Fakulta informatiky

Aplikovaná informatika

Pozície v IT sektore patria dlhodobo medzi najžiadanejšie. Bakalárske štúdium na Fakulte informatiky PEVŠ vám vďaka širokej ponuke predmetov, špecializovaným zameraniam a individuálnemu prístupu dáva možnosť vyniknúť na trhu práce.

Na PEVŠ svoju výučbu prispôsobujeme aktuálnym požiadavkám a trendom, čo dokazujú aj vyučujúci priamo z praxe. Popri širokej ponuke odborných predmetov však na PEVŠ nezabúdame ani na ich praktické využitie. Fakulta disponuje špičkovo vybaveným laboratóriom, ktoré je otvorené študentským projektom a ich realizácii.

Štúdium dopĺňajú atraktívne špecializácie, profesionálne stáže a exkurzie, ktoré zvyšujú možnosti vášho uplatnenia. Ako absolventi dokážete bez problémov implementovať informatické úlohy a prijímať adekvátne rozhodnutia na úrovni programátorov, vývojárov web – aplikácií, testovačov aplikácií, správcov aplikácií a iných profesií. Okrem základných znalostí informatiky získate v bakalárskom odbore vedomosti z ekonómie či manažmentu.

Na PEVŠ následne ponúkame nadväzujúce magisterské štúdium.

Online prihláška tu!

Základné informácie

Študijný odbor: Informatika

Študijný program: Aplikovaná informatika

Titul: Bc.

Doba štúdia:  4 roky

Forma štúdia: externá

Jazyk: slovenský

Miesto štúdia: Bratislava

Termín podania e-prihlášky :

30.4.2020

 

Zamerania

Kontakt

Email: info@paneurouni.com

Infolinka:  +421 911 478 998

Prijímacie konanie

Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium na Fakultu informatiky PEVŠ, v dennej i externej forme štúdia, je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

Študenti sú zaradení do prijímacieho konania bez prijímacích skúšok. Fakulta informatiky umožní všetkým záujemcom o štúdium, aby sa mohli aj osobnou návštevou oboznámiť so štúdiom na fakulte.

O prijatí na štúdium rozhoduje dekan na základe odporúčania prijímacej komisie v súlade s podmienkami stanovenými na prijatie. S výsledkom prijímacieho konania bude uchádzač oboznámený písomne.

Postup podania e-prihlášky nájdete tu.

Uchádzač si v stanovenom termíne podá elektronickú prihlášku na vysokoškolské bakalárske štúdium. Postup prijatia na štúdium je nasledovný:

1. Vyplniť prihlášku

2. Zaplatiť poplatok 20,- €

Po zaregistrovaní e-prihlášky sa uchádzačovi vygeneruje číslo účtu a variabilný symbol, ktorý slúži na úhradu poplatku za prijímacie konanie.

Ak sa nepoužije správny variabilný symbol, platba nie je spárovaná a študijné oddelenie nemôže s prihláškou ďalej pracovať.

Poplatok sa po zaevidovaní prihlášky, pri zrušení prihlášky zo strany uchádzača, nevracia.

3. Zaslať poštou nasledovné prílohy

Vlastnoručne podpísaný životopis.

Doklad o zaplatení poplatku za spracovanie prihlášky.

Overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia. (Uchádzači, ktorí maturujú v aktuálnom roku zašlú po obdržaní vysvedčenia, najneskôr do 30.6. príslušného roku)

Zahraniční uchádzači a uchádzači, ktorí absolvovali stredoškolské štúdium alebo jeho časť v zahraničí, požiadajú Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR o ekvivalenciu štúdia na strednej škole v zahraničí (netýka sa uchádzačov z Českej republiky alebo štátov, s ktorými má SR uzavretú dohodu o vzájomnom uznávaní dokladov o vzdelaní). Viac informácií nájdete na stránke MŠVVaŠ SR: https://www.minedu.sk/akademicke-uznavanie-dokladov-o-vzdelani/

4. Zaplatiť školné

Oznámením rozhodnutia o prijatí na štúdium vzniká uchádzačovi právo na zápis na štúdium. Uchádzač je povinný oboznámiť sa s finančnými podmienkami štúdia na fakulte a školné zaplatiť v termíne stanovenom PEVŠ.

5. Zúčastniť sa zápisu do 1. ročníka

Študenti sú informovaní o zápise do 1. ročníka. Dňom zápisu na štúdium sa uchádzač stáva študentom vysokej školy.

Od Akademického roka 2016/17 otvárame pre študentov prvých ročníkov bakalárskeho stupňa štúdia nové študijné zamerania, ktoré pokračujú i v magisterskom štúdiu. Výučba prebieha formou bloku voliteľných predmetov. Študenti tak majú možnosť získať po skončení magisterského štúdia popri bakalárskom a magisterskom titule navyše aj certifikát, ktorý je atestom kvality ich odborných vedomostí a prípravy pre výkon svojho povolania vo veľmi praktickom a bez problémov uplatniteľnom vzdelaní v špecializovanom odbore.

