Blog

Medzinárodný obchod – jeho výhody a nevýhody

cargo lod s tovarom

Existuje diametrálny rozdiel medzi obchodovaním na domácom trhu, a vstupom na ten medzinárodný. Okrem obrovského množstva nových možností so sebou medzinárodné obchodovanie nesie aj množstvo rizík. Na čo všetko by ste mali pred vstupom na medzinárodný obchodný trh myslieť?

Čo je medzinárodný obchod?

Medzinárodný obchod je jednou z najstarších foriem medzinárodných ekonomických vzťahov. Predstavuje súhrn vzťahov, ktoré sú spojené s výmenou tovaru medzi národnými ekonomickými celkami. Medzinárodný obchod je súčasťou svetového obchodu, ktorý definujeme ako obeh tovarov a služieb na svetovom trhu. Súčasťou medzinárodného obchodu je zároveň aj zahraničný obchod jednotlivých krajín. (Stachová, Kottulová, Paškrtová, 2019, s.105)

Výhody medzinárodného obchodu

1. Väčšia rozmanitosť dostupného tovaru 

Medzinárodný obchod poskytuje spotrebiteľom rozmanitosť tovaru, väčší výber a nižšie ceny, prístup k tovarom a službám, ktoré nie sú dostupné na domácom trhu a prístup k tovarom za konkurencieschopnejšie ceny. (OECD, 2023a) Nejde však len o dostupnosť exotického tovaru do hospodársky rozvinutých krajín s vysokou životnou úrovňou a kúpyschopnosťou, ale naopak aj o dostupnosť základných životných potrieb či medicínskeho vybavenia do rozvojových krajín. 

2. Pomáha firmám stať sa produktívnejšími a inovatívnejšími

Otvorenosť obchodu prospieva firmám tým, že výrobcom umožňuje prístup na väčšie trhy, umožňuje im zvýšiť rozsah ich výroby a podporuje hospodársku súťaž na trhu a inovácie. Firmy, ktoré vyvážajú, bývajú produktívnejšie ako tie, ktoré nevyvážajú. (OECD, 2023b) Na druhej strane musia firmy venovať vyššiu pozornosť tomu, aby držali krok s dobou, dopytom a aktuálnymi trendmi. Medzinárodný trh ich motivuje zostať konkurencieschopnými aj s príchodom lacnejších, alebo naopak kvalitnejších tovarov a služieb zo zahraničia.

3. Pomáha firmám znižovať priemerné náklady

Umožňuje firmám nakupovať tovary a služby z najefektívnejších zdrojov, ktoré spájajú konkurencieschopnosť nákladov s kvalitou, bez ohľadu na miesto, a umožňuje firmám predávať svoje tovary a služby spotrebiteľom na viacerých trhoch, čím sa znižujú priemerné náklady a ceny. (OECD, 2023a) Vďaka medzinárodnému obchodu môžu firmy znižovať náklady aj prostredníctvom lacnejšej pracovnej sily zo zahraničia – či už ich zamestnávaním v krajine, odkiaľ pochádza firma, alebo investíciou do nových pracovných miest a vybudovania pobočky podniku v zahraničí.

4. Zvýšenie pracovných miest a príjmov

Počet pracovných miest je výrazne vyšší v krajinách, ktoré obchodujú. Okrem toho medzinárodný obchod zohráva dôležitú úlohu aj pri zvyšovaní príjmov a zlepšovaní celkových pracovných podmienok. (OECD, 2023b)

5. Medzinárodný obchod prispieva ku globálnej efektívnosti

Vďaka tomu, že sa krajina otvorí obchodu, sa následne kapitál a pracovná sila presunú do odvetví, v ktorých sa využívajú efektívnejšie. Výsledkom tohto pohybu je prínos vyššej úrovni hospodárskeho blahobytu v spoločnosti. (International Monetary Fund, 2023)

Nevýhody medzinárodného obchodu

1. Politické riziko

Vzťahuje sa na potenciálne nepriaznivé vplyvy na činnosť a ziskovosť spoločnosti spôsobené vývojom politického, právneho a ekonomického prostredia v cudzej krajine. Riziko predstavuje možnosť zasahovania zahraničnej vlády do obchodných aktivít  firiem napríklad obmedzením prístupu na trhy alebo zavedením byrokratických postupov. (Cavusgil, Knight a kol., 2014, s.13)

