Fakulta ekonómie a podnikania

Ekonomika a manažment podnikania

 

Svet ekonómie, peňazí, manažmentu a podnikania na PEVŠ

Zaujíma vás svet ekonómie, peňazí, manažmentu a podnikania? Bakalárske štúdium v dennej forme štúdia vám umožňuje stať sa odborníkom v ekonomických odboroch.

Bakalárske štúdium na Fakulte ekonomiky a manažmentu podnikania PEVŠ prináša študentom tie najnovšie informácie zo sveta ekonómie. Štúdiom získate širokú škálu teoretických vedomostí a praktických zručností pre úspešné pôsobenie v národných a medzinárodných podnikoch. Pútavými prednáškami z oblasti ekonómie, marketingu, manažmentu a cestovného ruchu od vysoko kvalifikovaných expertov z praxe si študenti osvojujú vedomosti, ktoré ich pripravujú k budúcej profesii. Dlhoročnými skúsenosťami pedagógov sa študenti bakalárskeho stupňa štúdia vnárajú do problematiky riešenia tých najaktuálnejších ekonomických, marketingových a manažérskych tém. Študenti si počas štúdia môžu vybrať zo zameraní Účtovníctvo, dane a finančné poradenstvo, Manažment startupovštúdium bez zamerania.

Ak sa rozhodnete pre rozšírené štúdium ekonómie, kde je výučba obohatená o predmety so zameraním na cestovných ruch, študent má jedinečnú možnosť získať hneď dva tituly (Bc. a BBA) dvoch vysokých škôl v rámci trojročného (resp. štvorročného v externej forme) štúdia v Bratislave.

Rozvoj získaných vedomostí

Hlavným cieľom bakalárskeho štúdia je orientácia v ekonomickej sfére a získanie vedomostí z manažérskej oblasti a z oblasti cestovného ruchu. Výhodou je aj možnosť štúdia cudzích jazykov prepojených s odborom. Hlavným cieľom fakulty je vzdelávať profesionálov a odborníkov, ktorý vedia neskôr uplatniť teoretické a praktické skúsenosti vo svojej kariére.

Keďže Fakulta ekonomiky a manažmentu podnikania kladie dôraz na vzdelávanie prepojené s praxou, podmienky štúdia na bakalárskom stupni štúdia sú k tomu prispôsobené špeciálnymi aktivitami. Fakulta napĺňa svoje vízie a formou atraktívnych špecializácií, profesionálnych stáží a exkurzií plne podporuje myšlienku výučby v praktickej rovine. Na akademickej pôde hosťujú veľké osobnosti zo sveta ekonómie, marketingu a manažmentu, ktoré študentom predkladajú inovatívne princípy a nastoľujú nové témy podľa súčasných trendov. Fakulta ekonómie a podnikania spolupracuje s partnermi pre vzdelávanie, s renomovanými spoločnosťami, vďaka ktorým študentom umožňujeme prax, prípadne zamestnanie vo svojom odbore už počas štúdia na vysokej škole.

Bakalársky stupeň štúdia je možné absolvovať v dennej a externej forme a dokonca s online podporou.  Klasická externá forma štúdia umožňuje štúdium v blokových výučbách počas dní piatok a sobota priamo v priestoroch fakulty, aby pracujúci získali dostatok času na prípravu na výučbu a na skúšky. Pre jednotlivcov, ktorí nemôžu kvôli pracovným prípadne iným dôvodom vycestovať do sídla fakulty v pravidelných intervaloch, odporúčame štúdium externé s online podporou. Nový modul online podpory jednotlivcom zefektívni štúdium a ušetrí čas. Prednášky je možné sledovať z domu či práce online a kvalita a podmienky štúdia sa na jeho úspešné absolvovanie nemenia. Skúšky prebiehajú priamo na Fakulte ekonómie a podnikania v Bratislave.

Počas bakalárskeho stupňa štúdia v dennej aj externej forme si osvojíte svoje štatistické, ekonomické zručnosti a získate schopnosť analyzovať údaje, vytvárať a prezentovať silné argumenty a riešiť zložité obchodné, manažérske problémy. Toto sú kľúčové zručnosti, ktoré oceňujú zamestnávatelia v podnikateľskej sfére.

