoškolskom prostredí.

Čítať viac

 

Abstrakt

Označenie krátkej charakteristiky obsahu textu. Abstrakt napomáha rozhodnúť čitateľovi, či si prečíta text do konca.

Čítať viac

 

Akreditácia

Splnomocnenie, ktoré sa používa na vysokej škole, ak je daný odbor akreditovaný ministerstvom školstva.

Čítať viac

 

Anotácia

Text, ktorý má vysvetľujúci či odporúčací charakter. Napomáha charakterizovať obsah prekladaného dokumentu.

Čítať viac

 

Bonifikácia

Bonifikácia je ozančenie, ktoré sa používa vo vysokoškolskom prostredí. Ide o uznanie bonusových bodov za nadštandardné výsledky.

Čítať viac

 

Bilingválny

Anglický pojem pre slovo dvojjazyčný. Toto označenie sa najčastejšie používa v súvislosti so štúdiom cudzích jazykov.

Čítať viac

 

Curriculum vitae

Latinský pojem pre slovo životopis.

Čítať viac

 

CAE

Je to doklad o dosiahnutej úrovni vzdelania.

Čítať viac

 

Celoživotné vzdelávanie

Aktivity, ktoré napomáhajú k vzdelávaniu a dosiahnutiu nových vedomostí.

Čítať viac

 

Dištančné štúdium

Štúdium na diaľku prostredníctvom internetu.

Čítať viac

 

Dies academicus

Akademický deň, ktorý slúži na odovzdávanie cien pre študentov aj vyučujúcich.

Čítať viac

 

Disciplína

Opatrenia voči delikventom na školách.

Čítať viac

 

Exmatrikulácia

Označenie pre vyradenie absolventa zo študentských radov.

Čítať viac

 

EURO <26

Medzinárodný identifikačný preukaz, ktorý môžu získať všetci ľudia do 27 rokov.

Čítať viac

 

E-learning

Pomenovanie pre používanie technológií s cieľom zvýšiť efektivitu vzdelávania.

Čítať viac

 

FCE

Skúška, po ktorej získaní je absolvent uznaný ako veľmi dobre vzdelaný v oblasti anglického jazka.

Čítať viac

 

Garant

Pomenovanie osoby, ktorá na seba prevzala nejaký záväzok.

Čítať viac

 

Index

Študijný preukaz používaný prevažne na strednej škole.

Čítať viac

 

Inštitút

Pre pomenovanie vedeckého, vzdelávacieho alebo iného ústavu vedy a výskumu, používame slovo inštitút.

Čítať viac

 

ISC

International Student Club, skrátene ISC, je študentský klub, určený pre zahraničných študentov.

Čítať viac

 

ISIC

ISIC je medzinárodne platná kartička študentov, na ktorú sa viaže štatút študenta.

Čítať viac

 

ICS

IČS je unikátny 9 miestny číselný kód. Slúži na presnú identifikáciu školy či univerzity.

Čítať viac

 

Kampus

Kampus je uzavretá štvrť, v ktorej sa nachádzajú budovy vysokých škôl a ubytovacie zariadenia.

Čítať viac

 

Klasifikácia

Klasifikácia inými slovami znamená ohodnotenie vedomostí študenta.

Čítať viac

 

Kolégium

Pomenovanie pre odborný poradný orgán dekana fakulty alebo rektora vysokej školy je kolégium.

Čítať viac

 

Kvestor

Povinnosťou kvestora je hospodársky a administratívny chod celej vysokej školy.

Čítať viac

 

Kolokvium

Pre pomenovanie špeciálnej skúšky na vysokej škole používame názov kolokvium.

Čítať viac

 

Menza

Menza je pomenovanie pre jedáleň, ktorá je určená pre vysokoškolákov.

Čítať viac

 

Normostrana

Pomenovanie pre medzinárodne uznávanú štandardizovanú stranu textu je normostrana.

Čítať viac

 

NSZ

NSZ býva uznávané ako súčasť prijímacieho konania na rôznych fakultách. Skladá sa z viacerých okruhov.

Čítať viac

 

Oponent

Hlavou úlohou oponenta je preštudovať vašu záverečnú prácu a nájsť v nej priestor pre vylepšenie.

Čítať viac

 

Plagiátorstvo

Plagiátorstvo je trestný čin. Ide o privlastnenie si cudzieho vlastníctva.

Čítať viac

 

Prezencia

Na označenie prítomnosti účasti študentov, napríklad na prednáškach, používame označenie prezenia.

Čítať viac

 

Prokrastinácia

Odkladanie povinností spojených so štúdiom alebo zamestnaním sa nazýva prokrastinácia.

Čítať viac

 

Prorektor

V niektorej zo špecifických oblastí vysokej školy môže rektora zastupovať prorektor.

Čítať viac

 

Pedel

Pedel je označenie pre osobu, ktorá je pri slávnostných príležitostiach po boku rektora či dekana.

Čítať viac

 

Semester

Polovica školského roka sa nazýva semester. Poznáme dva: zimný a letný.

Čítať viac

 

Talar

Odev dôležitých akademických hodnostárov sa nazýva talár. Používa sa pri slávnostných príležitostiach.

Čítať viac

 

Tempus

Tempus je program vytvorený Európskou komisiou, ktorý je zameraný na spoluprácu medzi rôznymi inštitúciami v oblasti vysokoškolského vzdelávania.

Čítať viac

 

Akademický trimester

Akademický trimester je časť akademického roka v tom prípade, kedy sa rok delí na tri obdobia výučby, často zakončené tromi skúškovými obdobiami.

Čítať viac

 

UIPŠ

UIPŠ je skratka pre Ústav informácií a prognóz školstva. Tento ústav sa zlúčil s Centrom vedecko-technických informácií Slovenskej Republiky.

Čítať viac

 

UTV

UTV má v akademickom svete význam Univerzita tretieho veku. Univerzity tretieho veku, ktorú máme aj na Paneurópskej vysokej škole, poskytujú starším ľuďom záujmové a rekvalifikačné štúdium.

Čítať viac

 

Uznávanie dokladov o vzdelaní

Uznanie dokladov o vzdelaní, ktoré boli vydané zahraničnou vysokou školou, je rovnocenné s dokladmi, ktoré vydala vysoká škola v Slovenskej republike.

Čítať viac

 

VEGA

Vedecká grantová agentúra (VEGA) Ministerstva školstva SR a Slovenskej akadémie vied (SAV) je vnútornou vedeckou agentúrou, respektíve vnútorným grantovým systémom pre rezort školstva a SAV.

Čítať viac

 

Zápočet

Zápočet je jedným z možných ukončení predmetu na vysokej škole, alebo je to jeden z predpokladov, vďaka ktorému sa študent môže vôbec prihlásiť na záverečnú skúšku.

Čítať viac

 

Všeobecné študijné predpoklady

Všeobecné študijné predpoklady sú predpokladané schopnosti pre štúdium na vysokej škole bez ohľadu na doterajšie získané znalosti.

Čítať viac

 

Voliteľný predmet

Voliteľný predmet je predmet, ktorý má na niektorých školách označenie ako predmet na úrovni C. Je to predmet, ktorý nie je súčasťou povinného bloku pre vybraný študijný odbor.

Čítať viac