Blog

Seminárna práca – vzor obsahu seminárky

Počas vysokoškolského štúdia môže študent v závislosti od odboru a predmetov napísať aj viac ako dve desiatky seminárnych prác. Niektoré z nich vypracováva individuálne, iné v skupine so spolužiakmi a niektoré z týchto prác môžu dosiahnuť aj rozsah podobný bakalárskej práci. Čo všetko by ste mali vedieť o seminárnej práci, čo by mala takáto práca obsahovať a na čo si treba dať pozor?

Kedy sa stretnete so seminárnou prácou?

So zadaním seminárnej práce sa môžete stretnúť prakticky na každom vysokoškolskom predmete. Nemusí to byť nutne predmet, ktorý sa nazýva „seminár“. Študenti sa s ňou môžu stretnúť už na strednej škole napríklad pri stredoškolskej odbornej činnosti. Na vysokej škole býva jej odovzdanie častou podmienkou úspešného absolvovania predmetu. Môžete ju však napísať aj na študentskú vedeckú konferenciu.

Aké by mala seminárka spĺňať požiadavky

Tento typ písomnej práce nemá určený žiadny rozsah. Ten vám definuje priamo vyučujúci pri zadaní samotnej práce. Rozsah môže byť v niektorých prípadoch určený aj v smerniciach vysokej školy. Seminárna práca by mala mať zvládnuté formátovanie a gramatiku. Nezvykne sa viazať do pevnej väzby. Pri prácach väčšieho rozsahu sa prípadne používa krúžkové viazanie. 

Menej úvodných častí

Na rozdiel od záverečných vysokoškolských prác nemá seminárna práca toľko povinných častí. V princípe stačí, aby obsahovala aspoň tieto:

Titulný list

Nachádza sa na ňom názov práce, meno autora alebo autorov, názov fakulty a školy, názov predmetu, meno vyučujúceho a napríklad aj rok vypracovania.

Obsah

Pre lepšiu orientáciu najmä v práci s väčším počtom strán a príloh.

Zadanie a cieľ práce

V prípade, že to vyžaduje vyučujúci, v opačnom prípade sa cieľ práce môže okrajovo spomenúť až v úvode.

Hlavné kapitoly seminárnej práce

Úvod

V tejto prvej kapitole sa pokúsite uviesť čitateľa do problematiky, opísať postupy, ktoré ste pri tvorbe práce využili, môžete spomenúť aj cieľ práce a načrtnúť záver, ku ktorému sa chcete dopracovať. Priestor môžete venovať aj metodológii iných autorov a vedcov a vysvetliť môžete aj základnú terminológiu.

Hlavné kapitoly

V týchto kapitolách sa nachádza vypracovanie celej práce spoločne s prípadnými prílohami, ako sú tabuľky, grafy, mapy, výkresy či fotografie. 

Záver

V poslednej hlavnej kapitole zhrniete vaše dosiahnuté výsledky a navrhnete prípadné možnosti ďalšieho výskumu v danej oblasti.

Zoznam použitej literatúry

Na posledných stranách vašej seminárnej práce nezabudnite uviesť zoznam použitej literatúry a všetky citácie alebo parafrázy v texte poriadne označte. Na škodu nie je ani zoznam príloh, a to najmä pri ich väčšom počte. Ten však môžete umiestniť aj na začiatok práce za obsah. Čitateľovi sa tak bude v práci oveľa lepšie orientovať.

Najčastejšie chyby v seminárnej práci

Písanie seminárnej práce si študenti často mýlia s jednoduchým projektom na strednej škole a neprikladajú jej priveľkú vážnosť. Ide však o serióznu prácu, pri ktorej sa očakáva adekvátna forma vypracovania. Je dôležité, aby jej závery priniesli hodnotné informácie. Nesnažte sa pri jej písaní dokázať, že „keď naprší, tak je zem mokrá“. Od iných prác sa vo väčšine prípadov odlišuje hlavne kratším rozsahom, nie však nižšou kvalitou vypracovania.

<<< Späť