Blog

Vplyv sociálnych sietí na trh a podnikanie

sociálne médiá

V dnešnej dobe si ťažko predstaviť podnikanie bez sociálnych sietí, ktoré sú hlavným zdrojom informácií a možnosťou spájania sa a nadväzovania kontaktov. Dôležitú úlohu majú aj pri marketingovej činnosti, pretože sú nápomocné pri vytváraní nových obchodných vzťahov, prenikaní na trh a budovanie silnej pozície na trhu. Prečo podnikatelia využívajú sociálne siete a ako tieto nástroje vplývajú na trh ako taký?

Čo sú sociálne siete?

Sociálne siete tvoria sociálne média. Sociálne siete celkovo ovplyvňujú rovnako životy ľudí od najútlejšieho veku ako aj celú spoločnosť a podnikateľov. Prostredníctvom sociálnych médií sa môžu ľudia zaregistrovať na verejný profil, vytvoriť sieť vzťahov s ľuďmi rovnakých záujmov, môžu sa spolu spájať a komunikovať. (Moheel – Abbasi – Abdullah, 2020) 

Typy sociálnych sietí

Medzi najobľúbenejšie a najznámejšie sociálne média patrí Facebook, LinkedIn, Twitter (X), využívané nielen medzi širokou verejnosťou, ale aj v podnikateľskej sfére. Okrem chatovania sa využívajú na získavanie nových kontaktov. Napríklad za najviac používanú sociálnu sieť sa považuje Facebook. Twitter je najviac využívaný pre podnikateľov na sledovanie a zdieľanie informácií. (Moheel – Abbasi – Abdullah, 2020) Twitter (X) funguje na báze krátkych správ, ktoré nepresahujú 140 znakov, ide o takzvané mikroblogy. LinkedIn zvyšuje povedomie o kvalitách danej spoločnosti. Výhodou je vytvorenie profesionálneho profilu, životopisu a zdieľanie informácií o pracovných skúsenostiach, ktoré môžu zaujať budúceho zamestnávateľa (Brown, 2014). Obľúbenou sociálnou sieťou je aj bezplatná aplikácia, Instagram, ktorá umožňuje zdieľanie fotografií a videí so svojimi sledovateľmi alebo vybranými skupinami priateľov. Na jednoduchšie vyhľadávanie obsahu s rovnakou tematikou sa využívajú tzv. hashtagy (Warchar, 2015).

Ďalšie sociálne siete

V súčasnosti je na trhu niekoľko desiatok sociálnych sietí, z ktorých má drvivá väčšina potenciál ovplyvňovať hospodárstvo, podnikanie, ale aj politiku. V závislosti od konkrétneho regiónu sa mení aj popularita konkrétnych sociálnych sietí. Okrem štyroch vyššie-spomenutých v posledných rokoch raketovo rastú aj ďalšie alternatívne sociálne siete. Jednou, ktorú pozdá snáď každý človek, je Youtube. Youtube už dávno nie je len databázou videí, v súčasnosti má skôr podobu sociálnej siete, na ktorú sa pridáva videoobsah buď v podobe klasických videí, alebo takzvaných shorts. Ide o skvelý nástroj pre vytváranie obsahu pre marketingové účely či pre ovplyvňovanie verejnej mienky. Ďalšou rozširujúcou sa sociálnou sieťou je takzvaný Telegram, ktorý má skôr podobu chatovacej aplikácie. Počet jeho používateľov aj na Slovensku každým dňom rastie najmä pre údajné vysoké zabezpečenie a dostupnosť alternatívnych, aj keď často pochybných informácií. V neposlednom rade je na Slovensku čoraz populárnejší medzi mladšou generáciou TikTok zameraný na videoobsah, ale aj Reddit, ktorý má podobu klasického internetového fóra.  

