Slovník pojmov

Slovník pojmov

Každá vysoká škola, fakulta, ale aj katedra má iné požiadavky na povinné a nepovinné časti záverečných prác. V našom zozname by sme vás radi oboznámili so všetkými súčasťami záverečných prác, s ktorými sa môžete stretnúť. Ku každej časti záverečnej práce sme si pre vás okrem výstižného popisu prichystali aj príklad/muster, ako by mala táto konkrétna časť vyzerať v prípade, že by ste sa predsa len trápili s jej vytvorením.

 

Obal záverečnej práce 

Obal záverečnej práce tvoria tvrdé dosky, ktoré vo vrchnej časti obsahujú názov fakulty a vysokej školy, v strednej časti názov a typ záverečnej práce, v spodnej časti dátum a meno autora.

Čítať viac

 

Titulný list záverečnej práce

Titulný list záverečnej práce obsahuje úplne identické údaje, ktoré sú aj na obale. Rôzne zlaté a iné ozdobné písma sa však môžu časom zničiť alebo zošúchať.

Čítať viac

 

Úvodný list záverečnej práce

Úvodný list záverečnej práce opäť obsahuje všetky dôležité informácie, ktoré obsahujú aj predchádzajúce dve časti. 

Čítať viac

 

Zadanie záverečnej práce

Zadanie záverečnej práce je časť, s ktorou máte najmenej práce. Celú ju totiž vypracuje váš školiteľ/vedúci vašej záverečnej práce. 

Čítať viac

 

Poďakovanie záverečnej práce

Z poďakovania v záverečnej práci si študenti často robia posmech. Ukážte svetu, že viete napísať aj decentné poďakovanie. 

Čítať viac

 

Anotácia záverečnej práce

Anotácia a abstrakt bakalárskej práce si študenti často mýlia pre ich podobný názov, ale i pre ich zjavne podobný obsah.

Čítať viac

 

Abstrakt záverečnej práce

Abstrakt záverečnej práce je formálny list s rozsahom nepresahujúcim jednu normostranu. V úvode abstraktu sú dôležité informácie, ako napríklad názov práce, meno školiteľa aj autora, názov školy a podobne. 

Čítať viac

 

Abstract záverečnej práce

Abstract je obsahovo absolútne identický, ako abstrakt. Jeho špecifikom je, že je celý preložený do cudzieho jazyka. V 99 % prípadov sa používa angličtina.

Čítať viac

 

Predhovor záverečnej práce 

Predhovor záverečnej práce na rozdiel od anotácie, abstraktu a úvodu nehovorí priamo obsahu, výsledkoch ani použitých metódach. 

Čítať viac

 

Čestné prehlásenie záverečnej práce 

V čestnom prehlásení záverečnej práce autor uvádza, že celú prácu vypracoval samostatne, že riadne ocitoval všetky zdroje uvedené v zozname literatúry.

Čítať viac

 

Obsah záverečnej práce 

Obsah záverečnej práce je dôležitá technická časť každej jednej vysokoškolskej práce.

Čítať viac

 

Zoznam tabuliek, grafov, máp, plánov, schém a obrázkov

V zozname tabuliek, grafov, máp, plánov schém a obrázkov uvediete presné poradie všetkých vyššie vymenovaných príloh, ktoré sa nachádzajú v hlavnej časti vašej záverečnej práce.

Čítať viac

 

Úvod záverečnej práce 

V úvode záverečnej práce by ste mali potenciálneho čitateľa uviesť už priamo do problematiky, ktorú sa snažíte vo vašej práci skúmať, analyzovať a vyriešiť.

Čítať viac

 

Súčasný stav riešenej problematiky doma a v zahraničí

Na mnohých školách sa odporúča zaradiť ako prvú hlavnú kapitolu po úvode práve súčasný stav riešenej problematiky. 

Čítať viac

 

Metodika práce a metódy skúmania

 V tejto hlavnej časti práce spomeniete všetky metódy skúmania (a samozrejme aj ich autorov).

Čítať viac

 

Základná terminológia

Veľmi jednoduchá, no veľmi dôležitá kapitola. V hlavných kapitolách už nebude miesto na to vysvetľovať nejaké termíny.

