Blog

Psychológia a patopsychológia dieťaťa

patopsychológia

Psychológia aj patopsychológia sú vednými disciplínami, ktoré majú spoločného menovateľa, a to štúdium ľudskej psychiky. Psychológia sa zaoberá všeobecne skúmaním ľudského prežívania a správania, zjednodušene – ľudskej duše. Patopsychológia sa zase venuje štúdiu psychických anomálií a deficitov. Skúma procesy, ktoré sa nachádzajú na kontinuu od normálu až po patológiu, ako aj psychické sprievodné javy a dôsledky, ktoré vyplývajú pre človeka z nejakého jeho nedostatku alebo vybočenia z psychologickej normy, pričom sa ešte nejedná o abnormalitu alebo patológiu.

Psychológia dieťaťa a jej vzťah k vývinovej psychológii

Psychológia dieťaťa vychádza predovšetkým z vývinovej psychológie, ktorá sa zaoberá jednotlivými vývinovými štádiami, ktorými dieťa, resp. človek prechádza. Významnou osobnosťou, ktorá sa venovala psychológii dieťaťa a skúmala jednotlivé vývinové fázy, bol napríklad švajčiarsky psychológ Jean Piaget. Známa je jeho vývinová teória, ktorá pozostáva zo 4 štádií: senzomotorického štádia, predoperačného štádia, štádia konkrétnych a štádia formálnych operácií.

Detstvo ovplyvňuje celý život človeka

U detí je z hľadiska ich zdravého vývinu veľmi dôležité aj ich sociálne prostredie a na rôzne poruchy či zaostalosti (nie len) vo vývine sa nahliada celkovo z bio-psycho-sociálneho pohľadu. Sigmund Freud kladol veľký dôraz na rané detstvo človeka, ktoré potom ovplyvňuje celý jeho ďalší život a smerovanie. Ak dieťa zažije silnú traumu alebo je fyzicky či emočne zanedbávané, alebo týrané, je veľká pravdepodobnosť, že sa uňho postupne vyvinie určitá porucha či psychické ochorenie.

Rodič nemá byť dokonalý, pre dieťa je lepšie ak je dostatočne dobrý

Pediater a psychoanalytik Donald Winnicott prišiel s konceptom dosť dobrej matky, ktorého podstatou je, že dieťa nepotrebuje dokonalú matku, resp. dokonalého rodiča. Stačí, keď bude dostatočne dobrý. Každý rodič robí chyby, najmä ak ide o jeho prvé dieťa, keďže nemá žiadne predošlé skúsenosti s vychovávaním dieťaťa. Stačí však, ak je rodič milujúci, ochraňujúci a keď aj spraví nejakú chybu, tak sa dokáže ospravedlniť a priznať si ju. Deti totiž potrebujú aj určitú mieru frustrácie, pretože len vďaka nej sú schopné rásť a vyvíjať sa.

Patopsychológia rozlišuje mieru aj druh postihnutia

Pojem patopsychológia môžeme nahradiť aj pojmom psychológia postihnutých. Na Slovensku existuje Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, ktorý vydáva aj časopis s názvom Psychológia a patopsychológia dieťaťa. Je dôležité chápať postihnutie podľa štruktúry, ktorá rozlišuje, či sa jedná o poruchu, postihnutie alebo  znevýhodnenie či hendikep.

Koho možno považovať za postihnutého?

O jednotlivcovi s postihnutím hovoríme vtedy, ak je uňho prítomný zjavný nedostatok alebo deficit určitého orgánu alebo funkcie tohto orgánu, ktorý ovplyvňuje poznávacie procesy, a tiež získavanie sociálnych zručností a ich využívania.  Významné sú tiež faktory prostredia, ktoré vplývajú na zdravotný stav postihnutého človeka, v prípade dieťaťa je podstatná najmä pomoc zo strany školy a jej vzájomná spolupráca s dieťaťom a jeho rodičmi.

Patopsychológia a bio-psycho-sociálny model

Každý človek s postihnutím môže na svojom zdravotnom stave participovať a pomocou určitej aktivity ho aj do istej miery meniť. Závisí to najmä od miery sociálnej podpory, ktorá sa mu dostáva a  prostredia, v ktorom žije. Dôležitú úlohu tu zohráva aj rehabilitácia, ktorá ľuďom s postihnutím pomáha pri obnove poškodených funkcií a schopností, rovnako aj so začlenením sa do spoločnosti a fungovaním v nej. Biológia a psychika človeka spolu navzájom súvisia a so sociálnym prostredím veľmi vplývajú na zdravotný stav človeka. Každé postihnutie je teda potrebné chápať na základe bio-psycho-sociálneho modelu.

Študuj psychológiu a patopsychológiu dieťaťa na PEVŠ! Podaj si prihlášku už teraz!

Ak vás témy psychológie a patopsychológie dieťaťa zaujímajú a chceli by ste sa o nich dozvedieť viac, prípadne pomáhať deťom alebo všeobecne ľuďom s ich psychickými problémami či postihnutím, môžete si podať prihlášku na štúdium psychológie na Paneurópskej vysokej škole! V rámci predmetu Vývinová psychológia na bakalárskom stupni štúdia a predmetu Poruchy psychického vývinu na magisterskom stupni, sa dozviete viac o psychológii a patopsychológii detí, ale aj dospelých. Preto neváhajte a podajte si prihlášku už teraz!

<<< Späť