Blog

Športové právo prináša nové možnosti pre mladých právnikov

sportove pravo

Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy sa profiluje ako právnická fakulta, ktorá poskytuje kvalitné všeobecné právnické vzdelanie, ale profiluje aj expertov v jednotlivých právnych odvetviach. Za posledné roky sa študenti na Fakulte práva PEVŠ môžu v odbore právo zamerať na realitné, medicínske, európske a športové právo. Okrem tohto odboru fakulta akreditovala unikátny študijný program Medzinárodné vzťahy a diplomacia.

Športové právo je veľmi špecifické právne odvetvie. Týka sa športovcov, športových odborníkov, športových klubov a združení či športových inštitúcií. Toto odvetvie aj vzhľadom na významné zvýšenie jeho podpory zo strany štátu, poskytuje množstvo nových pracovných pozícií a potrebuje expertov na danú oblasť.

Zameranie športové právo na Fakulte práva PEVŠ je pod gesciou JUDr. Petra Sepešiho, ktorý okrem bohatej právnickej praxe bol v rokoch 2013 až 2015 hlavným koordinátorom projektu prípravy návrhu zákona č. 440/2015 Z. z. o športe vo vzťahu k MŠVVaŠ SR, SOV a SFZ na základe poverenia ministra školstva z 3.12.2013), bol členom pracovnej skupiny, odborným garantom a koordinátorom viacerých mikrotímov k témam návrhu zákona o športe. Okrem toho sa v rokoch 2012 a 2013 podieľal aj na príprave návrhu zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní športových podujatí. Od roku 2010 pôsobí tretie funkčné obdobie v najväčšom národnom športovom zväze – Slovenskom futbalovom zväze (SFZ), kde zastáva pozíciu člena výkonného výboru pre legislatívno-právne otázky. Je to niečo ako člen futbalovej vlády zodpovedný za legislatívu a právne otázky v rámci SFZ. Profesijný životopis JUDr. Petra Sepešiho si môžete pozrieť na stránke UČPS.sk. Ďalším pedagógom, ktorý sa spolupodieľa na výučbe športového práva je Mgr. et Mgr. Ladislav Križan PhD. a príležitostne sa na výučbe podieľa aj JUDr. Lukáš Pitek, bývalý absolvent Fakulty práva PEVŠ, ktorý sa medzičasom vypracoval na pozíciu vedúceho právneho oddelenia Slovenského futbalového zväzu. Na pedagogickom procese zamerania „Športové právo“ sa v rozsahu vybraných tém zúčastňovala aj JUDr. Žaneta Surmajová, PhD., ktorá pedagogicky pôsobí na PEVŠ a pracuje tiež na MŠVVaŠ SR. Výučba tohto predmetu je z hľadiska personálneho zabezpečená nepochybne v nadpriemernom rozsahu a kvalite.

R: Čo je dôležité pre vás ako pedagóga vo vzťahu k výučbe?

PS: Ako pedagóg, ktorý je viac praktikom ako teoretikom, považujem za veľmi dôležité, aby sa študenti športového práva oboznámili s praktickou podobou vykonávania práva v reálnom živote, aby premýšľali o tom, či by v tejto oblasti chceli raz pôsobiť. Či už ide o riešenie sporov v športe a disciplinárnych deliktov v podmienkach športových organizácií, uzatváranie zmlúv so športovcami a športovými odborníkmi, reklamu, marketing či vysielacie práva k športovým prenosom alebo o organizovanie verejných športových podujatí. Aj preto sme v spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom (ďalej SFZ) pripravili pre študentov stáž formou účasti na zasadnutí disciplinárnej komisie SFZ, kde sa oboznámili jednak s procesom rozhodovania DK SFZ ako aj s viacerými konkrétnymi prípadmi napríklad manipulácie súťaží, o ktorých mohli diskutovať s členmi DK SFZ. Okrem toho sme na seminároch veľa pracovali s informáciami dostupnými na webe, vzormi stanov a zmlúv, aby si ich vedeli študenti nájsť a použiť, keď ich budú potrebovať.

R: Pozývate si na svoje prednášky aj iných odborníkov z oblasti organizovania športových podujatí?

PS: V spolupráci s bezpečnostným manažérom HC Slovan Bratislava p. Marekom Bednárikom sme pripravili aj stáž na hokejovom stretnutí KHL, kde si študenti športového práva mohli pozrieť ,,zozadu” organizovanie verejného športového podujatia a stretnúť sa s bezpečnostným manažérom, veliteľom bezpečnostných opatrení polície a ďalšími osobami zabezpečujúcimi pokojný priebeh športového podujatia.

R: Je priestor pre mladých ľudí v oblasti športového práva na Slovensku?

PS: Do slovenského športu pôjde po postupnom navyšovaní od roku 2019 o cca 40 mil. EUR viac ako šlo v roku 2015. Okrem toho je táto suma určená na šport garantovaná zákonom. Viac prostriedkov do športu (viac ako dvojnásobne) logicky znamená viac projektov, viac procesov, viac ekonomických a právnych vzťahov, ale aj možných pochybení či sporov. To prirodzene so sebou prináša vyššiu náročnosť na znalostný manažment športových organizácií i športových odborníkov vrátane riadneho vykazovania účelovo viazaných výdavkov zo štátnych prostriedkov, kde nájdu svoje profesijné uplatnenie aj právnici.

R: Nestačí všeobecné vzdelanie v odbore právo na vykonávanie právnych procesov v oblasti športu?

