Blog

Manažment rizika v podnikaní a jeho dôležitosť

manazment rizika

Rozhodli ste sa podnikať? Aké riziká čakajú pri rôznych rozhodnutiach, ktoré v rámci svojho podnikania urobíte? Je potrebné pre analýzu rizík zriadiť aj nejaký manažment, aby ste boli pripravení naozaj na všetko?

Manažmentom rizika určitej spoločnosti sa zaoberá Oddelenie Manažmentu rizika, respektíve RMD. Niekoľkými hlavnými cieľmi RMD sú:

  • Koordinovanie implementácie riadenia rizík
  • Kontrolovanie dodržiavania metodík a procesov zamýšľaným spôsobom
  • Podporovanie manažmentu a obchodných útvarov v procese implementácie už schválených stratégií riadenia rizík, politík a procesov.
  • Informovanosť predstavenstva a manažmentu na najnovších vývojoch v oblasti medzinárodných štandardov a postupov v oblasti riadenia rizík [2]

Eliminácia rizík v podnikaní

Vo všeobecnosti sa vraví, že elimináciou podstupovania rizík sa nedosiahne efektívne riadenie rizík. Tak isto, posilnenie postupov riadenia rizík bolo jedným z hlavných ponaučení z predchádzajúcej finančnej krízy pre obe finančné aj nefinančné spoločnosti. Existuje len málo dôkazov o spoločnostiach, ktoré dávali väčší dôraz na manažment rizika v posledných rokoch. Napríklad, v prieskume z roku 2011 pre spoločnosť McKinsey, 44% respondentov uviedlo, že ich predstavenstvá kontrolujú a schvaľujú stratégie navrhnuté manažmentom. V tom istom prieskume bolo tiež zistené, že len 14% času predstavenstva bolo stráveného na manažment rizík spoločnosti a 14% respondentov rozumelo rizikám, ktorým ich spoločnosť čelila. [3] Vystavovanie sa kontrolovanému riziku je jednou z ciest, ktorou môže podnik generovať zisk na trhoch či v oblastiach, do ktorých sa jeho konkurencia neodvážila vstúpiť. V prípade neúspechu manažment získa cenné skúsenosti z reálnej situácie na trhu, a zároveň sa naučí aplikovať potrebné sanačné metódy, ktoré potlačia negatívny vplyv prameniaci z neúspešného riskovania.

Manažment rizika pre SME (Small and Medium sized Enterprisers)

Úspešná inovácia je do veľkej miery otázkou identifikácie a riadenia rizika. Čím je menšia spoločnosť, tým je pravdepodobnejšie, že jej prežitie je veľmi závislé od efektívneho manažmentu rizika. S narastajúcim konkurenčným a zákazníckym tlakom na vyššie štandardy, prísnejšiu kontrolu nákladov a rýchlejšie reakčné časy zo strany dodávateľov, je pre SME čoraz dôležitejšie urýchliť inováciu procesov a výrobkov. Sprievodné riziká inovácií sú zároveň pre malú firmu vyššie ako pre veľkú firmu. Menšia firma má zvyčajne menej technických a manažérskych kompetencií, obmedzenejšie financie a obmedzenejší prístup k informáciám v porovnaní s veľkou firmou. Riziko zlyhania, je značné v prípade firiem, kde jeden veľký neúspešný vývoj výrobku alebo procesu je otázkou prežitia podniku. Dôsledkom je charakteristická a pochopiteľná averzia voči riziku. Manažment rizika tak veľmi úzko súvisí aj s diverzifikáciou. Je to podobné, ako keď pri investovaní stavíte všetky svoje financie len na jeden trh či krajinu. Diverzifikované portfólio investícií vám zabezpečí ekonomickú stabilitu aj v prípade, keď sa niektorá z investícií ukáže ako nerentabilná. Staviť pri podnikaní všetky peniaze na jeden produkt alebo službu je preto niečo, čomu by sa mal skúsený manažment rizika vyhnúť. 

Manažment rizika v súvislosti s pandémiou SARS-COV-2

Samostatnou kapitolou v oblasti manažmentu rizika v podnikaní je manažment rizika v súvislosti s krízami. Nedávno sme zažili krízu v podobe pandémie SARS-COV-2. Spoločnosť McKinsey nedávno podporila Federáciu európskych združení pre riadenie rizík (FERMA) pri realizácii komplexného prieskumu o vplyve pandémie na odolnosť podnikov. Do daného prieskumu sa zapojilo viac ako 200 vrcholových manažérov a odborníkov z priemyselných odvetví a krajín. Súčasťou prieskumu bolo zisťovanie významu odolnosti, v rámci podnikových funkcií vrátane stratégie, prevádzky a rizík. 

Opýtaní manažéri a odborníci v prieskume uviedli, že v minulosti sa pri riadení rizík zameriavali na malý počet presne definovaných rizík. Takmer 60% respondentov sa domnieva, že ich organizácie majú vynikajúce alebo veľmi dobré schopnosti v oblasti odolnosti. Čiastočne je to priama reakcia na pandémiu, ktorá rozšírila pohľad vedúcich pracovníkov na funkciu rizika nad rámec jedného alebo dvoch konkrétnych rizík. Viac ako polovica respondentov priznáva, že v dôsledku globálnej pandémie sa význam rizík a odolnosti pre ich organizácie výrazne zvýšil. [1]

Manažment rizika v súvislosti vojenským konfliktom

Jednou z posledných svetových udalostí, ktorá opäť otvorila aj tému manažmentu rizika v podnikaní je aj vojenská invázia u našich východných susedov či konflikt medzi Izraelom a Palestínou, ktoré ovplyvnili ekonomickú situáciu a medzinárodný obchod výraznejšie, než posledná veľká kríza z roku 2009. Manažment rizika v podnikaní preto nie je témou len pre podnikateľov priamo z krajín zasiahnutých vojnou, ale aj pre všetkých, ktorých môžu takéto konflikty ovplyvniť. Útoky na obchodné lode pri pobreží Jemenu, problémy s vývozom ukrajinského obilia, ale aj vysoké ceny energií a palív alebo zastavenie dodávok niektorých fosílnych palív z Ruska nútia manažment rizík hľadať nové a bezpečné cesty pre zaistenie chodu podniku pri adekvátnej rentabilite.

Vybudujte odolnú a prosperujúcu spoločnosť

Ak by ste sa chceli o manažmente rizík v podnikaní dozvedieť viac a využit ich aj v praxi, prihláste sa na bakalárske štúdium na Fakulte ekonómie a podnikania. Naučte sa, čo všetko vám môže pomôcť zachrániť podnik v nepredvídateľných globálnych situáciách, s akými sa naša spoločnosť stretla v posledných rokoch.   

 

Zdroje:

[1] From risk management to strategic resilience, 2022, [on-line], [10.4.2023] Dostupné: https://www.mckinsey.com/capabilities/risk-and-resilience/our-insights/from-risk-management-to-strategic-resilience

[2] Risk management department charter of the financial institution, 2022, [on-line], [10.4.2023] Dostupné: https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/e53f24fd-d1ed-44aa-ae26-a2f806a8ade5/Risk_Management_Department_Charter_of_FIs_model.pdf?MOD=AJPERES&CVID=my.eHSb

[3] Risk Management and Corporate Governance, 2014, [on-line], [10.4.2023] Dostupné: https://www.oecd.org/daf/ca/risk-management-corporate-governance.pdf

[4] Managing Risk and Innovation: the Challenge for Smaller Businesses, 1997, [on-line], [10.4.2023] Dostupné: https://www.oecd.org/innovation/inno/2368582.pdf

<<< Späť