Referencie:

Jakub Kováč: “Osobitý prístup a práca so študentmi, priestor nielen pre vedomosti, ale i získavanie použiteľnej praxe a kompetencií. Osobná skúsenostť s tromi študentmi, výnimočne dobrá práca, nielen vedomostný, ale aj praktický a profesijný základ.”

Katarína Dekanková: “Vzdelanie, ktoré znamená úspech.”

František Wágner: “PEVŠ je miesto, kde naozaj vedia skĺbiť vynikajúcich pedagógov s technickým vybavením a výučbou. Kto chce, veľa sa naučí, lebo vzdelanie je v prvom rade o sebadisciplíne a potom o PEVŠ.”

Študijná príručka

Prihláška

Školné a poplatky

Širokospektrálnosťou ekonomických disciplín, vysoko kvalifikovanými pedagógmi s dlhoročnými skúsenosťami v danom odvetví a kvalitným vzdelaním má fakulta silnú pozíciu medzi vysokými školami s ekonomickým zameraním na Slovensku.Dôkazom je 17% nárast prvákov do akademického roka 2018/2019 v porovnaní v minulým akademickým rokom.

Výhodou je aj možnosť štúdia cudzích jazykov prepojených s odborom. Cieľom bakalárskeho štúdia je orientácia v ekonomickej sfére a získanie vedomostí z manažérskej oblasti.

Online prihláška tu!

Základné informácie

Študijný odbor: Ekonómia a manažment

Študijný program: Ekonomika a manažment podnikania

Titul: Bc.

Doba štúdia: 3 roky

Forma štúdia: denná

Jazyk: slovenský

Miesto štúdia: Bratislava

Termín podania e-prihlášky: 29.2.2024

Zamerania

Kontakt

Email: info@paneurouni.com

Infolinka:  +421 911 478 998

Základnou podmienkou prijatia na bakalársky študijný program „Ekonomika a manažment podnikania “ zaradeného do študijného odboru 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku je preukázané úplné stredné alebo úplné stredné odborné vzdelanie podľa § 56 ods.1 zákona č.131/2002. Zmenou oproti minulému roku je, že prijímacie skúšky sa nebudú konať.

Denné Bc. štúdium podnikania

Uchádzači o bakalárske štúdium si podajú prihlášku výhradne elektronickou formou. Fakulta neprijíma prihlášky v papierovej podobe, to znamená, že nie je potrebné e-prihlášku zo systému vytlačiť.  E-prihláška sa bude považovať za kompletnú len v prípade, ak má správne vyplnené všetky sekcie: Osobné údaje, Adresy uchádzača, Údaje o prihláške. Zároveň musí byť zaplatený poplatok za prijímacie konanie.

Prihláška na štúdium sa podáva samostatne na dennú a samostatne na externú formu štúdia, poplatok sa uhrádza za každú formu štúdia zvlášť.

Vstup na elektronickú prihlášku
Postup podania e-prihlášky nájdete tu.

Prihláste sa na štúdium ekonomiky

Po vyplnení e-prihlášky je potrebné na študijné oddelenie FEP doručit, resp. zaslať poštou nasledovné prílohy:

Uchádzači, ktorí maturujú tento rok:

  1. vlastnoručne podpísaný štruktúrovaný životopis EUROPASS,
  2. doklad o zaplatení poplatku za spracovanie prihlášky.

Overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia (notárom alebo matrikou) zašle uchádzač po ich obdržaní.

Uchádzači, ktorí maturovali pred rokom a skôr:

  1. overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia (notárom alebo matrikou) – originály vysvedčení sa nebudú preberať
  2. vlastnoručne podpísaný štruktúrovaný životopis EUROPASS,
  3. doklad o zaplatení poplatku za spracovanie prihlášky.

Po zaregistrovaní e-prihlášky sa uchádzačovi vygeneruje číslo účtu a variabilný symbol, ktorý slúži na úhradu poplatku za spracovanie prihlášky vo výške 20,- €.