Čítať viac

 

Ostatné hlavné kapitoly

V ostatných hlavných kapitolách vašej práce priamo rozoberáte celú problematiku.

Čítať viac

 

Záver záverečnej práce

V závere práce dôkladne interpretujete vaše výsledky z predchádzajúcich kapitol.

Čítať viac

 

Zoznam použitej literatúry

V zozname použitej literatúry uvádzate ABSOLÚTNE VŠETKY podklady a zdroje, ktoré sa vyskytujú vo vašej práci a nie sú vašim autorským dielom.

Čítať viac

 

Prílohy záverečnej práce

V tejto časti vašej záverečnej práce zverejníte prílohy, ktoré sa z dôvodu veľkého rozmeru nezmestia priamo do hlavných kapitol vo vašej práci.

Čítať viac

 

Formátovanie záverečnej práce

Pri formátovaní záverečnej práce vám najviac pomôže muste, ktorý nájdete na stránkach našej školy. Odporúčame písať vašu prácu rovno do neho.

Čítať viac

 

Citácie v záverečnej práci

Vo vašej záverečnej práci budete uvádzať veľké množstvo rôznych citácií. Radi Vám s tým pomôžeme.

Čítať viac

 

Parafrázy v záverečnej práci

Parafrázy sa v princípe označujú úplne rovnako, ako citácie. Musia byť označené a zaradené v zozname literatúry. 

Čítať viac

 

Obhajoba záverečnej práce

Obhajoba záverečnej práce je vlastne jej prezentácia pred komisiou vyučujúcich, ktorá sa môže konať aj priamo v deň štátnic

Čítať viac

 

Prepracovanie záverečnej práce

Niekedy sa stane, že záverečná práca študentov nespĺňa štandardy kvalitnej vysokoškolskej práce a dostane od školiteľa, od oponenta, alebo aj od oboch hodnotenie Fx a študent nie je pripustený k obhajobe.

Čítať viac

 

Úvod do bakalárskej práce

Jednou z prvých hlavných kapitol vašej bakalárskej práce bude práce úvod. V úvode bakalárskej práce sa venujete priamo problematike vašej témy.

Čítať viac

 

Úvod do diplomovej práce

Úvod do diplomovej práce má potenciálneho čitateľa uviesť do konkrétnej problematiky vašej záverečnej práce.

Čítať viac

 

Abstrakt bakalárskej práce

Abstrakt vašej bakalárskej práce by nemal prekračovať rozsah jednej normostrany. V abstrakte vašej bakalárskej práce sa uvádzajú údaje ako meno autora a školiteľa.

Čítať viac

 

Abstrakt diplomovej práce

Abstrakt diplomovej práce je strana, na ktorú väčšina potenciálnych čitateľov zalistuje hneď na začiatku. Mali by sa preto stručne dozvedieť, o čom je vaša diplomová práca.

Čítať viac

 

Záver bakalárskej práce

Záver vašej bakalárskej práce by nemal byť prvým miestom, kde zverejníte závery vašej práce. Práve naopak. Mal by slúžiť už len ako taký sumár toho, čo sa čitateľ postupne dozvedel v hlavných kapitolách práce.

Čítať viac

 

Záver diplomovej práce

Záver vašej diplomovej práce musí obsahovať jasné a zosumarizované výsledky vašej dvojročnej snahy na diplomovej práci.

Čítať viac

 

Obhajoba bakalárskej práce

Obhajoba bakalárskej práce je proces, kedy výsledky vašej práce doslova obhajujete pred odbornou komisiou. Spravidla trvá okolo 20 minút.

Čítať viac

 

Doktorát

Doktorátom sa označuje vedecký titul, ktorý absolvent dosiahne absolvovaním rigorózneho alebo doktorandského štúdia. Doktorát sa delí na malý a veľký doktorát.

Čítať viac

 

Malý doktorát

Malý doktorát je titul, ktorý absolvent získa absolvovaním rigorózneho konania. Môže ho absolvovať len absolvent magisterského alebo inžinierskeho štúdia.

