Fakulta ekonómie a podnikania

Bakalárske štúdium

Študijný odbor Študijný program Jazyk štúdia Zamerania (voliteľné) Forma štúdia Doba štúdia/Titul Miesto štúdia
Ekonómia a manažment Ekonomika a manažment podnikania slovenský

Bez zamerania

externá
3 roky
Bc.
Bratislava
Ekonómia a manažment Ekonomika a manažment podnikania slovenský

Bez zamerania

denná
3 roky
Bc.
Bratislava

Chceš byť úspešný manažér? Láka Ťa podnikanie?

Širokospektrálnosťou ekonomických disciplín, vysoko kvalifikovanými pedagógmi s dlhoročnými skúsenosťami v danom odvetví a kvalitným vzdelaním má fakulta silnú pozíciu medzi vysokými školami s ekonomickým zameraním na Slovensku. Dôkazom je 17% nárast prvákov do akademického roka 2018/2019 v porovnaní v minulým akademickým rokom.

Ekonomika a manažment podniku a Medzinárodné podnikanie

Ekonomika a manažment podniku a Medzinárodné podnikanie sú dva žiadané študijné obory, ktorých štúdium Ti ponúka iba Fakulta ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy. Poskytneme Ti prakticky overené domáce a medzinárodné poznatky, budeme rozvíjať tvoju tvorivosť, komplexnosť a systémovosť ekonomického myslenia.

Moderná výučba na bakalárskom stupni

Fakulta prináša moderné a sofistikované vzdelávacie postupy. Pripravíme Ťa nielen pre domáci, ale aj pre európsky a celosvetový trh práce. Štúdiom sa naučíš analyzovať ekonomické javy v podniku a prijímať kompetentné a správne rozhodnutia. Manažérske uplatnenie nájdeš v rôznych typoch súkromného a verejného sektora. Získaš odborné komunikačné zručnosti v cudzom jazyku, preto sa uplatníš aj v medzinárodnom ekonomickom prostredí, ako sú napr. spoločné podniky so zahraničnou účasťou a priamo v zahraničných firmách v celej Európskej únií.

Počas štúdia Ti pomôžeme rozvíjať myslenie a tvorivosť tým správnym smerom. Budeš vedieť riešiť stredne náročné úlohy na rôznych manažérskych funkciách. Poskytneme Ti potrebné znalosti v oblasti národohospodárskych a podnikovo-hospodárskych disciplín, práva, medzinárodného obchodu, marketingu, financií, účtovníctva, matematiky, štatistiky a informatiky.

Po skončení bakalárskeho štúdia môžeš pokračovať v inžinierskom študijnom programe.

Podajte prihlášku, pohodlne, online a ihneď!

Prihlášky na bakalársky stupeň Fakulty ekonómie len elektronicky

Na PEVŠ sa prihláška na štúdium podáva výlučne v elektornickej forme prostredníctvom akademického systému UIS. Do e-prihlášky sa nenahrávajú žiadne prílohy a postup je pomerne jednoduchý: uchádzač zadáva jeho osobné údaje, informácie o strednej škole a vyberá si, na ktorú fakultu, formu a stupeň sa prihlasuje. Po zaregistrovaní e-prihlášky sa uchádzačovi vygeneruje číslo účtu a variabilný symbol, ktorý slúži na úhradu poplatku za spracovanie prihlášky vo výške 20,- €. Ak máte problémy s podaním prihlášky, pomôže Vám náš eBook s riešeniami najčastejších problémov. Za kompletnú je považovaná, ak má správne uvedené nasledovné sekcie:

  • Osobné údaje
  • Adresy uchádzača
  • Údaje o prihláške
  • Zaplatený poplatok za príjimacie konanie.

PEVŠ je vysokou školou, ktorá má ako jediná na Slovensku neustály nárast počtu študentov do 1. ročníka štúdia.

 

Infolinka pre uchádzačov

(Dostupnosť infolinky v pracovné dni: 9:00-15:00)

Fakulta: Právo, Psychológia
Tel: +421 910 271 246
Fakulta: Ekonómia, Masmédia, Informatika
Tel: +421 910 271 246
Kontaktný email
info@paneurouni.com
Podanie prihlášky
Online prihláška