2. Menové riziko (finančné riziko)

Vzťahuje sa na riziko kolísania výmenných kurzov. Kolísanie výmenných kurzov je bežnou záležitosťou a menové riziko vzniká z dôvodu, že medzinárodné transakcie sa vykonávajú vo viacerých národných menách. Keď však meny výrazne kolíšu hodnota aktív, výnosov a prevádzkových výnosov firmy sa môže znížiť. Tak isto sa môžu zvýšiť náklady na dovoz dielov alebo komponentov ak hodnota meny, v ktorej sú dovozy denominované prudko vzrastie. Dôsledky na výmenné kurzy môže mať aj odlišná výška inflácie v jednotlivých krajinách. (Cavusgil, Knight a kol., 2014, s.13)

3. Kultúrne riziko

Predstavuje rozdiely v jazykoch, vyjednávaní, zmýšľaní, etických postupoch, zvykoch a v náboženstvách. Tieto hodnoty ovplyvňujú myslenie a pracovný štýl zamestnancov a tak isto aj nákupné vzorce kupujúcich. Bez dostatočných znalostí kultúrnych zvykov a s nesprávnou komunikáciou môžu pri medzinárodnom obchode v dôsledku kultúrnych rozdielov nastať problémy, ktoré môžu viesť k nevhodným obchodným stratégiám a neefektívnym vzťahom so zákazníkmi. (Cavusgil, Knight a kol., 2014, s.12-13)

4. Komerčné riziko

Týka sa potenciálneho zlyhania firmy v dôsledku zle vyvinutých obchodných stratégii, taktík alebo postupov. Riziko predstavujú zlé rozhodnutia firmy v oblastiach ako je napríklad výber obchodných partnerov, načasovanie vstupu na trh a tvorba cien. (Cavusgil, Knight a kol., 2014, s.13)

5. Etické riziko

Medzinárodný obchod často nahráva spoločnostiam, ktoré nedodržiavajú zásady rovnosti platových podmienok bez ohľadu na príslušnosť k pohlaviu či etnickej skupine. Najmä v juhovýchodnej Ázii a na blízkom východe evidujeme najviac prípadov vykorisťovania zamestnancov zahraničnými spoločnosťami, ktoré takto dokážu ušetriť obrovské finančné prostriedky. Najčastejšie je možné sa stretnúť s nízkym ohodnotením zamestnancov (s platom aj okolo jedného eura na deň), no v praxi sa vyskytujú aj extrémnejšie prípady, ako je napríklad detská práca či moderné formy otroctva. Ničím neobvyklým nie sú ani nevhodné pracovné podmienky bez ochrany života a zdravia a ďalších práv zamestnancov v rozvojových krajinách.

6. Ekonomické riziko

Nevhodnou investíciou do zahraničia, ale naopak aj ignorovaním konkurencie prichádzajúcej z medzinárodného obchodu sa podniky vystavujú riziku krachu. Množstvo podnikov preto volí konzervatívnejšie cesty svojej expanzie na medzinárodných trh. Skvelou ukážkou je množstvo slovenských podnikov, ktoré expandujú najčastejšie do Českej Republiky a do ďalších krajín V4, ktoré majú veľmi podobný trh. Pri súčasnom vývoji globalizácie je však možné tovar do zahraničia predávať jednoducho cez internet bez zbytočne veľkej investície alebo rizika.

Naučte sa o medzinárodnom obchode viac

Dobrý obchodník potrebuje okrem nadania aj dostato kteoretických znalostí, ktoré môže získať napríklad na Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy. Vyberte si niektorý z atraktívnych študijných programov aj s odborným zameraním a vrhnite sa do medzinárodného obchodovania ako cenený odborník, či dokonca ako CEO vlastnej spoločnosti.

Zdroje: 

  1. Cavusgil S., Knight G., a kol. International Business: the new realities. 2nd edition. Pearson Australia. 2015. 630 s. ISBN: 9781486011049
  2. International Monetary Fund (2023) International trade: Commerce among nations. Dostupné na: https://www.imf.org/en/Publications/fandd/issues/Series/Back-to-Basics/Trade?fbclid=IwAR3ltw64qzHdB5No6Nf2eBOxSb_GGqLyYSsVtHAuuTF1Q_lKUWCXJ-ExQQw (citované 10.4.2023)
  3. OECD (2023a) Trade and Jobs. Dostupné na: https://www.oecd.org/trade/topics/trade-and-jobs/ (citované 10.4.2023)
  4. OECD (2023b) Why open markets matter. Dostupné na: https://www.oecd.org/trade/understanding-the-global-trading-system/why-open-markets-matter/?fbclid=IwAR3z4tGJeGHgPX-NKjPi1fABM15CSi6tzVMszbigM1zzOPjSlHg3N30vhjs (citované 10.4.2023)
  5. Stachová P., Kottulová J., Paškrtová L., Medzinárodné ekonomické vzťahy v 21. storočí. Bratislava: Wolters Kluwer. 2019. 288 s. ISBN: 9788057100126
<<< Späť