Fakulta ekonómie a podnikania

Ekonomika a manažment podnikania

 

Svet ekonómie, peňazí, manažmentu a podnikania na PEVŠ

Zaujíma vás svet ekonómie, peňazí, manažmentu a podnikania? Bakalárske štúdium v dennej forme štúdia vám umožňuje stať sa odborníkom v ekonomických odboroch.

Bakalárske štúdium na Fakulte ekonomiky a manažmentu podnikania PEVŠ prináša študentom tie najnovšie informácie zo sveta ekonómie. Štúdiom získate širokú škálu teoretických vedomostí a praktických zručností pre úspešné pôsobenie v národných a medzinárodných podnikoch. Pútavými prednáškami z oblasti ekonómie, marketingu, manažmentu a cestovného ruchu od vysoko kvalifikovaných expertov z praxe si študenti osvojujú vedomosti, ktoré ich pripravujú k budúcej profesii. Dlhoročnými skúsenosťami pedagógov sa študenti bakalárskeho stupňa štúdia vnárajú do problematiky riešenia tých najaktuálnejších ekonomických, marketingových a manažérskych tém. Študenti si počas štúdia môžu vybrať zo zameraní Účtovníctvo, dane a finančné poradenstvo, Manažment startupovštúdium bez zamerania.

Ak sa rozhodnete pre rozšírené štúdium ekonómie, kde je výučba obohatená o predmety so zameraním na cestovných ruch, študent má jedinečnú možnosť získať hneď dva tituly (Bc. a BBA) dvoch vysokých škôl v rámci trojročného (resp. štvorročného v externej forme) štúdia v Bratislave.

Rozvoj získaných vedomostí

Hlavným cieľom bakalárskeho štúdia je orientácia v ekonomickej sfére a získanie vedomostí z manažérskej oblasti a z oblasti cestovného ruchu. Výhodou je aj možnosť štúdia cudzích jazykov prepojených s odborom. Hlavným cieľom fakulty je vzdelávať profesionálov a odborníkov, ktorý vedia neskôr uplatniť teoretické a praktické skúsenosti vo svojej kariére.

Keďže Fakulta ekonomiky a manažmentu podnikania kladie dôraz na vzdelávanie prepojené s praxou, podmienky štúdia na bakalárskom stupni štúdia sú k tomu prispôsobené špeciálnymi aktivitami. Fakulta napĺňa svoje vízie a formou atraktívnych špecializácií, profesionálnych stáží a exkurzií plne podporuje myšlienku výučby v praktickej rovine. Na akademickej pôde hosťujú veľké osobnosti zo sveta ekonómie, marketingu a manažmentu, ktoré študentom predkladajú inovatívne princípy a nastoľujú nové témy podľa súčasných trendov. Fakulta ekonómie a podnikania spolupracuje s partnermi pre vzdelávanie, s renomovanými spoločnosťami, vďaka ktorým študentom umožňujeme prax, prípadne zamestnanie vo svojom odbore už počas štúdia na vysokej škole.

Bakalársky stupeň štúdia je možné absolvovať v dennej a externej forme a dokonca s online podporou.  Klasická externá forma štúdia umožňuje štúdium v blokových výučbách počas dní piatok a sobota priamo v priestoroch fakulty, aby pracujúci získali dostatok času na prípravu na výučbu a na skúšky. Pre jednotlivcov, ktorí nemôžu kvôli pracovným prípadne iným dôvodom vycestovať do sídla fakulty v pravidelných intervaloch, odporúčame štúdium externé s online podporou. Nový modul online podpory jednotlivcom zefektívni štúdium a ušetrí čas. Prednášky je možné sledovať z domu či práce online a kvalita a podmienky štúdia sa na jeho úspešné absolvovanie nemenia. Skúšky prebiehajú priamo na Fakulte ekonómie a podnikania v Bratislave.

Počas bakalárskeho stupňa štúdia v dennej aj externej forme si osvojíte svoje štatistické, ekonomické zručnosti a získate schopnosť analyzovať údaje, vytvárať a prezentovať silné argumenty a riešiť zložité obchodné, manažérske problémy. Toto sú kľúčové zručnosti, ktoré oceňujú zamestnávatelia v podnikateľskej sfére.