Poplatok za prijímaciu skúšku: 20 eur
Číslo účtu: vygeneruje informačný systém po podaní e-prihlášky
Adresa príjemcu: PEVŠ n.o., Tomášikova 20, 821 02 Bratislava
Variabilný symbol: vygeneruje sa po vstupe do e-prihlášky v sekcii “Zaplatené”
Poznámka:do správy pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko uchádzača (nie rodinného príslušníka, ktorý realizuje úhradu).

Číslo účtu IBAN: SK97 1100 0000 0026 2611 7103, BIC: TATRSKBX

Ak sa nepoužije správny variabilný symbol, platba nie je spárovaná a študijné oddelenie nemôže s prihláškou ďalej pracovať. Poplatok sa po zaevidovaní prihlášky, v prípade neúčasti na prijímacej skúške, resp. pri zrušení prihlášky zo strany uchádzača, nevracia.

Uchádzač bude informovaný o stave jeho e-prihlášky prostredníctvom e-mailovej komunikácie:

1. e-mailová správa – o zaregistrovaní e-prihlášky informačným systémom,
2. e-mailová správa – potvrdzujúca prijatie platby – po zaplatení poplatku za prijímacie konanie,
3. e-mailová správa – o akceptovaní kompletnej e-prihlášky fakultou (túto správu uchádzač musí dostať najneskôr do 14 dní od posledného termínu na podanie prihlášok).

Požadované doklady zasielajte na adresu:

Paneurópska vysoká škola
Fakulta ekonómie a podnikania
Študijné oddelenie
Tomášikova 20
P.O.BOX 12
820 09 Bratislava 29

Doplňujúce informácie pre uchádzačov zo zahraničia okrem uchádzačov z Českej republiky. Podmienky prijatia na 1. stupeň štúdia.

Fakulta prijme na základe skúseností z prijímacieho konania a zápisov študentov v predchádzajúcich rokov nevyhnutný počet uchádzačov pre naplnenie optimálneho počtu študentov v prvom ročníku bakalárskeho štúdia.

Zahraniční uchádzači a uchádzači, ktorí absolvovali stredoškolské štúdium, alebo jeho časť v zahraničí sú povinní podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov požiadať príslušný Krajský školský úrad o uznanie (nostrifikáciu) dokladu o vzdelaní absolventa strednej školy v zahraničí, alebo o vydanie potvrdenia o rovnocennosti dokladu o vzdelaní (v prípadoch štátov, s ktorými má SR uzavretú dohodu o vzájomnom uznávaní dokladov o vzdelaní). Uchádzači o štúdium zo zahraničia môžu byť prijatí na štúdium do programu organizovaného v slovenskom jazyku s podmienkou, že vykonajú prijímaciu skúšku zo slovenského jazyka. Táto podmienka sa netýka občanov Českej republiky a cudzincov, ktorí vykonali maturitnú skúšku zo slovenského jazyka v Slovenskej republike, alebo absolvovali bakalárske alebo inžinierske (magisterské) študijné programy v slovenskom jazyku. Uchádzači o štúdium zo zahraničia sa môžu prihlásiť na štúdium do programu organizovaného v nemeckom (alebo anglickom) jazyku za stanovených organizačných a finančných podmienok. V prípade organizovania štúdia v cudzom jazyku prijímacie konanie bude vykonané v nemeckom (alebo anglickom) jazyku podľa rozhodnutia dekana.

O prijatí na štúdium rozhoduje dekan fakulty na základe rozhodnutia prijímacej komisie v súlade s podmienkami stanovenými pre prijatie. Na základe žiadosti uchádzača o preskúmanie rozhodnutia o neprijatí môže dekan uchádzača prijať alebo žiadosť odstúpiť rektorovi. Rektor potvrdí rozhodnutie dekana, zmení rozhodnutie, ak bolo vydané v rozpore so zákonom, s vnútorným predpisom vysokej školy, alebo žiadosť v sporných prípadoch odstúpi Správnej rade.

Oznámením rozhodnutia o prijatí na štúdium vzniká uchádzačovi právo na zápis na štúdium. Uchádzač je povinný oboznámiť sa s finančnými podmienkami štúdia na fakulte a školné zaplatiť v termíne stanovenom PEVŠ. Dňom zápisu na štúdium sa uchádzač stáva študentom vysokej školy. Termín zápisu bude zverejnený na web-stránke fakulty začiatkom mesiaca júl.