PS: Celý priestor športu, v ktorom sa odohrávajú športové procesy, športová činnosť, má relatívne nový verejnoprávny rámec v podobe nového Zákona o športe z roku 2015, ktorý vytvára nové príležitosti aj pre právnikov. Okrem toho má každý šport vlastný systém interných športových predpisov a pravidiel, ktorý si vyžaduje špecifickú znalosť. To, že športové právo je mladým odvetvím práva znamená, že aj mladí právnici, ak budú na sebe pracovať, môžu v tejto oblasti pokojne konkurovať aj starším skúsenejším kolegom. Dôležitá je právna logika a na nej založené praktické právne myslenie, ktorá sa najlepšie rozvíja diskusiami a uvažovaním, ktoré vychádzajú z prežitej životnej situácie vrátane využitia skúseností starších členov športových komunít. Preto sa snažíme študentov vtiahnuť do atmosféry života športových disciplinárnych orgánov alebo aj do pozadia organizovania športových podujatí, aby si neskôr vo svojej praxi, keď budú riešiť konkrétne problémy ľudí a firiem v postavení advokáta, sudcu, prokurátora, vyšetrovateľa alebo zväzového právnika vedeli predstaviť procesy, ktorých dodržanie či nedodržanie budú posudzovať alebo ku ktorým budú pripravovať návrhy zmlúv alebo iných právnych dokumentov.

R: Ako sa vyvíja výučba predmetu športového práva ?

PS: Športové právo sa bude v školskom roku 2019/2020 vyučovať už tretí rok, takže sa neustále zamýšľame a diskutujeme s kolegami – ,,športovými právnikmi”, ale aj samotnými študentmi o tom, ako urobiť štúdium športového práva nielen atraktívnym a zaujímavým, ale v prvom rade vedomostne prínosným. Nielen návštevou významného športového podujatia vo futbale, hokeji, prípadne v inom športe alebo praktickou stážou na zasadnutí disciplinárnych orgánov alebo iných orgánov na riešenie sporov národných športových zväzov, ale aj tým, že sa študenti učia aplikovať zákonnú úpravu najmä formou praktických elektronických testov. V prvom roku mali študenti dva testy v rozsahu 2×50 otázok, v druhom ročníku mali testy 4 v rozsahu 25 až 30 otázok, pričom po teste sme so študentmi prešli ich nesprávne alebo neúplné odpovede a rozobrali sme si základné fakty, pravidlá a spôsob uvažovania, ktorý ich mohol/mal priviesť k správnym odpovediam, prípadne riešeniam problému. Samotní študenti sa k tejto forme vyjadrili veľmi pozitívne, nakoľko to bolo pre nich interaktívne a pomocou takejto metódy sa učili právne uvažovať, pracovať so zákonom a prepájať ich s reálnym životom. Študenti skonštatovali, že vo všeobecnosti je súčasné štúdium na vysokých školách charakteristické tým, že počas semestra sa toho až tak veľa nenaučia, len si vypočujú povinné prednášky, absolvujú povinné semináre, ale motivácia k priamemu štúdiu nastupuje až niekedy počas skúškového obdobia. Mnohým to možno vyhovuje, ale sú aj mnohí takí, ktorí by sa radi učili viac aj počas semestra. V rámci výučby predmetu „Športové právo“ na PEVŠ sa ukázalo, že študenti majú záujem práve o priebežné štúdium a priebežné hodnotenie.

R: Ako teda bude vyzerať výučba športového práva v školskom roku 2019/2020 ?

PS: Aj na základe spätnej väzby od študentov by sme v budúcom roku chceli ešte viac zapojiť elektronické náučné testy, ktoré majú k dispozícii aj doma. Na začiatku každej témy zaradíme 10 až 15 otázkový test na 10 až 15 minút so základnými praktickými otázkami k téme a spoločný rozbor jednotlivých odpovedí študentov bude tvoriť podstatnú časť seminárov. Samozrejme do programu zaradíme znovu stáž študentov na niektorom zo športových zväzov (stretnutie s členmi orgánu na riešenie sporov) ako aj stáž na verejnom športovom podujatí slovenskej športovej reprezentácie alebo na ligovom stretnutí. Snažíme sa predstaviť si, že ak by sme boli študentmi so športovým duchom, čo by nás zaujímalo a ako by to mohlo byť prezentované, nielen emočne cez príbehy/situácie športovcov, kluby a zväzy, ale aj cez získanú pridanú hodnotu v podobe získanej znalosti respektíve informácií, kde je túto znalosť možné nájsť. Samozrejme, dnes je doba iná, metódy vzdelávania i očakávania/nároky študentov sú rôzne – iné ako kedysi. Ľudia v priemere menej čítajú dlhšie texty, mozog pracuje inak, rýchlejšie, spracúva viacero úloh súčasne pod časovým tlakom, ale možno o to menej dôsledne a na celostný prístup a zvažovanie dôležitých súvislostí často neostane dostatok času. Aj preto je nachádzanie dlhodobo udržateľných riešení podstatne ťažšie, ako keď na ne bolo viac času a dominoval odborný prístup a odborné posúdenie nielen čiastkových priorít riešení, ale aj holistický/celostný pohľad na plusy a mínusy zvažovaných riešení. K tomuto prístupu sa treba znovu prepracovať ako k štandardnému, aby mohla slovenská spoločnosť aj vďaka našim študentom v budúcnosti dobre napredovať, lepšie ako tomu je teraz – to je prirodzené očakávanie od evolúcie.

 

Ponuka bakalárskeho štúdia Ponuka magisterského a inžinierskeho štúdia Online prihláška

 

 

 

 

<<< Späť