Fakulta práva

Magisterské štúdium

Študijný odbor Študijný program Jazyk štúdia Zamerania Forma štúdia Doba štúdia/Titul Miesto štúdia
Politické vedy Medzinárodné vzťahy a diplomacia slovenský a anglický / anglický

Bez zamerania

externá
2,5 roka
Mgr.
Bratislava
Politické vedy Medzinárodné vzťahy a diplomacia slovenský a anglický / anglický

Bez zamerania

denná
2 roky
Mgr.
Bratislava
Právo Právo slovenský

Realitné právo

Európské právo

Medicínske právo

Bez zamerania

Jednotlivé zamerania sa otvárajú za podmienky, ak sa prihlási minimálne 20 študentov.

denná
2 roky
Mgr.
Bratislava
Právo Právo slovenský

Realitné právo

Európské právo

Medicínske právo

Bez zamerania

Jednotlivé zamerania sa otvárajú za podmienky, ak sa prihlási minimálne 20 študentov.

externá
2,5 roka
Mgr.
Bratislava

Chcete študovať na najlepšej právnickej fakulte na Slovensku – Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy?

Magisterské štúdium na fakulte práva

Podľa posledného hodnotenia Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry (ARRA) je práve FP PEVŠ najatraktívnejšia zo všetkých právnických fakúlt na Slovensku s nulovou nezamestnanosťou absolventov.

Magisterská forma štúdia vám ponúka kvalitnú formu vzdelávania s atribútmi vedeckosti, exkluzivity, modernosti, prepojenosti s praxou a medzinárodným rozmerom vzdelania a výskumu. Počas štúdia rozvíjame Vašu osobnú kreativitu, podporujeme hľadanie neštandardných a flexibilných riešení.

Špičkoví, vysokokvalifikovaní domáci a zahraniční pedagógovia a odborníci z praxe Vás pripravia nielen na právnické povolania advokátov, sudcov, prokurátorov, notárov, či exekútorov, ale aj na v súčasnosti žiadané profesie v orgánoch verejnej moci.

Vďaka modernej multilingválnej výučbe niektorých predmetov môžete absolvovať časť štúdia v zahraničí, čím sa Vám otvárajú možnosti života a práce v celej Európskej únii i mimo nej. Počas štúdia budete vedení k tomu, aby ste sa vo svojom obore stali nielen kompetentnými odborníkmi so zodpovedajúcimi vedomosťami, ale aj vzdelanci, ktorí majú pozitívny vzťah k tradičným morálnym a civilizačným hodnotám.

Fakulta práva a úspešní absolventi štúdia

Po ukončení štúdia budete mať odborné vedomosti a zručnosti. Dokážete vykonávať náročnejšie práce v  štátnej správe a samospráve, môžete pracovať ako čakatelia v justičnej oblasti (advokácia, notárstvo a pod.). Získate kvalitný právny prehľad, dokážete analyzovať programové a procedurálne problémy právnej praxe a zvládnete postupy pri poskytovaní právneho poradenstva. Stane sa z Vás odborník spôsobilý fundovane odpovedať na výzvy súčasného spoločenského vývoja.

Po úspešnom ukončení magisterského štúdia a získania titulu magister v odbore právo môžete ďalej pokračovať na našej fakulte v rigoróznom konaní (doktor práv – JUDr.), doktorandskom štúdiu (philosophiae doctor – PhD.), ale aj v habilitačnom konaní (docent – doc.) a vymenúvacom konaní za vysokoškolského profesora.

Možnosti ďalšieho štúdia na fakulte práva

Po skončení magisterského štúdia môžete pokračovať v doktorandskom štúdiu.

 

Infolinka pre uchádzačov *

(Dostupnosť infolinky v pracovné dni: 9:00-15:00)

Fakulta: Právo, Psychológia 
Tel:  +421 910 271 246
Fakulta: Ekonómia, Masmédia, Informatika
Tel: +421 910 271 246
Kontaktný email
info@paneurouni.com
Podanie prihlášky
Online prihláška

* Infolinka je určená výhradne uchádzačom, študenti kontaktujte v prípade potreby študijné oddelenie príslušnej fakulty