Blog

Koncept dividendovej politiky a jeho uplatnenie v podnikaní

peniaze

Dividendy sú podiel na zisku rozdeľovaný akcionárom spoločnosti a sú výnosom, ktorý akcionári dostávajú z investovania do spoločnosti. Manažment spoločnosti musí použiť zisky na uspokojenie potrieb svojich rôznych zainteresovaných strán, ale uprednostňuje akcionárov, pretože čelia najvyšším rizikám pre spoločnosť. Existujú dva typy.

Typy dividend

Hotovostná dividenda

Je to dividenda, ktorá je vyplácaná hotovostne a znižuje hotovostné rezervy spoločnosti.

Bonusové akcie

Týkajú sa akcií, ktoré spoločnosť rozdeľuje akcionárom zadarmo. Zvyčajne sa to robí popri, nie namiesto hotovostných dividend.

Dividendová politika spoločnosti určuje, koľko a ako často spoločnosť vypláca svojim akcionárom dividendy. Keď je firma zisková, musí sa rozhodnúť, čo s ňou urobí. Môžu si ponechať zisky v spoločnosti (nerozdelený zisk v súvahe), alebo rozdeliť peniaze akcionárom vo forme dividend.  (Loo, 2023)

Záujmy dividendovej politiky

Poskytovanie príjmu akcionárov:  Jednotlivec investuje do spoločnosti na financovanie jej projektov expanzie, pričom od spoločnosti očakáva určitý výnos. Dividendy sú zdrojom výnosu, ktorý akcionári očakávajú od ziskov spoločnosti. Takže keď je spoločnosť zisková a má dostatok peňazí na reinvestície, vypláca akcionárom dividendy. Koľko a kedy sa dividendy vyplatia, je výlučne v rukách spoločnosti.

Financovanie budúcich projektov: Spoločnosti môžu použiť dlh alebo pôžičky na financovanie projektov expanzie alebo použiť čistý príjem na financovanie plánov rastu. Dlh a pôžičky sú často drahé, pretože podniky musia platiť úroky z pôžičiek. Použitím nerozdeleného zisku môžu spoločnosti sponzorovať projekty bez platenia úrokov alebo dividend. Ak má však spoločnosť dostatočné vnútorné rezervy, jej zisky sa môžu deliť s akcionármi vo forme dividend. (Chaluvadi, 2022)

Ako funguje dividendová politika?

Niekto môže namietať, že na dividendovej politike nezáleží, ale je to príjem pre akcionárov. Vedúci predstavitelia spoločností sú zvyčajne najväčšími akcionármi a najviac profitujú zo štedrej dividendovej politiky. Väčšina spoločností považuje dividendovú politiku za neoddeliteľnú súčasť svojej podnikovej stratégie. Manažment musí určiť výšku, načasovanie a rôzne ďalšie faktory ovplyvňujúce výplatu dividend. Existujú tri typy dividendových politík: stabilná dividendová politika, fixná dividendová politika a zostatková dividendová politika. (Chen, 2020)

Typy dividendovej politiky

Stabilná dividendová politika – V rámci stabilnej dividendovej politiky je percento ziskov vyplácaných ako dividendy pevné. Napríklad, ak má spoločnosť výplatný pomer 6 %, výplatný pomer je percento vyplateného zisku bez ohľadu na to, aký ziskový bol za finančný rok. Pevná dividenda sa vypláca bez ohľadu na to, či je príjem spoločnosti 1 milión USD alebo 100 000 USD. Investovanie do spoločností, ktoré dodržiavajú takéto zásady, môže predstavovať riziko pre investorov, pretože výška dividend kolíše v závislosti od úrovne zisku. Akcionári často čelia veľkej neistote, pretože nepoznajú presnú dividendu, ktorú dostanú.

Pravidelná dividendová politika

V súlade so svojou pravidelnou dividendovou politikou spoločnosť každoročne rozdeľuje dividendy svojim akcionárom. Ak spoločnosť dosiahne mimoriadny zisk (veľmi vysoký zisk), prebytočný zisk sa nerozdelí medzi akcionárov, ale zostáva spoločnosti ako vnútorné rezervy. Aj keď spoločnosť utrpí straty, akcionári môžu stále dostávať dividendy podľa politiky. Pravidelná dividendová politika je vhodná pre spoločnosti so stabilným cash flow a stabilnými ziskami. Spoločnosti, ktoré vyplácajú dividendy týmto spôsobom, sa považujú za nízkorizikové investície, pretože aj keď sú dividendy vyplácané pravidelne, nemusia byť príliš vysoké.

Nepravidelná dividendová politika

Pri nepravidelnej dividendovej politike spoločnosti nemusia vyplácať dividendy akcionárom a predstavenstvo môže rozhodnúť, čo urobí so ziskom. Ak v konkrétnom roku dosiahnu nezvyčajný zisk, môžu sa rozhodnúť rozdeliť ho akcionárom alebo nevyplatiť dividendu, ale namiesto toho si ponechať zisk na expanziu podnikania a budúce projekty. Spoločnosti bez stabilného peňažného toku alebo nelikvidity prijímajú politiku nepravidelných dividend. Investori investujúci do spoločností, ktoré dodržiavajú túto politiku, čelia veľmi vysokému riziku, že za aktuálny finančný rok nedostanú žiadne dividendy.

Žiadna dividendová  politika – V rámci nulovej dividendovej politiky spoločnosť nevypláca akcionárom žiadne dividendy. Je to preto, že všetky získané zisky sú ponechané a reinvestované do podnikania pre budúci rast. Spoločnosti, ktoré nevyplácajú dividendy, rastú a akcionári investujú, keď sa hodnota akcií spoločnosti zhodnocuje. Pre investorov sú rastúce ceny akcií cennejšie ako dividendy. (Loo, 2023)

Príklad dividendovej politiky v praxi

Kinder Morgan (KMI) ohromil svet investícií tým, že v roku 2015 znížil dividendu o 75 %, čo spôsobilo pád jej akcií. Mnohí investori však zisťujú, že spoločnosť má pevné základy a robí správne finančné rozhodnutia pre svoju budúcnosť. V tomto prípade spoločnosti, ktoré znížili svoje dividendy, skutočne pracujú v ich prospech, pričom akcie Kinder Morgan vzrástli za šesť mesiacov po znížení dividend takmer o 25 %. Začiatkom roka 2019 spoločnosť opäť zvýšila výplatu dividend o 25 %, čo je krok, ktorý pomohol obnoviť dôveru investorov v energetickú spoločnosť. (Chen, 2020)

Chcete vedieť viac?

Na Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy sú dividendy súčasťou učebných osnov. Pošlite si online prihlášku na bakalárske štúdium v študijnom programe Ekonomika a manažment podnikania ešte dnes.

 

Zoznam použitej literatúry: 

Andrew Loo, Dividend Policy, [2023-3-8]. Dostupné z : https://corporatefinanceinstitute.com/resources/equities/dividend-policy/

Shivani Chaluvadi, Dividend Policy, [2022-12-26]. Dostupné z : https://scripbox.com/mf/dividend-policy/

James Chen, Dividend Policy: What It Is and How the 3 Types Work, [2020-11-19]. Dostupné z : https://www.investopedia.com/terms/d/dividendpolicy.asp

<<< Späť