Od Akademického roka 2016/17 otvárame pre študentov prvých ročníkov bakalárskeho stupňa štúdia nové študijné zamerania. Výučba prebieha formou bloku voliteľných predmetov. Študenti tak majú možnosť získať popri bakalárskom titule navyše aj certifikát, ktorý je atestom kvality ich odborných vedomostí a prípravy pre výkon svojho povolania vo veľmi praktickom a bez problémov uplatniteľnom vzdelaní v špecializovanom odbore.

Účtovníctvo, dane a finančné poradenstvo 

Štúdium je zamerané na získanie poznatkov z účtovníctva podnikateľských subjektov, zo zdanenia podnikateľských subjektov a z podnikateľského rozhodovania. Zameranie je zacielená na získanie vedomostí, na základe ktorých možno vykonávať funkcie určené pre podnikových ekonómov, manažérov vo vlastných firmách so základnou znalosťou ekonomických a manažérskych vzťahov. Štúdium pripraví ekonóma na oblasť účtovníctva, daní a finančného poradenstva. Dokáže tak analyzovať a riešiť teoretické a praktické problémy v uvedených oblastiach, bez ktorých nemôže existovať žiaden podnikateľský subjekt.

Profil absolventa a jeho uplatnenie

Absolvent sa uplatní najmä v malých a stredných podnikoch, v súkromnom sektore, ale aj v medzinárodnom prostredí – v podnikoch so zahraničnou účasťou alebo v zahraničných firmách na pozíciách stredného manažmentu. Absolvent dokáže vyhodnocovať, analyzovať a navrhovať vhodné postupy pre účtovnú, daňovú a poradenskú oblasť. V podnikateľskom subjekte je schopný zostaviť účtovnú závierku, vyčísliť základ dane a posúdiť daňovú povinnosť. V interakcii s odborníkmi z praxe dokáže riešiť zložitejšie problémy v oblasti účtovníctva, daní a finančného poradenstva. Má tiež znalosti z finančného účtovníctva a vie analyzovať účtovnú závierku a riešiť konkrétne problémy z praxe podnikov. Zároveň dokáže poskytovať finančné poradenstvo pre malé a stredné podniky. Po úspešnom absolvovaní bloku voliteľných predmetov získa študent certifikát.

Od Akademického roka 2016/17 otvárame pre študentov prvých ročníkov bakalárskeho stupňa štúdia nové študijné zamerania. Výučba prebieha formou bloku voliteľných predmetov. Študenti tak majú možnosť získať popri bakalárskom titule navyše aj certifikát, ktorý je atestom kvality ich odborných vedomostí a prípravy pre výkon svojho povolania vo veľmi praktickom a bez problémov uplatniteľnom vzdelaní v špecializovanom odbore.

Manažment startupov

Startupisti, ktorí sa vzdelávajú, dokážu podľa svetových prieskumov zarobiť až 7-násobok priemerného platu. Potrebné vzdelanie zabezpečí študijné zameranie Manažment startupov. Orientuje sa na problematiku začínajúcich inovatívnych podnikov s potenciálom globálneho rastu a umožňuje im nahliadnuť do systémov ich fungovania. Pripraví ich na potenciálne problémy, ktoré startupistov a mladých začínajúcich podnikateľov na Slovensku ohrozujú. 

Profil absolventa a jeho uplatnenie

Zameranie pripraví absolventa na to ako čeliť ekonomickým a manažérskym výzvam startupov a malých začínajúcich firiem. Po úspešnom ukončení štúdia bude zvládať problematiku riadenia podniku a vedieť, ako myslieť globálne a realizovať v podniku expanziu i prienik na zahraničné trhy. Absolvent si vie vypracovať konkurenčnú analýzu, ale aj  pripraviť životaschopný biznis plán a zabezpečiť získavanie financií na nevyhnutný rast. Po úspešnom absolvovaní bloku voliteľných predmetov získa študent certifikát.

Štúdium je možné aj bez výberu akéhokoľvek zamerania.