Fakulta informatiky

Aplikovaná informatika

Pozície v IT sektore patria dlhodobo medzi najžiadanejšie. Bakalárske štúdium na Fakulte informatiky PEVŠ vám vďaka širokej ponuke predmetov, špecializovaným zameraniam a individuálnemu prístupu dáva možnosť vyniknúť na trhu práce.

Študujte informatiku na PEVŠ

Na PEVŠ svoju výučbu prispôsobujeme aktuálnym požiadavkám a trendom, čo dokazujú aj vyučujúci priamo z praxe. Popri širokej ponuke odborných predmetov však na PEVŠ nezabúdame ani na ich praktické využitie. Fakulta disponuje špičkovo vybaveným laboratóriom, ktoré je otvorené študentským projektom a ich realizácii.

Štúdium dopĺňajú atraktívne špecializácie, profesionálne stáže a exkurzie, ktoré zvyšujú možnosti vášho uplatnenia. Ako absolventi dokážete bez problémov implementovať informatické úlohy a prijímať adekvátne rozhodnutia na úrovni špičkových programátorov, vývojárov web – aplikácií, testovačov aplikácií, správcov aplikácií a iných profesií. Okrem základných znalostí informatiky získate v bakalárskom odbore vedomosti z ekonómie či manažmentu.

Na PEVŠ následne ponúkame nadväzujúce magisterské štúdium.

Online prihláška tu!

Základné informácie

Študijný odbor: Informatika

Študijný program: Aplikovaná informatika

Titul: Bc.

Doba štúdia:  3 roky

Forma štúdia: externá

Jazyk: slovenský

Miesto štúdia: Bratislava

Termín podania e-prihlášky: 30.4.2024

Zamerania

Kontakt

Email: info@paneurouni.com

Infolinka:  +421 911 478 998

Prijímacie konanie

Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium na Fakultu informatiky PEVŠ, v dennej i externej forme štúdia, je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného strednéhoa odborného vzdelania.

Externé Bc. štúdium informatiky

Študenti sú zaradení do prijímacieho konania bez prijímacích skúšok. Fakulta informatiky umožní všetkým záujemcom o štúdium, aby sa mohli aj osobnou návštevou oboznámiť so štúdiom na fakulte.

O prijatí na štúdium rozhoduje dekan na základe odporúčania prijímacej komisie v súlade s podmienkami stanovenými na prijatie. S výsledkom prijímacieho konania bude uchádzač oboznámený písomne.

Postup podania e-prihlášky nájdete tu.

Uchádzač si v stanovenom termíne podá elektronickú prihlášku na vysokoškolské bakalárske štúdium. Postup prijatia na štúdium je nasledovný:

1. Vyplniť prihlášku

2. Zaplatiť poplatok 20,- €

Po zaregistrovaní e-prihlášky sa uchádzačovi vygeneruje číslo účtu a variabilný symbol, ktorý slúži na úhradu poplatku za prijímacie konanie.

Ak sa nepoužije správny variabilný symbol, platba nie je spárovaná a študijné oddelenie nemôže s prihláškou ďalej pracovať.

Poplatok sa po zaevidovaní prihlášky, pri zrušení prihlášky zo strany uchádzača, nevracia.

3. Zaslať poštou nasledovné prílohy

Vlastnoručne podpísaný životopis.

Doklad o zaplatení poplatku za spracovanie prihlášky.

Overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia. (Uchádzači, ktorí maturujú v aktuálnom roku zašlú po obdržaní vysvedčenia, najneskôr do 30.6. príslušného roku)

Zahraniční uchádzači a uchádzači, ktorí absolvovali stredoškolské štúdium alebo jeho časť v zahraničí, požiadajú Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR o ekvivalenciu štúdia na strednej škole v zahraničí (netýka sa uchádzačov z Českej republiky alebo štátov, s ktorými má SR uzavretú dohodu o vzájomnom uznávaní dokladov o vzdelaní). Viac informácií nájdete na stránke MŠVVaŠ SR: https://www.minedu.sk/akademicke-uznavanie-dokladov-o-vzdelani/

4. Zaplatiť školné

Oznámením rozhodnutia o prijatí na štúdium vzniká uchádzačovi právo na zápis na štúdium. Uchádzač je povinný oboznámiť sa s finančnými podmienkami štúdia na fakulte a školné zaplatiť v termíne stanovenom PEVŠ.

5. Zúčastniť sa zápisu do 1. ročníka

Študenti sú informovaní o zápise do 1. ročníka. Dňom zápisu na štúdium sa uchádzač stáva študentom vysokej školy.

