Blog

Vyberte si atraktívne IT zameranie

Aké IT zameranie si môže študent Fakulty informatiky PEVŠ počas štúdia vybrať?

Výberom konkrétneho zamerania zvýšite svoje vedomosti vo vybranej oblasti pre svoje budúce pôsobenie v IT svete. IT zameranie si môžete zvoliť už počas štúdia prostredníctvom výberových predmetov z Vami vybranej oblasti.  Aktuálne je možné podať online prihlášku do 30.6.2023.

IT zameranie Kybernetická bezpečnosť

Zameranie ponúka komplexné znalosti v kľúčových oblastiach kybernetickej bezpečnosti. Študent získa vedomosti v riešení bezpečnostných opatrení, procesov, postupov, ale aj hardvérových a softvérových funkcií, vďaka ktorým podnik predíde potenciálnym škodám, úniku informácií, neoprávneným prístupom či zneužitiu. . IT zameranie Kybernetická bezpečnosť pripraví absolventa na uplatnenie sa v štátnej sfére, ale aj súkromných podnikoch a nadnárodných korporáciách, ktoré potrebujú zaistiť ochranu priebehu procesov v informačných systémoch.  IT zameranie Kybernetická bezpečnosť obsahuje skupinku voliteľných predmetov. Po ich absolvovaní získa študent certifikát.

IT zameranie Big Data a Priemysel 4.0

Štúdium sa zameriava na nové nástroje priemyslu umožňujúce migrovať výrobné pozície do sektora služieb, založené na internete vecí a cloud computingu. IT zameranie Big Data a Priemysel 4.0 oboznámi študentov s nástrojmi Business Intelligence a analýzou procesného riadenia podniku. Data mining nachádza široké uplatnenie v oblastiach s veľkým množstvom dát, od bankovníctva, obchodu až po Business Intelligence. Absolvent bude schopný zvládnuť celý proces od prípravy dát cez modelovanie až po analytické hodnotenie a následnú aplikáciu do procesov. Zvláda robiť predikcie i deskripcie. Zameranie Big Data a Priemysel 4.0 obsahuje skupinku voliteľných predmetov. Po ich absolvovaní získa študent certifikát.

IT zameranie Aplikácie virtuálnej reality

Študenti aj absolventi zamerania sa môžu uplatniť ako analytici v oblasti vývoja počítačových hier a zábavného priemyslu, realizácii simulácii s podporou virtuálnej a rozšírenej reality, ale aj v oblastiach spracovania multimediálnych informácii a vývoja webových aplikácii. Vďaka poznatkom z oblastí počítačovej grafiky a virtuálnej a rozšírenej reality sa uplatnia aj ako kreatívny vývojári v digitálnych agentúrach, či v oblastiach spracovania vizuálnych informácii v strojárstve, architektúre, cestovnom ruchu alebo v oblasti zachovávania kultúrneho dedičstva. Zameranie Aplikácie virtuálnej reality priblíži študentom prácu s rozličnými SW nástrojmi, ale aj HW zariadeniami pre virtuálnurozšírenú realitu. Vybrané zameranie obsahuje skupinku voliteľných predmetov. Po ich absolvovaní získa študent certifikát.

 

Ponuka bakalárskeho štúdia Ponuka magisterského a inžinierskeho štúdia Online prihláška

 

<<< Späť