Blog

Koncept ekologického hospodárstva

veterné turbíny

Čo je to ekologické hospodárstvo? Môže stáť len ako samostatné odvetvie priemyslu, alebo je pevnou súčasťou všetkých jeho ostatných odvetví? Aké sú jeho ciele a ako sa aplikuje napríklad u nás v Európe? Aké sú jeho pozitíva a negatíva? 

Čo je ekologické hospodárstvo?

V súčasnosti je otázka ekologického hospodárstva a trvalo udržateľných zdrojov výrazne aktuálna, nakoľko je potrebné, aby bol vytvorený pomyselný most medzi ekonomikou a ekológiou. Dôsledkom toho sa čoraz viac vyvíjajú a implementujú technológie, ktoré efektívne využívajú rôzne zdroje. Avšak aj napriek snahe, svetové spoločenstvo nie je dostatočné dynamické, aby tieto problémy vyriešilo potrebnou rýchlosťou. Riešenie problému sa komplikuje aj kvôli ekonomickým záujmom a politickému vnímaniu krajín, medzi ktorými je veľký rozdiel. Pojem ekologické hospodárstvo by mal byť dobre známy a malo by sa vyvíjať väčšie úsilie na jeho zavedenie do praxe. Inak povedané, „zelená ekonomika“ pred nami stojí ako nevyhnutný spôsob tvorby kapitálu, technického pokroku ale aj vzdelávania. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S221499372200121X

Ciele ekologického hospodárstva

Jedným z najdôležitejších a zároveň konečných cieľov zelenej ekonomiky, resp. ekologického hospodárstva je postupné oslobodenie ľudí od závislosti na fosílnych zdrojoch energie. Tým sa dosiahne ekologický a trvalo udržateľný ekonomický a sociálny rozvoj. Odvetvia ekologického hospodárstva môžu výrazne ovplyvniť spotrebu a ceny fosílnej energie prostredníctvom vyššej efektívnosti využitia energie, väčších investícií a výroby obnoviteľnej energie, pokročilých materiálov a technológii. Je dokázané, že zameranie, len na trhy s fosílnou energiou, nie je praktické pre investorov pri prideľovaní rôznych akcií v sektore ekologického hospodárstva. Rôzne akcie zo sektora zelenej ekonomiky môžu ponúknuť uspokojivú efektívnosť hedgingu na trhu so zemným plynom a niektoré z nich môžu dokonca poskytnúť veľmi blízke hedgingové právomoci ako zlato a USD. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1544612323000065

Na ceste k ekologickejšej a udržateľnejšej Európe

Občania Európskej únie sú chránení najprísnejšími environmentálnymi normami na svete. EÚ a všetky vlády členských štátov spolu s podporou špecializovaných výskumných programov, financovania ale aj právnych predpisov stanovili jasné ciele environmentálnej politiky, ktorý sa týka EÚ. Medzi ciele stanovili:

  • chrániť, zachovávať a zveľaďovať prírodný kapitál EÚ,
  • chrániť občanov EÚ pred rôznymi environmentálnymi rizikami ohrozujúcimi ich zdravie a blahobyt,
  • prejsť na nízkouhlíkové, ekologické a konkurencieschopné hospodárstvo efektívne využívajúce zdroje. 

https://european-union.europa.eu/priorities-and-actions/actions-topic/environment_sk 

Pozitíva a negatíva ekologického hospodárenia na pôde

Tak ako má ekologické hospodárenie pozitíva, tak má aj svoju negatívnu stránku a to hlavne pri ekologickom systéme hospodárení na pôde. Medzi pozitíva môžeme zaradiť produkciu zdravotne nezávadných potravín, zabezpečovanie kvality pred kvantitou, zachovanie prirodzenej úrodnosti pôdy, či nižšie materiálové náklady. Negatívne následky tohto hospodárenia sa týkajú zväčša vyššej prácnosti výroby, zložitej ekologickej a ekonomickej väzby, či samotná kolísavosť výsledkov hospodárenia ekonomickej efektívnosti výroby.

https://www.researchgate.net/profile/Drahoslav-Lancaric/publication/257260898_Manazment_a_ekonomika_ekologickej_polnohospodarskej_vyroby/links/00463524be81c84823000000/Manazment-a-ekonomika-ekologickej-polnohospodarskej-vyroby.pdf 

Chcete sa o ekologickom hospodárstve dozvedieť viac?

Pošlite si online prihlášku na bakalárske štúdium na Fakulte ekonómie a podnikania v niektorom z atraktívnych študijných programov a staňte sa odborníkom v tejto oblasti alebo získajte potrebné teoretické aj praktické zručnosti na vybudovanie vlastného podniku v odvetví ekologického hospodárstva.

Zdroje:

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S221499372200121X

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1544612323000065

https://european-union.europa.eu/priorities-and-actions/actions-topic/environment_sk

https://www.researchgate.net/profile/Drahoslav-Lancaric/publication/257260898_Manazment_a_ekonomika_ekologickej_polnohospodarskej_vyroby/links/00463524be81c84823000000/Manazment-a-ekonomika-ekologickej-polnohospodarskej-vyroby.pdf 

<<< Späť