Blog

Závet: Čo obsahuje a ako ho napísať?

čo je to závet

Čo je závet?

Závet, ktorý poznáte tiež pod názvom testament či posledná vôľa, je jednostranným právnym úkonom, ktorým fyzická osoba, teda poručiteľ, nakladá v predpísanej forme so svojím majetkom pre prípad smrti. Prejav vôle musí byť v tomto prípade výslovný, a teda nemôže vzbudzovať pochybnosti o tom, čo chcela daná osoba svojím závetom prejaviť. Zároveň musí byť dodržaná zákonom predpísaná forma. Ak by sme mali definíciu závetu úplne zjednodušiť, môžeme povedať, že v závete vyjadrujeme to, čo chceme, aby sa stalo s naším majetkom po našej smrti.

Aké formy závetu poznáme?

Ako vyplýva z Občianskeho zákonníka, existujú tri formy spísania závetu. Poručiteľ môže závet buď napísať vlastnou rukou, alebo ho zriadiť v inej písomnej forme za účasti svedkov alebo vo forme notárskej zápisnice. Závet tiež musí obsahovať niekoľko podstatných náležitostí, ktoré v ňom nesmú byť opomenuté. V prípade nesplnenia všetkých náležitostí sa závet stáva neplatným.

Ako napísať závet?

I keď spísanie závetu nie je náročnou záležitosťou, je dôležité poznať všetky formality, ktoré musí spĺňať. Ide predsa o Váš majetok, ktorý ste nadobudli počas svojho života, a preto Vám záleží na tom, čo sa s ním stane po Vašej smrti. V tejto časti článku si preto rozoberieme, ako napísať jednotlivé vyššie spomenuté formy závetu, aby nedošlo k prípadnému omylu.

Vlastnoručný závet

Vlastnoručný závet je bežnou formou spísania závetu. Pre jeho platnosť je potrebný podpis vlastnou rukou poručiteľa. Okrem toho je dôležité nezabudnúť uviesť deň, mesiac a rok, kedy bol závet podpísaný závetcom. Takýto závet môže poručiteľ napísať v pohodlí domova a predpokladá sa, že ho uloží na miesto, ktoré bude známe pozostalým v prípade jeho smrti. Táto forma spísania závetu so sebou nesie možné riziko a to, že sa dokument dostane do rúk nesprávneho človeka a dôjde k jeho zničeniu. Preto existuje možnosť uloženia do Notárskeho centrálneho registra závetov, ktorá nepredstavuje pre poručiteľa ani pozostalých žiadne riziko v podobe straty či zničenia závetu.

Závet písaný inou formou než vlastnoručne

V dobe moderných technológii je veľká pravdepodobnosť, že sa závetca rozhodne spísať svoju poslednú vôľu vo forme napríklad počítačového dokumentu.
Závet, ktorý poručiteľ nenapísal vlastnou rukou, musí ale vlastnou rukou podpísať a pred dvoma svedkami súčasne prítomnými výslovne prejaviť, že listina obsahuje jeho poslednú vôľu. Svedkovia sa musia na závet podpísať. V tejto súvislosti je dobré uviesť, že svedkami môžu byť len osoby spôsobilé na právne úkony. V prípade, že závetcom je osoba nevidomá, nemá alebo nepočujúca, je potrebná účasť až 3 svedkov.

Závet spísaný vo forme notárskej zápisnice

Ďalšou a zároveň poslednou možnosťou, ako spísať svoju poslednú vôľu je prejaviť ju do notárskej zápisnice. Táto forma je z hľadiska financií najnákladnejšou, ale zároveň predstavuje najmenšie riziko neplatnosti závetu. Pri tejto forme spísania závetu získa poručiteľ odbornú pomoc od notára, ktorý mu pomôže s prerozdelením jeho majetku. Vloženie poslednej vôle do notárskej zápisnice je jedinou formou spísania závetu, ktorú môžu vykonať aj deti nad pätnásť rokov.

Vzor vlastnoručného závetu

Ja dolupodpísaný Ján Novák, narodený v Trenčíne dňa 3. februára 1975, bytom Gen. M. R. Štefánika xxx, xxx Trenčín, plne si uvedomujúc závažnosť svojho konania, bez nátlaku, týmto dokumentom vyjadrujem svoju poslednú vôľu pre prípad svojej smrti.

Všetok svoj majetok, ktorý tvorí – byt, nachádzajúci sa v Trenčíne na ulici Gen. M. R. Štefánika xxx v Trenčíne, zapísaný v katastri nehnuteľností v Trenčíne, pod č. xxx, katastrálne územie Trenčín, týmto odkazujem svojej jedinej dcére, Kataríne Novákovej, narodenej v Trenčíne dňa 15. marca 1999, bytom Sedmohradská xxx, xxx Považská Bystrica. Tento závet bol spísaný mnou, za plného vedomia a bez akéhokoľvek nátlaku. Zároveň som si vedomí všetkých právnych následkov vyplývajúcich z obsahu tohto závetu.

V Trenčíne, dňa 25. októbra 2021

podpis Jána Nováka

Kde sa dozviete viac?

Zaujala Vás táto téma? Vďaka štúdiu na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy máte príležitosť dozvedieť sa mnoho dôležitých informácii, ktoré Vám pomôžu v praxi. Dozviete sa aj to, ako fungovalo dedenie zo závetu v minulosti a ako sme sa postupným vývojom práva dostali až k dnešnej úprave. Je to úplne jednoduché! Tak neváhajte a vyplňte si online prihlášku na našej webovej stránke.

 

Autor článku: Natália Tulisová, študentka Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy

 

<<< Späť