Referencie:

Jakub Kováč: “Osobitý prístup a práca so študentmi, priestor nielen pre vedomosti, ale i získavanie použiteľnej praxe a kompetencií. Osobná skúsenostť s tromi študentmi, výnimočne dobrá práca, nielen vedomostný, ale aj praktický a profesijný základ.”

Katarína Dekanková: “Vzdelanie, ktoré znamená úspech.”

František Wágner: “PEVŠ je miesto, kde naozaj vedia skĺbiť vynikajúcich pedagógov s technickým vybavením a výučbou. Kto chce, veľa sa naučí, lebo vzdelanie je v prvom rade o sebadisciplíne a potom o PEVŠ.”

Študijná príručka

Prihláška

Školné a poplatky

Širokospektrálnosťou ekonomických disciplín, vysoko kvalifikovanými pedagógmi s dlhoročnými skúsenosťami v danom odvetví a kvalitným vzdelaním má fakulta silnú pozíciu medzi vysokými školami s ekonomickým zameraním na Slovensku. Dôkazom je 17% nárast prvákov do akademického roka 2018/2019 v porovnaní v minulým akademickým rokom.

Výhodou je aj možnosť štúdia cudzích jazykov prepojených s odborom. Cieľom bakalárskeho štúdia je orientácia v ekonomickej sfére a získanie vedomostí z manažérskej oblasti.

Online prihláška tu!

Základné informácie

Študijný odbor: Ekonómia a manažment

Študijný program: Ekonomika a manažment podnikania

Titul: Bc.

Doba štúdia: 3 roky

Forma štúdia: denná

Jazyk: slovenský

Miesto štúdia: Bratislava

Termín podania e-prihlášky: 31.5.2024

Zamerania

Kontakt

Email: info@paneurouni.com

Infolinka:  +421 911 478 998

Základnou podmienkou prijatia na bakalársky študijný program „Ekonomika a manažment podnikania “ zaradeného do študijného odboru 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku je preukázané úplné stredné alebo úplné stredné odborné vzdelanie podľa § 56 ods.1 zákona č.131/2002. Zmenou oproti minulému roku je, že prijímacie skúšky sa nebudú konať.

Denné Bc. štúdium podnikania

Uchádzači o bakalárske štúdium si podajú prihlášku výhradne elektronickou formou. Fakulta neprijíma prihlášky v papierovej podobe, to znamená, že nie je potrebné e-prihlášku zo systému vytlačiť.  E-prihláška sa bude považovať za kompletnú len v prípade, ak má správne vyplnené všetky sekcie: Osobné údaje, Adresy uchádzača, Údaje o prihláške. Zároveň musí byť zaplatený poplatok za prijímacie konanie.

Prihláška na štúdium sa podáva samostatne na dennú a samostatne na externú formu štúdia, poplatok sa uhrádza za každú formu štúdia zvlášť.

Vstup na elektronickú prihlášku
Postup podania e-prihlášky nájdete tu.

Prihláste sa na štúdium ekonomiky

Po vyplnení e-prihlášky je potrebné na študijné oddelenie FEP doručit, resp. zaslať poštou nasledovné prílohy:

Uchádzači, ktorí maturujú tento rok:

  1. vlastnoručne podpísaný štruktúrovaný životopis EUROPASS,
  2. doklad o zaplatení poplatku za spracovanie prihlášky.

Overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia (notárom alebo matrikou) zašle uchádzač po ich obdržaní.

Uchádzači, ktorí maturovali pred rokom a skôr:

  1. overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia (notárom alebo matrikou) – originály vysvedčení sa nebudú preberať
  2. vlastnoručne podpísaný štruktúrovaný životopis EUROPASS,
  3. doklad o zaplatení poplatku za spracovanie prihlášky.

Po zaregistrovaní e-prihlášky sa uchádzačovi vygeneruje číslo účtu a variabilný symbol, ktorý slúži na úhradu poplatku za spracovanie prihlášky vo výške 20,- €.

