Blog

Nové technológie v hospodárstve

kombajn na poli

Nové technológie intenzívne ovplyvňujú ekonomiku a menia tvar hospodárstva, Pre Slovensko, ale aj pre Európu predstavujú  inovatívne technológie obrovský potenciál rastu. Na trh sa dostávajú pojmy ako 3D tlačiarne, automatizácia a robotika a umelá inteligencia. S rastúcim vplyvom týchto technológii sa mení aj trh. Vývoj nových technológii ovplyvňuje zmeny vo výrobách, v administratíve a predstavuje veľkú príležitosť v mnohých sférach. Prispôsobuje sa nielen Európska únia, ale aj samotné podniky zavádzaním nových metód a procesov. V prvej časti tohto článku sa zameriame na prispôsobovanie sa Európskej únie a Slovenska vplyvom nových technológii a v druhej časti si priblížime príklad digitalizácie a automatizácie zo strany podniku. 

Digitálna transformácia

Európska komisia sa zaviazala vytvoriť Európu pripravenú na nové technológie a digitalizáciu a to tým, že dá podnikom a ľudom  k dispozícii novú generáciu technológii, vďaka ktorej budú mať z týchto zmien úžitok všetci. „Pomocou Nástroja technickej podpory pomáha Európska komisia členským štátom vykonať reformy na uvoľnenie potenciálu digitálneho rastu, zavedenie inovačných riešení pre podniky a občanov a zlepšenie prístupnosti a efektívnosti verejných služieb.“ tvrdí autor článku na stránke Európskej komisie. Európska komisia sa pomocou tohto programu zamerala na hospodárstvo, zdravotníctvo, verejnú správu, daňové orgány a na zlepšenie digitálnych zručností obyvateľstva. (Digitálna transformácia, 2022)  

Digitálna transformácia na Slovensku

Vláda SR na základe tohto projektu vypracovala dokument so stratégiou digitálnej transformácie Slovenska, ktorý definuje politiku a konkrétne priority Slovenska, ktoré sa menia vplyvom inovatívnych technológii a globálnych megatrendov. Stratégia dáva prvoradý dôraz na súčasné inovácie, ako je umelá inteligencia, internet vecí, technológia 5G, veľké dáta a analytické spracovanie dát, blockchain a supervýkonné počítače, ktoré sa stanú novým motorom ekonomického rastu a posilňovania konkurencieschopnosti Slovenska. Boli vypracované rôzne manuály, ktoré by mali dopomôcť podnikom zapracovať inovácie do svojich procesov.(Stratégia digitálnej transformácie Slovenska, 2022)

Zavedenie umelej inteligencie vo firmách

Umelá inteligencia je považovaná za kľúčovú technológiu budúcnosti a skrýva v sebe výrazný národohospodársky potenciál. Umelá inteligencia umožňuje firmám vytvárať nové obchodné modely. Aplikácie sú rôzne, od automatizácie, cez chatboty, až po nové služby, produkty a obchodné modely. Základom pre jej nasadenie je v súčasnosti analýza dát pre rozhodovanie (70 %) a automatizáciu procesov (63 %) – toto sú dve najdôležitejšie aplikácie. V sektoroch ako sú financie a poisťovníctvo môže byť návratnosť investícií do aplikácie obzvlášť vysoká. V týchto odvetviach si už mnoho strán na mnohých miestach medzi sebou vymieňa veľké množstvo údajov vo veľkom počte opakujúcich sa procesov. (Manuál pre firmy na zavedenie umelej inteligencie, 2019) Umelá inteligencia zažíva svoj najväčší boom aj v rôznych hospodárskych odvetviach až po verejnom spustení technológie AI pre verejnosť (v súčasnosti ponúkanej od stoviek rôznych spoločností pre rôzne účely v rôznej podobe). Táto technológia umožňuje zjednodušiť prácu zamestnancov v poľnohospodárstve najmä na administratívnych pozíciách. Vo veľkom sa však využíva aj pre marketingové účely. 

