Fakulta masmédií

Mediálna komunikácia

Bakalárske štúdium mediálnej komunikácie vám otvorí dvere do atraktívneho sveta médií, marketingu, či reklamy. Veľký dôraz na prax v kombinácií s prvotriednym technickým zabezpečením je základom kvalitného štúdia, ktoré vychováva úspešných a žiadaných absolventov.

Možnosti ďalšieho vzdelávania v mediálnej komunikácií

Vďaka širokému výberu predmetov, individuálnemu prístupu a množstvu odborníkov, ponúkame možnosť špecializovať sa a uspieť hneď v niekoľkých oblastiach. Štúdium dopĺňajú atraktívne špecializácie, profesionálne stáže a exkurzie, ktoré zvyšujú možnosti vášho uplatnenia. Uchádzači o Fakultu masmédií PEVŠ si uvedomujú  dôležitosť prepojenia teoretických vedomostí s praxou. Silné a stabilné zázemie, vysoká kvalita pedagógov- expertov v danej oblasti a individuálny prístup sú benefity, ktoré uchádzačom pomáhajú pri výbere vysokej školy.  

Ako absolventi PEVŠ nadobudnete vedomosti a zručnosti z printovej, rozhlasovej, televíznej, filmovej, internetovej a multimediálnej žurnalistiky, mediálnej informatiky, z teórie a praxe marketingu, reklamy, práce s verejnosťou a všeobecnej marketingovej komunikácie. Na PEVŠ následne ponúkame nadväzujúce magisterské štúdium.

Absolvent študijného programu:

• získa a pochopí podstatné pojmy, princípy a teórie vzťahujúce sa k mediálnym, marketingovým a manažérskym disciplínam,

• získa nadštandardné vedomosti o štruktúre a funkčných väzbách mediálneho systému Slovenskej republiky,

• osvojí si vedomosti o metodických postupoch nevyhnutných pri tvorbe a realizácii mediálnych a marketingových produktov v čo najširšom spektre mediálnej a marketingovej komunikácie,

• získa poznatky zo základov masmediálneho práva a mediálnej legislatívy.

Absolvent študijného programu získa schopnosť:

• využívať vedomosti z teórie médií pri výkone špecifických profesií, vyplývajúcich z multimediálneho prostredia, v ktorom bude pôsobiť (tlač, rozhlas, televízia, internet),

• samostatne autorsky pripravovať, tvoriť a realizovať (písať, moderovať) mediálne a marketingové produkty (príspevky, tlačové správy, programy), vystupovať pred mikrofónom a kamerou,

• kultivovane sa vyjadrovať v tlačových, elektronických a nových médiách, na internete i v spoločenskom a verejnom styku,

• vyhľadávať, triediť a systemizovať relevantné informácie pre riadenie nižších mediálnych či marketingových jednotiek (oddelenia redakcií, vydavateľstiev, agentúr a pod.),

Absolvent študijného programu bude schopný:

• kvalifikovane komunikovať so štátnymi a neštátnymi inštitúciami a fyzickými osobami pri získavaní informácií na tvorbu mediálnych a marketingových produktov,

• samostatne získavať, triediť, spracúvať a efektívne využívať informácie na tvorbu produktov s využitím moderných informačných technológií,

• komunikovať najmenej v jednom svetovom jazyku v rozsahu potrebnom na mediálnu komunikáciu,

• samostatne rozširovať a prehlbovať svoje znalosti z mediálnej a marketingovej sféry a pokračovať v kvalifikačnom raste, resp. profesionálnom vývoji.

Absolvent študijného programu sa uplatní ako:

• špecialista kvalifikovane komunikovať so štátnymi a neštátnymi inštitúciami a fyzickými osobami pri získavaní informácií na tvorbu mediálnych a marketingových produktov, samostatne získavať, triediť, spracúvať a efektívne využívať informácie na tvorbu produktov s využitím moderných informačných technológií, komunikovať najmenej v jednom svetovom jazyku v rozsahu potrebnom na mediálnu komunikáciu, samostatne rozširovať a prehlbovať svoje znalosti z mediálnej a marketingovej sféry a pokračovať v kvalifikačnom raste, resp. profesionálnom vývoji kampaní,

• riadiaci pracovník alebo člen manažmentu na nižších stupňoch v mediálnych, marketingových a im príbuzných inštitúciách s adekvátnymi znalosťami pre čo najširšie uplatnenie. Absolvent bude môcť pokračovať v štúdiu na 2. (magisterskom) stupni štúdia v rovnakom alebo príbuznom odbore.

Podajte prihlášku, pohodlne, online a ihneď!

Na PEVŠ sa prihláška na štúdium podáva výlučne v elektornickej forme prostredníctvom akademického systému UIS. Do e-prihlášky sa nenahrávajú žiadne prílohy a postup je pomerne jednoduchý: uchádzač zadáva jeho osobné údaje, informácie o strednej škole a vyberá si, na ktorú fakultu, formu a stupeň sa prihlasuje. Po zaregistrovaní e-prihlášky sa uchádzačovi vygeneruje číslo účtu a variabilný symbol, ktorý slúži na úhradu poplatku za spracovanie prihlášky vo výške 20,- €. Ak máte problémy s podaním prihlášky, pomôže Vám náš eBook s riešeniami najčastejších problémov. Za kompletnú je považovaná, ak má správne uvedené nasledovné sekcie:

  • Osobné údaje
  • Adresy uchádzača
  • Údaje o prihláške
  • Zaplatený poplatok za príjimacie konanie.

 

Základné informácie

Študijný odbor: Mediálne a komunikačné štúdia

Študijný program: Mediálna komunikácia

Titul: Bc.

