Blog

Vplyv sociálnych sietí na trh a podnikanie

sociálne médiá

V dnešnej dobe si ťažko predstaviť podnikanie bez sociálnych sietí, ktoré sú hlavným zdrojom informácií a možnosťou spájania sa a nadväzovania kontaktov. Dôležitú úlohu majú aj pri marketingovej činnosti, pretože sú nápomocné pri vytváraní nových obchodných vzťahov, prenikaní na trh a budovanie silnej pozície na trhu. Prečo podnikatelia využívajú sociálne siete a ako tieto nástroje vplývajú na trh ako taký?

Čo sú sociálne siete?

Sociálne siete tvoria sociálne média. Sociálne siete celkovo ovplyvňujú rovnako životy ľudí od najútlejšieho veku ako aj celú spoločnosť a podnikateľov. Prostredníctvom sociálnych médií sa môžu ľudia zaregistrovať na verejný profil, vytvoriť sieť vzťahov s ľuďmi rovnakých záujmov, môžu sa spolu spájať a komunikovať. (Moheel – Abbasi – Abdullah, 2020)

Typy sociálnych sietí

Medzi najobľúbenejšie a najznámejšie sociálne média patrí Facebook, LinkedIn, Twitter, využívané nielen medzi širokou verejnosťou, ale aj v podnikateľskej sfére. Okrem chatovania sa využívajú na získavanie nových kontaktov. Napríklad za najviac používanú sociálnu sieť sa považuje Facebook. Twitter je najviac využívaný pre podnikateľov na sledovanie a zdieľanie informácií. (Moheel – Abbasi – Abdullah, 2020) Twitter funguje na báze krátkych správ, ktoré nepresahujú 140 znakov, ide o takzvané mikroblogy. LinkedIn zvyšuje povedomie o kvalitách danej spoločnosti. Výhodou je vytvorenie profesionálneho profilu, životopisu a zdieľanie informácií o pracovných skúsenostiach, ktoré môžu zaujať budúceho zamestnávateľa (Brown, 2014). Obľúbenou sociálnou sieťou je aj bezplatná aplikácia, Instagram, ktorá umožňuje zdieľanie fotografií a videí so svojimi sledovateľmi alebo vybranými skupinami priateľov. Na jednoduchšie vyhľadávanie obsahu s rovnakou tematikou sa využívajú tzv. hashtagy (Warchar, 2015).

Vplyv sociálnych sietí na hospodárstvo

Sociálne siete ovplyvňujú spravodajstvo, politiku a hospodárstvo ako celok. Firmy vytvárajú svoje profily na sociálnych sieťach, ktoré im pomáhajú dostať sa do povedomia, získavať nových obchodných partnerov, zákazníkov, môžu medzi sebou komunikovať. Pre podnikateľov je veľmi dôležitý marketing prostredníctvom sociálnych médií. (Moheel – Abbasi – Abdullah, 2020) Sociálne siete sa neustále rozvíjajú. Sú zacielené nielen na jednotlivcov, ale aj na celé skupiny a okrem toho sú efektívnym nástrojom internetového marketingu (Biernátová, 2011). Sociálne médiá sú účinným prostriedkom na digitálnu marketingovú stratégiu zameranú na propagáciu obchodných produktov s cieľom dosiahnutia čo najväčšieho zisku (Dolega – Rowe – Branagan, 2021). Maloobchodníci zdieľajú na sociálnych sieťach živé vstupy prostredníctvom rôznych kanálov, vlogov, tweetov, fotografií, či informácií o nových výrobkoch a službách, ktoré môžu pozitívne ovplyvniť ich predaj (Pentina a kol., 2018). 

Podnikatelia používajú sociálne siete z rôznych dôvodov. Pri zakladaní podnikania využívajú spoločnosti sociálne siete na svoje zviditeľnenie a podporu pri prevádzkovaní podniku, na marketingovú činnosť, propagovanie svojich výrobkov a služieb, ako aj na nadväzovanie kontaktov s novými obchodnými partnermi. Využívanie sociálnych sietí zlepšuje výkonnosť spoločnosti a presadenie sa na trhu.

Chcete sa dozvedieť viac o fungovaní sociálnych sietí pri podnikaní? 

Paneurópska vysoká škola ponúka na Fakulte ekonómie a podnikania predmet Marketing, na ktorom si rozšíriš svoje vedomosti aj v tejto sfére. Ak si chceš podať prihlášku na štúdium, klikni na tento odkaz.

Lucia Válková

 

Zoznam použitej literatúry:

Cao, D., Meadows, M., Wong, D., Xia, S. 2021. Understanding consumers’ social media engagement behaviour: An examination of the moderation effect of social media context. January 2021. ScienceDirect. [2023-04-08] Dostupné z: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S014829632030401X

Dolega, L, Rowe, F., Branagan, E. 2021. Going digital? The impact of social media marketing on retail website traffic, orders and sales. May 2021. ScienceDirect. [2023-04-08] Dostupné z: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0969698921000679 

Kalinová, E., Kovaříková, H. 2023. Using social networks in business. March 2023. ResearchGate. [2023-04-08] Dostupné z: https://www.researchgate.net/publication/369475622_Using_social_networks_in_business 

Moheel, B.,  Abdullah, M., Abbasi, R. 2020. The impact of social media adoption on entrepreneurial ecosystem. May 2020. ResearchGate. [2023-04-08] Dostupné z: https://www.researchgate.net/publication/341299042_THE_IMPACT_OF_SOCIAL_MEDIA_ADOPTION_ON_ENTREPRENEURIAL_ECOSYSTEM

<<< Späť