Vplyv sociálnych sietí

Sociálne siete ovplyvňujú spravodajstvo, politiku a hospodárstvo ako celok. Firmy vytvárajú svoje profily na sociálnych sieťach, ktoré im pomáhajú dostať sa do povedomia, získavať nových obchodných partnerov, zákazníkov, môžu medzi sebou komunikovať. Pre podnikateľov je veľmi dôležitý marketing prostredníctvom sociálnych médií. (Moheel – Abbasi – Abdullah, 2020) Sociálne siete sa neustále rozvíjajú. Sú zacielené nielen na jednotlivcov, ale aj na celé skupiny a okrem toho sú efektívnym nástrojom internetového marketingu (Biernátová, 2011). Sociálne médiá sú účinným prostriedkom na digitálnu marketingovú stratégiu zameranú na propagáciu obchodných produktov s cieľom dosiahnutia čo najväčšieho zisku (Dolega – Rowe – Branagan, 2021). Maloobchodníci zdieľajú na sociálnych sieťach živé vstupy prostredníctvom rôznych kanálov, vlogov, tweetov, fotografií, či informácií o nových výrobkoch a službách, ktoré môžu pozitívne ovplyvniť ich predaj (Pentina a kol., 2018). 

Podnikatelia používajú sociálne siete z rôznych dôvodov. Pri zakladaní podnikania využívajú spoločnosti sociálne siete na svoje zviditeľnenie a podporu pri prevádzkovaní podniku, na marketingovú činnosť, propagovanie svojich výrobkov a služieb, ako aj na nadväzovanie kontaktov s novými obchodnými partnermi. Využívanie sociálnych sietí zlepšuje výkonnosť spoločnosti a presadenie sa na trhu.

Negatívny dopad sociálnych sietí

Sociálne siete, najmä tie decentralizované, prípadne také, ktoré nepodliehajú pravidlám, ktoré by prípadný prevádzkovateľ sociálnej siete akokoľvek kontroloval, dávajú obrovský priestor aj rôznym konšpiračným teóriám, manipulácii verejnej mienky, ale aj poškodzovaniu dobrého mena – napríklad aj nejakej spoločnosti alebo verejne známej osoby. Sociálne siete a hejt, ktorého sú ľudia schopní, sú nástrojom, ktorý dokáže položiť na lopatky aj väčšiu firmu. Sociálne siete majú veľký vplyv aj na nákupné správanie zákazníkov, nie však vždy v tom pozitívnom svetle. 

Chcete sa dozvedieť viac o fungovaní sociálnych sietí pri podnikaní? 

Paneurópska vysoká škola ponúka na Fakulte ekonómie a podnikania predmet Marketing, na ktorom si rozšíriš svoje vedomosti aj v tejto sfére. Ak si chceš podať prihlášku na štúdium, klikni na tento odkaz. Sociálne siete sú aj neodmysliteľnou súčasťou bakalárskeho štúdia na Fakulte masmédií. Pošli si online prihlášku jednoducho napríklad na študijný program Mediálna komunikácia a staň sa odborníkom nielen na sociálne siete. 

Lucia Válková 

Zoznam použitej literatúry:

Cao, D., Meadows, M., Wong, D., Xia, S. 2021. Understanding consumers’ social media engagement behaviour: An examination of the moderation effect of social media context. January 2021. ScienceDirect. [2023-04-08] Dostupné z: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S014829632030401X

Dolega, L, Rowe, F., Branagan, E. 2021. Going digital? The impact of social media marketing on retail website traffic, orders and sales. May 2021. ScienceDirect. [2023-04-08] Dostupné z: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0969698921000679 

Kalinová, E., Kovaříková, H. 2023. Using social networks in business. March 2023. ResearchGate. [2023-04-08] Dostupné z: https://www.researchgate.net/publication/369475622_Using_social_networks_in_business 

Moheel, B.,  Abdullah, M., Abbasi, R. 2020. The impact of social media adoption on entrepreneurial ecosystem. May 2020. ResearchGate. [2023-04-08] Dostupné z: https://www.researchgate.net/publication/341299042_THE_IMPACT_OF_SOCIAL_MEDIA_ADOPTION_ON_ENTREPRENEURIAL_ECOSYSTEM

<<< Späť