Fakulta práva

Magisterské štúdium

Študijný odbor Študijný program Jazyk štúdia Zamerania Forma štúdia Doba štúdia/Titul Miesto štúdia
Právo Právo slovenský

Realitné právo

Európské právo

Medicínske právo

Bez zamerania

Jednotlivé zamerania sa otvárajú za podmienky, ak sa prihlási minimálne 20 študentov.

denná
2 roky
Mgr.
Bratislava
Právo Právo slovenský

Realitné právo

Európské právo

Medicínske právo

Bez zamerania

Jednotlivé zamerania sa otvárajú za podmienky, ak sa prihlási minimálne 20 študentov.

externá
2 roky
Mgr.
Bratislava
Politické vedy Medzinárodné vzťahy a diplomacia – neotvára sa slovenský a anglický / anglický

Bez zamerania

externá
2 roky
Mgr.
Bratislava
Politické vedy Medzinárodné vzťahy a diplomacia – neotvára sa slovenský a anglický / anglický

Bez zamerania

denná
2 roky
Mgr.
Bratislava

Chcete študovať na najlepšej právnickej fakulte na Slovensku – Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy?

Magisterské štúdium na fakulte práva

Podľa posledného hodnotenia Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry (ARRA) je práve FP PEVŠ najatraktívnejšia zo všetkých právnických fakúlt na Slovensku s nulovou nezamestnanosťou absolventov.

Magisterská forma štúdia vám ponúka kvalitnú formu vzdelávania s atribútmi vedeckosti, exkluzivity, modernosti, prepojenosti s praxou a medzinárodným rozmerom vzdelania a výskumu. Počas štúdia rozvíjame Vašu osobnú kreativitu, podporujeme hľadanie neštandardných a flexibilných riešení.

Špičkoví, vysokokvalifikovaní domáci a zahraniční pedagógovia a odborníci z praxe Vás pripravia nielen na právnické povolania advokátov, sudcov, prokurátorov, notárov, či exekútorov, ale aj na v súčasnosti žiadané profesie v orgánoch verejnej moci.

Vďaka modernej multilingválnej výučbe niektorých predmetov môžete absolvovať časť štúdia v zahraničí, čím sa Vám otvárajú možnosti života a práce v celej Európskej únii i mimo nej. Počas štúdia budete vedení k tomu, aby ste sa vo svojom obore stali nielen kompetentnými odborníkmi so zodpovedajúcimi vedomosťami, ale aj vzdelanci, ktorí majú pozitívny vzťah k tradičným morálnym a civilizačným hodnotám.

Fakulta práva a úspešní absolventi štúdia

Po ukončení štúdia budete mať odborné vedomosti a zručnosti. Dokážete vykonávať náročnejšie práce v  štátnej správe a samospráve, môžete pracovať ako čakatelia v justičnej oblasti (advokácia, notárstvo a pod.). Získate kvalitný právny prehľad, dokážete analyzovať programové a procedurálne problémy právnej praxe a zvládnete postupy pri poskytovaní právneho poradenstva. Stane sa z Vás odborník spôsobilý fundovane odpovedať na výzvy súčasného spoločenského vývoja.

Po úspešnom ukončení magisterského štúdia a získania titulu magister v odbore právo môžete ďalej pokračovať na našej fakulte v rigoróznom konaní (doktor práv – JUDr.), doktorandskom štúdiu (philosophiae doctor – PhD.), ale aj v habilitačnom konaní (docent – doc.) a vymenúvacom konaní za vysokoškolského profesora.

Možnosti ďalšieho štúdia na fakulte práva

Po skončení magisterského štúdia môžete pokračovať v doktorandskom štúdiu.

 

Infolinka pre uchádzačov *

(Dostupnosť infolinky v pracovné dni: 9:00-15:00)

Fakulta: Právo, Psychológia 
Tel:  +421 910 271 246
Fakulta: Ekonómia, Masmédia, Informatika
Tel: +421 910 271 246
Kontaktný email
info@paneurouni.com
Podanie prihlášky
Online prihláška

* Infolinka je určená výhradne uchádzačom, študenti kontaktujte v prípade potreby študijné oddelenie príslušnej fakulty