Blog

Mala by vláda viac regulovať trh práce v ekonomike?

úrad práce

Liberálny prístup v kontraste s reguláciou je pálčivou témou aj v oblasti trhu práce. Ako veľmi by mal štát zasahovať do tohto odvetvia a ovplyvniť tak (ne)zamestnanosť? Na túto problematiku existuje niekoľko protichodných názorov.

Ako funguje a aký význam má trh práce?

Trh práce je priestor, na ktorom sa obchoduje s prácou ako výrobným faktorom. Na strane ponuky vystupujú domácnosti, ktoré ponúkajú svoje pracovné schopnosti, znalosti, zručnosti, silu a na strane dopytu po práci vystupujú firmy a inštitúcie v súkromnom a verejnom sektore. Napriek skutočnosti, že ako každý iný trh, aj tento sa riadi zákonom ponuky a dopytu, zasahujú doňho vláda prostredníctvom právnych noriem a regulácií, sociálne inštitúcie a kolektívne inštitúcie, ako sú odbory. 

Veľmi úzko súvisí s trhom tovarov a služieb. Práca sa však nenakupuje, ale sa tzv. prenajíma od zamestnancov. Dopyt po práci je preto odvodeným dopytom od dopytu po produktoch či službách a odvíja sa od toho, aký dopyt po svojich výrobkoch firma očakáva. V odvetviach, kde klesá dopyt po produktoch, klesá aj zamestnanosť a rastie prepúšťanie, čo zvyšuje nezamestnanosť. 

Negatívny vplyv nezamestnanosti

Trh práce má pre spoločnosť veľký význam. Jeho nefunkčnosť môže negatívne ovplyvniť ekonomický rast a zamestnanosť krajiny. Nezamestnanosť má navyše značné ekonomické a sociálne náklady:

  • Ekonomické, pretože nezamestnanosť predpokladá stratu potenciálnej produkcie.
  • Sociálne kvôli škodlivým účinkom nezamestnanosti na rozdelenie príjmu, a tým aj na sociálnu súdržnosť.

Report EÚ o slovenskom trhu práce

Európska Únia v roku 2022 vydala report EURES, ktorý sa zaoberá prieskumom trhu práce a zamestnanosti jednotlivých krajín únie. Z výsledkov o Slovensku sme sa dozvedeli nasledujúce informácie.

Prieskum trhu ukázal, že miera nezamestnanosti v roku 2022 dosiahla 5,9%. Posledné roky má miera evidovanej nezamestnanosti tendenciu klesania, čo nám ukazujú hodnoty namerané v roku 2021 kedy dosiahla hodnotu 6,76% a v roku 2020 dosiahla 7,57%. Celkovo z 18 sledovaných odvetví iba 6 dosiahlo rast, najvýznamnejšie vzdelávanie, informácie  a komunikácia a činnosti v oblasti nehnuteľností. Najväčšie úbytky boli počas celého roka v ubytovacích a stravovacích službách, ako aj v umení, zábave a rekreácii.

Počet osôb pracujúcich v zahraničí do 1 roka sa v roku 2021 v porovnaní s predchádzajúcim rokom znížil o 5,4% na takmer 112,1 tisíc osôb. Migrovali hlavne zdravotnícky pracovníci, hľadajúci vyššie platy a lepšie pracovné podmienky. V rámci  európskych krajín pracovali najmä v Nemecku,  Rakúsku a v Česku. Zahraničnou migráciou získala Slovenská republika 2 338 osôb (prisťahovalo sa 5 733 a vysťahovalo sa 3 395 osôb).

Kde vládna regulácia zlyháva?

Základnú silu v riešeniach týchto problémov ako sú vlny migrantov, emigrácia vlastných vysoko špecializovaných zamestnancov a celková ekonomická globalizácia môžeme samozrejme hľadať vo vládach a vládnych celkoch. Tieto problémy by sa dali riešiť vládnou reguláciou procesov na trhu práce. Takáto regulácia, ktorá môže napríklad stabilizovať vlny outsorcingu regulovaním sily korporátnych medzinárodných organizácií v domácom trhu, upokojiť pracovný trh tvorením nových pracovných miest, aby miera nezamestnanosti s príchodom migrantov nevzrastala. Taktiež by bola vhodná vládna regulácia v sektore zdravotníctva. Formou zvýšených dotácií a bonusov by dopomohli motivovať našich absolventov, aby neimigrovali do zahraničia.  

Vláda je v týchto krokoch často nedostatočná, čo sa v konečnom dôsledku prejavuje vo forme neúčinnej hospodárskej politiky.

Zaujíma vás nezamestnanosť a trh práce?

Na Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy nájdete množstvo atraktívnych študijných programov, kde sa o tejto problematike môžete dozvedieť viac. Podajte si online prihlášku na vysokoškolské štúdium.

 

Zoznam použitej literatúry:

LISÝ, J. a kol. 2016. Ekonómia. Bratislava: Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7552-275-7

https://sk.economy-pedia.com/11040721-working-market

MIHAĽOVÁ, P. a kol. 2022. Trh práce v ekonomických súvislostiach. Bratislava: Wolters Kluwer. ISBN 978-80-571-0465-0

https://www.ela.europa.eu/sites/default/files/2023-03/eures-labour-shortages-report-2022.pdf

https://eures.ec.europa.eu/living-and-working/labour-market-information/labour-market-information-slovakia_sk

https://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/VBD_SK_WIN/pr3108rr/v_pr3108rr_00_00_00_sk

<<< Späť