Poplatok za prijímaciu skúšku: 20 eur
Číslo účtu: vygeneruje informačný systém po podaní e-prihlášky
Adresa príjemcu: PEVŠ n.o., Tomášikova 20, 821 02 Bratislava
Variabilný symbol: vygeneruje sa po vstupe do e-prihlášky v sekcii “Zaplatené”
Poznámka:do správy pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko uchádzača (nie rodinného príslušníka, ktorý realizuje úhradu).

Číslo účtu IBAN: SK97 1100 0000 0026 2611 7103, BIC: TATRSKBX

Ak sa nepoužije správny variabilný symbol, platba nie je spárovaná a študijné oddelenie nemôže s prihláškou ďalej pracovať. Poplatok sa po zaevidovaní prihlášky, v prípade neúčasti na prijímacej skúške, resp. pri zrušení prihlášky zo strany uchádzača, nevracia.

Uchádzač bude informovaný o stave jeho e-prihlášky prostredníctvom e-mailovej komunikácie:

1. e-mailová správa – o zaregistrovaní e-prihlášky informačným systémom,
2. e-mailová správa – potvrdzujúca prijatie platby – po zaplatení poplatku za prijímacie konanie,
3. e-mailová správa – o akceptovaní kompletnej e-prihlášky fakultou (túto správu uchádzač musí dostať najneskôr do 14 dní od posledného termínu na podanie prihlášok).

Požadované doklady zasielajte na adresu:

Paneurópska vysoká škola
Fakulta ekonómie a podnikania
Študijné oddelenie
Tomášikova 20
P.O.BOX 12
820 09 Bratislava 29

Doplňujúce informácie pre uchádzačov zo zahraničia okrem uchádzačov z Českej republiky. Podmienky prijatia na 1. stupeň štúdia.

Fakulta prijme na základe skúseností z prijímacieho konania a zápisov študentov v predchádzajúcich rokov nevyhnutný počet uchádzačov pre naplnenie optimálneho počtu študentov v prvom ročníku bakalárskeho štúdia.

Zahraniční uchádzači a uchádzači, ktorí absolvovali stredoškolské štúdium, alebo jeho časť v zahraničí sú povinní podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov požiadať príslušný Krajský školský úrad o uznanie (nostrifikáciu) dokladu o vzdelaní absolventa strednej školy v zahraničí, alebo o vydanie potvrdenia o rovnocennosti dokladu o vzdelaní (v prípadoch štátov, s ktorými má SR uzavretú dohodu o vzájomnom uznávaní dokladov o vzdelaní). Uchádzači o štúdium zo zahraničia môžu byť prijatí na štúdium do programu organizovaného v slovenskom jazyku s podmienkou, že vykonajú prijímaciu skúšku zo slovenského jazyka. Táto podmienka sa netýka občanov Českej republiky a cudzincov, ktorí vykonali maturitnú skúšku zo slovenského jazyka v Slovenskej republike, alebo absolvovali bakalárske alebo inžinierske (magisterské) študijné programy v slovenskom jazyku. Uchádzači o štúdium zo zahraničia sa môžu prihlásiť na štúdium do programu organizovaného v nemeckom (alebo anglickom) jazyku za stanovených organizačných a finančných podmienok. V prípade organizovania štúdia v cudzom jazyku prijímacie konanie bude vykonané v nemeckom (alebo anglickom) jazyku podľa rozhodnutia dekana.

O prijatí na štúdium rozhoduje dekan fakulty na základe rozhodnutia prijímacej komisie v súlade s podmienkami stanovenými pre prijatie. Na základe žiadosti uchádzača o preskúmanie rozhodnutia o neprijatí môže dekan uchádzača prijať alebo žiadosť odstúpiť rektorovi. Rektor potvrdí rozhodnutie dekana, zmení rozhodnutie, ak bolo vydané v rozpore so zákonom, s vnútorným predpisom vysokej školy, alebo žiadosť v sporných prípadoch odstúpi Správnej rade.

Oznámením rozhodnutia o prijatí na štúdium vzniká uchádzačovi právo na zápis na štúdium. Uchádzač je povinný oboznámiť sa s finančnými podmienkami štúdia na fakulte a školné zaplatiť v termíne stanovenom PEVŠ. Dňom zápisu na štúdium sa uchádzač stáva študentom vysokej školy. Termín zápisu bude zverejnený na web-stránke fakulty začiatkom mesiaca júl.