Blog

Nové skrátené externé štúdium na Fakulte ekonómie a podnikania

fakulta ekonomie

Podľa novely Zákona o vysokých školách 131/2002 Z. z., ktorú Národná rada Slovenskej republiky schválila ešte v marci minulého roka sa externé štúdium na slovenských vysokých školách skracuje na rovnakú dĺžku, akú má štandardné denné štúdium. Táto zmena sa, samozrejme, týka aj Paneurópskej vysokej školy a externých študijných programov na Fakulte ekonómie a podnikania.

Doba externého štúdia je skrátená na 3 roky

Podľa názoru mnohých odborníkov sa predĺžená štvorročná doba externého bakalárskeho štúdia ukázala ako neefektívna. Z tohto dôvodu sa dĺžka trvania celého externého štúdia skracuje na 5 rokov, z toho bakalárske štúdium bude trvať tri roky a magisterské alebo inžinierske dva roky. 

Prijímame bez prijímacích skúšok.  

Podať online prihlášku ihneď Viac informácií o štúdiu

 

Novozapísaní externí študenti budú na Fakulte ekonómie a podnikania študovať kratšie 

Skrátenie bakalárskeho externého štúdia sa dotkne všetkých novozapísaných študentov, ktorí nastúpia na štúdium v akademickom roku 2023/2024 od septembra 2023. Študenti aktuálne študujúci externe na Fakulte ekonómie a podnikania dokončia svoje externé štúdium v pôvodnej dĺžke trvania štyroch rokov.

 

Zapíšte sa na externé bakalárske štúdium na Fakulte ekonómie a podnikania PEVŠ

Fakulta ekonómie a podnikania otvára nové študijné programy na bakalárskom stupni v externej forme v trvaní troch rokov, a to Ekonomika a manažment podnikania.

 

Predmety na bakalárskom stupni štúdia

Matematika, Informatika, Podniková ekonomika, Ekonomická teória, Marketing, Ekonomická komunikácia AJ/NJ, Štatistika, Manažment, Základy práva, Mikroekonómia, Hospodárska politika, Mikroekonómia rodiny, Účtovníctvo, Podnikové financie, Financie, Finančná analýza, Makroekonómia, Podnikové plánovanie, Podnikateľské rozhodovanie, Medzinárodný obchod, Finančná matematika, Obchodné právo, Daňovníctvo, Kontroling, Svetová ekonomika, Manažment ľudských zdrojov, Bankovníctvo, Podnikanie.

 

Predmety na inžinierskom stupni štúdia

Medzinárodné hospodárske vzťahy, Medzinárodné hospodárske vzťahy, Medzinárodné financie, Strategický manažment, Európska únia, Marketingová komunikácia, Medzinárodný marketing, Priame zahraničné investície, Manažment medzinárodného podnikania, Hospodárska diplomacia, Medzinárodné obchodné právo, Aktuálne otázky svetovej ekonomiky, Medzinárodná preprava a logistika, Medzinárodné aspekty elektronického podnikania, Interkultúrny manažment, Komparatívna ekonomika, Komparatívna ekonomika, Operácie a technika zahraničného obchodu, Projektový menežment, Praktická tvorba PPC reklamy, Internetový marketing.

 

Uplatnenie absolventov

Štúdium na našej fakulte vám otvorí dvere do sveta neobmedzených možností. Absolventi sú vyhľadávaní v širokom spektre odvetví vrátane financií, marketingu, obchodu, verejnej správy,  manažmentu a ďalších oblastí. Naša fakulta vkladá veľký dôraz aj na podnikateľské zručnosti. Študenti sú vedení k tomu, aby mysleli kreatívne a podnikavo, čo ich pripravuje aj na založenie a riadenie vlastných podnikov. Absolventi sú pripravení na kľúčové pozície v malých a stredných podnikoch, ako aj v veľkých korporáciách, kde môžu prispieť k rastu a inováciám.

 

Nadpriemerné finančné ohodnotenie našich absolventov

Štúdium na vysokej škole nie je určené len na to, aby ste mohli 5 rokov zabíjať čas a pýšiť sa titulom v občianskom preukaze. V prvom rade vás má pripraviť na výkon povolania. Sme radi, že sa môžeme popýšiť veľkým úspechom – absolventi našej školy patria medzi najlepšie zarábajúcich absolventov vysokých škôl na Slovensku – konkrétne sú na prvom mieste v rámci všetkých humanitných odborov. Celkovo bolo do porovnania zapojených viac ako 1 000 odborov.

Máte záujem o štúdium ekonómie? Prečítajte si viac o Fakulte ekonómie a podnikania aj na našom bloguŠtudujte prestížne odbory, ktoré vám zaručia vyšší finančný príjem alebo hladký rozbeh pri budovaní vášho vlastného podnikania.

 

 

<<< Späť