Absolventi

Absolventi

Absolventi VŠ

Medzi absolventov vysokej školy môžeme zaradiť už všetkých, ktorí úspešne ukončili bakalárske štúdium obhajobou svojej bakalárskej práce a štátnou skúškou. Drvivá väčšina týchto študentov však pokračuje ďalej vo vysokoškolskom štúdiu druhého stupňa (magisterskom alebo inžinierskom), ktorého zvládnutím a následnou obhajobou diplomovej práce a štátnicami získajú titul magister alebo inžinier.

Absolventi Paneurópskej VŠ

Medzi úspešných absolventov Paneurópskej Vysokej Školy sa za tie roky zaradilo už množstvo (často aj mediálne známych) osobností. Napríklad z Fakulty ekonómie a podnikania nájdeme medzi nimi podnikateľov (konateľov) s rozvíjajúcimi sa spoločnosťami, z Fakulty práva úspešných právnikov a advokátov, z Fakulty masmédií redaktorov alebo moderátorov televíznych relácií a iných médií, z Fakulty informatiky rôznych popredných programátorov v medzinárodných spoločnostiach a v neposlednom rade z Fakulty psychológie uznávaných psychológov či odborných asistentov.

Uplatnenie absolventov PEVŠ

Absolventi Paneurópskej školy majú naozaj otvorené dvere v rôznych „disciplínach“ života. Či už sa chcú zamestnať a využiť tak svoje znalosti a zručnosti na získanie nadštandardného finančného ohodnotenia, alebo sa radšej vydajú cestou budovania vlastnej spoločnosti, po absolvovaní štúdia na Paneurópskej VŠ majú ten najlepší predpoklad uspieť a vystúpiť z radov iných absolventov. Množstvo našich bývalých študentov našlo uplatnenie aj v zahraničí – keďže máme množstvo študijných programov otvorených aj v anglickom jazyku.

Počas celého vysokoškolského štúdia motivujeme našich študentov aj k účasti na rôznych profesionálnych stážach v partnerských spoločnostiach, ale najmä k absolvovaniu študentského pobytu v zahraničí prostredníctvom programu Erasmus + na niektorej z prestížnych zahraničných vysokých škôl, čo nielen vyzerá skvele v životopise, no študent počas neho načerpá množstvo nových informácií a kontaktov, ktoré mu môžu pomôcť pri ďalšom profesijnom alebo podnikateľskom raste. Erasmus je pri splnení určitých podmienok možné absolvovať aj po ukončení štúdia.

Kam ďalej ako absolvent?

Absolventi magisterského alebo inžinierskeho štúdia majú pred sebou rázcestie a môžu sa vydať mnohými cestami. Kým niektorí sa rovno vyberú do sveta biznisu alebo si začnú hľadať zamestnanie, iní rozmýšľajú, ako svoje vzdelanie ešte trochu vyšperkovať a odlíšiť sa tak od konkurencie. Medzi najjednoduchšie spôsoby patrí napríklad absolvovanie rigorózneho konania, kde po obhájení rigoróznej práce absolvent získa takzvaný malý doktorát. Rigorózne konanie je takmer nevyhnutnosť pre všetkých absolventov práva, keďže aj v očiach laickej verejnosti je dobrý právnik vždy zafixovaný ako JUDr., nie ako „obyčajný“ Mgr..

Ďalšou možnosťou je nastúpiť na 4 alebo 5-ročné doktorandské štúdium, ktoré je pre „študenta“ v podstate plnohodnotným zamestnaním. Počas týchto rokov sa doktorand venuje publikačnej činnosti, vyučovaniu študentov na bakalárskom a magisterskom stupni a po ukončení štúdia získa titul PhD..

Už počas štúdia odporúčame študentom, aby sa zúčastnili profesionálnej stáže v niektorej z našich partnerských spoločností, ale pokojne aj v inej firme podľa vlastného výberu. V nich získajú potrebné praktické zručnosti. Býva pravidlom, že ak študent napríklad počas posledného ročníka VŠ štúdia praxuje ako stážista vo firme, po ukončení štúdia ho veľmi ochotne zamestnajú, keďže už dobre pozná chod spoločnosti.

V neposlednom rad majú absolventi PEVŠ možnosť získať náskok pred inými uchádzačmi na pracovnom trhu aj prostredníctvom takzvaného profesijného štúdia. Konkrétne na našej škole ponúkame štúdium MBA pre manažérov, ale aj LL.M. a LL.B. pre právnikov. Toto štúdium je však vhodné aj pre všetkých administratívnych zamestnancov alebo konateľov, ktorí sa chcú lepšie orientovať vo vodách práva bez nutnosti konzultácie s odborníkom priamo z praxe.

Povinnosti absolventov VŠ

Dňom zloženia štátnej skúšky automaticky strácate štatút študenta. Dňom nasledujúcim po úspešnom vykonaní štátnej skúšky totiž strácate aj titul nezaopatreného dieťaťa, čo znamená, že aj vaši rodičia prichádzajú o nárok na poberanie prídavku na dieťa. Ak ešte nemáte rozmyslené, kam ďalej, do 7 dní by ste sa mali zaevidovať na úrade práce ako nezamestnaný. Môžete ostať aj ako dobrovoľne nezamestnaný samoplatca, no musíte si nahlásiť platbu zdravotného poistenia na ktorejkoľvek pobočke vaše zdravotnej poisťovne. Dňom nasledujúcim po štátnej skúške si však môžete otvoriť napríklad živnostenské podnikanie alebo nastúpiť do pracovného pomeru.

Úspešní absolventi našich fakúlt:

Fakulta práva
Fakulta ekonómie a podnikania
Fakulta masmédií
Fakulta informatiky
Fakulta psychológie