Kybernetická bezpečnosť

Zameranie ponúka komplexné znalosti v kľúčových oblastiach kybernetickej bezpečnosti (základné princípy činnosti bezpečnostných mechanizmov, autentifikácia používateľov, bezpečnostné mechanizmy transportnej a sieťovej vrstvy RM OSI sieťového referenčného modelu, bezpečnosť cloudov), schopnosť efektívne reagovať na informačno-bezpečnostné incidenty a zvyšovať bezpečnostné povedomie u používateľov IKT. Nadobudnuté vedomosti sú prepojené s existujúcou legislatívou a štandardmi platnými v EÚ a SR (napr. ISO 27001). 

Profil absolventa a jeho uplatnenie

Absolvent sa uplatní v štátnej sfére, ale aj súkromných podnikoch, ktoré potrebujú zaistiť ochranu priebehu procesov v informačných systémoch. Bude schopný aplikovať bezpečnostné opatrenia, procesy, postupy, ale aj hardvérové a softvérové funkcie, vďaka ktorým podnik predíde potenciálnym škodám, úniku informácií, neoprávneným prístupom či zneužitiu. Okrem malých a stredných podnikov nájde uplatnenie aj v nadnárodných IT korporáciách, priemyselných podnikoch, bankovníctve či zdravotníctve. Po úspešnom absolvovaní bloku voliteľných predmetov získa študent certifikát.

Od Akademického roka 2016/17 otvárame pre študentov prvých ročníkov bakalárskeho stupňa štúdia nové študijné zamerania, ktoré pokračujú i v magisterskom štúdiu. Výučba prebieha formou bloku voliteľných predmetov. Študenti tak majú možnosť získať po skončení magisterského štúdia popri bakalárskom a magisterskom titule navyše aj certifikát, ktorý je atestom kvality ich odborných vedomostí a prípravy pre výkon svojho povolania vo veľmi praktickom a bez problémov uplatniteľnom vzdelaní v špecializovanom odbore.

Big Data a Priemysel 4.0

Študent získa informácie o 4. priemyselnej revolúcii a komplexné znalosti o metódach dolovania dát (data mining) a ich následného využitia v prostredí rozsiahlych dátových skladov (Big Data), generovaných v oblasti priemyslu na zvýšenie konkurencieschopnosti podniku. Štúdium sa zameriava na nové nástroje priemyslu umožňujúce migrovať výrobné pozície do sektora služieb, založené na internete vecí a cloud computingu. Študent sa oboznámi s nástrojmi Business Intelligence a analýzou procesného riadenia podniku. 

Profil absolventa a jeho uplatnenie

Data mining nachádza široké uplatnenie v oblastiach s veľkým množstvom dát, od bankovníctva, obchodu až po Business Intelligence. Absolvent bude schopný zvládnuť celý proces od prípravy dát cez modelovanie až po analytické hodnotenie a následnú aplikáciu do procesov. Zvláda robiť predikcie i deskripcie. Po úspešnom absolvovaní bloku voliteľných predmetov získa študent certifikát.

Od Akademického roka 2016/17 otvárame pre študentov prvých ročníkov bakalárskeho stupňa štúdia nové študijné zamerania, ktoré pokračujú i v magisterskom štúdiu. Výučba prebieha formou bloku voliteľných predmetov. Študenti tak majú možnosť získať po skončení magisterského štúdia popri bakalárskom a magisterskom titule navyše aj certifikát, ktorý je atestom kvality ich odborných vedomostí a prípravy pre výkon svojho povolania vo veľmi praktickom a bez problémov uplatniteľnom vzdelaní v špecializovanom odbore.

Aplikácie virtuálnej reality

Študent po absolvovaní predmetov spadajúcich do tohto zamerania získa komplexné znalosti v oblasti spracovania vizuálnych informácii vo forme aplikácii pre virtuálnu a rozšírenú realitu a spracovania a prípravy multimediálnych dát, schopnosť navrhovať aplikácie pre virtuálnu a rozšírenú realitu v oblasti herného priemyslu, simulácií ale aj v oblasti vizualizácie dát. Študent sa v rámci štúdia zoznámi s rozličnými SW nástrojmi ale aj HW zariadeniami pre virtuálnu a rozšírenú realitu. Po úspešnom absolvovaní bloku predmetov získa študent certifikát.

Profil absolventa a jeho uplatnenie

Absolventi zamerania sa môžu uplatniť ako analytici v oblasti vývoja počítačových hier a zábavného priemyslu, realizácii simulácii s podporou virtuálnej a rozšírenej reality, ale aj v oblastiach spracovania multimediálnych informácii a vývoja webových aplikácii. Vďaka poznatkom z oblastí počítačovej grafiky a virtuálnej a rozšírenej reality sa uplatnia aj ako kreatívny vývojári v digitálnych agentúrach, či v oblastiach spracovania vizuálnych informácii v strojárstve, architektúre, cestovnom ruchu alebo v oblasti zachovávania kultúrneho dedičstva.

Štúdium je možné aj bez výberu akéhokoľvek zamerania.