Blog

Neakademický titul DiS

neakademicky titul dis

Stretli ste sa počas štúdia alebo v práci s človekom, ktorý mal za menom písaný titul DiS? Ak ste o tomto titule doteraz nepočuli, v nasledujúcich riadkoch sa veľmi rýchlo dozviete, za absolvovanie akého štúdia sa titul udeľuje, ale aj ako sa naň nazerá v akademickom svete. A kedy vám tento titul môže pomôcť v kariérnom raste?

Titul DiS

Skratka DiS označuje neakademický titul, ktorý sa nazýva Diplomovaný špecialista. Do národnej klasifikácie vzdelávania je zaradený pod kódom ISCED-5B. Udeľuje sa absolventom vyššieho odborného vzdelania a môžu si ho písať za menom, napríklad s titulom PhD. Medzi meno a titul sa správne píše čiarka. Tento titul najčastejšie udeľujú vyššie odborné školy, ale napríklad aj umelecké konzervatóriá.

Celoživotné vzdelávanie

V rámci programov celoživotného vzdelávania, univerzít tretieho veku a dištančných špecializovaných štúdií môžete titul DiS získať aj na niektorých vysokých školách. Nepredstavujte si však pod týmto pojmom odborný kurz, ktorý trvá pol roka či rok a jeho ukončením získate certifikát o absolvovaní. Štúdium DiS musíte ukončiť diplomovou prácou a skúškami.

Zameranie štúdia pri titule DiS

Na Slovensku poznáme štandardný titul DiS., teda diplomovaný špecialista, ktorý sa udeľuje hlavne v odboroch ako ekonomika, daňové systémy, hotelové služby iné. V mnohých prípadoch sa dá absolvovať dištančne a štúdium ponúkajú aj mnohé stredné odborné školy. Poznáme však aj titul DiS. art., teda diplomovaný špecialista umenia, ktorý sa udeľuje po absolvovaní umeleckého smeru v trvaní aspoň dva roky.

Na akú úroveň VŠ vzdelania patrí titul DiS?

Diplomovaní špecialisti sú vo vysokoškolskom prostredí často zhadzovaní a na ich vzdelanie sa nahliada ako na neúplné. To však nie je pravda. Samotné štúdium obvykle trvá až tri roky a pokojne by sme ho mohli zaradiť na úroveň bakalárskeho štúdia. Nemá však ďaleko aj od doktorátu, ktorý trvá obvykle 4 roky. Titul DiS je však výrazne odlišný v tom, že sa štúdium zameriava skôr na praktické zručnosti pre výkon konkrétneho povolania.

Prezrite si možnosti štúdia MBA a LL.M.

Najčastejšie zvažovanou alternatívou k štúdiu DiS býva absolvovanie a získanie titulov MBA alebo LL.M.. Na tieto tituly sa najmä v zahraničí nahliada rovnako, ako na vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, teda tituly Mgr. a Ing.. Podobne ako DiS, aj tieto tituly sa píšu za menom.

<<< Späť