Od Akademického roka 2019/20 otvára Fakulta informatiky PEVŠ pre študentov bakalárskeho stupňa štúdia nové študijné zamerania, ktoré následne pokračujú aj v magisterskom štúdiu. Výučba v týchto zameraniach prebieha formou výberu bloku voliteľných predmetov. Študenti majú možnosť získať po skončení bakalárskeho a magisterského štúdia popri titule aj certifikát, ktorý je ohodnotením kvality ich získaných odborných vedomostí a prípravy pre výkon svojho budúceho povolania v širokom spektre aplikácií tak v priemysle, bankovníctve, zdravotníctve, obchode, službách a pod..

Informačné systémy pre Priemysel 4.0

Absolventi tohoto študijného zamerania získajú v procese výučby predmetu vedomosti o štruktúrach a nových formách riadenia procesov, ktoré sú založené na metodike Priemysel 4.0, kyberneticko-fyzikálnych systémoch, Internetu veci (IoT), Priemyselného internetu vecí (IIoT), Big data, Cloudových službách, virtuálnej a zmiešanej reality. V priebehu výučby sa študenti naučia modelovať, projektovať, konfigurovať a riadiť výrobné procesy s podporou inteligentných IKT technológií a systémov Získajú zároveň potrebné vedomostí a zručnosti pre efektívnu aplikáciu týchto moderných techník do nových moderných výrob. Pre účely modelovania a riadenia budú študenti využívať podporné programové systémy využívané v priemysle, umožňujúce modelovať, konfigurovať a optimalizovať výrobné linky na základe reálnych údajov a projektov z priemyselnej praxe (automobilový priemysel, potravinársky priemysel, energetika, farmaceuticky priemysel, a pod.)

Profil absolventa a jeho uplatnenie

Absolventi študijného zamerania nájdu uplatnenie v oblasti modelovania, projektovania a riadenia komplexných výrobných procesov. Naučia sa základným postupom aplikácie

metodiky Priemysel 4.0 s využitím integrujúcich systémov na báze IoT, IIoT, Cloudov a Big data Analytics. V oblasti Big Data a Data miningu získajú absolventi také vedomosti, ktoré im umožnia efektívne pracovať s procesmi, ktoré obsahujú veľké množstvo dát (priemysel, bankovníctvo, služby, obchod a pod.). Budú schopní zvládnuť celý zložitý proces od zberu, prípravy dát, modelovanie, riadenie, aplikáciu a analytické hodnotenie realizovaných aplikácií.

Súčasťou výučby v študijnom zameraní je exkurzia do vybraných priemyselných podnikov.

Po úspešnom absolvovaní bloku voliteľných predmetov získajú absolventi certifikát.

Od Akademického roka 2019/20 otvára Fakulta informatiky PEVŠ pre študentov bakalárskeho stupňa štúdia nové študijné zamerania, ktoré následne pokračujú aj v magisterskom štúdiu. Výučba v týchto zameraniach prebieha formou výberu bloku voliteľných predmetov. Študenti majú možnosť získať po skončení bakalárskeho a magisterského štúdia popri titule aj certifikát, ktorý je ohodnotením kvality ich získaných odborných vedomostí a prípravy pre výkon svojho budúceho povolania v širokom spektre aplikácií tak v priemysle, bankovníctve, zdravotníctve, obchode, službách a pod..

Technológie virtuálnej reality a dizajn

Študent po absolvovaní predmetov spadajúcich do tohto zamerania získa komplexné znalosti v oblasti spracovania vizuálnych informácii vo forme aplikácii pre virtuálnu a rozšírenú realitu a spracovania a prípravy multimediálnych dát, schopnosť navrhovať aplikácie pre virtuálnu a rozšírenú realitu v oblasti herného priemyslu, simulácií ale aj v oblasti vizualizácie dát. Študent sa v rámci štúdia zoznámi s rozličnými SW nástrojmi ale aj HW zariadeniami pre virtuálnu a rozšírenú realitu. Po úspešnom absolvovaní bloku predmetov získa študent certifikát.

Profil absolventa a jeho uplatnenie

Absolventi zamerania sa môžu uplatniť ako analytici v oblasti vývoja počítačových hier a zábavného priemyslu, realizácii simulácii s podporou virtuálnej a rozšírenej reality, ale aj v oblastiach spracovania multimediálnych informácii a vývoja webových aplikácii. Vďaka poznatkom z oblastí počítačovej grafiky a virtuálnej a rozšírenej reality sa uplatnia aj ako kreatívny vývojári v digitálnych agentúrach, či v oblastiach spracovania vizuálnych informácii v strojárstve, architektúre, cestovnom ruchu alebo v oblasti zachovávania kultúrneho dedičstva.

Študijný program Aplikovanej informatiky je možné absolvovať aj bez výberu akéhokoľvek zamerania, ktorý je kombináciou uvedených zameraní.