Doba štúdia:  3 roky

Forma štúdia: denná

Jazyk: slovenský

Miesto štúdia: Bratislava

Termín podania e-prihlášky: 31.5.2024

Zamerania

Kontakt

Email: info@paneurouni.com

Infolinka:  +421 911 478 998

Pre prijímacie konanie nie sú žiadne prijímacie pohovory.

Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium v dennej i externej forme štúdia je získanie úplného stredného alebo úplného stredného odborného vzdelania ukončeného maturitou.

Mediálna komunikácia – denné Bc. štúdium

Prihláška a základné náležitosti prihlášky

Postup podania e-prihlášky nájdete tu.

Uchádzači o bakalárske štúdium si podajú prihlášku výhradne elektronickou formou. Fakulta masmédií neprijíma prihlášky v tlačenej forme, to znamená, že ani e-prihlášku si uchádzač zo systému netlačí! E-prihláška sa bude považovať za kompletnú len v prípade, ak má správne vyplnené všetky sekcie: Osobné údaje, Adresy uchádzača, Údaje o prihláške. Zároveň musí byť zaplatený poplatok za prijímacie konanie.

Prihláška na štúdium sa podáva samostatne na dennú a samostatne na externú formu štúdia, poplatok sa uhrádza za každú formu štúdia zvlášť.

Po vyplnení e-prihlášky je potrebné zaslať poštou nasledovné prílohy:

Uchádzači, ktorí maturujú v tomto školskom roku:

  1. aktuálne potvrdenie o návšteve strednej školy,
  2. vlastnoručne podpísaný životopis,
  3. doklad o zaplatení poplatku za spracovanie prihlášky.

Overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia (notárom alebo matrikou) zašle alebo predloží osobne uchádzač na študijné oddelenie fakulty.

Uchádzač, ktorý bude robiť prijímaciu skúšku v apríli, zašle overenú fotokópii maturitného vysvedčenia (notárom alebo matrikou) ihneď po maturite na študijné oddelenie.

Prihláška na Mediálnu komunikáciu

Uchádzači, ktorí maturovali v minulom roku a skôr:

  1. overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia (notárom alebo matrikou) – originály vysvedčení sa nebudú preberať
  2. vlastnoručne podpísaný životopis,
  3. doklad o zaplatení poplatku za spracovanie prihlášky.

* Skladba predmetov na maturitnej skúške a úroveň maturity z jednotlivých predmetov nie je pre prijímaciu skúšku rozhodujúca.
* Potvrdenie od lekára sa nevyžaduje.
* Po zaregistrovaní e-prihlášky sa uchádzačovi vygeneruje číslo účtu a variabilný symbol, ktorý slúži na úhradu poplatku za spracovanie prihlášky vo výške 20,- €.

Poplatok za prijímacie konanie: 20 eur
Číslo účtu: vygeneruje informačný systém po podaní e-prihlášky
Adresa príjemcu: PEVŠ n.o., Tomášikova 20, 821 02 Bratislava
Variabilný symbol: vygeneruje sa po vstupe do e-prihlášky v sekcii “Zaplatené”
Poznámka: do správy pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko uchádzača (nie rodinného príslušníka, ktorý realizuje úhradu).

Údaje pre platby zo zahraničia: IBAN: SK29 1100 0000 0026 2111 7104, BIC: TATRSKBX

Ak sa nepoužije správny variabilný symbol, platba nie je spárovaná a študijné oddelenie nemôže s prihláškou ďalej pracovať. Poplatok sa po zaevidovaní prihlášky, resp. pri zrušení prihlášky zo strany uchádzača, nevracia.

Uchádzač bude informovaný o stave jeho e-prihlášky prostredníctvom e-mailovej komunikácie:

1. e-mailová správa – o zaregistrovaní e-prihlášky informačným systémom,
2. e-mailová správa – potvrdzujúca prijatie platby – po zaplatení poplatku za prijímacie konanie,
3. e-mailová správa – o akceptovaní kompletnej e-prihlášky fakultou (túto správu uchádzač musí dostať najneskôr do 14 dní od posledného termínu na podanie prihlášok).

Sídlo Fakulty masmédií je na Tematínskej 10, Bratislava – Petržalka

Požadované doklady zasielajte na adresu:

Paneurópska vysoká škola
Fakulta masmédií
Tomášikova 20
P.O.BOX 12
820 09 Bratislava 29

O prijatí na štúdium rozhoduje dekan fakulty v súlade s podmienkami stanovenými pre prijatie. Na základe žiadosti uchádzača o preskúmanie rozhodnutia o neprijatí môže dekan uchádzača prijať alebo žiadosť odstúpiť rektorovi. Rektor potvrdí rozhodnutie dekana, zmení rozhodnutie, ak bolo vydané v rozpore so zákonom, s vnútorným predpisom vysokej školy, alebo žiadosť v sporných prípadoch odstúpi Správnej rade.

Oznámením rozhodnutia o prijatí na štúdium alebo oznámením rozhodnutia o podmienečnom prijatí na štúdium (po doplnení základných podmienok prijatia na štúdium) a zaplatením určeného školného vzniká uchádzačovi právo na zápis na štúdium. Uchádzač je povinný oboznámiť sa s finančnými podmienkami štúdia na fakulte a školné zaplatiť v termíne stanovenom PEVŠ.

Uchádzač prijatý na štúdium sa stáva študentom vysokej školy dňom zápisu na študijný program uskutočňovaný fakultou

Postup podania e-prihlášky nájdete tu.

Vstup na elektronickú prihlášku.