Čítať viac

 

Veľký doktorát

Veľká doktorát je udelený absolventovi doktorandského štúdia a označuje sa titulom PhD., ktorý sa píše za menom. Doktorandské štúdium spravidla trvá 3-5 rokov.

Čítať viac

 

Atestácia

Na Slovensku poznáme dva druhy atestácie. Atestácia v medicíne je vlastne akési špecializačné štúdium lekárov.

Čítať viac

 

Erazmus

Erazmus je názov pre výmenný pobyt určený pre študentov vysokoškolského Štúdia prvého a druhého stupňa. Študent absolvuje jeden alebo viac semestrov na zahraničnej univerzite.

Čítať viac

 

Kredity

Kredity sú body, ktoré študent získava počas celého vysokoškolského štúdia za absolvovanie predmetov, exkurzií, zápočtov alebo odovzdanie prác na škole.

Čítať viac

 

Habilitácia

Habilitačné konanie je postup, ktorým absolvent získa vedecko-pedagogické, respektíve umelecko-pedagogický titul docent.

Čítať viac

 

Inaugurácia

Inauguračné konanie v našich podmienkach nie je vymenovanie kráľa, ale vysokoškolského profesora. Profesorov vymenúva prezident Slovenskej republiky.

Čítať viac

 

Imatrikulácia

Imatrikulácia je akt prijímania nových členov, prvákov, do radov vysokoškolských študentov. Imatrikulácia má spravidla dve časti.

Čítať viac

 

Prenášanie predmetov

Prenášanie predmetov je veľmi neobľúbená vec, ktorá však študentom môže zachrániť ich pôsobnosť na škole.

Čítať viac

 

Medziročník

Keď si potrebujete preniesť predmet napríklad z tretieho bakalárskeho ročníka, prenesiete si ho práve do medziročníka.

Čítať viac

 

Beánia

Beánia je pravá vysokoškolská žúrka, ktorá sa za posledné desaťročia výrazne zmenila.

Čítať viac

 

Štipendium

Štipendium ju finančný (v niektorých ojedinelých prípadoch aj nefinančný) príspevok pre študenta na výdavky spojené so štúdiom.

Čítať viac

 

Prospechové štipendium

Prospechové štipendium je finančný príspevok pre tých najlepších študentov, ktorí splnia všetky požiadavky na jeho pridelenie.

Čítať viac

 

Sociálne štipendium

Sociálne štipendium je finančný príspevok pre sociálne slabších študentov zo znevýhodnených podmienok na pokrytie nákladov ubytovania či iných výdavkov.

Čítať viac

 

Štúdium MBA

MBA je zahraničný titul, ktorý sa označuje ako Master of Business Administration. Ide o vysokoškolské štúdium, ktoré sa aj na Slovensku teší čoraz väčšej popularite.

Čítať viac

 

Štúdium LL.M.

LL.M. alebo Master of Laws je vysokoškolské štúdium zamerané na odbor práva. Množstvo absolventov klasického magisterského štúdia práva spolu s rigoróznym konaním absolvujú aj LL.M. štúdium.

Čítať viac

 

Grant

Grant je názov pre finančný príspevok, ktorý môže jednotlivcovi alebo skupine poskytnúť štát, súkromná inštitúcia, ale aj škola.

Čítať viac

 

Stáž

Stáž je najčastejšie odborná neplatená prax v odbore. Najčastejšie chodia na stáž vysokoškolskí študenti – a to napríklad na pôdu partnerských firiem a inštitúcií.

Čítať viac

 

Prax

Prax je podobne ako stáž účasť na pracovnom procese v partnerských inštitúciách a firmách vysokej školy. Rozdiel je v tom, že prax býva v mnohých prípadoch skutočne platená.

Čítať viac

 

Rektor

Rektor je najvyšší akademický hodnostár vysokých škôl. Riadi procesy na vysokej škole alebo univerzite, koná v jej mene a zastupuje ju.

Čítať viac

 

Dekan

Dekan je najvyšším predstaviteľom fakulty vysokej školy. Oslovuje sa ako “Vaša Spectabilita”. Je zodpovedný za vedenie fakulty a zodpovedá sa akademickému senátu.

Čítať viac