Blog

Vplyv globalizácie na ekonomiku a obchod

globalizacia

Globalizácia vo veľkej miere zasiahla svet vo všetkých odvetviach nielen na poli ekonomiky, ale aj geopolitiky, vyrovnávania rozdielov medzi krajinami a skracovaním vzdialenosti medzi tovarmi a zákazníkmi. Prepojenie sveta obchodnými a informačnými sieťami malo obrovské množstvo pozitívnych, no často aj negatívnych vplyvov. Ako konkrétne globalizácia vplýva na ekonomiku a obchodovanie?

Globalizácia – čo to je?

Globalizácia je významnou ekonomickou témou posledných desaťročí, ovplyvňujúc nielen obchod, ale celý svet ako taký. Za ňou stoja technické faktory ako napríklad revolúcia v informačných a komunikačných technológiách a trhovo orientovaná liberalizácia. Globalizácia znamenala nárast obchodu a investícií po celom svete, bola kľúčovým hnacím motorom svetovej ekonomiky najmä medzi rokmi 1990-2010.

Úspešná medzinárodná integrácia, ktorá je podporená efektívnou medzinárodnou spoluprácou a zdravou národnou politikou tvorí základ väčšiny úspechu pri globalizácii, či už je to zníženie chudoby, rýchly nárast alebo zdieľaná prosperita. Nie však všetky krajiny a ani všetky časti daných krajín nezdieľali rovnaké množstvo prosperity, ktoré mala priniesla globalizácia. 

https://www.worldbank.org/en/programs/knowledge-for-change/brief/Trade-and-Globalization

https://www.wsj.com/articles/globalization-in-retreat-11608062249

https://www.ft.com/content/12c74980-d1bf-11e2-9336-00144feab7de

EÚ a globalizácia

Niektoré krajiny vytvárajú zóny voľného obchodu alebo zakladajú hospodárske spoločenstvá, ktoré majú podobné ciele v oblasti zahraničnoobchodnej politiky. Príkladom je Európska únia, ktorá vytvorila spoločný trh tým, že odstránila alebo znížila prekážky v oblasti voľného pohybu tovarov, služieb, kapitálu a osôb medzi členskými štátmi. Európsky jednotný trh je najväčším bezcolným hospodárskym priestorom na svete, ktorý zahŕňa viac ako pol miliardy obyvateľov a generuje HDP v hodnote 13 biliónov eur. Predpokladá sa, že vďaka existencii Európskeho jednotného trhu vzniklo cca 2,8 milióna pracovných miest.

Negatívny vplyv globalizácie v EÚ

Aj napriek nespočetnému množstvu pozitívnych dopadov nám už aj prípad vzniku Európskeho hospodárskeho spoločenstva a neskôr Európskej Únie predkladá aj niekoľko negatívnych. Tie, paradoxne, neovplyvňujú len chudobnejšie a menej hospodársky rozvinuté krajiny, ale aj tie najsilnejšie krajiny z celého spoločenstva. Príkladom môže byť prerozdeľovanie financií pochádzajúcich od bohatších krajín na dotácie, eurofondy a iné formy finančnej pomoci krajinám s nižším HDP určené na stieranie rozdielov medzi krajinami, čo sa mnohým obyvateľom, podnikateľom, politikom a iným subjektom bohatších krajín nepozdáva, pretože tieto financie mohli byť použité radšej na rozvoj zaostávajúcich odvetví v domovskej krajine. Negatívne môžeme zhodnotiť aj snahu o unifikáciu legislatív, zasahovanie do vnútroštátnej politiky a rôzne formy obmedzení pre členské krajiny, čo bol aj jeden z dôvodov pre iniciáciu a vo finále aj zdarné vystúpenie Spojeného kráľovstva z únie počas Brexitu.

https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/economy/20190603STO53520/globalizacia-hlavne-benefity-a-fakty

https://ojs.tnkul.pl/index.php/rwnpie/article/view/12997/12792

Ďalšie riziká globalizácie

Zapojenie rozvojových krajín do globalizačného procesu im umožňuje lepšie využívať ich komparatívne výhody, uvádzať pokročilé technológie, používať zahraničný kapitál alebo využívať rôzne skúsenosti s riadením. Napriek tomu, že globalizačný proces poskytuje rozvojových krajinám viac možností na rozvoj, predstavuje aj obrovské riziká.

Globalizácia ako taká môže tiež uľahčiť globalizáciu širokej škály nezákonných aktivít, ako je napríklad podplácanie a korupcia, daňové úniky, pranie špinavých peňazí, falšovanie, pirátstvo a obchodovanie s ľuďmi. 

https://www.oecd.org/development/challengesofglobalisationtheroleoftheoecd.htm

https://www.developmentaid.org/api/frontend/cms/file/2022/05/bp2000_1.pdf

Vplyv digitalizácie na globalizáciu

Digitalizácia mení ekonomiku globalizácie v niekoľkých smeroch. Keď sa digitálne platformy stávajú globálne v rozsahu, znižujú náklady na medzinárodnú komunikáciu a transakcie a tým umožňujú podnikom spojiť sa s zákazníkmi a dodávateľmi v akomkoľvek krajine. Globalizácia bola kedysi najmä pre veľké nadnárodné spoločnosti, ale platformy znižujú minimálnu potrebnú veľkosť pre globálny rozsah, umožňujúc malým podnikom a podnikateľom z celého sveta zúčastniť sa. V dôsledku toho môžu z akéhokoľvek rohu sveta rýchlo vzniknúť nové typy konkurentov, čo zvyšuje tlak na existujúcich hráčov v priemysle.

https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/business%20functions/mckinsey%20digital/our%20insights/digital%20globalization%20the%20new%20era%20of%20global%20flows/mgi%20digital%20globalization%20executive%20summary.ashx

Budúcnosť globalizácie

Dôkazy celkovo naznačujú, že za väčšinou minulých zmien vo svete obchodu boli prírodné a hospodárske sily. Zvyšujúca sa obava o bezpečnosti dodávateľského reťazca bezpochyby pridá k týmto zmenám a bude zaujímavé sledovať budúci vývoj svetového obchodu. Pravdepodobná je diverzifikácia dodávateľského reťazca, medzi tým naopak technológia otvára nové možnosti rastu v oblasti služieb. Katastrofy môžu túto situáciu zmeniť, Covid významne narušil svetový obchod, rovnako ako vojna a  dnešná energetická kríza. Zdravý globálny obchod je znakom pokoja.

https://www.ft.com/content/f6fe91ab-39f9-44b0-bff6-505ff6c665a1

Zaujala vás téma globalizácie?

Prihláste sa na bakalárske štúdium na Fakulte ekonómie a podnikania na Paneurópskej vysokej škole a preniknite hlbšie do tém, ktoré úzko súvisia s ekonomikou, investovaním, podnikaním, ale aj ďalšími disciplínami nevyhnutnými pre úspešný manažment podnikov. Pošlite si online prihlášku alebo nás neváhajte kontaktovať s ďalšími otázkami.

Vytřísal Martin

<<< Späť