Robotizácia v oblasti podávania dokumentov

Proces podávania, ktorý nahradil podávanie dokumentov poštou alebo osobne na daňovom úrade, by sme tiež mohli považovať za novú technológiu v hospodárstve, aj keď to nie je novinka roku 2022. Avšak čo môžeme ako novinku považovať je úplne nový proces, podávanie dokumentov robotom. Bol vytvorený pre interné účely jednej z najväčších audítorských spoločností. Pod pojmom robot si v tomto prípade môžeme predstaviť počítač, ktorý vykoná podanie dokumentu a odošle potvrdenie odosielateľovi. Robot podá dokument na základe prijatého e-mailu od odosielateľa. Robot prijíma e-maily na rôznych e-mailových adresách, záleží od typu dokumentu. Momentálne je vytvorených 7 e-mailových adries, ktoré sú rozdelené podľa najčastejšie podávaných dokumentoch. Robot podá dokumenty v tele e-mailu iba za predpokladu, že je presne dodržaná kombinácia dokumentov v prílohe. Následne po úspešnom podaní robot odošle v odpovedi na e-mail potvrdenie podania, ktoré obdrží priamo z finančnej správy.  Robot podáva dokumenty v nastavených časoch, každú hodinu od 7.30 do 16.30 hod., s 3 hodinovou prestávkou kedy je priestor na špecifické ručné podania. Tento spôsob elektronického podávania sa neustále vyvíja aby čo najviac uľahčil a zefektívnil prácu v spoločnosti. (Interné dokumenty spoločnosti).

Využívanie dronov a ďalších remote technológií v poľnohospodárstve

Kým poľnohospodárska technika, ako sú napríklad traktory či kombajny už niekoľko rokov využívajú technológie, ktoré im umožňujú napríklad plne automatizovanú kultiváciu pôdy alebo žatvu pomocou navigácie cez satelit, v súvislosti s vývojom vojenského konfliktu na Ukrajine a obrovským rozvojom bezpilotných systémov sa tieto systémy začali využívať aj práve v poľnohospodárstve. Operátor dronu dokáže plniť obrovské množstvo úloh od kontroly obrábaného územia cez plašenie škodcov, až po samotnú úpravu podmienok, v ktorých rastú plodiny. Autonómne alebo remote ovládané pozemné drony sa v súčasnosti aj na niektorých farmách na Slovensku využívajú napríklad na odstraňovanie buriny pomocou laseru.

Naučte sa o technológiách v hospodárstve viac

Na Fakulte ekonomiky a podnikania Paneurópskej vysokej školy, ale aj na Fakulte informatiky máme pre vás otvorené zaujímavé študijné programy, kde sa o tejto téme dozviete oveľa viac. Pošlite si online prihlášku napríklad na Aplikovanú informatiku so zameraním Informačné systémy pre Priemysel 4.0.

 

Zoznam použitej literatúry: 

EURÓPSKA KOMISIA. 2022. Digitálna transformácia. [online]. Brusel: Európska Komisia, 2022. [citované 2023-04-09]. Dostupné na internete: https://reform-support.ec.europa.eu/what-we-do/digital-transition_sk#digit%C3%A1lne-hospod%C3%A1rstvo-v%C3%BDskum-a-inov%C3%A1cie

Interné dokumenty spoločnosti – Návod na používanie robota

MINISTERSTVO INVESTÍCII, REGIONÁLNEHO ROZVOJA A INFORMATIZÁCIE SR. 2019. Manuál pre firmy na zavedenie umelej inteligencie: výskumná správa. Bratislava: MIRRI SR, 2019. 153s. Dostupné na internete: https://www.mirri.gov.sk/wp-content/uploads/2020/03/Dielo2-Manual.pdf

MINISTERSTVO INVESTÍCII, REGIONÁLNEHO ROZVOJA A INFORMATIZÁCIE SR. 2022. Stratégia digitálnej transformácie Slovenska 2030: výskumná správa. Bratislava: MIRRI SR, 2022. 79s. Dostupné na internete: https://www.mirri.gov.sk/wp-content/uploads/2019/06/Strategia-digitalnej-transformacie-Slovenska-2030.pdf?trk=public_post_comment-text

<<< Späť